0

điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 umts

109 296 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 20:42

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I 1 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 UMTS 1 1.1. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DI ĐỘNG 1 1.2. HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 IMT-2000 2 1.3. CÔNG NGHỆ WCDMA 3 1.4. HỆ THỐNG UMTS 5 1.4.1. Tổng Quan 5 1.4.2. Mối quan hệ và sự khác nhau giữa WCDMA và UMTS 7 1.4.3. Dịch Vụ Của Hệ Thống UMTS 8 1.4.3.1 Lớp hội thoại 10 1.4.3.2. Lớp luồng 11 1.4.3.3. Lớp tương tác 11 1.4.3.4. Lớp cơ bản 11 1.4.4 Cấu trúc cell 12 1.4.5. Cấu trúc của hệ thống UMTS 14 1.4.6. Mạng lõi CN (Core Network) 16 1.4.7. Truy nhập vô tuyến mặt đất UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Acess Network) 18 1.4.7.1. Bộ điều khiển mạng vô tuyến 19 1.4.7.2. Nút B (trạm gốc) 20 1.4.8. Thiết bị người sử dụng UE (User Equipment) 20 1.5. TỔNG KẾT VỀ CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP VÔ TUYẾN WCDMA TRONG HỆ THỐNG UMTS 21 1.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 CHƯƠNG II 24 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG UMTS 24 2.1 MỤC TIÊU CỦA ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT 24 2.2. PHÂN LOẠI ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT 26 2.2.1. Điều khiển công suất cho đường xuống và đường lên 27 2.2.2. Điều khiển công suất phân tán và tập trung 27 2.2.3. Phân loại điều khiển công suất theo phương pháp đo 28 2.2.4. Điều khiển công suất vòng hở, điều khiển công suất vòng kín 28 2.3. MỘT SỐ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN 29 2.3.2. Hiệu ứng đa đường, bộ thu RAKE 29 SV thực hiện Đặng Vũ Thái GVHD: Th.S Nguyễn Đỗ Dũng i ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS 2.3.4. Kỹ thuật phân tập 32 2.3.5. Sự trôi công suất đường xuống 35 2.3.6. Độ tin cậy của các lệnh điều khiển công suất đường lên 37 2.3.7. Cải thiện chất lượng báo hiệu điều khiển công suất 37 2.4. SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT 38 2.5 ĐKCS VÒNG HỞ (Open-loop power control) 41 2.5.1. Kỹ thuật điều khiển công suất vòng hở đường lên 42 2.5.2. Kỹ thuật điều khiển công suất vòng hở đường xuống 42 2.6. ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT NHANH VÒNG KÍN 43 2.6.1. Các kỹ thuật điều khiển công suất vòng trong 44 2.6.1.1. Điều khiển công suất vòng trong đường lên 45 2.6.1.2. Điều khiển công suất vòng trong đường xuống 47 2.6.2. Điều khiển công suất vòng ngoài 50 2.6.2.1. Điều khiển công suất vòng ngoài đường lên 50 2.6.2.2. Điều khiển công suất vòng ngoài đường xuống 52 2.7. SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐKCS TRONG GSM, CDMA & UMTS 52 2.8. GIẢI PHÁP SMART ANTENA VỚI ĐKCS 54 2.8.1. Giới thiệu 54 2.8.2. Hoạt động của anten thông minh 54 2.8.2.1. Công nghệ cũ 54 2.8.2.2. Công nghệ anten thông minh 55 2.8.2.2.1. Anten thông minh 55 2.8.2.2.2. Hệ thống Smart Antena 56 2.8.3. Cơ sở kỹ thuật xử lý tín hiệu trong hệ thống Smart Antena kết hợp điều khiển công suất 58 2.8.4. Ứng dụng của anten thông minh trong mạng 3G 60 2.8.5. Những lợi ích chính khi triển khai anten thông minh 61 2.8.6. Tổng kết công nghệ Smart Antena 61 2.9. KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG III 63 CÁC THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT 63 3.1. GIỚI THIỆU 63 3.2. THUẬT TOÁN ĐKCS VÒNG NGOÀI 63 3.3. PHƯƠNG PHÁP ĐKCS THEO BƯỚC ĐỘNG DSSPC (Dynamic Step-size Power Control) 64 3.3.1. Độ dự trữ SIR nhiều mức 64 3.3.2. Sự hoạt động của mạng 65 3.3.3. Sự hoạt động của trạm di động 68 3.4. ĐKCS PHÂN TÁN DPC (Distributed Power Control) 71 3.4.1. Khái quát 71 3.4.2. Mô hình hệ thống 72 3.4.3. Thuật toán điều khiển công suất phân tán 72 3.4. CÁC ĐẠI LƯỢNG DÙNG TRONG THUẬT TOÁN 74 SV thực hiện Đặng Vũ Thái GVHD: Th.S Nguyễn Đỗ Dũng ii ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS 3.6. MỘT SỐ LÝ THUYẾT SỬ DỤNG TRONG THUẬT TOÁN 77 3.6.1. Nhiễu đồng kênh ( Co- chanel Interference ) 77 3.6.2. Nhiễu đa truy cập MAI (Multiple Access Interference ) 78 3.6.3. Nhiễu kênh lân cận 79 3.6.4. Tải lưu lượng 81 3.6.5. Cấp độ phục vụ (Grade of Service) 82 3.6.6. Hiệu quả sử dụng kênh 83 3.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 CHƯƠNG IV 84 TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT 84 4.1. QUỸ ĐƯỜNG TRUYỀN VÔ TUYẾN THAM KHẢO CHO HỆ THỐNG UMTS 85 4.2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CỤ THỂ 86 4.3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG 88 4.4. ĐÁNH GIÁ MÔ PHỎNG 91 4.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 SV thực hiện Đặng Vũ Thái GVHD: Th.S Nguyễn Đỗ Dũng iii ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS THUẬT NGỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ đầy đủ Tiếng Việt 1 3G Third Generation Cellular Hệ thống thông tin di độngthế hệ thứ ba 2 3 GPP Third Generation Patnership Project Dự án hợp tác thế hệ 3 3 AC Admission Cotrol Điều khiển cho phép 4 AGC Authomatic Gain Control Mạch điều khiển độ tăng ích tự động tự động 5 AI Acquistion Indicator Chỉ thị bắt 6 AICH Acquistion Indication Channel Kênh chỉ thị bắt 7 A-P Access Preamble Tiền tố 8 ATM Asynchoronous Transfer Mode Kiểu truyền di bộ 9 AS Access Slot Khe truy nhập 10 BER Bit Error Rate Tỷ số bit lỗi 11 BCH Broadcast Channel Kênh quảng bá 12 BMC Broadcast/Multicast Control Điều khiển quảng bá / đa phương phương 13 BS Base Station Trạm gốc 14 BSC Base Station Controller Bộ điều khiển trạm gốc 15 BTS Base Transceiver Station Trạm thu phát gốc 16 CDMA Code Division Multiple Access Đa truy cập phân chia theo mã 17 CD-P Collision Detection Tiền tố phát hiện tranh chấp SV thực hiện Đặng Vũ Thái GVHD: Th.S Nguyễn Đỗ Dũng iv ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS Preamble 18 CN Core Network Mạng lõi 19 CPCH Common Packet Channel Kênh gói chung đường lên 20 CPICH Common Pilot Channel Kênh hoa tiêu chung 21 DC Delicated Control Điều khiển riêng 22 DCH Delicated Channel Kênh riêng 23 DL Down Link Hướng xuống 24 DS- CDMA Direct Sequence Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã dãy trực tiếp 25 DSCH Downlink Shared Channel Kênh đường xuống dùng chung 26 DSSPC Dynamic step-size power control Điều khiển công suất theo bước động 27 DPCCH Delicated Physical Control Channel Kênh điều khiển vật lý 28 DPDCH Delicated Physical Data Channel Kênh số liệu vật lý riêng E 29 ETSI European Telecommunications Standard Institute Học viện viễn thông châu âu 30 EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution Công nghệ web trên di động nâng cấp từ GPRS 31 FACH Forward Access Channel Kênh truy nhập đường xuống 32 FBI Frame Error Rate Tỷ số khung lỗi 33 FER PIN Unlock Key Khoá mở PIN 34 FDD Fequency Division Duplex Ghép song công phân chia theo tần số 35 RSCP Receive Signal Code Công suất mã tín hiệu thu được SV thực hiện Đặng Vũ Thái GVHD: Th.S Nguyễn Đỗ Dũng v ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS Power 36 GC General Control Điều khiển chung 37 GGSN Gateway GPRS Support Node Node dịch vụ GPRS 38 GPRS General Packet Radio Service Dịch vụ chuyển mạch gói vô tuyến 39 GoS Grade of Service Cấp độ phục vụ 40 GSM Global System of Mobile Communication Hệ thống thông tin di động toàn cầu 41 HC Handover Control Điều khiển chuyển giao 42 HDLA History Data Logic Analyzer Bộ phân tích dữ liệu gốc 43 HLR Home Location Register Thanh ghi định vị thường trú 44 IMT-2000 International Mobile Telecommunication Tiêu chuẩn viễn thông di động toàn cầu 2000 45 ISDN Integated Service Digital Network Mạng số tích hợp đa dịch vụ 46 ITU International Telecomunication Union Liên minh viễn thông quốc tế 47 LC Load Control Điều khiển tải 48 MAC Medium Access Control Điều khiển truy nhập môi trường 49 ME Mobility Management Quản lý di động 50 MSC Mobile Services Switching Center Trung tâm chuyển mạch dịch vụ di động 51 Nt Notification Thông báo 52 OFDM Orthogonal Frequency Division Đa phân chia theo tần số trực giao SV thực hiện Đặng Vũ Thái GVHD: Th.S Nguyễn Đỗ Dũng vi ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS Multiple 53 OSS Operation Support System Hệ thống hỗ trợ hoạt động 54 PC Power Control Điều khiển công suất 55 PCH Paging Channel Kênh tìm gọi 56 PCPCH Physical Common Packet Channel Kênh gói chung vật lý 57 PDCP Packet Data Convergence Protocol Giao thức hội tụ số liệu gói 58 PDSCH Physical Downlink Shared Channel Kênh vật lý chung đường xuống 59 PICH Paging Indication Channel Kênh chỉ thị tìm gọi 60 PLMN Public Land Mobile Network Mạng di động mặt đất công cộng 61 PRACH Physical Random Access Channel Kênh truy nhập ngẫu nhiên vật lý 62 PSH Packet Scheduler Lập biểu gói 63 PSTN Public Switch Telephone Network Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng 64 P-CCPCH Primary Common Control Physical channel Kênh vật lý điều khiển chung sơ cấp 65 QI Quality Indicator Chỉ số chất lượng 66 QoS Quality of Service Chất lượng dịch vụ 67 RACH Random Access Channel Kênh truy nhập ngẫu nhiên 68 RAN Random Access Network Mạng truy nhập vô tuyến 69 RAT Radio Access Technology Kỹ thuật truy nhập vô tuyến 70 RLC Radio Link Control Điều khiển kết nối vô tuyến SV thực hiện Đặng Vũ Thái GVHD: Th.S Nguyễn Đỗ Dũng vii ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS 71 RNC Radio Network Controler Bộ điều khiển mạng vô tuyến 72 RRC Radio Resource Control Điều khiển tài nguyên vô tuyến 73 RRM Radio Resouce Management Quản lí tài nguyên vô tuyến 74 RRU Radio Resouce Utilization Quản lí tài nguyên vô tuyến 75 S-CCPCH Secondary Common Control Physical Channel Kênh vật lý điều khiển chung thứ cấp 76 SCH Synchronization Channel Kênh đồng bộ 77 SGSN Serving GPRS Support Node Node hỗ trợ chuyển mạch gói 78 SIM Subscriber Indentity Module Mô đun nhận dạng thuê bao 79 SIR Signal to Interference Ratio Tỷ số tín hiệu trên nhiễu 80 SF Spreading Fator Hệ số trải phổ 81 SHO Soft Hand Over Chuyển giao mềm 82 SNR Signal Noise Ratio Tỷ số tín hiệu trên nhiễu 83 TCP Transit Control Power Điều khiển công suất phát 84 TDD Time Division Duplex Ghép song công phân chia theo thời gian 85 TFCI Transport Format Combination Indicator Chỉ thị kết hợp khuôn dạng truyền tải 86 TPC Transmit Power Command Lệnh công suất phát SV thực hiện Đặng Vũ Thái GVHD: Th.S Nguyễn Đỗ Dũng viii ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS 87 UE User Equipment Thiết bị người sử dụng 88 UL Up link Đường lên 89 UMTS Universal Mobile Telecommunication System Hệ thống viễn thông di động toàn cầu 90 USIM UMTS Subscriber Indentity Module Module nhận dạng thuê bao UMTS 91 UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Mạng truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS 92 VHE Virtual Home Enviroment Môi trường gia đình ảo 93 VLR Vistor Location Register Thanh ghi định vị tạm trú 94 WCDMA Wideband Code Division Multiple Access Đa truy cập phân chia theo mã băng rộng DANH MỤC HÌNH VẼ SV thực hiện Đặng Vũ Thái GVHD: Th.S Nguyễn Đỗ Dũng ix ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS Hình 1.1 Lộ trình phát triển các công nghệ thông tin di động lên 4G 1 Hình 1.2 Lịch trình nghiên cứu phát triển trong 3GPP 1 Hình 1.3. Lộ trình tăng tốc độ truyền số liệu trong các phát hành của 3GPP 2 Hình 1.4 Các dịch vụ đa phương tiện trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba 4 Hinh 1.5 Các phổ tần dùng cho hệ thống UMTS 6 Hình 1.6 Cấu trúc cell UMTS 14 Hình 1.7 Cấu trúc của hệ thống UMTS 15 Hình 1.8 Kiến Trúc UTRAN 18 Hình 2.1 Công suất thu từ 2 thuê bao tại trạm gốc 26 Hình 2.2 Phân loại kỹ thuật điều khiển công suất 26 Hình 2.3 Truyền sóng đa đường 30 Bảng 2.1 Giá trị Eb/N0 yêu cầu trong trường hợp có và không có điều khiển công suất nhanh 31 Bảng 2.2 Công suất phát tương đối yêu cầu trong trường hợp có và không có điều khiển công suất nhanh 31 Hình 2.4 Công suất phát và thu trong 2 nhánh (công suất khoảng hở trung bình 0dB,- 10dB).Kênh phading Rayleigh tại 3km/h. .32 Hình 2.5 Công suất phát và thu trên 3 nhánh (công suất khoảng hở như nhau). Kênh phading Rayleigh tại tốc độ 3km 34 Hình 2.6 Công suất tăng trong kênh phading với điều khiển công suất nhanh 34 Hình 2.7 Trôi công suất đường xuống trong chuyển giao mềm 36 Hình 2.8 Kiểm tra độ tin cậy của điều khiển công suất đường lên tại UE trong chuyển giao mềm 36 Hình 2.9 Điều khiển công suất vòng kín bù trừ phading nhanh 40 Hình 2.10 Điều khiển công suất vòng ngoài 41 Hình 2.11 Nguyên lý điều khiển công suất vòng kín 44 Hình 2.12 Các thủ tục điều khiển công suất vòng trong và vòng ngoài 45 Hình 2.13 UL PC vòng trong khi chuyển giao mềm 47 Hình 2.14 Dịch công suất (PO) để cải thiện chất lượng báo hiệu đường xuống 48 Hình 2.15 Dải động điều khiển công suất đường xuống 49 Hình 2.16 DL PC vòng trong khi DHO (SHO) 50 Hình 2.17 Kiến trúc logic chức năng UL PC vòng ngoài 51 Hình 2.18 Hệ thống anten tuyến tính 56 Hình 2.19 Hệ thống chuyển mạch búp sóng 57 Hình 2.20 Hệ thống anten tương thích 57 Hình 2.21 Sơ đồ khối của anten thích nghi dưới dạng tổng quát 58 Hình 3.1 Eb/N0 mục tiêu trong kênh ITU Pedestrian A, bộ mã hoá/giải mã thoại AMR, BLER mục tiêu 1%, bậc 0,5dB, tốc độ 3km/h 64 Hình 3.2 Độ dự trữ SIR đối với các loại dịch vụ khác nhau 65 Hình 3.3 Lưu đồ thuật toán điều khiển công suất theo bước động DSSPC 67 Hình 3.4 Mô hình chung của DSSPC đối với điều khiển công suất đường lên 70 SV thực hiện Đặng Vũ Thái GVHD: Th.S Nguyễn Đỗ Dũng x [...]... hệ thống thông tin thế hệ thứ ba với tên gọi IMT-2000 thông qua dự án 3GPP (Thir Generation Partnership Project) Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba được ra đời từ dự án 3GPP được gọi là hệ thống thông tin di đông UMTS/ WCDMA Trong chương này sẽ trình bày tổng quan về hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba và bộ phận quan trọng của nó là UMTS Hình 1.1 Lộ trình phát triển các công nghệ thông tin. .. điều khiển công suất đã gợi mở cho nhiều nghiên cứu tiếp theo cho hệ thống băng rộng SV thực hiện Đặng Vũ Thái xii GVHD: Th.S Nguyễn Đỗ Dũng ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS Xuất phát từ tầm quan trọng đó em chọn đề tài “ Điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 UMTS Đồ án gồm 4 chương có những nội dung chính sau: Chương 1: Hệ thống thông tin di động. .. thông tin di động thế hệ 3 UMTS sẽ giới thiệu tổng quan các vấn đề cơ bản về công nghệ WCDMA, cấu trúc mạng truy nhập vô tuyến UMTS, sơ lược về những dịch vụ và ứng dụng trong hệ thống này trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba Chương 2: “Kỹ thuật điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba UMTS sẽ trình bày về ý nghĩa và phân loại các kỹ thuật điều khiển công suất Từ đó đi... nhóm nghiên cứu để nghiên cứu các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3, nhóm nghiên cứu TG8/1 Nhóm nghiên cứu đã đặt tên cho hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 của mình là Hệ Thống Thông Tin Di Động Mặt Đất Tương Lai (FPLMTS-Future Public Lan Mobile Telecommucation System) Sau này, nhóm nghiên cứu đổi tên hệ thống thông tin của mình thành Hệ Thống Thông Tin Di Động Toàn Cầu cho năm 2000( IMT-2000:... trong khoa kỹ thuât -công nghệ để em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này Quy Nhơn, Ngày tháng .năm 2009 Sinh viên thực hiện SV thực hiện Đặng Vũ Thái xiii GVHD: Th.S Nguyễn Đỗ Dũng ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS Đặng Vũ Thái SV thực hiện Đặng Vũ Thái xiv GVHD: Th.S Nguyễn Đỗ Dũng ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS CHƯƠNG I HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ... thực hiện Đặng Vũ Thái 3 GVHD: Th.S Nguyễn Đỗ Dũng ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS Hệ thống thông tin di động thế hệ ba W-CDMA có thể cung cấp các dịch vụ với tốc độ bit lên đến 2MBit/s Bao gồm nhiều kiểu truyền dẫn như truyền dẫn đối xứng và không đối xứng, thông tin điểm đến điểm và thông tin đa điểm Với khả năng đó, các hệ thống thông tin di động thế hệ ba có thể cung cấp... trình phát triển các công nghệ thông tin di động lên 4G Hình 1.2 Lịch trình nghiên cứu phát triển trong 3GPP SV thực hiện Đặng Vũ Thái 1 GVHD: Th.S Nguyễn Đỗ Dũng ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS Hình 1 .3 Lộ trình tăng tốc độ truyền số liệu trong các phát hành của 3GPP 1.2 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 IMT-2000 Liên minh viễn thông quốc tế ITU (International Telecommunications... thoại 38 4 Kbps SV thực hiện Đặng Vũ Thái xi GVHD: Th.S Nguyễn Đỗ Dũng 30 31 34 69 84 84 85 ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS LỜI NÓI ĐẦU @ -Thông tin di động đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế giới với những ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực thông tin, dịch vụ và trong đời sống hàng ngày 3G là một bước đột phá của ngành di động, bởi vì nó cung cấp băng thông. .. các kỹ thuật điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba UMTS Chương 3: “Các thuật toán điều khiển công suất nhằm nghiên cứu các mô hình điều khiển công suất để tối ưu hoạt động của mạng.Qua đó đánh giá được ưu nhược điểm của từng phương pháp Chương 4: “Kết quả tính toán và mô phỏng” dựa trên quỹ đường truyền để tính toán các thông số của hai phương pháp điều khiển công suất Mô phỏng...ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS Hình 3. 6 Nhiễu hướng lên .77 Hình 3. 7 Nhiễu hướng xuống 77 Hình 3. 3 Các loại nhiễu trong hệ thống 81 Hình 3. 8 Quá trình thiết lập cuộc gọi 82 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng biểu 1.1 1.2 1 .3 2.1 2.2 2 .3 3.1 4.1 4.2 4 .3 Tên bảng biểu Các lớp Q0S của hệ thống UMTS Bảng tóm tắt các thông số chính của . nghiên cứu các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3, nhóm nghiên cứu TG8/1. Nhóm nghiên cứu đã đặt tên cho hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 của mình là Hệ Thống Thông Tin Di Động Mặt. vụ và ứng dụng trong hệ thống này trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba. Chương 2: “Kỹ thuật điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ ba UMTS sẽ trình bày về ý. CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS Đặng Vũ Thái SV thực hiện Đặng Vũ Thái GVHD: Th.S Nguyễn Đỗ Dũng xiv ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS CHƯƠNG I HỆ THỐNG
- Xem thêm -

Xem thêm: điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 umts, điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 umts,