0

thiêt kế hệ thống lưới đo vẽ bản đồ thành phố buôn ma thuột, đaklak

64 432 0
  • thiêt kế hệ thống lưới đo vẽ bản đồ thành phố buôn ma thuột, đaklak

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 08:33

Lun văn tt nghip GVHD: Lê Hoàng Sn Chương I MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC THIẾT KẾ LƯỚI 1. Mục đích   !!"#$% &'()* $+,-.$ ( ,/01),&12(! 34(!4,03/4567( $(#$+48$ 9(:;<$4 %=8>?(1(,8$ 9(-  @+,A;7(18%4 1*+4,,(613B"#$%- CA;7((8>:D(EA ,?(4(A(F 1$D134$(#$', !!"#$%&'- 2. Nhiệm vụ  G ,1H&DI#$%&*J)1)> K L; MNOPQQQ4$(:F"-  G ,D&1'&R4D&RSJ-  T'(?( !!+,"# ;-  T'88U: -  V, '56+J- SVTH: H% Quang Hiu Trang 1 MSSV: 80504079 Lun văn tt nghip GVHD: Lê Hoàng Sn Chương II TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHU ĐO M- Vị trí, đặc điểm địa lý, tình hình kinh tế xã hội khu đo W Vị trí và diện tích khu đo - Vị trí .+G 0&F0XHCH  :>LGY3ZY(-.+G[X34\ ]#$EF^(G]4): ,U3A#+F^(G3 (&L1>)<D:L_?1%U*3, #+<4 ,1? .+G+(- .+G>`L+:GY34Pab(c dM-bQefW-.+G,gYM-hMQ(4,G g%@' aPQ(-C( )&1';4E#<1AD < i- j k'.H, .+X+ j k'Y(X+Y(, l1+^ j k'X+, l1+km j k'G, G0XmY+ j k'X+.H, @n1 Gb($#$%&*KMIOPQQQAZYOQQQI  Vhopa^Iqk+  Vhopa@I.+G  Vhopa@#IG.*  Vhopa@I.+YH  VheehV#IgiY(M  VheehVIqG GA&RI j GUMO Q aa r MQ rr MO Q hbrMQs\.H j GUMQp Q ParMQsMQe Q QorhPsX+- SVTH: H% Quang Hiu Trang 2 MSSV: 80504079 Lun văn tt nghip GVHD: Lê Hoàng Sn • Bản đồ hành chính thành phố Buôn Ma Thuột:  Diện tích khu đo V'F .+G$apQ( O 1) '$PQl( O - #W Đặc điểm địa lý tự nhiên  Hành chính .+G)Ma =4eJ-XE#)p#+dW B!*=[34At`1u>8$: 131i -l<$ &aF  .+G8I lvYIk=GY:4 =GHC;4 =G C 4 =GG4 =GG4 =G@+4 =G ^JgGH-X`J4 =)U &J- SVTH: H% Quang Hiu Trang 3 MSSV: 80504079 Lun văn tt nghip GVHD: Lê Hoàng Sn lvZ@Ik=qG(4 =l,w4 =Gg4 =G^4 =GC;4 =GY:4Jgl,J gG-X` =; 8m(MooP.+ G;: 3+&a- lvvZ@IwJ@q#4JqG4Jql4JgwJg ku-X`J-  Địa hình X&*F0XHCH1:I7(> 'GJ G1=x4(314&*$4;8)4, #7 yz",%#7: zz,8+'-X&* F0): BUX+Y(8G.H- Y*4.+G{(,: -@3.+ GI31U.HY(13oQ(4U X+8GpQ(-k'.HBeQQ(4 'Y(hQQ(4$B D 'GiaQQ(-XL)&*,#7 y4 1#*ae Q -kB'3:|.}((> BJ;,8~!-  Khí hậu VE?(&1'&R4&*3'U&8 F ')(L4U(':F'3(, &-x&$>(:Ft'GG1= 84)1#*+4(L•(D'H#6 &$>F)(LG(4(L+('- l'0XHCH;?L-ZL 'G.H )'H)4+D(L+_L 'X+ 'Y( )'(,(€4+-l'8,+ F0; 1b?LI G?L#*3qxu (Oe4ha•'3- G?L3.+3GSqgrCz(Mb4Mp• '3- G?L%u3rX1H(MP4eO•' SVTH: H% Quang Hiu Trang 4 MSSV: 80504079 Lun văn tt nghip GVHD: Lê Hoàng Sn 3- G?L:z8+l1+^Sx313 +(Mh4PM•' 3- G?Lu@‚x(a4oe•'3- G?LuƒV„(a4ee•'3- l',`,&*$(BzIL aQQ(<m(H)4UhQQSeQQ(')9(13 eQQ('(,-G34(z(L( ,1?8$:+8$,- .+G7(>L:GY3(E1'F L:-Y1#*1m(Oa4e Q @4: :OM4a Q @ ,…3:Ob Q @,G- Y%B(13L:#}-G1`;+  : @O>3.+G$OM-QOe-QQQ(aN4 OB6,-YB()1`;>8 hQSoQ(45;B(8~!`,(L+$ heO-hQQ(aN- x=H1#*1m(O-aoO=d$BMQQW- X9(1#*eO•43,.+G+) $(,(,(€-.3)'•†4(u8z#5 8,4(#51HHDG14,U $ #5- Y*=(O(L,1|14(L(U,P ,MQ•(z)GY(&4,,);( :,p4e4o4;((eQoQ•;(m(-ƒ3L 'X+&$>FX+G1=x3(L(c ,MM-L+U,MM,hm(841(L 9($(4)X+.H5(4#4+3( 1A-  Địa chất - Thổ nhưỡng SVTH: H% Quang Hiu Trang 5 MSSV: 80504079 Lun văn tt nghip GVHD: Lê Hoàng Sn G0)e)(:41))O)(($D 'R\8~!)(:,((M-Qbo-bap4#7Ph4Pp• '3)(:|pOa-Qpp4#7ab4PO•-@:;F ,:FD';  ,1?+ ),1& I 3484%3‡m8::;- V':|.ˆ1:($MNa'3' ;  ,1?+ @ 34@84XD4 g%3m<$-  Thực phủ G F>F,+ m( 34 84%3‡L,+ Hu194+4 4(*‡ l)'{DF? #)(, >,34+34?(U ‡  Giao thông X=#I .+G),<+:$,01 ,1(L(D,IDX+Y(.4DG1- ‰ŠMhD ' '#HkzdMep(W4lG( dOOh(W4XY‹4D '(XmY+4.*k4.* V4G g%@'daPQ(W- ‰ŠObYgi4YG1dMeo(W- ‰ŠOpXCdMoa(W- G1=g%@';L= +;: *XHCH8"B(1:<1A D,1(F$XY‹4 g%@' -X4u9DF0{L GY3 ,1?-.+G~2+'F GY31(D&RF- SVTH: H% Quang Hiu Trang 6 MSSV: 80504079 Lun văn tt nghip GVHD: Lê Hoàng Sn X=+I .+Gi)$+.+G41!( $+(DY(-@,#%()I ‰.+Gx#<GxY:4G g%@' ‰.+Gx#<XY‹4XY‹ ‰.+Gx#<Y.4gY W Kinh tế, văn hóa xã hội  Dân số G .+G)8$ahQ-QQQ=-G  )ha-hbo=?8488aa#+41))p #+   4 +  :  = [3- V  8    $ OaQ-QQQ=-(Số liệu thống kê năm 2006).  Kinh tế - văn hóa - xã hội .+Gm(MopPi(&J(Du#c|4• =<YJb1(4+ B +)*-Y4.+GJ1> m: GY34 ::m(OQMQ1>+&M10 +&M1G1m(OQMPz&F ' F-g4.+G;' F+ )<:ZY(- • Gm1>m(#*<IMO•-@9+&M b4a•-ƒ3m(OQQpMe4OM• • G58,IhbPK%-@9+&MaQQK %-ƒ3m(OQQpPOeK%- • XBI1MQm( dMooPOQQPWJB MQQQK%41)8, aQQK% • G #*<B=IppaŒxVN=Nm(-@9+& MbaQŒxVN=Nm(- • GK)•Ib4b•-@9+&MMa•- SVTH: H% Quang Hiu Trang 7 MSSV: 80504079 Lun văn tt nghip GVHD: Lê Hoàng Sn • GK1A,Iab4pO•+ 4he4eh• (&!4Mh4hh•+( -Ym(OQQp4K1A + 0iMh•4;9+&MMP•-k:: OQMQK1A+ 1:0i $MM•- • …+I@)MhQ(= 'J;)13 eP•-@)aQP(=#J;6)13bQ•- • @: I$(#$: 8pQQ•N=Nm( oP•= J;8,-X39+&M- • @: ,IeQ•8;L8&(6MeP 'N=N-@9+&MeQ•8L8 &(6MOQ'N=N-Y1.+G) ~'$X1;;,,3 :ZY(() >ZY( ;- • Zm),!IJ)MbNOMJ4 = 5 1 A8>-.*<6O4P=*)M=A- • ‚IOMNOMJ4 =J)4#,8\u1-G5A#*<I pQ5- • GKm83IM4a• • G+3IMb(,NMQQ4mOQB8 m(MooPQ4pe(,NMQQ-@9+&Me(,NMQQ - (Số liệu thống kê năm 2006)  Du lịch V.+GB3=l  ? XmCm+(3> 1B,')R \&8~FXmCmIX*C…4@LxH6l$X4Y .+G4..$X.$, ZY(XHCH4G…,((!XHCH- SVTH: H% Quang Hiu Trang 8 MSSV: 80504079 Lun văn tt nghip GVHD: Lê Hoàng Sn V,{)?m,#+^l+X+4H( l5!`i 8,YJb.34>6&  3.3 Z&1'1(+.+G{' 1(&:FXmCm,?(&<1A 10.$X+4g%CH4!(,X1x, O- Ảnh hưởng từ những điều kiện trên đến công tác thiết kế lưới  G; j l; FG3),1& 4+  ,1?(B':D !! 1%,+  348434 D ,+ Hu194+4(*‡ j Y& .+G)&*#7 y4 +<,3A?( - j V #(+<,E>, 4F 1D13,=+ 4;"8- j +1&4( =,- j C)D:4HH;#1',( -  l)m j l)&*, 6 ,{ %u))m#1',?( - j V'1U'F,+  ,)m+`,?( - j k(48>B4'1%1A‡> ,tAK  #$%&' 6 d>DK,UMIPQQ MIPQQQW- SVTH: H% Quang Hiu Trang 9 MSSV: 80504079 Lun văn tt nghip GVHD: Lê Hoàng Sn j >E)m +4A?(- j …+>, ,1?> (0 ,1?13(='- j L(cU,P,MQ30#1'+ 1$=U,MM,h- 2. Đề xuất cấp độ khó khăn Gz<&, !+,$8,1H &*&* P: )m8I  Cp 1Il%#7'4%1A4L1-… +-  Cp 2Il%#7D4%L1 -…+-  Cp 3IZLuUPQOQQ(4L%#7+4 D314++-  Cp 4IZLuUOQQeQQ(4LK1D4B(B4! 84L 4+4 $3(4D24€(!- …+)m-  Cp 5IZL$$4#3u13eQQ(-…+1: )m- lL3D4&* #7 y4++- ⇒X?$(#$+,+; zD14A(6)m: a- SVTH: H% Quang Hiu Trang 10 MSSV: 80504079 [...]... chuyển đổi từ hệ thống tọa độ vuông góc không gian sang hệ thống tọa độ trắc địa (dùng phương pháp lặp trong đo B được tính lặp) Trong đó: Hệ thống tọa độ WGS-84 e) Các kết quả tọa độ điểm thu được từ định vị GPS nằm trong hệ thống tọa độ toàn cầu (WGS-84) Hệ thống tọa độ WGS-84 do Cơ quan Bản đồ Bộ quốc phòng Mỹ (DMA) công bố năm 1984 gồm 2 hệ đo là hệ cao độ được xác... trạm đo + Số lượng vệ tính quan sát được + Trị đo dùng trong việc xử lý + Phần mềm dùng để xử lý + Chất lượng các thông tin phụ thuộc (quỹ đạo vệ tinh, các điểm cứng…) Mối quan hệ giữa hệ thống tọa độ vuông góc và tọa độ trắc d) địa Công thức chuyển từ hệ thống tọa độ trắc địa sang hệ thống tọa độ vuông góc không gian: Trong đo : : độ lệch tâm thứ nhất của ellipsoid H B, L... là hệ cao độ được xác định theo Geoid của DMA và hệ tọa độ được tính theo Ellipsoid DMA với các kích thước: - Bán trục lớn a = 6378137m Độ lệch tâm thứ nhất e = 0.00669437999013 Phép chiếu bản đồ được dùng trong hệ quy chiếu là phép chiếu UTM Hệ thống WGS-84 sử dụng trong định vị GPS là ellipsoid tròn xoay được định nghĩa là hệ thống có gốc là tâm trái đất, coi trái đất... bình sai: M yeu = Mi 2.5 b Lưới khống chế địa chính đo GPS Quy định về thiết kế: Tuân theo quy định chung + Phương pháp đánh giá độ chính xác: Tương tự như đối với lưới ĐCCS + SVTH: Hồ Quang Hiếu Trang 35 MSSV: 80504079 Luận văn tốt nghiệp 2 GVHD: Lê Hoàng Sơn Thiết kế lưới ĐC theo phương án 1 a Đồ hình Bao gồm 142 điểm (85 điểm đo bằng máy TĐĐT và 57 điểm đo GPS) có đồ hình dạng kết... bao gồm phần cứng (các máy đo dùng để thu tín hiệu) và phần mềm (xử lý các thông tin thu được để cung cấp tọa độ cần biết) Kỹ thuật của phương pháp định vị bằng công nghệ GPS c) - Định vị tuyệt đối Là phương pháp sử dụng rộng rãi trong thương ma i và quân sự để có vị trí và thời gian thực Trị đo trong phương pháp này là trị đo giả cự ly ma P hay ma C/A với độ chính xác... Vector) Do đo phương pháp này cung cấp độ chính xác cao, có thể dùng cho đo khống chế, đo địa hình và thủy đạc SVTH: Hồ Quang Hiếu Trang 17 MSSV: 80504079 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Lê Hoàng Sơn Có 2 kiểu định vị tương đối phụ thuộc vào kiểu trị đo: + Định vị tương đối dùng trị đo giả cự ly + Định vị tương đối dùng trị đo pha Khi sử dụng cùng một phương pháp đo, chất... THIẾT KẾ LƯỚI 1 Cơ sở toán học -Lưới trắc địa là một tập hợp các điểm cơ sở đã xác định toạ độ – độ cao trong hệ quy chiếu có độ chính xác theo yêu cầu, được bố trí với mật độ phù hợp trên phạm vi lãnh thổ đang xét Thông thường các điểm cơ sở phải đạt độ chính xác cao nhất trong khả năng công nghệ hiện có, mật độ được xác định phù hợp với các mục tiêu ma hệ thống. .. -Cơ sở toán học của bản đồ được xây dựng trong hệ thống tọa độ và độ cao VN-2000 Hệ quy chiếu tọa độ và cao độ VN-2000 được bắt đầu thành lập từ 1994 và được công bố kết quả vào năm 2000 trên cơ sở được xác định bởi định nghĩa sau đây: + Hệ quy chiếu VN-2000 là một hệ quy chiếu cao độ và tọa độ trắc địa gồm hai hệ: • Hệ quy chiếu cao độ là một mặt QuasiGeoid đi... 108o30’ và quy đổi về múi chiếu 30 2 Chọn tỷ lệ bản đồ đo vẽ Tỷ lệ cơ bản đo vẽ bản đồ địa chính được quy định như sau: - Khu vực đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác: tỷ lệ đo vẽ cơ bản là 1:2000 và 1:5000 Đối với khu vực đất sản xuất nông nghiệp ma phần lớn các thửa đất nhỏ hẹp hoặc khu vực... thuộc 4 ma nh bản đồ: • D49-73-A-c: Ea Pôk • D49-73-C-a: Buôn Ma Thuột • D49-73-C-b: Tân Bình • D49-73-C-c: Buôn Nắc Sẽ có số hiệu điểm là 873401, 873402…8734nn  Các điểm ĐCCS thuộc 2 ma nh bản đồ: • D48-84-D-b: Hòa Nam 1 • D48-84-D-d: Ea Tling Sẽ có số hiệu điểm là 484401, 484402…4844nn Phương pháp đánh giá độ chính xác lưới địa chính cơ sở g) + + Độ chính xác của thiết bị đo Thiết . Hiu Trang 2 MSSV: 80504079 Lun văn tt nghip GVHD: Lê Hoàng Sn • Bản đồ hành chính thành phố Buôn Ma Thuột:  Diện tích khu đo V'F .+G$apQ( O 1) '$PQl( O - #W. $?DL(1 MQe  aQr<5D(ua Q - O- Chọn tỷ lệ bản đồ đo vẽ. GK#$"#$%&';<&8I  l:8$:+. văn tt nghip GVHD: Lê Hoàng Sn Chương IV THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC LƯỚI ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ M- Giới thiệu chung W Phương pháp thành lập lưới tọa độ địa chính cơ sở - k , 
- Xem thêm -

Xem thêm: thiêt kế hệ thống lưới đo vẽ bản đồ thành phố buôn ma thuột, đaklak, thiêt kế hệ thống lưới đo vẽ bản đồ thành phố buôn ma thuột, đaklak, thiêt kế hệ thống lưới đo vẽ bản đồ thành phố buôn ma thuột, đaklak, Đề xuất cấp độ khó khăn, Tỷ lệ 1:500 ÷ 1:2000: 1÷1.5 km2/1 điểm ĐC trở lên

Mục lục

Xem thêm