0

nghiên cứu phát triển một số vấn đề về mạng nơron phương pháp wavelet, hệ học tập và ứng dụng

267 337 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan