0

thiết kế mạng điện 110kv

121 591 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 11:39

ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 1/121 CHƯƠNG 1 CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 1.1. Nội dung: Trong hệ thống điện cần phải có sự cân bằng công suất tác dụng và phản kháng. Cân bằng công suất là một trong những bài toán quan trọng nhằm đánh giá khả năng cung cấp của các nguồn cho phụ tải, từ đó lập phương án nối dây thích hợp và xác định dung lượng bù hợp lý. Tại mỗi thời điểm luôn phải đảm bảo cân bằng giữa lượng điện năng sản xuất và tiêu thụ. Mỗi mức cân bằng công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q để xác định một giá trị tần số và điện áp. Để đơn giản bài toán, ta coi sự thay đổi công suất tác dụng P ảnh hưởng chủ yếu đến tần số, còn sự cân bằng công suất phản kháng Q ảnh hưởng chủ yếu đến điện áp. Cụ thể là khi nguồn phát không đủ công suất P cho phụ tải thì tần số bị giảm đi và ngược lại. Khi thiếu công suất Q thì điện áp bị giảm và ngược lại. Trong mạng điện, tổn thất công suất phản kháng lớn hơn công suất tác dụng, nên khi các máy phát điện được lựa chọn theo sự cân bằng công suất tác dụng thì trong mạng điện thiếu công suất phản kháng. Điều này dẫn đến xấu các tình trạng làm việc của các hộ dùng điện, thậm chí làm ngừng sự truyền động của các máy công cụ trong xí nghiệp, gây thiệt hại rất lớn, đồng thời làm hạ thấp điện áp của mạng và làm xấu tình trạng làm việc của mạng. cho nên việc bù công suất phản kháng là vô cùng cần thiết. 1.2. Cân bằng công suất tác dụng: Cân bằng công suất tác dụng để giữ tần số ổn định trong hệ thống.và được biểu diễn bằng biểu thức tổng quát: ∑P F = m∑P pt + ∑∆P md +∑P td + ∑P dt ∑P F : Tổng công suất tác dụng phát ra do các nhà máy phát điện của các nhà máy trong hệ thống. ∑P pt : Tổng phụ tải tác dụng cực đại của các hộ tiêu thụ. ∑∆P md : Tổng tổn thất công suất tác dụng trên đường dây và máy biến áp. m: Hệ số đồng thời (giả thiết chọn 0,8 ) . ∑P td: Tổng công suất tự dùng các nhà máy điện. ∑P dt: Tổng công suất dự trữ của hệ thống. Tổng phụ tải: ∑P pt = P pt1 + P pt2 + P pt3 + P pt4 + P pt5 + P pt6 ∑P pt = 20+19+18+16+17+21 = 111 (MW) Tổng tổn thất công suất tác dụng trên đường dây và máy biến áp : ∑ ∆P md = 10 %.m.∑ P pt ∑ ∆P md = 0,1 x 0,8 x 111 = 8,88 (MW) GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 2/121 Trong thiết kế môn học giả thiết nguồn điện đủ cung cấp hoàn toàn cho nhu cầu công suất tác dụng và chỉ cân bằng từ thanh cái cao áp của trạm biến áp tăng của nhà máy điện nên tính cân bằng công suất tác dụng theo biểu thức sau: ∑P F = m∑ P pt + ∑∆P md ∑P F = 0,8 x 111 + 8,88 = 97,68 (MW) 1.3. Cân bằng công suất phản kháng: Cân bằng công suất phản kháng để giữ điện áp bình thường trong hệ thống và được biểu diễn bằng biểu thức tổng quát: ∑Q F + Q bù∑ = m∑Q pt + ∑∆Q B + ∑∆Q L - ∑Q C + ∑Q td + ∑Q dt ∑QF: Tổng công suất phản kháng cung cấp từ thanh cái cao áp ngoài hệ thống. Q bù ∑ : Dung lượng công suất phản kháng cần bù cho hệ thống. m∑Q pt : Tổng phụ tải phản kháng của mạng điện có xét đến hệ số đồng thời. ∑∆Q B : Tổng tổn thất công suất phản kháng trên máy biến áp khoảng (8÷12%)∑S pt . ∑∆Q L : Tổng tổn thất công suất kháng trên cảm kháng đường dây. ∑Q C : Tổng tổn thất công suất kháng do điện dung đường dây. ∑Q td : Tổng công suất tự dùng các nhà máy điện trong hệ thống. ∑Q dt : Tổng công suất phản kháng dự trữ của hệ thống. Tổng công suất phát ra của máy phát điện: ∑Q F = ∑P F x tgφ F ∑Q F = 97,68 x tg(arccos0,8) = 73,26 (MVAr) Tổng phụ tải phản kháng của mạng điện có xét đến hệ số đồng thời: m∑Q pt = m (Q pt1 +Q pt2 +Q pt3 +Q pt4 +Q pt5 +Q pt6 ) m∑Q pt = m (P pt1. tgφ pt1 + P pt2 . tgφ pt2 + P pt3 . tgφ pt3 + P pt4 . tgφ pt4 + P pt5 . tgφ pt5 + P pt6 . tgφ pt6 ) m∑Q pt = 0,8x [(20x1,02)+(19x0,75)+(18x1,02)+(16x0,75)+(17x0,75)+(21x0,88)] m∑Q pt = 76,992 (MVAr) Tổng tổn thất công suất phản kháng trên máy biến áp: Có thể ước lượng: ∑∆Q B = (10%) ∑S pt ∑∆Q B = ∑ ∑ + 22 1,0 ptpt QPx ∑∆Q B = 2 2 0,1 111 96,24x + = 14,69 (MVAr) Với mạng điện 110KV, tổng tổn thất công suất kháng trên cảm kháng đường dây bằng tổng công suất kháng do điện dung đường dây cao áp sinh ra. GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 3/121 Trong thiết kế môn học này chỉ cân bằng từ thanh cái cao áp của nhà máy điện nên có thể bỏ qua Q td và Q dt . ∑Q F + Q bù ∑ = m∑Q pt + ∑ ∆Q B Lượng công suất kháng cần bù: Q bù ∑ = m∑Q pt + ∑ ∆Q B - ∑Q F Q bù ∑ = 76,992 + 14,69 – 73,26 = 18,422 (MVAr) Do Q bù ∑ > 0 nên hệ thống cần đặt thêm thiết bị bù để cân bằng công suất kháng. 1.4. Tính toán bù sơ bộ công suất kháng: Tính toán bù sơ bộ công suất phản kháng theo nguyên tắc: bù ưu tiên cho các phụ tải ở xa, cosφ thấp. Công suất bù cho 6 phụ tải bằng tổng công suất Q bù ∑ đã tính ở trên . Q bi = P i ( tgφ i – tgφ i ' ) sao cho ∑Q bi = Q bù ∑ . Sau đó tính công suất phụ tải S i ' & cosφ’ sau khi bù với: (S i ') 2 = P i 2 + (Q i –Q bi ) 2 ; cosφ’ = P i / S i ' Vì vậy, ta lập được bảng số liệu phụ tải trước và sau khi bù sô bộ như sau : BẢNG SỐ LIỆU PHỤ TẢI SAU KHI BÙ SƠ BỘ : Bảng 1.1 Phụ tải P (MW) Q (MVAr) Cosφ Q b (MVAr) Q - Q b (MVAr) S' (MVA) Cosφ' 1 20 20,4 0,7 6,21 14,19 24,5 0,82 2 19 14,25 0,8 0 14,25 24 0,8 3 18 18,36 0,7 6,21 12,15 22 0,82 4 16 12 0,8 0 12 20 0,8 5 17 12,75 0,8 0 12,75 21 0,81 6 21 18,52 0,75 6 12,52 24 0,87 Tổng 111 96,28 18,42 77,86 Ta có: ∑Q bi = Q bù ∑ = 18,42 (MVAr) Số liệu phụ tải sau khi bù sơ bộ được dùng trong phần so sánh phương pháp chọn dây và chọn công suất máy biến áp. Trong phần sau của đồ án, khi tính toán chính xác lại sự phân bố thiết bị bù mà một phụ tải không được bù nhưng lại được bù sơ bộ ban đầu thì phải kiểm tra lại tiết diện dây và công suất máy biến áp đã chọn. GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 4/121 CHƯƠNG 2 DỰ KIẾN CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ MẶT KỸ THUẬT 2.1. Lựa chọn điện áp tải điện: Cấp điện áp tại điện phụ thuộc vào công suất và khoảng cách truyền tải. Dựa vào công thức Still để tìm điệnb áp tải điện U(kV): U = 4,34. Pl 016,0 + Trong đó: P: Công suất truyền tải (kW) l : Khoảng cách truyền tải (km) Tính cho các phụ tải, ta được: Bảng điện áp Phụ tải P (kW) l (km) U pt (kV) N-1 20x10 3 31,62 81,38 N-2 19x10 3 72,85 84,25 N-3 18x10 3 31,62 77,59 N-4 16x10 3 53,98 76,41 N-5 17x10 3 31,62 75,62 N-6 21x10 3 44,72 84,68 Từ số liệu trên, ta chọn cấp điện áp 110kV: U dm = 110 kV 2.2. Chọn sơ đồ nối dây của mạng điện: Sơ đồ nối dây mạng điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố: số lượng, vị trí phụ tải, mức độ cung cấp điện liên tục của phụ tải, công tác vạch tuyến, sự phát triển của mạch điện. Theo vị trí nguồn và phụ tải, ta chia phụ tải thành 3 khu vực như sau: Đối với phụ tải khu vực I : phụ tải 5 và 6 yêu cầu cung cấp điện liên tục, sử dụng phương án mạch vòng kín (đề đã cho). Đối với phụ tải khu vực II : phụ tải 3, 4 không yêu cầu cung cấp điện liên tục, chỉ cần thiết lập đường dây đơn từ nguồn đến khu vực này (đề đã cho). GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 5/121 Đối với phụ tải khu vực III : phụ tải 1 và 2 yêu cầu cung cấp điện liên tục, sử dụng 3 phương án . Do đó, ta phải lập phương án đi dây cho khu vực III, có 03 phương án đi dây như sau: Phương án a: Tải 1 và 2 mắc liên thông lộ kép Phương án b: Tải 1 và 2 mắc hình tia lộ kép Phương án c: Tải 1 và 2 mắc thành vòng kín GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 6/121 Khu vực 2: tải 3 và 4 mắc liên thông lộ đơn Khu vực 3: tải 5 và 6 mắc thành vòng kính: GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 7/121 Ở điện áp 110kV, T max = 5000 giờ (đề đã cho). Tra bảng 2.3 ta được mật độ dòng kinh tế j kt : j kt = 1,1 A/mm 2 Đối với mạng truyền tải cao áp, chọn dây theo mật độ dòng kinh tế. Có rất nhiều phương pháp để chọn lựa dây dẫn, chẵn hạn như: - Chọn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép. - Chọn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép, đồng thời thỏa mãn điều kiện phí tổn kim loại ít nhất. - Chọn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép, đồng thời thỏa mãn điều kiện phí tổn thất công suất ít nhất. - Chọn theo điều kiện phát nóng cho phép. - Chọn theo điều kiện kinh tế. Mật độ kinh tế J kt là số amper lớn nhất chạy trong 1 đơn vị tiết điện kinh tế của dây dẫn. Dây dẫn được chọn theo J kt thì mạng điện vận hành kinh tế nhất. kt tcvh kt F Iaab J max 3 )( = + = τρβ - Mật độ dòng kinh tế không phụ thuộc vào điện áp mạng điện. - J kt tỷ lệ nghịch với điện trở suất. Nếu dây dẫn có điện trở suất bé thì J kt lớn và ngược lại. Quy tắc Kelvin: khi dây dẫn có tiết diện tối ưu, phần giá cả phụ thuộc tiết điện dây dẫn bằng chi phí hiện thời hóa do tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong thời gian sống của đường dây. Điều kiện thỏa hiệp tối ưu: f C f V ∂ ∂ = ∂ ∂ ρ Tức là: 0 = ∂ ∂ + ∂ ∂ = ∂ ∂ f C f V f Vt ρ Lấy đạo hàm f Vt ∂ ∂ theo Vt = V + Cp = A + BU + CLf + f LRI 2 max 3 ρ , ta được điều kiện tối ưu quy tắc Kelvin: K”.f op = f LRI 2 max 3 ρ Lúc này chọn dây dẫn thì sẽ thỏa mãn chi phi tính toán hàng năm là thấp nhất. GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 8/121 2.3. Chọn tiết diện dây cho các phương án: 2.3.1 Phương án a, khu vực 1: a. Dòng điện trên mỗi dây dẫn của từng đoạn dây: - Đoạn N-1: 2 2 2 2 2 4 2 4 ( ) ( ) (20 19) (14,19 14,25) 1 3 2 3 110 2 dm p p q q In U + + + + + + − = = × × × × I N-1 =0,12667(KA)=126,67 (A) - Đoạn 1-2: 2 2 2 2 4 4 2 4 19 14,25 3 2 3 110 2 dm p q I U − + + = = × × × × I 1-2 = 0,06232 (kA) = 62,32 (A) b. Tiết diện kinh tế của mỗi đoạn và chọn dây: Với T max = 5000 (giờ/năm) và mật độ dòng kinh tế j kt = 1,1 (A/mm 2 ) - Đoạn N-1: 2 2 2 126,67 115,15( ) 1,1 N N kt kt I F mm j − − = = = => chọn dây AC-120 (tra PL 2.1) - Đoạn 1-2: 2 2 4 2 4 62,32 56,65( ) 1,1 kt kt I F mm j − − = = = => chọn dây AC-70 (tra PL 2.1) Chọn tiết diện tiêu chuẩn, với nhiệt độ môi trường xung quanh thực tế là 40 o C và hệ số hiệu chỉnh k = 0,81. c. Kiểm tra điều kiện phát nóng lúc sự cố: Khi đứt 01 dây trên đường dây lộ kép, dây còn lại phải tải toàn bộ dòng điện phụ tải còn lại gọi là dòng điện cưỡng bức (I cb ). Khi đó: GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh S 1 =20+j14,19 S 2 =17+j12,75 N 1 2 ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 9/121 Bảng dòng cho phép Đoạn Mã hiệu dây Dòng cho phép: I cp (A) Ghi chú N-1 AC-120 0,81 x360 = 291,6 Icp tra PL2.6 1-2 AC-70 0,81 x 275 = 222,75 Icp tra PL2.6 I 1cb = 2 x 126,67 = 253,34 (A) < I cp = 291,6 (A) I 2cb = 2 x 62,32 = 124,64 (A) < I cp = 222,75 (A) d. Số liệu: Với điện áp định mức 110kV và khoảng cách trương đương 5m và đường kính của dây dẫn, ta lập được bảng số liệu của phương án a, khu vực 1 như sau: Đường dây Số lộ Mã hiệu dây Chiều dài l (km) r o (Ω/km) x o (Ω/km) b o (1/Ω.km) x10 -6 R=r o .l (Ω) X=x o .l (Ω) Y=b o .l (1/Ω) 10 -6 N-1 2 AC-120 31,62 0,135 0,211 5,37 4,27 6,67 169,8 2-4 2 AC-70 41,23 0,23 0,221 5,13 9,48 9,11 211,5 Ghi chú: r o : tra PL 2.1; x o : tra PL 2.3; b o : tra PL 2.4 2.3.2 Phương án b, khu vực 1: a. Dòng điện trên mỗi dây dẫn của từng đoạn dây: - Đoạn N-1: 2 2 2 2 2 2 2 20 14,19 3 2 3 110 2 N dm p q I U − + + = = × × × × I N-1 = 0,06435 (kA) = 64,35 (A) GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh S 1 = 20 + j14,19 I 2 I 1 2 1 N N S 2 = 19 + j14,25 ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 10/121 - Đoạn N-2: 2 2 2 2 4 4 2 4 19 14,25 3 2 3 110 2 dm p q I U − + + = = × × × × I 1-2 = 0,06232 (kA) = 62,32 (A) b. Tiết diện kinh tế của mỗi đoạn và chọn dây: Với T max = 5000 (giờ/năm) và mật độ dòng kinh tế j kt = 1,1 (A/mm 2 ) - Đoạn N-1: 2 2 2 68,89 58,5( ) 1,1 N N kt kt I F mm j − − = = = => chọn dây AC-70 (tra PL 2.1) - Đoạn N-2: 2 2 4 2 4 55,77 56,65( ) 1,1 kt kt I F mm j − − = = = => chọn dây AC-70 (tra PL 2.1) Chọn tiết diệnn tiêu chuẩn, với nhiệt độ môi trường xung quanh thực tế là 40 o C và hệ số hiệu chỉnh k = 0,81. c. Kiểm tra điều kiện phát nóng lúc sự cố: Khi đứt 01 dây trên đường dây lộ kép, dây còn lại phải tải toàn bộ dòng điện phụ tải còn lại gọi là dòng điện cưỡng bức (I cb ). Khi đó: Bảng dòng cho phép Đoạn Mã hiệu dây Dòng cho phép: I cp (A) Ghi chú N-1 AC-70 0,81 x 275 = 222,75 Icp tra PL2.6 N-2 AC-70 0,81 x 275 = 222,75 Icp tra PL2.6 I 1cb = 2 x 64,35 = 128,7 (A) < I cp = 222,75 (A) I 2cb = 2 x 62,32 = 124,64 (A) < I cp = 222,75 (A) d. Số liệu: Với điện áp định mức 110kV và khoảng cách trương đương 5m và đường kính của dây dẫn, ta lập được bảng số liệu của phương án b, khu vực 1 như sau: Đường dây Số lộ Mã hiệu dây Chiều dài l (km) r o (Ω/km) x o (Ω/km) b o (1/Ω.km) x10 -6 R=r o .l (Ω) X=x o .l (Ω) Y=b o .l (1/Ω) 10 -6 N-1 2 AC-70 31,62 0,23 0,221 5,13 7,27 6,98 162,2 N-2 2 AC-70 53,85 0,23 0,221 5,13 12,38 11,9 276,25 Ghi chú: r o : tra PL 2.1; x o : tra PL 2.3; b o : tra PL 2.4 GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh [...]... trong chuỗi sứ 2.8 Chỉ tiêu về công suất kháng điện do điện dung đường dây: - Điện trở đặc tính hay điện trở xung của đường dây: L x RC = C = b0 ( Ω ) 0 - Công suất tự nhiên hay phụ tải điện trở xung SIL: GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV SIL = 2 dm U RC Trang 32/121 (MW) (Uđm tính bằng kV) - Công suất kháng do điện dung đường dây phát lên: 2 QC (Km) = U dm... các trụ dừng giữa, trụ néo góc và trụ cuối - Điện áp phân bố trên các chuỗi sứ không đều nhau do có điện dung phân bố giữa các bát sứ của các bát sứ với kết cấu xà, trụ điện - Điện áp phân bố lớn nhất trên bát sứ gần dây dẫn nhất (sứ số 1) Chuỗi sứ đường dây 110kV gồm 8 bát sứ Theo đồ thị điện áp e 1 trên chuỗi thứ nhất có treo với dây dẫn bằng khoảng 21% điện áp E giữa dây và đất (E = Uđm) hay: Hiệu... vầng quang: - Vầng quang điện xảy ra khi điện trường quanh bề mặt dây dẫn vượt quá sức bền về điện của không khí khoảng 21kV (hiệu dụng)/cm Ở điện trường này không khí bị ion hoá mạnh và độ bền về điện của nó ở vùng quanh dây dẫn xem như bị triệt tiêu, vùng không khí đó coi như dẫn điện, điều này làm dây dẫn trở nên có điện trở lớn Do đó, tổn hao đường dây bị tăng lên - Vầng quang điện xuất hiện thành... tra PL2.6 Trường hợp nặng nề nhất là đứt đoạn N-6, mạng trở thành mạng hở và dòng cưởng bức trên các đoạn còn lại là: - Đoạn N-5: I N −5cb = ( p6 + p5 ) 2 + (q6 + q5 ) 2 3 × U dm = (21 + 17) 2 + (12,52 + 12, 75) 2 3 × 110 IN-6cb = 0,23952 (kA) = 239,52 (A) < Icp = 360,45 (A) GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 16/121 - Đoạn 6-5: I 6−5cb = p5 2 + q52... chỉnh k = 0,81 GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 14/121 c Kiểm tra điều kiện phát nóng lúc sự cố: Bảng dòng cho phép Đoạn Mã hiệu dây Dòng cho phép: Icp (A) N-3 AC-240 0,81 x 610 = 494,1 3-4 AC-95 0,81 x 335 = 271,35 Ghi chú Icp tra PL2.6 Icp tra PL2.6 d Số liệu: Với điện áp định mức 110kV và khoảng cách trương đương 5m và đường kính của dây dẫn, ta... AC-185 500 1,9 0,95 1 KV2 3-5 AC-120 500 1,52 1 0,76 N-1 AC-120 500 1,52 0,76 N-6 AC-150 500 1,70 0,85 KV3 1-6 AC-70 500 1,14 0,57 Điện áp vận hành U < điện áp tới hạn U0 do đó không có tổn thất vầng quang GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 35/121 CHƯƠNG 3 SO SÁNH PHƯƠNG ÁN VỀ KINH TẾ 3.1 Nội dung:  So sánh các phương án về mặt kỹ thuật về mặt kinh tế Khi... −2 YN − 2 276, 25 ×10−6 2 = P2 + jQ2 − j × U dm = 19 + j14, 25 − j × 1102 2 2 S’’N-2 =19 + j 12,58 (MVA) = P’’N-2 +jQ’’N-2 GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 20/121 • Tổn thất điện áp trên đoạn N-2: ΔUN-2 = '' '' PN − 2 × RN − 2 + QN − 2 × X N − 2 19 ×12,38 + 12,58 × 11,9 = = 3,49 (kV) U dm 110 • Phần trăm sụt áp trên đoạn N-2 cũng là trên toàn đường... -jΔQC1 SN-1 SN-2 -jΔQC2 Z2 Z1 -jΔQC1 S’1 -jΔQC2 S2-1 S’2 S2 GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh S1 Z2-4 -jΔQC1-2 -jΔQC1-2 SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV • Sơ đồ phụ tải tính toán: Trang 21/121 N SN-2 SN-1 Z2 Z1 Z1-2 2 S S2-1 ’ 2 1 S’1 • Công suất do phân nữa điện dung của đường dây sinh ra: 1 1 2 YN − 2U dm = × 77,35 × 10− 6 × 1102 = 0,47( MVAr ) 2 2 1 1 2 ∆QC 4 = YN − 4U dm = × 84,90 × 10−... j 22, 78 + 6, 64 + j13,12 + 18,96 + j18, 22) * S N − 2 = 15,82 − j10, 24( MVA) ⇒ S N − 2 = 15,82 + j10, 24( MVA) Kiểm tra kết quả: SN-1 + SN-2 = S’1 + S’2 Suy ra công suất trên đoạn 2-1 theo chiều giả thuyết GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 22/121 S2-1 = SN-2 - S’2 = 19 +j14,25 – (15,82 + j10,24) = 3,18 + j4,01 (MVA) => công suất theo chiều 2 → 1 •... b Đoạn N-2-1: • Công suất cuối tổng trở của đoạn 4-2: GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV '' S 2−1 = P2−1 + jQ2−1 − j Trang 23/121 Y2−1 105, 7 × 510−6 2 × U dm = 3,18 + j 4, 01 − j × 1102 2 2 S’’2-1 = 3,18 + j3,37 (MVA) = P’’2-1 +jQ’’2-1 • Tổn thất điện áp trên đoạn 2-1: ΔU2-1 = '' P2''−1 × R2−1 + Q2−1 × X 2 −1 3,18 × 18,96 + 3,37 × 18, 22 = = 1,1 (kV) U dm . (MW) GVHD: Th.S Đỗ Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 2/121 Trong thiết kế môn học giả thiết nguồn điện đủ cung cấp hoàn toàn cho nhu cầu công suất tác dụng. SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 4/121 CHƯƠNG 2 DỰ KIẾN CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ MẶT KỸ THUẬT 2.1. Lựa chọn điện áp tải điện: Cấp điện áp tại điện phụ thuộc vào công suất và. Tấn Dinh SVTH: Nguyễn Ngọc Tánh ĐỒ ÁN 1_THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 110kV Trang 3/121 Trong thiết kế môn học này chỉ cân bằng từ thanh cái cao áp của nhà máy điện nên có thể bỏ qua Q td và Q dt . ∑Q F
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế mạng điện 110kv, thiết kế mạng điện 110kv,