0

vạch sơ đồ và phân tích sơ bộ các phương án nối dây

59 388 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 12:15

Đồ án tốt nghiệp Hệ thống điện - Khoá 40 Vạch sơ đồ và phân tích sơ Bộ các phương án nối dây Chương 1 CHỌN MÁY PHÁT ĐIỆN, TÍNH TOÁN PHỤ TẢI VÀ CÂN BẰNG CÔNG SUẤT Trong nhiệm vụ thiết kế đã cho biết hệ số công suất, biểu đồ phụ tải hằng ngày của phụ tải ở các cấp điện áp và cho biết biểu đồ phát công suất hằng ngày của nhà máy. Sau khi tính toán được lượng công suất tiêu thụ ở các cấp điện áp, phần công suất trích ra dành cho tự dùng ta lập được biểu đồ phụ tải tổng của toàn nhà máy. Căn cứ vào nhiệm vụ phát công suất của nhà máy theo biểu đồ và biểu đồ phụ tải tổng của toàn nhà máy ta sẽ có được biểu đồ cân bằng công suất giữa công suất phát của nhà máy và công suất tiêu thụ của phụ tải, trong biểu đồ này chỉ rõ lượng công suất phát thiếu hay đủ cung cấp cho phụ tải của nhà máy đang thiết kế. 1. Chọn máy phát điện. Theo nhiệm vụ thiết kế, nhà máy nhiệt điện ngưng hơi sẽ thiết kế có công suất 200MW, gồm 4 tổ máy. Mỗi tổ máy sẽ có công suất định mức là 50MW, hệ số công suất của mỗi tổ máy là 0,85 và điện áp định mức là 10,5KV. Chọn máy phát điện đồng bộ tuabin hơi có các thông số sau: Loại máy phát Thông số định mức Điện kháng tương đối n v/ph S MVA P MW U KV cosϕ I KA x” d x’ d x d TB - 50 - 2 3000 58,824 50 10,5 0,85 5,73 0,135 0,3 1,84 2. Tính toán phụ tải. Dựa vào biểu đồ phụ tải đã cho và áp dụng công thức sau để tính toán: ( ) ( ) S t P t P = % .cos . max 100 ϕ trong đó : P(t) là lượng công suất tác dụng ở thời điểm t trong ngày. P%(t) là trị số phần trăm của lượng công suất ở thời điểm t so với giá trị công suất cực đại P max là giá trị công suất cực đại cosϕ là hệ số công suÊt tương ứng. 1) Phụ tải cấp điện áp 220 KV(kí hiệu S 220 ). Phần 1: Thiết kế phấn điện nhà máy nhiệt điện 4 Đồ án tốt nghiệp Hệ thống điện - Khoá 40 Cho P max = 120MW, cosϕ = 0,8 nên S P MVA max max cos , = = = ϕ 120 0 8 150 . thay số vào ta có : từ 0 đến 6 giê : S MVA 220 60 150 100 90 = = . từ 6 đến 10 giê : S MVA 220 90 150 100 135 = = . từ 10 đến 14 giê : S MVA 220 100 150 100 150 = = . từ 14đến 18 giê : S MVA 220 80 150 100 120 = = . từ 18 đến 24 giê : S MVA 220 60 150 100 90 = = . Biểu đồ phụ tải: 2) Phụ tải cấp điện áp 110 KV(kí hiệu S 110 ). Cho P max = 170MW, cosϕ = 0,8 nên S P MVA max max cos , , = = = ϕ 170 0 8 212 5 . thay sè vào ta có : từ 0 đến 4 giê : S MVA 110 60 212 5 100 127 5 = = . , , từ 4 đến 10 giê : S MVA 110 80 212 5 100 170 = = . , từ 10 đến 18 giê : S MVA 110 100 212 5 100 212 5 = = . , , từ 18 đến 24 giê : S MVA 110 70 212 5 100 148 75 = = . , , Biểu đồ phụ tải: Phần 1: Thiết kế phấn điện nhà máy nhiệt điện 5 (MVA) 0 4 10 18 24 (giê) 127, 5 148,75 170 212,5 0 6 10 14 18 24 (giê) 90 120 135 150 (MVA) Đồ án tốt nghiệp Hệ thống điện - Khoá 40 3) Khả năng phát công suất của nhà máy tại từng thời điểm (kí hiệu S NM ). Công suất đặt của nhà máy là S đ = 4 50 0 85 235 294. , , = MVA thay số vào ta có : từ 0 đến 8 giê : S MVA NM = = 60 235 294 100 141176 . , , từ 8 đến 12 giê : S MVA NM = = 100 235 294 100 235 294 . , , từ 12 đến 14 giê : S MVA NM = = 90 235 294 100 211 765 . , , từ 14 đến 20 giê : S MVA NM = = 100 235 294 100 235 294 . , , từ 20 đến 24 giê : S MVA NM = = 70 235 294 100 164 706 . , , Biểu đồ biểu diễn: 4) Phụ tải tự dùng của nhà máy (kí hiệu S td ) . Công thức tính : S S S t S td NM NM NM = +α . .( , , . ( ) )0 4 0 6 trong đó : S td (t) là phụ tải tự dùng tại thời điểm t S NM là công suất đặt của nhà máy S NM (t) là công suất phát ra của nhà máy ở thời điểm t α là trị số phần trăm lượng điện tự dùng. ta có : từ 0 đến 8 giê : S MVA td = + = 8%.235 294 0 4 0 6 141176 235 294 14 306, .( , , . , , ) , từ 8 đến 12 giê : S MVA td = + = 8%.235 294 0 4 0 6 235 294 235 294 18 824, .( , , . , , ) , từ 12 đến 14 giê : S MVA td = + = 8%.235 294 0 4 0 6 211 765 235 294 17 695, .( , , . , , ) , Phần 1: Thiết kế phấn điện nhà máy nhiệt điện 6 (MVA) 0 8 12 20 24 (giê) 141,176 164,706 211,765 235,294 14 Đồ án tốt nghiệp Hệ thống điện - Khoá 40 từ 14 đến 20 giê : S MVA td = + = 8%.235 294 0 4 0 6 235 294 235 294 18 824, .( , , . , , ) , từ 20 đến 24 giê : S MVA td = + = 8%.235 294 0 4 0 6 164 706 235 294 15 436, .( , , . , , ) , Biểu đồ biểu diễn: 3. Cân bằng công suất . Biểu thức biểu diễn sự cân bằng công suất phát của nhà máy thiết kế và phụ tải tiêu thụ: S NM (t) = S 220 (t) + S 110 (t) + S td (t) + S HT (t) (Bá qua tổn thất) trong đó: S NM (t) là công suất phát ra của nhà máy tại thời điểm t S 220 (t) là công suất tiêu thụ của phụ tải phía điện áp cao 220KV tại thời điểm t S 220 (t) là công suất tiêu thụ của phụ tải phía điện áp trung 110KV tại thời điểm t S td (t) là lượng công suất dành cho tự dùng của nhà máy tại thời điểm t S HT (t) là lượng công suất phát vào hay lấy ra từ lượng dự trữ của hệ thống tại từng thời điểm t. Biểu thức có thể viết lại như sau : S HT (t) = S NM (t) - [S 220 (t) + S 110 (t) + S td (t) ] trong đó vế bên phải là các giá trị đã biết như vậy ta có thể tính toán được lượng công suất phát vào hay lấy ra từ dự trữ của hệ thống. Thành lập bảng cân bằng công suất: 0 ÷ 4 giê 4 ÷ 6 giê 6 ÷ 8 giê 8 ÷ 10 giê 10 ÷ 12 giê 12÷ 14 giê 14 ÷ 18 giê 18 ÷ 20 giê 20 ÷ 24 giê S 220 (MVA) 90 90 135 135 150 150 120 90 90 S 110 (MVA) 127,5 170 170 170 212,5 212,5 212,5 148,75 148,75 S td (MVA) 14,306 14,306 14,306 18,824 18,824 17,695 18,824 18,824 15,436 S NM (MVA) 141,176 141,176 141,176 235,294 235,294 211,765 235,294 235,294 164,706 S HT (MVA) -90,63 -133,13 -178,13 -88,53 -146,03 -168,43 -116,05 -22,28 -89,48 Phần 1: Thiết kế phấn điện nhà máy nhiệt điện 7 (MVA) 0 8 12 20 24 (giê) 14,306 15,436 17,695 18,824 14 T/gian Phô t¶i Đồ án tốt nghiệp Hệ thống điện - Khoá 40 Biểu đồ biểu diễn tổng: Chú thích các nét vẽ: là đường biểu diễn công suất phát của nhà máy thiết kế. là đường biểu diễn lượng công suất dành cho tự dùng của nhà máy. là đường biểu diễn tổng công suất của lượng tự dùng và phụ tải cấp trung áp 110KV. là đường biểu diễn tổng công suất của lượng tự dùng, phụ tải cấp trung áp 110KV và phụ tải cấp cao áp 220KV. Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ tổng biểu diễn công suất chung ở trên ta thấy đường biểu diễn lượng công suất phát ra của nhà máy luôn luôn nằm dưới đường biểu diễn tổng công suất của lượng tự dùng, phụ tải cấp trung áp 110KV và phụ tải cấp cao áp 220KV điều này có nghĩa là nhà máy đang thiết kế không đủ khả năng cung cấp cho toàn bộ phụ tải ở các cấp điện áp và tự dùng của nhà máy. Như vậy một phần phụ tải sẽ được cung cấp từ lượng công suất dự trữ của hệ thống. Phần 1: Thiết kế phấn điện nhà máy nhiệt điện 8 (MVA) 0 8 12 20 24 (giê) 144 10 18 381,324 231,806 274,306 319,306 323,824 380,195 351,324 257,574 254,186 141,806 184,306 188,824 231,324 167,574 164,706 164,186 141,176 235,294 S NM 211,765 ( S TD + S 220 + S 110 ) Đồ án tốt nghiệp Hệ thống điện - Khoá 40 Chương 2 VẠCH SƠ ĐỒ VÀ PHÂN TÍCH SƠ BỘ CÁC PHƯƠNG ÁN NỐI DÂY Chọn sơ đồ nối điện chính của nhà máy điện là một khâu quan trọng trong quá trình thiết kế nhà máy. Các phương án vạch ra phải đảm bảo cung cấp điện liên tục cho các hộ tiêu thụ, phải khác nhau về cách ghép nối máy biến áp với các cấp điện áp, khác nhau về số lượng, dung lượng của máy biến áp, số máy phát ghép bộ với máy biến áp… thể hiện tính khả thi, hiệu quả kinh tế và khả năng phát triển trong tương lai. Dựa vào các số liệu ban đầu, bảng cân bằng công suất và một số nhận xét sau đây để tiến hành vạch các phương án nối dây có thể : -Nhà máy thiết kế không có phụ tải cấp điện áp máy phát cho nên trong các phương án nối dây sẽ không có thanh góp máy phát, tất cả sẽ nối theo sơ đồ bộ. -Phụ tải có 2 cấp điện áp là 110 và 220KV trung tính nối đất trực tiếp nên sẽ dùng máy biến áp tự ngẫu để liên lạc giữa các cấp điện áp đó. -Phụ tải ở các cấp điện áp đều có tính chất quan trọng cho nên đòi hỏi độ tin cậy cung cấp điện cao. - Để sơ đồ thiết bị phân phối không quá phức tạp nên dùng 2 máy biến áp tự ngẫu để làm máy biến áp liên lạc. Nhiệm vụ đặt ra là thiết kế nhà máy điện gồm 5 tổ máy, công suất mỗi tổ máy là S Fđm = 58,824MVA. Theo kết quả tính toán ở chương 1 ta đã có: - Phụ tải phía cao áp 220KV: S 220max = 150 MVA S 220min = 90 MVA - Phụ tải phía trung áp 110KV: S 110max = 212,5 MVA S 110min = 127,5 MVA - Tự dùng cho nhà máy: S td max = 18,824 MVA S td min = 14,306 MVA Các phương án nối dây có thể của nhà máy thiết kế, phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án. Phương án 1 Phần 1: Thiết kế phấn điện nhà máy nhiệt điện 9 Đồ án tốt nghiệp Hệ thống điện - Khoá 40 Sử dông 2 bộ máy phát - máy biến áp cung cấp trực tiếp cho phụ tải phía trung áp, một phần sẽ được cung cấp từ hai máy biến áp liên lạc. Phụ tải trong chế độ cực đại phía trung áp S 110max = 212,5 MVA, với công suất máy phát là 58,824 MVA thì 2 bộ có thể đáp ứng được một nửa lượng công suất trong chế độ này, nửa còn lại sẽ được phân phối đều cho 2 mạch cuộn trung áp máy biến áp liên lạc. Như vậy công suất phân bố trong các mạch là xấp xỉ nhau và khá bé, dòng ngắn mạch nhỏ nên công suất định mức của máy biến áp liên lạc và các thiết bị khác nhỏ, nhiều thiết bị có cùng cấp điện áp với nhau nên việc chọn mua thiết bị dễ dàng, vốn đầu tư Ýt, hiệu quả kinh tế cao. Sơ đồ bảo đảm cung cấp điện tin cậy khi có sự cố hay khi cần thao tác sửa chữa, vận hành linh hoạt. Phương án 2 Sơ đồ nối dây Trong sơ đồ này sử dụng một bộ máy phát - máy biến áp cung cấp trực tiếp lên phụ tải 110 KV, dòng công suất ở mạch cuộn trung máy biến áp liên lạc trong chế độ cực đại của phụ tải phía trung áp khá lớn, dòng ngắn mạch khá lớn nên công suất định Phần 1: Thiết kế phấn điện nhà máy nhiệt điện 10 HT 220KV 110KV HT 220KV 110KV Đồ án tốt nghiệp Hệ thống điện - Khoá 40 mức của máy biến áp liên lạc, của thiết bị phân phối trong các mạch máy biến áp sẽ lớn hơn so với phương án 1. Tuy nhiên phương án này vận hành khá linh hoạt, cung cấp điện tin cậy. Phương án 3 Phương án này chỉ dùng 2 máy biến áp tự ngẫu. Ghép 2 máy phát thành sơ đồ khối. Sơ đồ nối dây phương án này rất đơn giản, thiết bị phân phối điện Ýt và cùng loại với nhau nhưng do công suất phụ tải phía trung áp 110 KV trong chế độ cực đại lớn, nên công suất làm việc qua mạch cuộn trung áp của máy biến áp rất lớn, dòng ngắn mạch lớn do đó công suất định mức của máy biến áp và các thiết bị điện khác rất lớn, đắt tiền nên phương án này hiệu quả kinh tế thấp. Về độ tin cậy cung cấp điện của phương án ta thấy rằng khi có sự cố, hoặc sửa chữa định kì một máy biến áp hoặc một thiết bị phân phối trong các mạch của máy biến áp này thì công suất nhà máy phát ra sẽ giảm đi một nửa, nếu trong lúc sửa chữa mà xảy ra sự cố trong các mạch của máy biến áp còn lại thì phụ tải phía 110KV sẽ không được cung cấp điện hoàn toàn. Như vậy độ tin cậy cung cấp điện của phương án này là rất kém. Phương án 4 Sơ đồ nối dây: Phần 1: Thiết kế phấn điện nhà máy nhiệt điện 11 HT 220KV 110KV HT 220KV 110KV Đồ án tốt nghiệp Hệ thống điện - Khoá 40 Phụ tải 220KV trong chế độ cực đại không lớn đã có liên lạc với hệ thống. Nên việc bố trí 2 bộ máy phát - máy biến áp bên phía cao áp rõ ràng là Ýt hiệu quả. Trong khi đó phụ tải phía trung áp 110KV lớn nên công suất truyền tải qua cuộn cao áp và công suất làm việc qua cuộn trung áp của máy biến áp liên lạc sẽ lớn, dòng ngắn mạch lớn do đó công suất định mức của máy biến áp và các thiết bị cung cấp điện sẽ lớn. Ngoài ra các máy biến áp bộ 220KV có vốn đầu tư cao hơn đáng kể so với 110KV. Hiệu quả kinh tế của phương án này là rất thấp. Nếu khi đang tiến hành sửa chữa máy biến áp liên lạc hoặc các thiết bị phân phối điện ở các mạch của một máy biến áp liên lạc mà xảy ra sự cố cố trong máy biến áp liên lạc kia sẽ làm cho phụ tải phía 110 KV bị ngừng cung cấp điện hoàn toàn. Độ tin cậy cung cấp điện của phương án này rất kém, giống với phương án 3. Qua phân tích sơ bộ ở trên ta thấy phương án 1 và 2 có nhiều ưu điểm về hiệu quả kinh tế, độ tin cậy cung cấp điện … còn phương án 3 và 4 có rất nhiều nhược điểm. Cho nên sẽ lựa chọn phương án 1 và phương án 2 để tính toán so sánh kinh tế tìm phương án tối ưu cho nhà máy thiết kế. Phần 1: Thiết kế phấn điện nhà máy nhiệt điện 12 Đồ án tốt nghiệp Hệ thống điện - Khoá 40 Chương 3 chọn máy biến áp và tính tổn thất điện năng các phương án Máy biến áp là thiết bị rất quan trọng trong hệ thống điện. Vốn đầu tư dành cho máy biến áp chiếm một phần lớn trong trong tổng vốn đầu tư xây dựng của nhà máy điện, máy biến áp có công suất càng cao càng đắt tiền. Như vậy mục đích của chương này là tính toán chọn lựa được số lượng máy biến áp và công suất định mức của chúng sao cho vừa đảm bảo được độ tin cậy cung cấp điện, vận hành an toàn, tổn thất điện năng nhỏ nhất và hiệu quả kinh tế đạt cao nhất. 1. Thực hiện tính toán cho phương án 1 Sơ đồ nối dây: 1) Chọn máy biến áp - Chọn máy biến áp hai cuộn dây: Điều kiện chọn: công suất S Bđm ≥ S Fđm điện áp định mức U đm = 110 KV trong đó: S Bđm là công suất định mức của máy biến áp cần chọn. S Fđm là công suất định mức của máy phát điện và S Fđm = 58,824 MVA Phần 1: Thiết kế phấn điện nhà máy nhiệt điện 13 HT 220KV 110KV [...]... định các điểm ngắn mạch cần tính toán, biến đổi sơ đồ về dạng đơn giản rồi tiến hành tính toán theo phương pháp 1 Tính toán ngắn mạch phương án 1 1 Xác định điểm ngắn mạch cần tính toán Điểm ngắn mạch tÝnh toán là điểm mà khi xảy ra sự cố ngắn mạch tại đó thì dòng điện đi qua khí cụ điện là lớn nhất Sơ đồ xác định điểm ngắn mạch phương án 1 25 Phần 1: Thiết kế phấn điện nhà máy nhiệt điện Đồ án tốt... = E34 Đi đến sơ đồ cuối cùng: EHT x5 x1 N1 E1234 28 Phần 1: Thiết kế phấn điện nhà máy nhiệt điện Đồ án tốt nghiệp - Khoá 40 Hệ thống điện Tính toán dòng ngắn mạch: - Điện kháng tính toán nhánh hệ thống cung cấp: xtt = x 1 S HT 2000 = 0,0955 = 1,91 S cb 100 Tra trên đường cong xác định độ bội thành phần chu kì của dòng ngắn mạch k o = 0,522 và k∞ = 0,549 - Điện kháng tính toán nhánh các máy phát cung... trong các máy biến áp của phương án 2 là: ∆A∑ = 1271,683 + 1429,808 + 2 4794,946 = 12291,383 MWh Bảng tổng kết tổn thất điện năng trong máy biến áp của 2 phương án: Phương án Tổn thất MWh 1 9641,578 2 12291,383 Chương 4 Tính toán ngắn mạch Mục đích tính toán dòng điện ngắn mạch là để chọn khí cụ điện Để tính được dòng điện ngắn mạch trước hết phải thành lập sơ đồ thay thế các phần tử, tính điện kháng... 260 UN% io% 310 Giá Đồng C-T 3 C-H T-H 12,4 31,6 17,7 6,3 109 3) Phân bố công suất trong các máy biến áp - Phân bố công suất trong máy biến áp hai cuộn dây: Để vận hành đơn giản và kinh tế giao cho các bộ máy phát - máy biến áp hai cuộn dây làm việc với đồ thị phụ tải bằng phẳng trong suốt cả năm Như vậy công suất làm việc qua các máy biến áp hai cuộn dây hay công suất của mỗi bộ phía trung áp là không... ngắn mạch (KW) Giá (Đồng) C-T 3 C-H T-H 13,5 12,5 18,8 6,425 109 3) Phân bố công suất trong các máy biến áp - Phân bố công suất trong máy biến áp hai cuộn dây: Để vận hành đơn giản và kinh tế giao cho các bộ máy phát - máy biến áp hai cuộn dây làm việc với đồ thị phụ tải bằng phẳng trong suốt cả năm Như vậy công suất làm việc qua các máy biến áp hai cuộn dây hay công suất của mỗi bộ phía trung áp là... = E34 Đi đến sơ đồ cuối cùng: x23 x1 EHT E1234 N2 Tính toán dòng ngắn mạch: - Điện kháng tính toán nhánh hệ thống cung cấp: xtt = x 1 S HT 2000 = 0,132 = 2,64 S cb 100 Tra trên đường cong xác định độ bội thành phần chu kì của dòng ngắn mạch k o = 0,378 và k∞ = 0,396 - Điện kháng tính toán nhánh các máy phát cung cấp: xtt = x 23 S F dm ∑ S cb = 0,093 4.58,824 = 0,219 100 xác định độ bội thành phần... E134 Biến đổi Υ→∆ và bỏ nhánh cân bằng và đặt: xx = x13 + xH2 + x 13 x H 2 0,13.0,079 = 0,13 + 0,079 + = 0,283 0,139 x 234 x 2 x3 0,139.0,079 = 0,139 + 0,079 + = 0,303 0,13 x1 xy = x234 + xH2 + Đi đến sơ đồ cuối cùng: xx EHT xy E134 N4 Tính toán dòng ngắn mạch: - Điện kháng tính toán nhánh hệ thống cung cấp: xtt = x x S HT 2000 = 0,283 = 5,66 S cb 100 - Điện kháng tính toán nhánh các máy phát cung... thống điện Biến đổi Υ→∆ và bỏ nhánh cân bằng ta có sơ đồ: x4 EHT x5 E134 N4 trong đó: x4 = x1 + xH2 + x5 = x23 + xH2 + x1 x H 2 0,132.0,103 = 0,132 + 0,103 + = 0,34 0,129 x 23 x 23 x H 2 0,129.0,103 = 0,129 + 0,103 + = 0,333 0,132 x1 Tính toán dòng ngắn mạch : - Điện kháng tính toán nhánh hệ thống cung cấp: xtt = x 4 S HT 2000 = 0,34 = 6,8 S cb 100 - Điện kháng tính toán nhánh các máy phát cung cấp:... điện nhà máy nhiệt điện Đồ án tốt nghiệp - Khoá 40 Hệ thống điện ta có sơ đồ tương đương : x12 EHT x4 E234 N2 x23 E1 Đặt x234 = x3 // x4 = 0,63.0,116 = 0,098 0,63 + 0,116 E1234 = E1 = E234 Đi đến sơ đồ cuối cùng: x12 EHT x234 N2 E1234 Tính toán dòng ngắn mạch: - Điện kháng tính toán nhánh hệ thống cung cấp: xtt = x 12 S HT 2000 = 0,13 = 2,6 S cb 100 Tra trên đường cong xác định độ bội thành phần chu kì... N3 và N4 Chọn khí cụ điện mạch tự dùng: điểm N5 33 Phần 1: Thiết kế phấn điện nhà máy nhiệt điện Đồ án tốt nghiệp - Khoá 40 Hệ thống điện 2 Tham số của các phần tử trong hệ đơn vị tương đối và sơ đồ thay thế 1) Điện kháng của các phần tử Chọn hệ đơn vị tương đối: Công suất cơ bản Scb = 100 MVA Điện áp cơ bản U cb = Utbđm với Utbđm là điện áp trung bình định mức của cấp điện áp tương ứng a- Điện kháng . 18 381,324 231,806 274,306 319,306 323,824 380,195 351,324 257,574 254,186 141,806 184,306 188,824 231,324 167,574 164,706 164,186 141,176 235,294 S NM 211,765 ( S TD + S 220 + S 110 ) Đồ án tốt nghiệp Hệ thống điện - Khoá 40 Chương 2 VẠCH SƠ ĐỒ VÀ PHÂN TÍCH SƠ BỘ CÁC PHƯƠNG ÁN NỐI DÂY Chọn sơ đồ nối điện chính của nhà máy điện là một. Đồ án tốt nghiệp Hệ thống điện - Khoá 40 Vạch sơ đồ và phân tích sơ Bộ các phương án nối dây Chương 1 CHỌN MÁY PHÁT ĐIỆN, TÍNH TOÁN PHỤ TẢI VÀ CÂN BẰNG CÔNG SUẤT Trong. hành vạch các phương án nối dây có thể : -Nhà máy thiết kế không có phụ tải cấp điện áp máy phát cho nên trong các phương án nối dây sẽ không có thanh góp máy phát, tất cả sẽ nối theo sơ đồ bộ. -Phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: vạch sơ đồ và phân tích sơ bộ các phương án nối dây, vạch sơ đồ và phân tích sơ bộ các phương án nối dây, , Tính toán ngắn mạch, Lập bảng tổng hợp chọn máy cắt điện phương án 2, Lựa chọn các thiết bị phụ và sơ đồ tự dùng, Lập bảng tổng hợp chọn dao cách li

Từ khóa liên quan