0

công nghệ wimax và kỹ thuật mimo

122 573 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 15:28

i Công nghệ Wimax và kỹ thuật Mimo MỤC LỤC Công nghệ Wimax và kỹ thuật Mimo i MỤC LỤC i THUẬT NGỮ VIẾT TẮT i KÝ HIỆU iv DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ v LỜI NÓI ĐẦU v CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ WIMAX viii TÀI LIỆU THAM KHẢO cxx THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt AAA Authentication authorization &Account Nhận thực, cấp phép và lập tài khoản. AAS Adaptive Antenna System Hệ thống anten thích ứng ACI Adjacent Cell Interference Nhiễu ô lân cận ASN Access Service Network Mạng dịch vụ truy nhập ii AM Adaptive Modulation Điều chế thích ứng AOA Angle Of Arrival Góc tới AOD Angle Of Departure Góc xuất phát AWGN Additive White Gaussian Noise Tạp âm Gauss trắng cộng BE Best Effort Dịch vụ nỗ lực tốt nhất BER Bit Error Rate Tỉ lệ lỗi bít BLAST Bell Labs Layered Space-time architecture Kiến trúc không gian thời gian phân lớp của phòng thí nghiệm Bell BPSK Binary Phase Shift Keying Khóa dịch pha nhị phân BS Base Station Trạm gốc BTC Block Turbo Code Mã Turbo khối CCI Co channel Interference Nhiễu đồng kênh CDF Cumulative Distribution Function Hàm phân bố tích lũy CDMA Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã CID Connection Identifier Nhận dạng kết nối CP Cyclic Prefix Tiền tố tuần hoàn CPE Customer Premises Equipment Thiết bị truyền thông cá nhân CPS Common Part Sublayer Lớp con phần chung CRC Cyclic Redundancy Check Kiểm tra độ dư vòng tuần hoàn CSI Channel State Information Thông tin trạng thái kênh CTC Concatenated Turbo Code Mã Turbo xoắn DCD Downlink Channet Descriptor Miêu tả kênh đường xuống DFT Discrete Fourier Transform Biến đổi Fourier rời rạc DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Giao thức cấu hình Host động DL Downlink Đường xuống DLFP Downlink Frame Preamble Tiền tố khung đường xuống DPS Delay Power Spectrum Phổ công suất trễ FDD Frequence Division Mutiplexing Ghép kênh phân chia theo tần số FEC Forward Error Correct Hiệu chỉnh lỗi trước FFT Fast Fourier Transform Chuyển đổi Fourier nhanh HCS Header Check Sequence Thứ tự kiểm tra tiêu đề HT Header Type Loại tiêu đề ICI Inter Carrier Interference Nhiễu giữa các sóng mang IFFT Inverse Fast Fourier Transform Biến đổi Fourier nhanh đảo ISI Inter Symbol Interference Nhiễu giữa các ký hiệu LOS Line of Sight Tầm nhìn thẳng LSB Least Significant Bit Bit ít ý nghĩa nhất MA Multiple Access Đa truy nhập MAC Medium Access Control Điều khiển truy nhập phương tiện MAN Metropolitan Area Network Mạng vùng thành thị MIMO Multiple Input Multiple Output Nhiều đầu và nhiều đầu ra MISO Multiple Input Single Output Nhiều đầu vào một đầu ra ML Maximum Likelihood Khả giống cực đại MMSE Minimum Mean Square Error Sai lỗi bình phương trung bình cực tiểu MQAM Multilevel-QAM QAM nhiều mức iii MS Mobile Station Trạm di động MSB Most Significant Bit Bít nhiều ý nghĩa nhất NLOS Non Light of Sight Tầm nhìn không thẳng NNI Network Network Interface Giao diện mạng – mạng NRP Normalized Received Power Công suất thu chuẩn hóa OFDM Orthogonal Frequence Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao OFDMA Orthogonal Frequence Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao PDF Probability Density Function Hàm mật độ xác suất PDP Power Delay Profile Lý lịch trễ công suất PDU Protocol Data Unit Đơn vị dữ liệu giao thức PEP Pairwise Error Probability Xác suất lỗi cặp PKM Privacy Key Management Quản lí khóa bảo mật PMP Point to Multipoint Điểm đa điểm PS Physical Slot Khe vật lý QAM Quadrature Amplitude Modulation Điều chế biên độ cầu phương QPSK Quadrature Phase Shift Keying Khóa chuyển pha cầu phương RDS Root mean square Delay Spread Trải trễ trung bình quân phương rms Root mean square Trung bình quân phương RTG Receive Transition Gap Khoảng trống chuyển giao đầu thu SAP Service Access Point Điểm truy nhập dịch vụ SE Spectrum Efficiency Hiệu suất phổ tần SER Symbol Error Rate Tỷ lệ lỗi ký hiệu SFID Service Flow Identifier Nhận dạng luồng dịch vụ SIMO Single Input Multiple Output Một đầu vào nhiều đầu ra SIR Signal to Interference Ratio Tỷ số tín hiệu trên nhiễu SINR Signal to Interference plus Noise Ratio Tỷ số tín hiệu trên nhiễu cộng tạp âm SISO Single Input Single Output Một đầu vào một đầu ra SNR Signal to Noise Ratio Tỷ số tín hiêu trên tạp âm SS Subscriber Station Trạm thuê bao SSCS Specify Services Convergence Sublayer Lớp con hội tụ các dịch vụ riêng STBC Space Time Block Code Mã khối không gian thời gian STC Space Time Code Mã không gian thời gian SVD Singular Value Decomposition Phân chia giá trị đơn TDD Time Division Duplex Song công phân chia TTG Transmit Transition Gap Khoảng trống chuyển giao đầu phát UCD Uplink Channet Descriptor Miêu tả kênh đường lên UGS Unsolicited Grant Service Dịch vụ cấp phát không kết hợp UL Uplink Đường lên UNI User Network Interface Giao diện người sử dụng – mạng WAN Wide Area Mạng diện rộng WLAN Wireless LAN Mạng LAN không dây WMAN Wireless MAN Mạng MAN không dây XOR Exclusive Hàm cộng modul iv ZF Zero Forcing Cưỡng bức về không KÝ HIỆU |a| Độ lớn của a A + Ma trận giả đảo Moore – Penrose của A F A Chuẩn Frobenius của ma trận A A H Ma trận chuyển vị phức của A A T Ma trận chuyển vị của A C Dung lượng E S Năng lượng ký hiệu thu ( ) x δ Hàm Dirac Det(A) Định thức ma trận A Diag(a 1 , a 2, … a n ) Ma trận đường chéo nxn ∈ Hoạt động mong muốn f(x) Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên x F(x) Hàm phân phối tích lũy của x I m Ma trận nhất phân kích thước mxm K Thừa số K kênh Rice P e Xác suất lỗi r(A) Hạng ma trận A R Trường số thực Tr(A) Dò theo A (x) + Được định nghĩa là: if x 0, x R 0 if x<0, x x R ≥ ∈   ∈  Z Trường số nguyên DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ LỜI NÓI ĐẦU vi Trên thế giới, công nghệ WiMAX (World Interoperability for Microwave Access: khả năng khai thác liên mạng trên toàn cầu đối với truy nhập viba) đang là xu hướng mới cho các tiêu chuẩn giao diện vô tuyến trong việc truy nhập không dây băng thông rộng cho tất cả các thiết bị cố định, di động. Với nhiều ưu điểm vượt trội như tốc độ truyền dẫn cao, phạm vi phủ sóng rộng, chất lượng dịch vụ được thiết lập cho từng kết nối, an ninh tốt, hỗ trợ multicast cũng như di động, sử dụng cả phổ tần cấp phép và không được cấp phép… theo đánh giá của các chuyên gia thì WiMAX sẽ nhanh chóng vượt qua những công nghệ hiện có như Wi-fi hay 3G. Rất nhiều thiết bị vô tuyến được sử dụng ở các dải tần khác nhau trong các hệ thống thông tin vô tuyến khác nhau: từ các hệ thống thông tin vệ tinh toàn cầu tốc độ thấp đến các hệ thống các hệ thống WLAN và các WPAN tốc độ cao với vùng phủ sóng từ vài m đến vài trăm m. Việc sử dụng đồng thời các hệ thống này dẫn đến dải tần dành cho thông tin vô tuyến trở nên chặt trội hơn bao giờ hết. Vì thế vấn đề sử dụng hiệu suất phổ tần đã trở thành một vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Một giải pháp rất hiệu quả cho việc giải quyết vấn đề này là áp dụng truyền dẫn thích ứng. Truyền dẫn thích ứng có thể áp dụng tại lớp vật lý cho tất cả các tài nguyên khác nhau của môi trường truyền dẫn vô tuyến như: thời gian, tần số, công suất và không gian. Đề tài này tập trung lên việc sử dụng hiệu suất tài nguyên không gian trong các hệ thống WiMAX mà có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng các phần tử anten được tổ chức thành dàn để truyền dẫn và thu tín hiệu. Hệ thống dàn anten sử dụng ở cả phía thu và phát còn được gọi là hệ thống MIMO. Vấn đề đặt ra là phải thiết kế các hệ thống MIMO thế nào để đạt được hiệu năng tối ưu của đường truyền vô tuyến. Ta biểu diễn hiệu năng bằng các thông số sau: - Tốc độ bit: Hệ thống phải đạt được tốc độ bit trên một đơn vị băng thông cao nhất. Thông số này thường được định nghĩa là hiệu suất phổ tần. Giới hạn cuối cùng hay tốc độ bit cao nhất đối với một xác suất lỗi bit thấp cho trước vii trong kênh AWGN đã được Shannon đưa ra và thường được sử dụng làm tham chuẩn. - Độ tin cậy: Là độ bền vững của truyền dẫn, thường mâu thuẫn với tốc độ bit và có thể đo bằng tỉ số lỗi bit. Vì kênh vô tuyến di động là kênh thay đổi theo thời gian nên ta cần chọn lựa chiến lược chống lại sự giảm lớn tỉ số SNR tại máy thu do phađinh đa đường gây ra. - Độ phức tạp: Máy đầu cuối di động được cấp nguồn từ acquy phải có kích thước và trọng lượng gọn nhẹ, nên các bộ chuyển đổi luồng số đầu vào thành n t luồng kí hiệu đầu ra phải ít phức tạp nhất. Các mục tiêu thiết kế nói trên thường đối kháng lẫn nhau, vì vậy người thiết kế phải cân nhắc lựa chọn để đảm bảo tối ưu giữa tiêu chí kinh tế và chất lượng. Đề tài "Công nghệ WiMAX và kỹ thuật MIMO" sẽ cung cấp các kiến thức mới nhất về công nghệ WiMAX, các kỹ thuật MIMO sử dụng trong WiMAX. Đề tài bao gồm ba chương với các vấn đề nghiên cứu sau đây: • Tổng quan công nghệ WiMAX • Kỹ thuật MIMO • Kỹ thuật MIMO sử dụng trong WiMAX Tôi xin chân thành cảm ơn TS ………., người đã hướng dẫn, định hướng, góp ý cho tôi nhiều điều vô cùng quý báu trong quá trình tôi thực hiện đề tài này. Trong quá trình nghiên cứu khó tránh khỏi thiếu sót. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô, đồng nghiệp và các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn! viii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ WIMAX 1.1. Nguồn gốc và sự ra đời chuẩn WiMAX 1.1.1. Tổ chức WiMAX Forum WiMAX Forum là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi sự liên hiệp của các công ty nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc triển khai và phát triển mạng truy cập không dây băng rộng dựa trên chuẩn 802.16. Cuộc họp đầu tiên vào 04/2001 ở Antibe, Pháp. Với sự tham gia của các hãng sau: Nokia, Harris. Cross Span, và Ensemble. Tới 10/2005 thì tổ chức này đã có hơn 230 thành viên và bao gồm nhiều hãng nổi tiếng như: Microsoft, Intel, Alvarion, Fujitsu Microeletronics Americal,…Chủ tịch hiện nay là Non Resnick (Intel). Tổ chức này sẽ quyết định và chỉ đạo việc kiểm tra tính tương tác và trao cho các nhà sản xuất thiết bị nhãn chứng nhận WiMAX (WiMAX Certified). Mục đích cuối cùng là mang lại lợi ích cho người dùng đầu cuối, họ có thể mua sản phẩm theo chọn lựa của mình mà đảm bảo chắc chắn sản phẩm đó sẽ tương thích với các sản phẩm đã được chứng nhận khác. +Airspan Networks +Intel +RF Magic +Alvarion +L3 Primewave +SiWave +Andrew Corporation +LCC +SiWorks +Aperto Networks +NEWS IQ +Stratex Networks +Atheros Comm. +Nokia +Tower Stream +China Motion Telecom +OFDM Forum +The Telnecity Group +Compliance +Powerwave +TurboConcept Certification Services Technologies +Wavesat Wireless +Engim +Proxim +WiLAN +Ensemble Comm. +Raytheon RF +Winova Wireless +Filtronics Components +Yahoo +Fujitsu Microlectronics +Redline Comm +MTI America +RF Intergration +RS Telecom Bảng 1. 1. Các thành viên của tổ chức WiMAX Forum ix 1.1.2. Lịch sử WIMAX Nhóm công tác IEEE 802.16 là nhóm đầu tiên chịu trách nhiệm phát triển chuẩn 802.16 bao gồm giao diện không gian cho truy nhập không dây băng rộng. Hoạt động của nhóm khởi đầu trong một cuộc họp vào 08/1998. được gọi là kiểm tra hệ thống điện tử không dây quốc gia (N-WEST), đây là một bộ phận của viện nghiên cứu công nghệ và chuẩn hóa quốc gia Mĩ. Ban đầu nhóm tập trung vào việc phát triển các chuẩn và giao diện không dây cho băng tần 10-676GHz. Sau đó dự án sửa đổi dẫn đến việc tán thành chuẩn IEEE 802.16a tập trung vào băng tần 2- 11GHz. Sự phê chuẩn cuối cùng chi tiết kĩ thuật giao diện không gian 802.16a là vào 01/2003. ETST đã tạo ra chuẩn MAN không dây cho băng tần 2-11GHz gọi là chuẩn ETSI HiperMAN, được đưa ra vào 10/2003. Tổ chức ETST làm việc gần gũi với nhóm IEEE 802.16 do vậy chuẩn HiperMAN về cơ bản là theo chỉ dẫn 802.16. Chuẩn HiperMAN cung cấp việc truyền thông cho mạng không dây trong các băng tần 2-11GHz ở Châu Âu. Nhóm làm việc HiperMAN tận dụng lược đồ điều chế OFDM FFT 256 điểm, là một trong những lược đồ điều chế được định nghĩa trong chuẩn IEEE 802.16a. WiMAX Forum giữ vai trò tương tự liên minh W-Fi trong WLAN, hỗ trợ phát triển các sản phẩm MAN không dây dựa trên các chuẩn của Viện nghiên cứu của các kĩ sư điện và điện tử (IEEE) và viện nghiên cứu các chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI). WiMAX Forum tin rằng một chuẩn chung cho truy nhập không dây băng rộng BWA sẽ làm giảm chi phí thiết bị và thúc đẩy việc cải thiện hiệu năng. Bên cạnh đó, các nhà khai thác BWA sẽ không bị ràng buộc trong một nhà cung cấp duy nhất do các trạm gốc BS sẽ tương thích với thiết bị truyền thông cá nhân CPE của nhiều nhà cung cấp. Ban đầu tập trung vào truyền thông cố định cho dải tần 10- 66GHz, việc mở rộng quy mô lớn bắt đầu vào 01/2003 và chuyển sang cả lĩnh vực di động. x 1.1.3. Khái niệm WIMAX WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access – Khả năng tương tác toàn cầu với truy nhập vi ba) là một công nghệ truy nhập không dây băng thông rộng mới, dựa trên chuẩn IEEE 802.16. WiMAX gần giống với Wi-Fi nhưng được cải thiện khá nhiều để có thể tăng tốc độ truyền dẫn dữ liệu tới 70 Mb/giây với phạm vi hoạt động 2-10 km trong khu vực thành thị và 50 km tại những vùng hẻo lánh. Công nghệ Wimax dựa trên các chuẩn, cho phép truy cập băng rộng vô tuyến đến đầu cuối như một phương thức thay thế cho cáp và DSL. Nó có thể kết nối băng rộng vô tuyến cố định, nomadic (người sử dụng có thể di chuyển nhưng cố định trong lúc kết nối), mang xách được (người sử dụng có thể di chuyển với tốc độ đi bộ) và di động mà không cần thiết ở trong tầm nhìn thẳng (Line-of-Sight) trực tiếp tới một trạm gốc. Trong bán kính của một cell điển hình từ 3km đến 10km, các hệ thống đã được diễn đàn WiMAX (WiMAX Forum) chứng nhận sẽ có công suất lên tới 40Mbit/s mỗi kênh cho các ứng dụng truy cập cố định và mang xách được. WiMAX cho phép đủ băng thông để đồng thời hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp với kết nối tốc độ T1 và hàng ngàn hộ dân với kết nối tốc độ DSL. Công nghệ WiMAX đem lại giải pháp cho nhiều ứng dụng băng rộng tốc độ cao cùng thời điểm với khoảng cách xa và cho phép các nhà khai thác dịch vụ hội tụ tất cả trên mạng IP để cung cấp các dịch vụ “3 cung”: dữ liệu, thoại và video. Chuẩn IEEE 802.16-2004 được phê chuẩn vào 24/06/2004 là sự kết hợp của các chuẩn IEEE 802.16 (06/12/2001) IEEE 802.16a (29/01/2003) và IEEE 802.16c (12/12/2002). IEEE 802.16 (06/12/2001) Giao diện không gian cho các chi tiết kĩ thuật PHY và MAC của hệ thống truy nhập không dây băng rộng cố định đối với dải tần 10-66GHz (LOS). Một lớp PHY: Sóng mang đơn. Hướng kết nối, TDM/TDMA MAC, QoS, bảo mật. IEEE 802.16a (29/01/2003) [...]... thẳng được yêu cầu từ CPE đến BS Công nghệ NLOS cũng giảm chi phí lắp đặt bằng cách lắp đặt CPE dưới mái hiên an toàn, làm giảm những khó khăn trong việc định vị các vị trí thích hợp của khung anten Công nghệ này cũng làm giảm nhu cầu về khảo sát vị trí trước khi lắp đặt và cải thiện độ chính xác của các công cụ quy hoạch NLOS xiv Công nghệ NLOS và các đặc điểm nổi bật trong WiMAX làm cho nó có thể sử dụng... bao phủ phù hợp với công suất phát và độ khuếch đại anten gắn với CPE phải thấp hơn WiMAX đã khắc phục được điều này bằng cách thêm một số khả năng tùy chọn cho nó Các giải pháp được lựa chọn cho NLOS là sử dụng công nghệ OFDM, kênh con hóa, các anten tính hướng, điều chế thích ứng, kĩ thuật hiệu chỉnh lỗi và điều khiển công suất Trạm gốc Wimax (BS) Thiết bị truyền thông cá nhân Wimax (CPE) Đường trực... công suất để xuyên qua các vật cản không phải là công nghệ của NLOS bởi vì phương pháp này vẫn còn dựa vào một đường truyền thẳng mạnh mẽ mà không sử dụng năng lượng có trong các tín hiệu gián tiếp Cả hai kiểu LOS và NLOS đều bị chi phối bởi các đặc tính truyền lan của môi trường, suy hao đường truyền và nhiễu liên kết vô tuyến xiii Độ mở miền Fresnel 0.6 Vị trí đặt trạm gốc Wimax Vị trí đặt CPE Wimax. .. điểm lớp vật lý WiMAX hỗ trợ cả hai kiểu truyền dẫn TDD, FDD và cho phép phương thức bán song công HD-FDD (half duplex - FDD) Chế độ truyền dẫn TDD, đường lên và đường xuống sử dụng cùng tần số và chia sẻ thời gian bằng việc gán các khe thời gian cho phương thức phát và nhận, TDD chỉ hỗ trợ phương thức truyền dẫn bán song công xv FDD yêu cầu hai phổ tần riêng rẽ cho truyền dẫn đường lên và đường xuống... dẫn song công và bán song công Trong băng tần cấp phép hỗ trợ cả hai chế độ truyền dẫn TDD và FDD, HDFDD Trong băng tần không cấp phép chỉ hỗ trợ chế độ truyền dẫn TDD 1.2.3 Sơ đồ khối quá trình truyền - nhận tin Hình 1 4 Quá trình truyền-nhận tin Thông tin của lớp vật lý sẽ được nhồi vào các symbol Quá trình truyền dữ liệu bao gồm các quá trình mã hóa kênh, điều chế OFDM thành các symbol và điều chế... vậy với việc hỗ trợ điều chế và mã hóa thích ứng, hệ thống WiMAX sẽ cố gắng truyền tối ưu nhất trong điều kiện truyền dẫn cho phép Hình vẽ dưới đây mô tả phương thức điều chế và mã hóa thích ứng Hình 1 7 Điều chế và mã hóa thích ứng Trong thực tế triển khai dịch vụ, cơ chế điều chế và mã hóa thích ứng còn được ứng dụng để đưa ra các thỏa thuận giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng Tức là không cứ... và FDD với kích thước khung từ 2ms đến 20ms Một khung TDD tiêu biểu được mô tả như trong hình vẽ xxiii Hình 1 8 Cấu trúc khung OFDMA TDD của WiMAX Mỗi khung được chia thành các khung con DL (downlink) và UL (uplink) tách biệt nhau bởi các khe chuyển tiếp phát/thu và thu/phát (TTG: Transmit/Receive Transition Gaps và RTG: Receive/Transmit Transition Gaps) tương ứng để tránh xung đột truyền dẫn DL và. .. chọn khác nhau Mã hóa RS(n,k,t): với k bit đầu vào, n bit đầu ra và có thể sửa được t lỗi Mã hóa CC n/k: có k bit đầu vào thì có n bit đầu ra Ví dụ, khi dùng điều chế QPSK với 24 byte đầu vào chưa được mã hóa Khi qua bộ mã hóa Reed-Solomoon RS (32,24,4) ta sẽ có 32 byte đầu ra Tiếp tục cho qua bộ mã hóa CC2/3 ta sẽ có 48 byte đầu ra Như vậy, với 24 byte đầu vào sẽ có 48 byte đầu ra Kết quả ta có hệ số... sóng mang con không hoạt động và các sóng mang con DC Sóng mang con DC: trong tín hiệu OFDM hay OFDMA, sóng mang con mà tần số của nó có thể bằng tần số trung tâm RF của trạm Mục đích của các băng tần bảo vệ là làm cho tín hiệu suy giảm một cách tự nhiên và tạo dạng FFT 1.2.5 Điều chế và mã hóa thích ứng Với kĩ thuật điều chế thích ứng sẽ làm tăng dung lượng kênh truyền và phạm vi bao phủ Điều chế thích... SNR cho điều chế thích ứng như bảng sau: Bảng 1 5: Phân chia ranh giới SNR cho điều chế thích ứng QPSK 16-QAM 64-QAM WiMAX hỗ trợ cơ chế điều SNR23dB chế và mã hóa thích ứng Tùy vào điều kiện của từng thuê bao, hệ thống WiMAX sẽ thực hiện phương thức điều chế và mã hóa khác nhau Chẳng hạn với những thuê bao nằm trong phạm vi, môi trường truyền dẫn tốt xxii thì có thể dùng . i Công nghệ Wimax và kỹ thuật Mimo MỤC LỤC Công nghệ Wimax và kỹ thuật Mimo i MỤC LỤC i THUẬT NGỮ VIẾT TẮT i KÝ HIỆU iv DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH. giữa tiêu chí kinh tế và chất lượng. Đề tài " ;Công nghệ WiMAX và kỹ thuật MIMO& quot; sẽ cung cấp các kiến thức mới nhất về công nghệ WiMAX, các kỹ thuật MIMO sử dụng trong WiMAX. Đề tài bao. bao gồm ba chương với các vấn đề nghiên cứu sau đây: • Tổng quan công nghệ WiMAX • Kỹ thuật MIMO • Kỹ thuật MIMO sử dụng trong WiMAX Tôi xin chân thành cảm ơn TS ………., người đã hướng dẫn, định
- Xem thêm -

Xem thêm: công nghệ wimax và kỹ thuật mimo, công nghệ wimax và kỹ thuật mimo, , CHƯƠNG 3. KỸ THUẬT MIMO SỬ DỤNG TRONG WIMAX

Mục lục

Xem thêm