0

mpls và kỹ thuật lưu lượng

118 387 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 21:06

 Đồ án tốt nghiệp đại học i Mục lục Mục lục Trang Mục lục i Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt vi Danh mục bảng biểu x Danh mục hình vẽ xi CHƯƠNG 1 : CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC (MPLS) 3 1.1. Lịch sử phát triển của MPLS 3 1.2. Các khái niệm cơ bản MPLS 4 1.2.1. MPLS là gì? 4 1.2.2. Miền MPLS (MPLS Domain) 5 1.2.3. Lớp chuyển tiếp tương đương (FEC) 6 1.2.4. Nhãn và stack nhãn (Label và Label stack) 6 1.2.5. Hoán đổi nhãn (Label Swapping) 7 1.2.6. Đường chuyển mạch nhãn (LSP) 8 1.2.7. Chuyển gói qua miền MPLS 9 1.3. Thành phần cơ bản của MPLS 9 1.4. Mã hóa nhãn và các chế độ đóng gói nhãn MPLS 10 1.4.1. Mã hóa stack nhãn 10 1.4.2. Chế độ khung Frame 12 1.4.3. Chế độ tế bào Cell 12 1.5. Cấu trúc chức năng MPLS 13 1.5.1. Kiến trúc một nút MPLS (LER và LSR) 13 1.5.2. Mặt phẳng chuyển tiếp (mặt phẳng dữ liệu) 14 1.5.2.1. Cơ sở thông tin chuyển tiếp nhãn LFIB 14 1.5.2.2. Thuật toán chuyển tiếp nhãn 15 1.5.2.3. NHLFE (Next Hop Label Forwarding Entry) 16 1.5.2.4. Mặt phẳng điều khiển 16 1.6. Hoạt động của MPLS 17 1.6.1. Chế độ hoạt động khung MPLS 17 1.6.2. Các hoạt động trong mảng số liệu 18 1.6.3. Chế độ hoạt động tế bào MPLS 21 1.6.4. Hoạt động của MPLS khung trong mạng ATM-PVC 25 1.6.5. Hoạt động của MPLS trong mặt phẳng chuyển tiếp 26 1.6.6. Gỡ nhãn ở hop áp cuối (PHP) 27 1.6.7. Một ví dụ hoạt động chuyển tiếp gói 27 1.7. Ưu điểm và ứng dụng của MPLS 29 1.7.1. So sánh MPLS và MPOA 29 1.7.2. Tốc độ và độ trễ 30 1.7.3. Chất lượng dịch vụ trong MPLS 30 1.7.4. Đơn giản hóa chức năng chuyển tiếp 31 SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học ii Mục lục 1.7.5. Kỹ thuật lưu lượng 31 1.7.6. Định tuyến QoS từ nguồn 32 1.7.7. Mạng riêng ảo VPN 32 1.7.8. Chuyển tiếp có phân cấp (Hierachical forwarding) 32 1.7.9. Khả năng mở rộng (Scalability) 32 1.7.10. Khả năng ứng dụng MPLS trong mạng thế hệ sau NGN 33 1.7.11. MPLS và kiến trúc Internet 34 1.8. Các nhược điểm của MPLS 35 Tổng kết chương 36 CHƯƠNG 2: ĐỊnh tuyẾn và báo hiỆu trong MPLS 36 2.1. Định tuyến trong MPLS 36 2.1.1. Định tuyến cưỡng bức (Constrain-based Routing) 36 2.1.2. Định tuyến tường minh (Explicit Routing) 38 2.1.3. Định tuyến dựa trên QoS 38 2.1.3.1. Phân loại các thuật toán QoS 39 2.1.3.2. Thuật toán định tuyến có thể giải được với thời gian đa thức 39 2.1.4. Định tuyến dựa trên lưu lượng 40 2.2. Các chế độ báo hiệu MPLS 43 2.2.1. Chế độ phân phối nhãn 43 2.2.1.1. Phân phối nhãn không cần yêu cầu (Downstream Unsolicited) 44 2.2.1.2. Phân phối nhãn theo yêu cầu (Downstream on Demand) 44 2.2.2. Chế độ duy trì nhãn 44 2.2.2.1. Duy trì nhãn tự do (liberal label retention) 45 2.2.2.2. Duy trì nhãn bảo thủ (conservative label retention) 45 2.2.3. Chế độ điều khiển LSP 46 2.2.3.1. Điều khiển độc lập (independent control) 46 2.2.3.2. Điều khiển tuần tự (ordered control) 46 2.2.4. Các giao thức phân phối nhãn MPLS 47 2.3. Giao thức LDP (Label Distribution Protocol) 48 2.3.1. Hoạt động của LDP 48 2.3.2. Cấu trúc thông điệp LDP 49 2.3.2.1. LDP PDU 50 2.3.2.2. Định dạng thông điệp LDP 50 2.3.3. Các bản tin LDP 51 2.3.4. LDP điều khiển độc lập và phân phối theo yêu cầu 52 2.4. Giao thức CR-LDP (Constrain-based routing LDP) 53 2.4.1 Mở rộng cho định tuyến cưỡng bức 53 2.4.2. Thiết lập một CR-LSP (Constrain-based routing LSP) 54 2.4.3. Tiến trình dự trữ tài nguyên 55 2.5. Giao thức RSVP-TE (RSVP Traffic Engineering) 56 2.5.1. Các bản tin thiết lập dự trữ RSVP 58 2.5.2. Các bản Tear Down, Error và Hello của RSVP-TE 58 2.5.3. Thiết lập tuyến tường minh trong điều khiển tuần tự theo yêu cầu 59 2.5.4. Giảm lượng overhead làm tươi RSVP 60 2.5.5. RSVP và khả năng mở rộng 61 2.6. Giao thức BGP 62 SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học iii Mục lục 2.6.1. BGPv4 và mở rộng cho MPLS 62 2.6.2 Kết nối MPLS qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ 64 2.7. So sánh CR-LDP và RSVP 64 Tổng kết chương 66 CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT LƯU LƯỢNG TRONG MPLS 67 3.1. Kỹ thuật lưu lượng (traffic engineering) 67 3.1.1. Các mục tiêu triển khai kỹ thuật lưu lượng 67 3.1.1.1. Phân loại 67 3.1.1.2. Bài toán nghẽn 67 3.1.2. Các lớp dịch vụ dựa trên nhu cầu QoS và các lớp lưu lượng 68 3.1.3. Hàng đợi lưu lượng 68 3.1.3.1. Hàng đợi FIFO (First-in, First-out) 69 3.1.3.2 Hàng đợi WFQ (Weighted Fair Queuing) 69 3.1.3.3. Hàng đợi CQ (Custom Queuing) 70 3.1.3.4. Hàng đợi PQ (Priority Queuing) 70 3.1.4. Giải thuật thùng rò và thùng token 71 3.1.4.1. Giải thuật thùng rò (Leaky Bucket) 71 3.1.4.2. Giải thuật thùng token (Token Bucket) 71 3.1.5. Giải pháp mô hình chồng phủ (Overlay Model) 72 3.2. MPLS và kỹ thuật lưu lượng 73 3.2.1. Khái niệm trung kế lưu lượng (traffic trunk) 73 3.2.2. Đồ hình nghiệm suy (Induced Graph) 74 3.2.3. Bài toán cơ bản của kỹ thuật lưu lượng trên MPLS 74 3.3. Trung kế lưu lượng và các thuộc tính 74 3.3.1 Các hoạt động cơ bản trên trung kế lưu lượng 75 3.3.2. Thuộc tính tham số lưu lượng (Traffic Parameter) 75 3.3.3. Thuộc tính lựa chọn và quản lý đường (chính sách chọn đường) 76 3.3.3.1. Đường tường minh đặc tả quản trị 76 3.3.3.2. Phân cấp các luật ưu tiên cho đa đường 76 3.3.3.3. Thuộc tính Affinity lớp tài nguyên (Resource Class Affinity) 76 3.3.3.4. Thuộc tính thích ứng (Adaptivity) 77 3.3.3.5. Phân phối tải qua nhiều trung kế song song 77 3.3.4. Thuộc tính ưu tiên / lấn chiếm (Priority/Preemption) 77 3.3.5. Thuộc tính đàn hồi (Resilience) 77 3.3.6. Thuộc tính khống chế (Policing) 78 3.4. Các thuộc tính tài nguyên 78 3.4.1. Bộ nhân cấp phát cực đại (maximum allocation multiplier) 78 3.4.2 Lớp tài nguyên (Resource Class) 78 3.4.3. TE Metric 79 3.5. Tính toán đường cưỡng bức 79 3.5.1. Quảng bá các thuộc tính của link 79 3.5.2. Tính toán LSP cưỡng bức (CR-LSP) 80 3.5.3. Giải thuật chọn đường 80 3.5.4. Tái tối ưu hóa (Re-optimization) 83 3.6. Bảo vệ và khôi phục đường 83 3.6.1. Phân loại các cơ chế bảo vệ khôi phục 84 SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học iv Mục lục 3.6.1.1. Sửa chữa toàn cục và sửa chữa cục bộ 84 3.6.1.2. Tái định tuyến và chuyển mạch bảo vệ 85 3.6.1.3. Ba cách khôi phục bảo vệ tái định tuyến 85 3.6.2. Mô hình Makam 87 3.6.3. Mô hình Haskin (Reverse Backup) 88 3.6.4. Mô hình Hundessa 88 3.6.5. Mô hình Shortest-Dynamic 89 3.6.6. Mô hình Simple-Dynamic 89 3.7. Vấn đề triển khai MPLS tại Việt Nam 90 3.8. Nhận xét 92 Tổng kết chương 92 CHƯƠNG 4: Chương trình mô phỎng vỀ kỸ thuẬt lưu lưỢng 93 4.1. Lý thuyết chung 93 4.1.1. Router modes 93 4.1.2. Cách thức cấu hình chính (Entering global configuration mode) 93 4.1.3. Cấu hình cho tên một Router 94 4.1.4. Cấu hình cho các mật khẩu (Configuring Passwords) 94 4.2. Mô phỏng bài Lab về kỹ thuật lưu lượng trong MPLS (MPLS TE) 94 KẾT LUẬN VÀ hưỚng phát triỂn đỀ tài 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học vi Danh mục các ký hiệu,các chữ viết tắt Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học vii Danh mục các ký hiệu,các chữ viết tắt SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng A AAL5 ATM Adaptation Layer 5 Lớp thích ứng ATM 5 ASIC Application Specific Integrated Circuit Vi mạch tích hợp chuyên dụng ARIS Aggregate Route-Based IP Switching Chuyển mạch IP theo phương pháp tổng hợp tuyến ARP Addresss Resolution Protocol Giao thức phân tích địa chỉ AS Autonomous System Hệ tự trị ATM Asynchronous Transfer Mode Phương thức truyền tải không đồng bộ B BGP Border Gateway Protocol Giao thức định tuyến cổng miền. BOF Board Of a Founders Cuộc họp trù bị WG-IETF CIPOA Classic IP over ATM Giao thức IP truyền thống qua ATM C CoS Class of Service Lớp dịch vụ CQ Custom Queuing Hàng đợi CR Constrain-based Routing Định tuyến cưỡng bức CSR Cell Switching Router Thiết bị định tuyến chuyển mạch tế bào D DiffServ Differentiated Services Các dịch vụ khác nhau E EGP Edge Gateway Protocol Giao thức định tuyến cổng biên ER Explicit Routing Định tuyến tường minh ERB Explicit Route information Base Cơ sở thông tin tuyến tường minh ERO Explicit Route Object Đối tượng tuyến tường minh ETSI European Telecommunication Standard Institute Viện tiêu chuẩn viễn thông châu Âu F FDDI Fiber Distributed Data Interface Giao diện dữ liệu phân bố theo cáp sợi quang FEC Forwarding Equivalence Class Lớp chuyển tiếp tương đương FIB Forwarding Infomation Base Cơ sở thông tin chuyển tiếp FIFO First In First Out Hàng đợi vào trước ra trước FIS Fault Indication Signal Bản tin chỉ thị báo lỗi FR Frame Relay Chuyển dịch khung FRS Fault Recovery Signal Bản tin chỉ thị sửa lỗi FTN FEC - to - NHLFE Sắp xếp FEC vào NHLFE I IBM International Bussiness Machine Công ty IBM IETF International Engineering Task Force Tổ chức tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế cho Internet IGP Interior Gateway Protocol Giao thức định tuyến nội miền ILM Incoming Label Map Ánh xạ nhãn tới IP Internet Protocol Giao thức định tuyến Internet IPOA IP over ATM IP trên ATM IPOS IP over SONET IP trên SONET ISDN Intergrated Service Digital Network Mạng số liên kết đa dịch vụ IS-IS Intermediate System – Intermediate System Giao thức định tuyến IS-IS ISP Internet Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ Internet L LAN Local Area Network Mạng cục bộ LANE Local Area Network Emulation Mô phỏng mạng cục bộ  Đồ án tốt nghiệp đại học viii Danh mục các ký hiệu,các chữ viết tắt SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học x Danh mục bảng biểu Danh mục bảng biểu Mục lục i Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt vi Danh mục bảng biểu x Danh mục hình vẽ xi CHƯƠNG 1 : CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC (MPLS) 3 1.1. Lịch sử phát triển của MPLS 3 1.2. Các khái niệm cơ bản MPLS 4 1.2.1. MPLS là gì? 4 1.2.2. Miền MPLS (MPLS Domain) 5 1.2.3. Lớp chuyển tiếp tương đương (FEC) 6 1.2.4. Nhãn và stack nhãn (Label và Label stack) 6 1.2.5. Hoán đổi nhãn (Label Swapping) 7 1.2.6. Đường chuyển mạch nhãn (LSP) 8 1.2.7. Chuyển gói qua miền MPLS 9 1.3. Thành phần cơ bản của MPLS 9 1.4. Mã hóa nhãn và các chế độ đóng gói nhãn MPLS 10 1.4.1. Mã hóa stack nhãn 10 1.4.2. Chế độ khung Frame 12 1.4.3. Chế độ tế bào Cell 12 1.5. Cấu trúc chức năng MPLS 13 1.5.1. Kiến trúc một nút MPLS (LER và LSR) 13 1.5.2. Mặt phẳng chuyển tiếp (mặt phẳng dữ liệu) 14 1.5.2.1. Cơ sở thông tin chuyển tiếp nhãn LFIB 14 1.5.2.2. Thuật toán chuyển tiếp nhãn 15 1.5.2.3. NHLFE (Next Hop Label Forwarding Entry) 16 1.5.2.4. Mặt phẳng điều khiển 16 1.6. Hoạt động của MPLS 17 1.6.1. Chế độ hoạt động khung MPLS 17 1.6.2. Các hoạt động trong mảng số liệu 18 1.6.3. Chế độ hoạt động tế bào MPLS 21 1.6.4. Hoạt động của MPLS khung trong mạng ATM-PVC 25 1.6.5. Hoạt động của MPLS trong mặt phẳng chuyển tiếp 26 1.6.6. Gỡ nhãn ở hop áp cuối (PHP) 27 1.6.7. Một ví dụ hoạt động chuyển tiếp gói 27 1.7. Ưu điểm và ứng dụng của MPLS 29 1.7.1. So sánh MPLS và MPOA 29 1.7.2. Tốc độ và độ trễ 30 1.7.3. Chất lượng dịch vụ trong MPLS 30 1.7.4. Đơn giản hóa chức năng chuyển tiếp 31 1.7.5. Kỹ thuật lưu lượng 31 SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học xi Danh mục bảng biểu 1.7.6. Định tuyến QoS từ nguồn 32 1.7.7. Mạng riêng ảo VPN 32 1.7.8. Chuyển tiếp có phân cấp (Hierachical forwarding) 32 1.7.9. Khả năng mở rộng (Scalability) 32 1.7.10. Khả năng ứng dụng MPLS trong mạng thế hệ sau NGN 33 1.7.11. MPLS và kiến trúc Internet 34 1.8. Các nhược điểm của MPLS 35 Tổng kết chương 36 CHƯƠNG 2: ĐỊnh tuyẾn và báo hiỆu trong MPLS 36 2.1. Định tuyến trong MPLS 36 2.1.1. Định tuyến cưỡng bức (Constrain-based Routing) 36 2.1.2. Định tuyến tường minh (Explicit Routing) 38 2.1.3. Định tuyến dựa trên QoS 38 2.1.3.1. Phân loại các thuật toán QoS 39 2.1.3.2. Thuật toán định tuyến có thể giải được với thời gian đa thức 39 2.1.4. Định tuyến dựa trên lưu lượng 40 2.2. Các chế độ báo hiệu MPLS 43 2.2.1. Chế độ phân phối nhãn 43 2.2.1.1. Phân phối nhãn không cần yêu cầu (Downstream Unsolicited) 44 2.2.1.2. Phân phối nhãn theo yêu cầu (Downstream on Demand) 44 2.2.2. Chế độ duy trì nhãn 44 2.2.2.1. Duy trì nhãn tự do (liberal label retention) 45 2.2.2.2. Duy trì nhãn bảo thủ (conservative label retention) 45 2.2.3. Chế độ điều khiển LSP 46 2.2.3.1. Điều khiển độc lập (independent control) 46 2.2.3.2. Điều khiển tuần tự (ordered control) 46 2.2.4. Các giao thức phân phối nhãn MPLS 47 2.3. Giao thức LDP (Label Distribution Protocol) 48 2.3.1. Hoạt động của LDP 48 2.3.2. Cấu trúc thông điệp LDP 49 2.3.2.1. LDP PDU 50 2.3.2.2. Định dạng thông điệp LDP 50 2.3.3. Các bản tin LDP 51 2.3.4. LDP điều khiển độc lập và phân phối theo yêu cầu 52 2.4. Giao thức CR-LDP (Constrain-based routing LDP) 53 2.4.1 Mở rộng cho định tuyến cưỡng bức 53 2.4.2. Thiết lập một CR-LSP (Constrain-based routing LSP) 54 2.4.3. Tiến trình dự trữ tài nguyên 55 2.5. Giao thức RSVP-TE (RSVP Traffic Engineering) 56 2.5.1. Các bản tin thiết lập dự trữ RSVP 58 2.5.2. Các bản Tear Down, Error và Hello của RSVP-TE 58 2.5.3. Thiết lập tuyến tường minh trong điều khiển tuần tự theo yêu cầu 59 2.5.4. Giảm lượng overhead làm tươi RSVP 60 2.5.5. RSVP và khả năng mở rộng 61 2.6. Giao thức BGP 62 2.6.1. BGPv4 và mở rộng cho MPLS 62 SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng  Đồ án tốt nghiệp đại học xii Danh mục bảng biểu 2.6.2 Kết nối MPLS qua nhiều nhà cung cấp dịch vụ 64 2.7. So sánh CR-LDP và RSVP 64 Tổng kết chương 66 CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT LƯU LƯỢNG TRONG MPLS 67 3.1. Kỹ thuật lưu lượng (traffic engineering) 67 3.1.1. Các mục tiêu triển khai kỹ thuật lưu lượng 67 3.1.1.1. Phân loại 67 3.1.1.2. Bài toán nghẽn 67 3.1.2. Các lớp dịch vụ dựa trên nhu cầu QoS và các lớp lưu lượng 68 3.1.3. Hàng đợi lưu lượng 68 3.1.3.1. Hàng đợi FIFO (First-in, First-out) 69 3.1.3.2 Hàng đợi WFQ (Weighted Fair Queuing) 69 3.1.3.3. Hàng đợi CQ (Custom Queuing) 70 3.1.3.4. Hàng đợi PQ (Priority Queuing) 70 3.1.4. Giải thuật thùng rò và thùng token 71 3.1.4.1. Giải thuật thùng rò (Leaky Bucket) 71 3.1.4.2. Giải thuật thùng token (Token Bucket) 71 3.1.5. Giải pháp mô hình chồng phủ (Overlay Model) 72 3.2. MPLS và kỹ thuật lưu lượng 73 3.2.1. Khái niệm trung kế lưu lượng (traffic trunk) 73 3.2.2. Đồ hình nghiệm suy (Induced Graph) 74 3.2.3. Bài toán cơ bản của kỹ thuật lưu lượng trên MPLS 74 3.3. Trung kế lưu lượng và các thuộc tính 74 3.3.1 Các hoạt động cơ bản trên trung kế lưu lượng 75 3.3.2. Thuộc tính tham số lưu lượng (Traffic Parameter) 75 3.3.3. Thuộc tính lựa chọn và quản lý đường (chính sách chọn đường) 76 3.3.3.1. Đường tường minh đặc tả quản trị 76 3.3.3.2. Phân cấp các luật ưu tiên cho đa đường 76 3.3.3.3. Thuộc tính Affinity lớp tài nguyên (Resource Class Affinity) 76 3.3.3.4. Thuộc tính thích ứng (Adaptivity) 77 3.3.3.5. Phân phối tải qua nhiều trung kế song song 77 3.3.4. Thuộc tính ưu tiên / lấn chiếm (Priority/Preemption) 77 3.3.5. Thuộc tính đàn hồi (Resilience) 77 3.3.6. Thuộc tính khống chế (Policing) 78 3.4. Các thuộc tính tài nguyên 78 3.4.1. Bộ nhân cấp phát cực đại (maximum allocation multiplier) 78 3.4.2 Lớp tài nguyên (Resource Class) 78 3.4.3. TE Metric 79 3.5. Tính toán đường cưỡng bức 79 3.5.1. Quảng bá các thuộc tính của link 79 3.5.2. Tính toán LSP cưỡng bức (CR-LSP) 80 3.5.3. Giải thuật chọn đường 80 3.5.4. Tái tối ưu hóa (Re-optimization) 83 3.6. Bảo vệ và khôi phục đường 83 3.6.1. Phân loại các cơ chế bảo vệ khôi phục 84 3.6.1.1. Sửa chữa toàn cục và sửa chữa cục bộ 84 SVTH: Phạm Thanh Hải GVHD: ThS. Đào Minh Hưng [...]... 3 routing) v chuyn mch lp 2 (Layer 2 switching) 1.2.2 Min MPLS (MPLS Domain) Theo RFC 3031, min MPLS l mt tp hp cỏc nỳt mng thc hin hot ng nh tuyn v chuyn tip MPLS Cỏc nỳt thuc min MPLS c gi l cỏc b nh tuyn chuyn mch nhón LSR (Label Switching Router) Mt min MPLS thng c qun lý v iu khin bi mt nh qun tr (administrator) Hỡnh 1.1 : Min MPLS Min MPLS c chia thnh 2 phn: phn mng lừi (core) v phn mng biờn... ng ca MPLS .17 1.6.1 Ch hot ng khung MPLS 17 1.6.2 Cỏc hot ng trong mng s liu 18 1.6.3 Ch hot ng t bo MPLS .21 1.6.4 Hot ng ca MPLS khung trong mng ATM-PVC .25 1.6.5 Hot ng ca MPLS trong mt phng chuyn tip .26 1.6.6 G nhón hop ỏp cui (PHP) 27 1.6.7 Mt vớ d hot ng chuyn tip gúi .27 1.7 u im v ng dng ca MPLS 29 1.7.1 So sỏnh MPLS v... MCH NHN A GIAO THC (MPLS) .3 1.1 Lch s phỏt trin ca MPLS 3 1.2 Cỏc khỏi nim c bn MPLS 4 1.2.1 MPLS l gỡ? .4 1.2.2 Min MPLS (MPLS Domain) 5 1.2.3 Lp chuyn tip tng ng (FEC) 6 1.2.4 Nhón v stack nhón (Label v Label stack) .6 1.2.5 Hoỏn i nhón (Label Swapping) 7 1.2.6 ng chuyn mch nhón (LSP) 8 1.2.7 Chuyn gúi qua min MPLS .9 1.3... nhón MPLS : Gúi IP khụng nhón trong khung lp 2 Gúi IP cú nhón trong khung lp 2 Khung lp 2 S liu lp 3 (Gúi IP) Mo u lp 2 Khung lp 2 SVTH: Phm Thanh Hi S liu lp 3 (Gúi IP) Trang 18 Nhón MPLS Mo u lp 2 GVHD: ThS o Minh Hng Chng 1: Chuyn mch nhón a giao thc MPLS Hỡnh 1.19 : V trớ ca nhón MPLS trong khung lp 2 Vỡ rt nhiu lý do nờn nhón MPLS phi c chốn trc s liu ỏnh nhón trong ch hot ng khung Nh vy nhón MPLS. .. liờn kt d liu (Data Link Layer) c dựng dc theo mt LSP Hỡnh 1.7 : Phõn cp LSP trong MPLS SVTH: Phm Thanh Hi Trang 8 GVHD: ThS o Minh Hng Chng 1: Chuyn mch nhón a giao thc MPLS 1.2.7 Chuyn gúi qua min MPLS Sau õy l mt vớ d n gin minh ha quỏ trỡnh truyn gúi tin IP i qua mt min MPLS Gúi tin IP khi i t ngoi mng vo trong min MPLS s c router A, úng vai trũ l mt ingress-LER, gỏn nhón cú giỏ tr l 6 ri chuyn... c bn ca MPLS Thnh phn quan trng c bn ca mng MPLS l thit b nh tuyn chuyn mch nhón LSR (Label Switching Router) Thit b ny thc hin chc nng chuyn tip gúi thụng tin trong phm vi mng MPLS bng th tc phõn phi nhón Cn c vo v trớ v chc nng ca LSR cú th phõn thnh cỏc loi chớnh sau õy : SVTH: Phm Thanh Hi Trang 9 GVHD: ThS o Minh Hng Chng 1: Chuyn mch nhón a giao thc MPLS LSR biờn : nm biờn ca mng MPLS LSR... phng iu khin cũn cú chc nng bỏo hiu MPLS (MPLS Signalling) dựng giao tip vi cỏc LSR khỏc bng mt giao thc phõn phi nhón Kt qu l mt c s thụng tin nhón LIB (Label Information Base) gm cỏc thụng tin liờn quan n cỏc gỏn kt nhón ó c thng lng vi cỏc router MPLS SVTH: Phm Thanh Hi Trang 13 GVHD: ThS o Minh Hng Chng 1: Chuyn mch nhón a giao thc MPLS khỏc Thnh phn bỏo hiu MPLS nhn thụng tin t chc nng nh tuyn... thc bỏo hiu MPLS s dng bng thụng tin nhón LIB phõn phi cỏc nhón Vic phõn tỏch mt SVTH: Phm Thanh Hi Trang 16 GVHD: ThS o Minh Hng Chng 1: Chuyn mch nhón a giao thc MPLS phng iu khin v mt phng chuyn tip cho phộp ci t mt giao thc iu khin MPLS trờn mt ATM switch Ti sao MPLS cn giao thc bỏo hiu, trong khi cỏc router IP c in ch cn nh tuyn IP? Mt lý do quan trng phi dựng giao thc bỏo hiu MPLS kt hp vi... khỏi nim c bn MPLS 1.2.1 MPLS l gỡ? MPLS l vit tt ca Multi-Protocol Label Switching, tm dch l Chuyn mch nhón a giao thc Thut ng multi-protocol (a giao thc) nhn mnh rng cụng ngh ny ỏp dng c cho tt c cỏc giao thc lp mng ch khụng ch riờng cú giao thc IP MPLS cng hot ng tt trờn bt k cỏc giao thc lp liờn SVTH: Phm Thanh Hi Trang 4 GVHD: ThS o Minh Hng Chng 1: Chuyn mch nhón a giao thc MPLS kt õy l mt... im s dng to dng PPP, s dng giao thc iu khin mng mi c gi l MPLSCP (giao thc iu khin MPLS) Cỏc gúi MPLS c ỏnh du bi giỏ tr 8281H trong trng giao thc PPP - Cỏc gúi MPLS truyn qua chuyn dch khung DLCI gia mt cp router c ỏnh du bi nhn dng giao thc lp mng SNAP ca chuyn dch khung (NLPID), tip theo mo u SNAP vi giỏ tr 8847H cho dng Ethernet - Cỏc gúi MPLS truyn gia mt cp router qua kờnh o ATM Forum c bc vi . sánh CR-LDP và RSVP 64 Tổng kết chương 66 CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT LƯU LƯỢNG TRONG MPLS 67 3.1. Kỹ thuật lưu lượng (traffic engineering) 67 3.1.1. Các mục tiêu triển khai kỹ thuật lưu lượng 67 3.1.1.1 3.2. MPLS và kỹ thuật lưu lượng 73 3.2.1. Khái niệm trung kế lưu lượng (traffic trunk) 73 3.2.2. Đồ hình nghiệm suy (Induced Graph) 74 3.2.3. Bài toán cơ bản của kỹ thuật lưu lượng trên MPLS. 3.2. MPLS và kỹ thuật lưu lượng 73 3.2.1. Khái niệm trung kế lưu lượng (traffic trunk) 73 3.2.2. Đồ hình nghiệm suy (Induced Graph) 74 3.2.3. Bài toán cơ bản của kỹ thuật lưu lượng trên MPLS
- Xem thêm -

Xem thêm: mpls và kỹ thuật lưu lượng, mpls và kỹ thuật lưu lượng, , CHƯƠNG 1 : CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC (MPLS), Hình 1.22 : Cơ chế thiết lập kênh ảo điều khiển MPLS, Bảng 1.2 : So sánh một số đặc tính chức năng giữa MPOA và MPLS., CHƯƠNG 2: ĐỊnh tuyẾn và báo hiỆu trong MPLS, Hình 2.1: Một ví dụ định tuyến cưỡng bức, Hình 2.17 : Tiến trình dự trữ tài nguyên, Hình 2.19 : Thiết lập LSP với RSVP-TE, Bảng 2.3 : Mô tả một số khác biệt cơ bản giữa hai giao thức CR-LDP và RSVP, CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT LƯU LƯỢNG TRONG MPLS, Hình 3.7 : Các trung kế lưu lượng, Hình 3.13 : Chọn đường tốt nhất, Hình 3.24 : VNPT MPLS VPN Lớp 3, CHƯƠNG 4: Chương trình mô phỎng vỀ kỸ thuẬt lưu lưỢng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm