0

Đề cương môn học thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu

15 416 0
  • Đề cương môn học thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 10:22

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể: Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản nhất về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS; Các Mô hình dữ liệu khác nhau, đặc biệt là Mô hình dữ liệu quan hệ; Các dạng chuẩn hóa dữ liệu; Phương pháp Thiết kế cơ sở dữ liệu. Về kỹ năng: có khả năng thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu Về thái độ: Nghiêm túc, trung thực trong công việc; Có tinh thần hợp tác, tương trợ. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI     THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Hà Nội - 8/2012 1. Thông tin về giảng viên  !"#$ $%&'!$($&$)($&*#+,-(#."#&$/$ $0#"#!1)#2&34"$%5$" 6(78""#0$$&$/$9 *!:#;)1)#2&<)==""$2$="#(7>0"?#$&@ $A!<#9 *!&$B1#$2CDE:>0"F!$$(G HI"!(<#9 J#2$8?#&KG !LC9MENDDOPD JQ)!#1#$'GR$ &9S' 9$8T&'G#$R1#S9&8) 4&$>U""$#&% &$/$=""$2$="#7 VW$="( $>#2,IXF9 2. Thông tin chung về môn học )=$&YYZ[\]^3_X`F[ a)=$&5MMO 3I/&$BL5 =$& Jbc <&  JFd!&$ 4&)=$&#G V+#$&:?#&>K" 4&)=$&e+#+f$=" 4&V &6 :I#U#)=$& 7!"$#+c*f$.#&A JLD)4V/$gLD,#$#$&Hf9 JLD)4V/$LD)4V&$#+ h78iS&87&$8"#."#"#."'?V9 #0/&$B:I#U#&4&$8?:<" J"$S"#."1j$ V+ DN"#0 J$.81 H L"#0 J#Hf DN"#0 Jd$& L"#0 5 *!&$B$8!g<)=f$k74&$)=$&$8!$>#2$="#(7>0" ?#$&@$A!<#(,ICDE(F!$$(I"!(<#9 3. Mục tiêu của môn học 3.1. Mục tiêu chung của môn học: 3! e$#$&l8")=$&V(,#$#&A$; Về kiến thứcb):>m&e#+$%&&Kc.$nW&K,o'p1#2 $2 G .7*&K,o'p1#2 X3q4&=$r$'p1#2 e$4&$! (:T&c#21= $r$'p1#2 G !$2q4&'?"&$ s$A!'p1#2 qh$>K"f$4f$#+e+&K,o 'p1#2 9 Về et năng&Ae$.@"$#+e+G .7*&K,o'p1#2 Về thái độ"$#)u&(7 "$d&78"&="#2&qA#$$6$mf 4&(>K"7m9 3.2. Mục tiêu chi tiết của môn học Mục tiêu Nội dung Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Nội dung 1 Mục 1.1, chương 1. Mở đầu Mục 1.2 Định nghĩa cơ sở dữ liệu I.A.1 b)  :>m&  &4& e$4#  #2) Xp  1#2 ( $="  #(  7#  $%&( v#,'8)(2$I"2f # I.A.1. b):>m& :*$ "$-! 3XF( &4&  :T& 7>"  &w!  3XF(   :#;)  &w!  3XF(  &4& c#84 I.B.1 #; :>m& e$4# #2) Xp1#2 ($=" #(7#$%&(v#,'8)( 2$I"2f# I.B.19  #;  :>m& :*$"$-!3XF(&4& :T&7>"&w!3XF(   :#;) &w! 3XF( &4&c#84 I.C.2. h$x  /&$(  ,8 ,4$&4&e$4##2)Xp 1#2 (  $="  #(  7# $%&(  v#,'8)(  2 $I"2f# Nội dung 2 Mục 1.3 Các đối tượng sử dụng cơ sở dữ liệu mục 1.4 Hệ quản trị cơ sở II.A.1.b):>m&:*$ :T&:#;)&4&:I#>m" ,y'k"&K,o'p1#2 II.A.1.b):>m&4& $$  f$6  &w! X3q  3K  :z  {" G 4&w!X3 II.B.1.#; :>m&:T& :#;)&4&:I#>m",y 'k"&K,o'p1#2 II.B.2. #; :>m& 4&  $$  f$6  &w! X3q  3K  :z  {" G 4&w!X3 II.C.1. h$x  /&$ 3XF(  &4&  :T&  7>" &w!  3XF(    :#;) &w!  3XF(  &4&  c# 84 II.C.1. h$x  /&$  &4& $$f$6&w!X3q M dữ liệu DBMS 3K  :z  {"  G 4  &w! X3 Nội dung 3 1.5 Kiến trúc ANSI-PARC Mục 1.6 Tính độc lập giữa dữ liệu và chương trình III.A.1.b):>m&&4& e$4##2) %&78"( %&G !#2)(%& "8# III.A.1. b)  :>m& /$ :<&1Hf "#p!'p 1#2 &$>K"7r$ III.B.1. #;  :>m& &4&  e$4#  #2) %& 78"(  %&  G ! #2)(%&"8# III.B.1. #;  :>m& /$:<&1Hf"#p!'p 1#2 &$>K"7r$ VI.C.1. 4$"#4e#+ 7u&3h] Nội dung 4. Mục 2.1 Chương Mục 2. Khái niệm mô hình dữ liệu Mục 2.2 Các Mô hình dữ liệu IV.A.1. b):>m& e$4##2))=$r$'p 1#2 IV.A.1. b):>m&&4& )=$r$'p1#2 F*&$ ,y#+$A!(=$r$ 'p1#2 )?"(=$r$ 'p1#2 f$x&nf(= $r$'p1#2 G !$2 IV.B.1. #;  :>m& e$4##2))=$r$'p 1#2 IV.B.1. #;  :>m& &4&)=$r$'p1#2 IV.C.1. h$x /&$ &4& )=$r$'p1#2 Nội dung 5. Mục 2.3 Mô hình dữ liệu quan hệ V.A.1.b):>m&&4& e$4##2)&Kc.(&4& f$|f84&Kc.7 )=$r$G !$2 V.B.1.#; :>m&&4& e$4##2)&Kc.(&4& f$|f84&Kc.7 )=$r$G !$2 V.C.1. h$x  /&$  )= $r$'p1#2 G !$2 Nội dung 6. Mục 3.1 Chuẩn hoá dữ liệu VI.A.1. b)  :>m& X?"  &$ s  D  }D~•q X?"  &$ s  5  }5~•q X?"  &$ s  M  }M~•q X?"  &$ s  8V&S 8''}~• VI.B.1. #;  :>m& X?"&$ sD}D~•q X?"&$ s5}5~•q X?"&$ sM}M~•q X?"  &$ s  8V&S 8''}~• VI.C.19h$x/&$:>m& &4&'?"&$ s$A!'p 1#2 Nội dung 7. Mục 3.2 Phương pháp Thiết kế cơ sở dữ liệu Mục 3.3. Khảo sát trường hợp: Thiết kế cơ sở VII.A.1. b)  :>m& h$>K"f$4f$#+e+ &K  ,o  'p  1#2   h$x /&$ 8 c<  V  &6 ( €4&:*$$d&$;(€4& :*$  )I#  >K"  G ! "#p!&4&$d&$;(€4& :*$  7>0"  e$A! VII.B.1. #;  :>m& h$>K"f$4f$#+e+ &K,o'p1#2 VII.B.1. #;  :>m& f$>K"f$4f$#+e+ 3XF  )•  &$8  $> #2 VII.C.1.  h$x  /&$ f$>K"f$4f$#+e+ &K,o'p1#2 VII.C.1. h$x  /&$ 3XF  )•  &$8  $> #2 C dữ liệu mẫu trong thư viện &$/$(€4&:*$7>0" e$A!"8?#($)&4& 7>0"  e$="  f$.# 7>0"e$A!8c." 'p  1#2 (  €xV  'd" )?"'p1#2 ($!#c48 f$?)  #  &w!  )# 7>0"9 VIII.A.1. b)  :>m& f$>K"  f$4f  $#+ e+ 3XF  )•  &$8  $> #2 Nội dung 8 Mục 4.1. Tạo lập cơ sở dữ liệu VIII.A.1. b)  :>m& &4&$ $!#  c48  &n 7u&(?81Hf&K,o'p 1#2 VIII.B.1. #;  :>m& &4&$ $!#  c48  &n 7u&(?81Hf&K,o'p 1#2 VIII.C.1.$!#c48&n 7u&(?81Hf&K,o'p 1#2 Nội dung 9 Mục 4.2. Quản trị cơ sở dữ liệu IX.A.1.b):>m&&4& e#+$%&Hf$H'p 1#2 (3bfl+f'p1#2 ( r)e#+)'p1#2 (? &$+'p1#2 ($I"e 'p  1#2 (  7/&$  1&  'p 1#2 ( !$2"#p!&4& c."'p1#2 78"&K ,o'p1#2 IX.B.1. #;  :>m& &4&  e#+  $%& Hf $H'p1#2 (3bfl+f 'p1#2 (r)e#+)'p 1#2 (?&$+'p1#2 ( $I"  e  'p  1#2 ( 7/&$  1&  'p  1#2 (  !  $2  "#p!  &4& c."'p1#2 78"&K ,o'p1#2 Chú thích: - H&D$U}• -H&5#; (H'k"}• H&Mh$x/&$({"$mf(:4$"#4}• 3IF!)a}(((‚•<#' " 3I\7Hf}D(5(M(C•$%d)k&# 4. Tóm tắt nội dung môn học &f$67!"c*&$8,#$#$p"e#+$%&&Kc.W$2G .7* 3XF{"G !W&K,o'p1#2 $2G .7*&K,o'p1#2 X3q4&)= N $r$'p1#2 e$4&$! q=$r$'p1#2 G !$2q4&'?"&$ s$A!'p1#2 q h$>K"f$4f$#+e+&K,o'p1#2 q>U"'•,y'k")<2G .7*3XF X3 5. Nội dung chi tiết môn học Chương 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU DBMS D9Dƒƒ\ D9D9D9 Dữ liệu D9D959 Thông tin D9D9M9 Tri thức D9D9C9 Wisdom D9D9N9 Hệ thống tệp tin D95^„3_X`F[ D959D9 Định nghĩa D95959 Đặc trưng D959M9 Ưu điểm D959C9 Các bài toán D9Mƒ…†3‡Xˆ3_X`F[ D9C[\]^3_X`F[X3 D9C9D9 Các thành phần của DBMS D9C959 Sơ đồ tổng quát của DBMS D9NY]‰3h] D9N9D9 Mức trong D9N959 Mức quan niệm D9N9M9 Mức ngoài D9Š‹FŒh`X`F[Z]• Chương 2 CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU 59D9ƒ•X`F[ 5959ƒ•X`F[ Š 59D9D9 Lịch sử tiến hóa 59D959 Mô hình dữ liệu mạng 59D9M9 Mô hình dữ liệu phân cấp 59D9C9 Mô hình dữ liệu quan hệ 59M9•[ 59D9N9 Các khái niệm cơ bản 59D9Š9 Các phép toán cơ bản trên mô hình quan hệ Chương 3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU M9D9[Ž•X`F[ M959D9 Dạng chuẩn 1 (1NF) M95959 Dạng chuẩn 2 (2NF) M959M9 Dạng chuẩn 3 (3NF) M959C9 Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF) M959hhƒhYY3_X`F[ M959D9 Phân tích toàn bộ yêu cầu M95959 Xác định thực thể M959M9 Xác định mối tương quan giữa các thực thể M959C9 Xác định trường khóa chính M959N9 Xác định trường khóa ngoại M959Š9 Thêm các trường không phải trường khóa vào bảng dữ liệu M959P9 Xây dựng mạng dữ liệu M959E9 Khai báo phạm vi của mỗi trường M9M9\3ƒ]•†hYY3XF] M9M9D9Lý thuyết M9M959Thực hành Chương 4 QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG THƯ VIỆN C9D9‘FŒh3_X`F[ C9D9D9 Khai báo cấu trúc P C9D959 Tạo lập cơ sở dữ liệu C959[\]^3_X`F[ C959D9 Cập nhật dữ liệu C95959 Sắp xếp dữ liệu C959M9 Tìm kiếm dữ liệu C959C9 Hạn chế dữ liệu C959N9 Thống kê dữ liệu C959Š9 Trích lọc dữ liệu C959P9 Quan hệ giữa các bảng dữ liệu KHOSACH và BANDOC trong cơ sở dữ liệu THƯ VIỆN  6. Học liệu 1. Học liệu bắt buộc D9D9 9’9~!cc7#(9]93&$“!c}DOOO•(Quản trị cơ sở dữ liệu(76%&  !"c#'*&$(lc$I"e(h9z$/#$9 D959 9’98cV}5LL5•(Mô hình hóa & Thiết kế cơ sở dữ liệu(76%&  !"c#'*&$(lc$I"e(h9z$/#$9 D9M9 " V”#)$}5LLC•(Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu(lc ?#$&G I&"#!<#9 D9C9 7 " n}5LLC•(Cơ sở dữ liệu(lc?#$&G I&"#!<#9 D9N9 " V”$*"&!#(" V”$*#)7!"(8$#2"x }5LLP•(Lý thuyết cơ sở dữ liệu(5Hf(lcF!8:<"€a$<#(h9z $/#$9 D9Š9 " V” 2}5LLP•(Nhập môn hệ cơ sở dữ liệu(lc#48'k&(<#9 D9P9 " V”@x)(" V”p r$}5LL5•(Cơ sở dữ liệu quan hệ( lc$I"e(h9z$/#$9 D9E9    !"  #$  }&$w  c#•  }5LDL•( Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Visual FoxPro và ứng dụng(l nc.16$%5(lc?# $& I&"#!<#9 E 7. Hình thức tổ chức dạy học 7.1. Lịch trình chung Nội dung Hình thức tổ chức dạy học môn học Lên lớp Thực hành Lý thuyết Thảo luận Bài tập Tự học <#' "D D <#' "5 D <#' "M D <#' "C D <#' "N 5 <#' "Š D  <#' "P D  <#' "E C DL <#' "O M N Tổng số 15 0 15 30 0 7.2. Lịch trình cụ thể }DN 6()# 6LM"#0/&$B• Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Ghi chú Tuần 1 Lý thuyết 5"#07 "#." :>0" <#' " D(5  &$&1#2 •D–(•M–(•N–(•Š–(•P–(•E– Tuần 2 Lý thuyết D"#07 "#." :>0" <#' "M  &$&1#2 •5–(•D–(•M–(•C–(•N–(•Š– D"#07 "#." :>0" <#' "C Tuần 3 Lý thuyết 5"#07 "#." :>0" <#' "N  &$&1#2 •5–(•D–(•M–(•C–(•N–(•Š– Tuần 4 O Lý thuyết 5"#07 "#." :>0" <#' "Š( P &$&1#2 •5–(•M–(•C–(•N–(•P–(•E– Tuần 5 Lý thuyết 5"#07 "#.":>0" <#' "E &$&1#2 •D–(•E– Tuần 6 Lý thuyết 5"#07 "#.":>0" <#' "E &$&1#2 •D–(•E– Tuần 7 Bài tập 5"#0h$—" $d&$$ <#' "E &$&1#2 •D–(•E– Tuần 8 Bài tập 5"#0h$—" $d&$$ <#' "E &$&1#2 •D–(•E– Tuần 9 Bài tập 5"#0h$—" $d&$$ <#' "E &$&1#2 •D–(•E– Tuần 10 Bài tập 5"#0h$—" $d&$$ <#' "E &$&1#2 •D–(•E– Tuần 11 Bài tập 5"#0h$—" $d&$$ <#' "E &$&1#2 •D–(•E– Tuần 12 Lý thuyết 5"#0 <#' "O &$&1#2 •D–(•E– Tuần 13 Lý thuyết D"#0 <#' "O  &$&1#2 •D–(•E–  Bài tập D"#0 Tuần 14 Bài tập 5"#0 <#' "O &$&1#2 •D–(•E– Tuần 15 Bài tập 5"#0 <#' "O &$&1#2 •D–(•E– 8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên Sinh viên học tập môn “Thiết kế hệ quản trị CSDL” cần phải: $d&$#2:6V:w&4&<#' "&A1#G !78"mục 7.2(&k$;1 J&#1#2 7>U&e$#11Uf"$S"#."1j$ V+q1)&4&c#Hf7 1Uf(c#Hfo$:6V:w<f:u"$0#$?9 DL [...]... khái niệm cơ bản: dữ liệu, thông tin, tri thức và wisdom 2 Trình bày ưu điểm và nhược điểm của hệ thống tệp tin 3 Trình bày định nghĩa cơ sở dữ liệu, các đặc trưng , các ưu điểm của cơ sở dữ liệu và các bài toán cần phải giải quyết Trình bày sơ đồ tổng quát của hệ cơ sở dữ liệu 4 Trình bày các thành phần chính của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu Vẽ sơ đồ tổng quát của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS... pháp thiết cơ sở dữ liệu thư viện mẫu 13 Trình bày cách tạo lập cơ sở dữ liệu trong thư viện 14 Trình bày cập nhật dữ liệu trong CSDL của thư viện 15 Trình bày sắp xếp dữ liệu trong CSDL của thư viện 16 Trình bày tìm kiếm và hạn chế dữ liệu trong CSDL của thư viện 14 17 Trình bày thống kê và trích lọc dữ liệu trong CSDL của thư viện 18 Trình bày về quan hệ giữa các bảng dữ liệu KHOSACH và BANDOC trong... ngữ dữ liệu trong DBMS 6 Trình bày kiến trúc ANSI - PARC về các mức biểu diễn của một cơ sở dữ liệu 7 Trình bày khái niệm mô hình dữ liệu và các loại mô hình dữ liệu khác nhau 8 Trình bày chi tiết mô hình dữ liệu quan hệ 9 Trình bày các khái niệm cơ bản trong mô hình quan hệ 10 Trình bày các phép toán cơ bản trên mô hình quan hệ 11 Trình bày các dạng chuẩn hóa dữ liệu NF 12 Trình bày phương pháp thiết. .. thực hành Mục tiêu bậc 1,2 và 3: hiểu sâu lý thuyết, đánh giá được giá trị của lý thuyết trên cơ sở liên hệ lý luận với thực tế Mục đích kiểm tra Trọng số Đánh giá thái độ và ý thức học tập, khả năng tiếp cận và tiếp nhận các các nội dung cơ bản của môn học Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm, khả năng trình bày, thuyết trình một vấn đề lý luận cơ bản 10% Đánh giá trình độ nhận thức và kỹ năng liên hệ lý luận... module + Trình bày được đề cương sơ lược cho từng module và toàn môn học + Nhất thiết phải sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn (có thể sử dụng thêm tài liệu do người học tự tìm) - Hình thức: Trình bày sạch sẽ, văn phong trong sáng, trích dẫn hợp lý và có dẫn xuất xứ, độ dài từ 01 đến 02 trang khổ A4/01 chương 9.2.2 Loại bài tập nhóm (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1 và 2) Loại bài tập này... tập và kiểm tra đánh giá 9.2.1 Loại bài tập cá nhân (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1) Loại bài tập này thông qua chuẩn bị và hoàn chỉnh đề cương các module để kiểm tra, đánh giá ý thức học tập, tác phong làm việc khoa học, mức độ nắm kiếm thức cơ bản và kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu Các tiêu chí đánh giá các loại bài tập này bao gồm: - Nội dung: 11 + Nắm được được nội dung cơ bản... tiêu bậc 2 và 3) Sau tuần học thứ 8, sinh viên sẽ làm bài tập lớn giữa kỳ (giảng viên cho chủ đề để sinh viên viết ở nhà, nộp bài vào buổi lên lớp tuần thứ 10) - Nội dung: + Tiêu chí 1: Xác định đúng vấn đề cần phải giải quyết + Tiêu chí 2: Các luận cứ và luận chứng chính xác và có sức thuyết phục, giải quyết được vấn đề, thể hiện năng lực tư duy lý luận tốt + Tiêu chí 3: Có sử dụng các tài liệu, phương... về vấn đề đã đăng ký (có biên bản làm việc của nhóm), sẵn sàng trình bày ý kiến thảo luận của nhóm trước cả lớp theo yêu cầu của giảng viên - Có thái độ nghiêm túc, tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc chuẩn bị đề cương các chương, ý kiến thảo luận - Tham dự đầy đủ, nghiêm túc các giờ lý thuyết và thảo luận theo quy định 9 Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 9.1.Mục... Bài tập nhóm/tháng được đánh giá thông qua chất lượng báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm, sự trình bày của đại diện nhóm và các ý kiến tham gia thảo luận Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm phải thực hiện theo mẫu sau: Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm Đề tài nghiên cứu: …………………………………… 1 Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công: STT Họ và tên Nhiệm vụ được phân công Ghi chú 1 Nguyễn Văn A Nhóm trưởng... dẫn hợp lý và có dẫn xuất xứ, độ dài từ 03 đến 04 trang khổ A4 * Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 4 tiêu chí: Điểm 9 - 10 7–8 Tiêu chí - Đạt cả 4 tiêu chí - Đạt 2 tiêu chí đầu - Tiêu chí 3: có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, sâu sắc, chưa có bình luận - Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ 5–6 - Đạt tiêu chí 1 - Tiêu chí 2: sức thuyết phục của các luận cứ, luận chứng chưa thật cao, vấn đề chưa được
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn học thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu, Đề cương môn học thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu, CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Từ khóa liên quan