0

vị trí, địa vị trong quan hệ xã hội, về mặt có vai trò, ảnh hưởng đến những đối tượng khác, mặt khác

67 554 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 13:02

1 MỤC LỤC Mục lục 1 Danh mục các bảng 2 Lời mở đầu 3 1. Lý luận cơ bản về FDI và liên doanh nước ngoài 5 1.1. Khái niệm chung 5 1.2. Một số kinh nghiệm trong triển khai dự án FDI, liên doanh của các quốc gia trong khu vực 9 1.3. Một số kinh nghiệm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong triển khai thực hiện các dự án FDI nói chung và liên doanh nước ngoài nói riêng tại Việt Nam 13 2. Tình hình vò thế của đối tác bên Việt Nam ở các công ty liên doanh nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh 19 2.1. Tổng quan về Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động đầu tư nước ngoài 19 2.2. Kết quả thực hiện phiếu thăm dò ở một số công ty liên doanh nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh 28 2.3. Nhận xét chung 33 3. Một số biện pháp nâng cao vò thế bên Việt Nam tại các liên doanh nước ngoài 48 3.1. Những quan điểm cơ bản về thu hút, sử dụng, quản lý FDI nói chung và liên doanh nước ngoài nói riêng tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh 48 3.2. Đề xuất và kiến nghò các biện pháp nhằm nâng cao vò thế bên Việt Nam tại các liên doanh nước ngoài 52 Kết luận và kiến nghò những vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo 66 Tài liệu tham khảo Phụ lục 2 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1- Số dự án FDI được cấp phép của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước Bảng 2- Quy mô thu hút vốn FDI của dự án từ 1991 đến 2002 Bảng 3- Cơ cấu thu hút vốn FDI phân theo ngành nghề từ 1991 đến 2002 Bảng 4- Cơ cấu thu hút vốn FDI theo quốc gia và lãnh thổ từ 1991 đến 2002 Bảng 5- Tình hình FDI theo hình thức đầu tư từ 1991 đến 2002 3 LỜI MỞ ĐẦU Trong xu hướng toàn cầu hóa, đầu tư quốc tế ngày càng đóng một vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế của các quốc gia. Đặc biệt là đối với các nước đang phát triển, nguồn vốn đầu tư nước ngoài là một trong những nguồn vốn đầu tư chính trong giai đoạn cất cánh. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng chung này. Xét trên bình diện cả nước, sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp FDI không chỉ khẳng đònh vò trí, vai trò của khu vực kinh tế “trẻ” mà còn góp phần to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa, phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế Việt Nam với kinh tế khu vực và kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế, nghiêm túc nhìn nhận lại, chúng ta thấy rằng trong hoạt động của các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh- một hình thức đầu tư nước ngoài chủ yếu hiện nay- đã bộc lộ những bất cập. Hiện tượng các liên doanh làm ăn thua lỗ, phá sản, thanh lý giải thể trước thời hạn không còn là điều mới mẻ mà đã trở thành chuyện thường ngày. Đi đôi với hiện tượng này, vò thế của đối tác bên Việt Nam tại các liên doanh nước ngoài vốn đã yếu nay càng yếu hơn. “Vò thế” theo Từ điển tiếng Việt có nghóa là: “vò trí, đòa vò trong quan hệ xã hội, về mặt có vai trò, ảnh hưởng đến những đối tượng khác, mặt khác”. Hay nói cách khác, vò thế của đối tác bên Việt Nam là yếu tố đóng vai trò quyết đònh đến việc đạt được hay không đạt được các mục tiêu của bên Việt Nam khi tham gia công ty liên doanh với nước ngoài. Mục đích nghiên cứu đề tài: từ thực trạng các liên doanh nước ngoài và vò thế của đối tác bên Việt Nam để tìm ra một số biện pháp nhằm nâng cao vò thế của bên Việt Nam tại các liên doanh này, từ đó góp phần đưa hoạt động của các liên doanh nước ngoài theo đúng “quỹ đạo” mà Đảng, Nhà nước ta mong muốn. 4 Đối tượng nghiên cứu của đề tài: là các công ty liên doanh nước ngoài và đối tác bên Việt Nam tại các liên doanh nước ngoài. Về phạm vi nghiên cứu (không gian): các công ty liên doanh nước ngoài (nằm ngoài khu chế xuất và khu công nghiệp) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Về phạm vi nghiên cứu (thời gian): để đảm bảo đánh giá toàn diện, đồng bộ, số liệu được cập nhật đến hết năm 2002. Ngoài ra, đề tài cũng cung cấp một vài số liệu có liên quan được cập nhật đến hết tháng 09 năm 2003. Phương pháp nghiên cứu: phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp số liệu và phân tích. Kết cấu đề tài gồm ba chương chính: 1. Lý luận cơ bản về FDI và liên doanh nước ngoài. Chương này sẽ cung cấp một số kiến thức cơ bản nhất về FDI và liên doanh nước ngoài cũng như sẽ thông tin một số kinh nghiệm trong triển khai dự án FDI, liên doanh ở một số quốc gia trong khu vực. 2. Tình hình vò thế của đối tác bên Việt Nam ở các công ty liên doanh nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chính của chương này là nêu lên tổng quan về Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động đầu tư nước ngoài cũng như một số nhận xét về vò thế của bên Việt Nam dựa trên kết quả thực hiện phiếu thăm dò ở các liên doanh nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Một số biện pháp nâng cao vò thế bên Việt Nam tại các liên doanh nước ngoài. Trên cơ sở những quan điểm cơ bản về thu hút, quản lý FDI nói chung và liên doanh nước ngoài nói riêng tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các kết quả nghiên cứu, nhận xét ở chương 1 và chương 2, chương 3 sẽ đề xuất một số biện pháp, kiến nghò nhằm nâng cao vò thế bên Việt Nam tại các liên doanh nước ngoài. 5 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ FDI VÀ LIÊN DOANH NƯỚC NGOÀI 1.1. KHÁI NIỆM CHUNG: 1.1.1. Đònh nghóa và các hình thức đầu tư quốc tế: Đầu tư quốc tế là hình thức di chuyển tư bản từ nước này sang nước khác nhằm mục đích kiếm lời. Đó là những phương thức đầu tư vốn, tài sản ở nước ngoài để tiến hành sản xuất, kinh doanh, sản phẩm và dòch vụ với mục đích kiếm lợi nhuận và những mục tiêu kinh tế xã hội nhất đònh. Về bản chất, đầu tư quốc tế là hình thức xuất khẩu tư bản, hình thức cao hơn xuất khẩu hàng hóa. Có 03 hình thức đầu tư quốc tế chủ yếu: i. Đầu tư trực tiếp (FDI: Foreign Direct Investment): là hình thức đầu tư quốc tế mà chủ đầu tư nước ngoài đóng góp một số vốn đủ lớn vào lónh vực sản xuất hoặc dòch vụ, cho phép họ trực tiếp tham gia điều hành đối tượng mà họ bỏ vốn đầu tư. Đây là hình thức đầu tư nước ngoài chủ yếu với một số hình thức cụ thể như: hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh; doanh nghiệp liên doanh; doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài và các hình thức khác (hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao BOT, hợp đồng xây dựng- chuyển giao- kinh doanh BTO, xây dựng- chuyển giao BT). ii. Đầu tư gián tiếp (FPI: Foreign Portfolio Investment): là hình thức đầu tư quốc tế mà trong đó chủ đầu tư nước ngoài chỉ được góp số vốn tối đa nào đó dưới hình thức mua cổ phiếu, sao cho bên nước ngoài không tham gia trực tiếp điều hành đối tượng mà họ bỏ vốn đầu tư. iii. Tín dụng quốc tế: về thực chất đây cũng là hình thức đầu tư gián tiếp, nhưng nó có những đặc thù riêng cho nên trong thực tế hình thức này vẫn được phân loại như một hình thức độc lập. Đây là hình thức đầu tư dưới 6 dạng cho vay vốn và kiếm lời thông qua lãi suất tiền vay. Đáng chú ý ở hình thức này là có hình thức đầu tư thông qua hỗ trợ phát triển chính thức (ODA: Official Development Assistance) dưới dạng viện trợ không hoàn lại hoặc cho vay vốn các nước chậm và đang phát triển với những điều kiện đặc biệt ưu đãi nhằm giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội. Trong các hình thức đầu tư nước ngoài nêu trên, doanh nghiệp liên doanh là hình thức phổ biến, thường được các nhà đầu tư nước ngoài và đơn vò tiếp nhận đầu tư lựa chọn do những ưu điểm cơ bản như sau: • Đối với nhà đầu tư nước ngoài: trong thời gian xúc tiến dự án (nhất là trong giai đoạn đầu mở cửa nền kinh tế của Việt Nam), khi chưa thông hiểu về phong tục, tập quán, chính sách và luật lệ, họ cần có bên Việt Nam giúp đỡ, giải quyết khâu thủ tục, tranh thủ mối quan hệ với cơ quan quản lý và chính quyền đòa phương, sau đó là khai thác và chiếm lónh thò trường nội đòa. • Đối với đơn vò tiếp nhận đầu tư: hình thức liên doanh tạo điều kiện để họ tiếp nhận nguồn vốn lớn, công nghệ, kỹ thuật mới, kinh nghiệm quản lý và đào tạo lao động có tay nghề; khai thác tiềm năng thế mạnh lao động, tài nguyên…, từ đó mở rộng quy mô hoặc phát triển năng lực kinh doanh mới, tiếp cận thò trường quốc tế; mặt khác, đảm bảo an ninh, quốc phòng. 1.1.2. Đònh nghóa và đặc điểm của doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam: Theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung ngày 09/06/2000), doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp đònh ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam và 7 Chính phủ nước ngoài hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Doanh nghiệp liên doanh được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Mỗi bên liên doanh chòu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn pháp đònh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư. 1.1.3. Mục tiêu của các bên tham gia liên doanh tại Việt Nam: + Bên Việt Nam: i. Công nghiệp hóa- hiện đại hóa hướng về xuất khẩu. Chính phủ Việt Nam áp dụng nhiều chính sách nhằm hướng các liên doanh nước ngoài tham gia chương trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa hướng về xuất khẩu như ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vò có tỷ lệ xuất khẩu cao. ii. Nội đòa hóa nguyên vật liệu. Chính phủ khuyến khích các dự án liên doanh sử dụng nguyên nhiên liệu, vật tư sẵn có, nâng cao tỷ lệ nội đòa hóa bằng cách áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi. iii. Tăng dần tỷ lệ góp vốn của phía Việt Nam trong liên doanh. Tuy nhiên, mục tiêu này rất khó được các nhà đầu tư nước ngoài chấp thuận vì nó làm giảm quyền kiểm soát liên doanh. Thường thì bên Việt Nam được bắt đầu tăng tỷ lệ góp vốn khi nhà đầu tư nước ngoài đã thu hồi được vốn đầu tư và thời gian liên doanh không còn nhiều nữa. iv. Bảo toàn và phát triển vốn thông qua lợi nhuận. Đây có thể nói là mục tiêu đầu tiên và quan trọng hàng đầu của đối tác bên Việt Nam. Tuy nhiên, không phải thành viên nào của bên Việt Nam tham gia quản lý 8 liên doanh có thể quán triệt được mục tiêu này; do đó, việc thất thoát hay mất luôn vốn là chuyện thường xảy ra. + Bên nước ngoài: i. Thâm nhập và mở rộng thò trường ở Việt Nam trong chiến lược toàn cầu của các công ty đa quốc gia. Tiêu thụ các sản phẩm và dòch vụ của công ty mẹ hoặc của các công ty con khác trong hệ thống của công ty đa quốc gia ở Việt Nam nhằm tối đa hóa lợi nhuận công ty mẹ thông qua phương cách chuyển giá bằng cách nâng giá đối với các yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh như: chi phí nguyên vật liệu đưa vào sản xuất, chi phí quản lý, tiếp thò, quảng cáo Kết quả là bên cạnh việc “thôn tính” vốn của đối tác bên Việt Nam, công ty mẹ còn tạo ra lợi thế cạnh tranh đặc biệt cho sản phẩm và dòch vụ của mình, từng bước thu hẹp thò trường của các doanh nghiệp trong nước. ii. Nâng cao hiệu quả sản xuất. Tối đa hóa lợi nhuận công ty mẹ bằng việc tăng chi phí yếu tố đầu vào, hạ giá các sản phẩm, dòch vụ của liên doanh. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao kỹ thuật công nghệ máy móc thiết bò tuy chưa lạc hậu nhưng hiệu quả không cao, ít tính cạnh tranh hoặc đã lạc hậu vào Việt Nam vẫn phát huy hiệu quả, thu hồi được lợi nhuận cao ngay khâu đầu tư. Bên cạnh đó, khai thác yếu tố chi phí sức lao động tương đối rẻ của Việt Nam so với nhiều quốc gia trong khu vực. iii. Tranh thủ chính sách khuyến khích đầu tư của Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài tranh thủ các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của Chính phủ, đặc biệt là ưu đãi về thuế, để tối thiểu hóa chi phí, tạo lợi thế cạnh tranh đối với doanh nghiệp trong nước. Cá biệt, có nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng để thu lợi riêng và ép đối tác bên Việt Nam vào tình trạng “khó xử”. 9 1.2. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN FDI, LIÊN DOANH CỦA CÁC QUỐC GIA TRONG KHU VỰC: Trong một số năm gần đây, xu hướng thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thay thế cho các liên doanh đang trở thành phổ biến tại các quốc gia trong khu vực do rút được kinh nghiệm sau một thời gian triển khai dự án. 1.2.1. ASEAN: Trong Tuyên bố về các biện pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài của các nước ASEAN trong Hội nghò cấp cao lần thứ VI tại Hà Nội, một trong những biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư ASEAN cũng như khắc phục nhược điểm của các liên doanh là cho phép đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài. Ngoài ra, các nước còn cụ thể hóa biện pháp này như Indonesia chấp nhận hình thức 100% sở hữu nước ngoài trong tất cả các lónh vực sản xuất, thậm chí trong ngành ngân hàng, bán buôn và bán lẻ. Malaysia cũng vậy và không kèm theo điều kiện xuất khẩu nhưng loại trừ hình thức này trong bảy ngành cụ thể. Brunei thì dè dặt hơn, cho phép hình thức 100% vốn nước ngoài trong các ngành sản xuất công nghệ cao và sản xuất hướng vào xuất khẩu. Thái Lan cũng cho phép đầu tư theo loại hình này đối với dự án sản xuất công nghiệp, không phân biệt đòa bàn. 1.2.2. Trung Quốc: Trung Quốc đã cho phép hình thức đầu tư 100% nước ngoài từ lâu và hình thức này có tốc độ phát triển nhanh hơn hình thức liên doanh. Trung Quốc cũng đã có một tổng kết ưu, nhược điểm của hình thức liên doanh như sau: - Ưu điểm: 10 + Đối với bên trong nước, giúp giải quyết tình trạng thiếu vốn, giúp đa dạng hóa sản phẩm, đổi mới công nghệ, có cơ hội học tập ở nước ngoài, tạo ra thò trường mới. + Đối với bên nước ngoài, tận dụng hệ thống phân phối có sẵn, lương công nhân thấp hơn, đất thuê rẻ hơn, vào được những lónh vực mà 100% vốn nước ngoài bò cấm, thâm nhập được những thò trường truyền thống của nước chủ nhà. Khỏi mất thời gian nghiên cứu thò trường mới, khỏi xây dựng các mối quan hệ ngay từ ban đầu. - Nhược điểm: + Khác biệt về nhìn nhận chi phí. + Mất nhiều thời gian thương thảo mọi vấn đề, thời gian đònh giá tài sản góp vốn, giải quyết công nhân cũ của đối tác trong nước. + Đối tác bên ngoài thường quan tâm đến lợi ích toàn cầu của tập đoàn, đôi lúc vì sự phân công này mà buộc liên doanh chòu nhiều thua thiệt. + Đối tác nước ngoài thường không thích chia lợi nhuận mà muốn đưa lãi vào tái đầu tư mở rộng. + Thay đổi nhân sự ở công ty mẹ có ảnh hưởng lớn đến tương lai phát triển của liên doanh. + Khó giải quyết khác biệt về văn hóa. - Liên doanh thành công được xây dựng trên căn bản: + Chia sẻ được chi phí và rủi ro đầu tư. + Tận dụng được những cơ sở tiện ích có sẵn. + Thực hiện được việc chuyển giao công nghệ. + Bên nhiều vốn hơn phải được quyền quyết đònh công nghệ, kế hoạch kinh doanh, tiếp thò, chất lượng sản phẩm và nguồn cung cấp nguyên liệu. [...]... Một trong những khó khăn rất lớn của quản trò các dự án FDI trong giai đoạn hiện nay chính là tính bất đònh của những biến chuyển về kinh tế, xã hội của nước sở tại Đặc biệt là trong những dự án lớn và dài hạn, các chủ đầu tư không thể nào lường trước được tất cả các tình huống xảy ra có thể gây ra các tổn thất khôn lường Nhiều trường hợp do không có sự chuẩn bò trước, những biến cố đột ngột xảy ra trong. .. cao về phía Bắc, là vùng đồi- đồng bằng và thấp dần về phía Nam- 20 Tây Nam, với hệ thống kênh rạch chằng chòt có tổng chiều dài là 7.955 km, sông Sài gòn nằm ở phía Đông Thành phố 2.1.1.2 Vai trò trung tâm về kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh: Thành phố duy trì được nhòp độ tăng trưởng kinh tế khá cao; cơ cấu kinh tế bước đầu có sự chuyển dòch đúng hướng; có những ảnh hưởng và đóng góp tích cực đối. .. ở phần 2.2.3, chỉ có 27% công ty liên doanh hoạt động có lãi liên tục từ ngày thành lập, 55% công ty liên doanh liên tục thua lỗ Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan để lý giải vấn đề này + Các nguyên nhân khách quan: i Những năm đầu, phương án sản xuất kinh doanh được duyệt có dự kiến lỗ do chưa có thò trường, cần thu hồi vốn nhanh ii Tình hình kinh tế Thành phố và nước ta có giai đoạn khó khăn:... doanh; một số đối tác nước ngoài chưa thật sự có thiện chí làm ăn tại Việt Nam Mặt khác, giữa các bên trong liên doanh còn nảy sinh mâu thuẫn do bất đồng về hàng loạt các vấn đề như chiến lược kinh doanh, phương thức quản lý và điều hành doanh nghiệp, tài chính, quyết toán công trình, từ đó ảnh hưởng trến việc triển khai dự án và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Đó là một trong những nguyên nhân... công nhân có tay nghề cao, có khả năng tiếp thu các công nghệ tiên tiến khi làm việc trong các doanh nghiệp FDI và đặc biệt chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ ở các đòa phương 19 2 TÌNH HÌNH VỊ THẾ CỦA ĐỐI TÁC BÊN VIỆT NAM Ở CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: 2.1.1 Tổng quan về tình hình kinh tế- xã hội... chồng chéo giữa các cơ quan quản lý Nhà nước + Các chế tài phải đủ mạnh để bên Việt Nam không bò thiệt thòi khi liên doanh: mất thương hiệu, bò đồng hóa, mất cán bộ + Các cơ quan chủ quản cần quan tâm đến liên doanh có vốn góp của mình + Tổ chức Đảng, đoàn thể phải phát huy được vai trò của mình để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và đối tác bên Việt Nam 2.2.6.3 Về đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các... Việt Nam cần phải có quan hệ rộng với các cơ quan công quyền, am hiểu văn hóa bên đối tác; các chức danh chủ chốt (Ban Tổng giám đốc, Chủ tòch Hội đồng quản trò) phải là cán bộ chuyên trách; thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn và chính trò; đặc biệt là phải có quy hoạch và luân chuyển cán bộ sau khi đã giữ nhiệm vụ tối đa từ 03 đến 05 năm 2.3 NHẬN XÉT CHUNG: 2.3.1 Về tình trạng lỗ trong các công... đầu làm ăn có lãi Các đối tác Việt Nam rút vốn ra để đầu tư các dự án khác 1.3.2.3 Các rủi ro ở mức độ cao làm cho các dự án bò giải thể trước thời hạn: So với các lónh vực khác, ngành công nghiệp và xây dựng có nhiều dự án giải thể trước thời hạn nhất; trong đó, tỷ trọng lớn nhất về vốn đầu tư giải thể phải kể đến các dự án thăm dò và khai thác dầu khí (do hoạt động thăm dò dầu khí không có kết quả)... lớn nhất nước ta, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế, có vò trí chính trò quan trọng của cả nước Thành phố đã phát huy vai trò trung tâm của mình trên nhiều mặt với khu vực và cả nước, có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (trích Nghò quyết 20 Bộ Chính trò) Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích là 2.092 km2, dân số... VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: 2.1.1 Tổng quan về tình hình kinh tế- xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh: 2.1.1.1 Vài nét về vò trí đòa lý: Do có các ưu thế về mặt đòa lý, nhân văn và xã hội, cũng như các thế mạnh về kinh tế và tiềm năng dồi dào về đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực, đồng thời lại là nơi mà cơ chế thò trường đã phát triển bước đầu từ trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, . trong quan hệ xã hội, về mặt có vai trò, ảnh hưởng đến những đối tượng khác, mặt khác . Hay nói cách khác, vò thế của đối tác bên Việt Nam là yếu tố đóng vai trò quyết đònh đến việc đạt được hay. hiện tượng này, vò thế của đối tác bên Việt Nam tại các liên doanh nước ngoài vốn đã yếu nay càng yếu hơn. “Vò thế” theo Từ điển tiếng Việt có nghóa là: “vò trí, đòa vò trong quan hệ xã hội, về. kinh tế- xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh: 2.1.1.1. Vài nét về vò trí đòa lý: Do có các ưu thế về mặt đòa lý, nhân văn và xã hội, cũng như các thế mạnh về kinh tế và tiềm năng dồi dào về đội
- Xem thêm -

Xem thêm: vị trí, địa vị trong quan hệ xã hội, về mặt có vai trò, ảnh hưởng đến những đối tượng khác, mặt khác, vị trí, địa vị trong quan hệ xã hội, về mặt có vai trò, ảnh hưởng đến những đối tượng khác, mặt khác,

Từ khóa liên quan