0

nghiên cứu phát triển một số vấn đề về mạng nơron phương pháp wavelet, hệ học tập và ứng dụng

267 331 0
  • nghiên cứu phát triển một số vấn đề về mạng nơron phương pháp wavelet, hệ học tập và ứng dụng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan