trắc nghiệm vô cơ của cục khảo thí

16 1,122 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 09:00

Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) Cho 4 kim loi Al, Fe, Mg, Cu v 4 dung dch ZnSO 4 , AgNO 3 , CuCl 2 , MgSO 4 . Kim loi kh c c 4 dd mui l: A. Fe B. Mg C. Al D. tt c u sai CU 1. Nguyờn t ụ th 19 , chu kỡ 4 nhúm I A ( phõn nhúm chớnh nhúm I) cú cu hỡnh electron nguyờn t l A : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 B : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 C : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 D : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 CU 2. S n mũn in hoỏ xy ra cỏc quỏ trỡnh A. S oxi hoỏ cc dng v s kh cc õm B. S kh cc dng v s oxi hoỏ cc õm C. S oxi hoỏ cc õm D. S oxi hoỏ cc dng CU 3. Cỏc nguyờn t nhúm VIII B A : u l kim loi B : u l khớ him C : u l phi kim D : Gm kim loi v khớ him CU 4. Loi liờn kt no sau õy cú lc hỳt tnh in? ALiờn kt kim loi B . Liờn kt ion v liờn kt kim loi C Liờn kt cng hoỏ tr D. Liờn kt ion CU 5. Kim loi cú tớnh do l vỡ A : S electron ngoi cựng trong nguyờn t ớt . B : in tớch ht nhõn v bỏn kớnh nguyờn t bộ C : Cú cu trỳc mng tinh th . D : Trong mng tinh th kim loi cú cỏc electron t do . CU 6. Kiu mng tinh th ca mui n l A Ion B Nguyờn t C Kim loi D Phõn t CU 7. Hp kim cng v giũn hn cỏc kim loi trong hn hp u vỡ A : Cu trỳc mng tinh th thay i . B : Mt ion dng tng . C : Mt electron t do gim D : Do cú s to liờn kt cng hoỏ tr nờn mt electron t do trong hp kim gim CU 8. Loi phn ng hoỏ hc no sau õy xy ra trong quỏ trỡnh n mũn kim loi? A Phn ng oxi hoỏ - kh CPhn ng hoỏ hp C Phn ng th D Phn ng phõn hu CU 9. Cho bit khi lng lỏ Zn thay i nh th no khi ngõm lỏ Zn vo dung dch CuSO 4 A. khụng thay i B tng C.gim D.cũn tu CU 10. Cú cỏc cp kim loi sau tip xỳc vi nhau Al-Fe ; Zn-Fe ; Sn-Fe ; Cu-Fe lõu trong khụng khớ m . Cp m st b n mũn l A : Chi cú cp Al-Fe ; B : Chi cú cp Zn-Fe ; C : Chi cú cp Sn-Fe ; D : Cp Sn-Fe v Cu-Fe CU 11. Cú dd FeSO 4 ln tp cht l CuSO 4 , loi b CuSO 4 ta dựng: A. dd HNO 3 B. bt st d C. bt nhụm d D. NaOH va CU 12. T dung dch MgCl 2 ta cú th iu ch Mg bng cỏch A : in phõn dung dch MgCl 2 B : Cụ can dung dch ri in phõn MgCl 2 núng chy C : Dựng Na kim loi kh ion Mg 2+ trong dung dch D : Chuyn MgCl 2 thnh Mg(OH) 2 ri chuyn thnh MgO ri kh MgO bng CO CU 13. Cho bit cỏc cp oxi hoỏ- kh sau : Fe 2+ / Fe Cu 2+ / Cu Fe 3+ /Fe 2+ Tớnh oxi hoỏ tng dn theo th t A.Fe 3+ ,Cu 2+ , Fe 2+ B Fe 2+ ,Cu 2+ , Fe 3+ C. Cu 2+ , Fe 3+ ,Fe 2+ D.Cu 2+ , Fe 2+ , Fe 3+ CU 14. Cỏc cht sau : Cl 2 , O 2 , dd HCl , dd CuSO 4 , dd HNO 3 c ngui , dd FeCl 3 . Cht tỏc dng vi Fe l A : Cl 2 , O 2 , dd HCl , dd CuSO 4 B : Cl 2 , O 2 , dd HCl , dd CuSO 4 , dd HNO 3 c ngui C : Cl 2 , O 2 , dd HCl , dd CuSO 4 , dd FeCl 3 D : Tt c cỏc cht trờn . CU 15. Cho bit cỏc cp oxi hoỏ- kh sau : Fe 2+ / Fe Cu 2+ / Cu Fe 3+ /Fe 2+ Tớnh kh gim dn theo th t A Fe,Cu ,Fe 2+ B.Fe, Fe 2+ ,Cu C.Cu , Fe, Fe 2+ . D.Fe 2+ ,Cu , Fe CU 16. T dung dch mui AgNO 3 iu ch Ag ta dựng phng phỏp A.thu luyn B.nhit phõn. C.in phõn dung dch D.c A,B,C CU 17. Cho Kali kim loi vo dung dch CuSO 4 thỡ thu c sn phm gm A : Cu v K 2 SO 4 . ; B : KOH v H 2 . ; C : Cu(OH) 2 v K 2 SO 4 ; D : Cu(OH) 2 , K 2 SO 4 v H 2 CU 18. Cho hn hp gm Fe , Cu vo dung dch AgNO 3 ly d thỡ sau khi kt thỳc phn ng dung dch thu c cú cht tan l : A : Fe(NO 3 ) 2 v Cu(NO 3 ) 2 ; B : Fe(NO 3 ) 2 , Cu(NO 3 ) 2 v AgNO 3 C : Fe(NO 3 ) 3 , Cu(NO 3 ) 2 v AgNO 3 D : Fe(NO 3 ) 3 , Cu(NO 3 ) 2 , AgNO 3 v Ag CU 19. Cho hn hp Al , Fe tỏc dng vi hn hp dung dch AgNO 3 ,Cu(NO 3 ) 2 thu c dung dch B v cht rn D gm 3 kim loi .Cho D tỏc dng vi HCl d , thy cú khớ bay lờn. Thnh phn ca cht rn D l A.Fe ,Cu ,Ag B.Al ,Fe ,Cu C.Al ,Cu,Ag D.c A,B,C CU 20. n mũn in hoỏ v n mũn hoỏ hc khỏc nhau im A : Kim loi b phỏ hu B : Cú s to dũng in C : Kim loi cú tớnh kh b n mũn D : Cú s to dũng in ng thi kim loi cú tớnh kh mnh hn b n mũn . CU 21. D kin no di õy cho thy nhụm hot ng mnh hn st A.st d b n mũn kim loi hn Nguyễn Văn Hiền - THPT Nguyễn Trãi 1 Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) B.vt dng bng nhụm bn hn so vi bng st C.st b nhụm y ra khi dung dch mui D.nhụm cũn phn ng c vi dung dch kim CU 22. Trong ng c t trong cỏc chi tit bng thộp b mũn l do A : n mũn c hc B : n mũn in hoỏ C :n mũn hoỏ hc Dn mũn hoỏ hc v n mũn c hc CU 23. Liờn kt trong tinh th kim loi c hỡnh thnh l do: A. cỏc e húa tr tỏch khi nguyờn t v chuyn ng t do trong ton mng tinh th B. cỏc nguyờn t c sp xp theo mt trt t nht nh C. s tng tỏc y qua li gia cỏc ion dng D. lc tng tỏc tnh in gia cỏc ion dng vi cỏc e t do xung quanh CU 24. Ngi ta trỏng mt lp Zn lờn cỏc tm tụn bng thộp , ng n nc bng thộp vỡ A : Zn cú tớnh kh mnh hn st nờn b n mũn trc , thộp c bo v . B : Lp Zn cú mu trng bc rt p C : Zn khi b oxi hoỏ to lp ZnO cú tỏc dng bo v D : Zn to mt lp ph cỏch li thộp vi mụi trng CU 25. Trong s cỏc nguyờn t húa hc ó bit thỡ cỏc nguyờn t kim loi chim a phn do: A.nguyờn t cỏc nguyờn t cú bỏn kớnh ln ng thi in tớch ht nhõn bộ. B. nguyờn t cỏc nguyờn t thng cú 1, 2, 3 e lp ngoi cựng C. cỏc nguyờn t kim loi gm cỏc nguyờn t h s, d, f v mt phn cỏc nguyờn t h p. D. nng lng ion húa cỏc nguyờn t thng thp. CU 26. iu ch Ag t dung dch AgNO 3, ngi ta lm cỏch no trong cỏc cỏch sau 1/ Dựng Zn kh Ag + trong dung dch AgNO 3 . 2/ in phõn dung dch AgNO 3 . 3/ Cho dung dch AgNO 3 tỏc dng vi dung dch NaOH sau ú lc ly AgOH , em un núng c Ag 2 O sau ú kh Ag 2 O bng CO hoc H 2 t o cao . Phng phỏp ỳng l A : 1 ; B : 1 v 2 ; C : 2 ; D : C 1 , 2 v 3 CU 27. Mt tm kim loi vng b bỏm mt lp Fe b mt, cú th ra lp Fe c Au bng dd: A. CuSO 4 B. FeCl 3 C. FeSO 4 D. AgNO 3 CU 28. T Mg(OH) 2 ngi ta iu ch Mg bng cỏch no trong cỏc cỏch sau 1/ in phõn Mg(OH) 2 núng chy . 2/ Ho tan Mg(OH) 2 vo dung dch HCl sau ú in phõn dung dch MgCl 2 cú mng ngn . 3/ Nhit phõn Mg(OH) 2 sau ú kh MgO bng CO hoc H 2 nhit cao 4/ Ho tan Mg(OH) 2 vo dung dch HCl , cụ cn dung dch sau ú in phõn MgCl 2 núng chy Cỏch lm ỳng l A : 1 v 4 ; B : Ch cú 4 ; C : 1 , 3 v 4 D : C 1 , 2 , 3 v 4. CU 29. Kim loi ch cú th tn ti dng nguyờn t riờng bit khi: A. th lng B. th hi C. th rn D. c A v B CU 30. Mt loi Bc cú ln mt ớt ng ngi ta loi b ng trong loi bc ú bng cỏch 1/ Cho loi bc ny vo dung dch AgNO 3 d Cu tan ht , sau ú lc ly Ag 2/ Cho loi bc ny vo dung dch HCl, Cu tan ht ta lc ly Ag 3/ un núng loi bc ny trong oxy sau ú cho hn hp sn phm vo dung dch HCl Ag khụng tan ta lc ly Ag 4/ Cho loi bc ny vo dung dch HNO 3 , Cu tan , Ag khụng tan ta lc ly Ag . Cỏch lm ỳng l A : 1 v 2 B : 1 v 3 ; C : 3 v 4 ; D : c 1,2,3,4 CU 31. Kim loi no sau õy khi tỏc dng vi dd HCl v tỏc dng vi Cl 2 cho cựng loi mui clorua: A. Fe B. Ag C. Cu D. Zn CU 32. iu ch Fe t dung dch FeCl 3 ngi ta lm theo cỏc cỏch sau 1/ Dựng Zn kh Fe 3+ trong dung dch thnh Fe 2/ in phõn dung dch FeCl 3 cú mng ngn . 3/ Chuyn FeCl 3 thnh Fe(OH) 3 sau ú chuyn Fe(OH) 3 thnh Fe 2 O 3 ri kh Fe 2 O 3 bng CO nhit cao 4/ Cụ cn dung dch ri in phõn FeCl 3 núng chy Cỏch lm thớch hp nht l A : 1 v 2 ; B : Ch cú 3 ;C : 2 v 4 ; D 1,2,v 3 CU 33. Phơng pháp nhiệt nhôm dùng để điều chế kim loại : A. Dùng điều chế các kim loại đứng sau hyđro B. Dùng điều chế các kim loại đứng sau Al C. Dùng điều chế các kim loại dể nóng chảy D. Dùng điều chế các kim loại khó nóng chảy CU 34. m Ni lờn mt vt bng thộp ngi ta in phõn dung dch NiSO 4 vi A : Katt l vt cn m , Ant bng St B : Ant l vt cn m , Katt bng Ni C : Katt l vt cn m , Ant bng Ni D : Ant l vt cn m , Katt bng St CU 35. Mun kh dd cha Fe 3+ thnh dd cú cha Fe 2+ cn dựng kim loi sau: A. Zn B. Cu C. Ag D. C A, B ỳng CU 36. Hóy sp xp cỏc ion Cu 2+ , Hg 2+ , Fe 2+ , Pb 2+ , Ca 2+ theo chiu tớnh oxi hoỏ tng dn? A Ca 2+ < Fe 2+ < Pb 2+ < Hg 2+ < Cu 2+ B. Hg 2+ < Cu 2+ < Pb 2+ < Fe 2+ < Ca 2+ Nguyễn Văn Hiền - THPT Nguyễn Trãi 2 Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) C. Ca 2+ < Fe 2+ < Cu 2+ < Pb 2+ < Hg 2+ D. Ca 2+ < Fe 2+ < Pb 2+ < Cu 2+ < Hg 2+ CU 37. Cỏc cp oxi hoỏ kh sau : Na + /Na , Mg 2+ /Mg , Zn 2+ /Zn , Fe 2+ /Fe , Pb 2+ /Pb , Cu 2+ /Cu c sp xp theo chiu tng tớnh oxi hoỏ ca ion kim loi . Kim loi y c Cu ra khi dung dch CuSO 4 l A : Na , Mg , Zn , Fe , Pb B : Mg , Zn , Fe , Pb C : Mg , Zn , Fe D : Na , Mg , Zn , Fe CU 38. Cú cỏc cp oxi hoỏ kh sau K + /K , Mg 2+ /Mg , Zn 2+ /Zn , Fe 2+ /Fe ,Cu 2+ /Cu , Fe 3+ /Fe 2+ c sp xp theo chiu tng tớnh oxi hoỏ ca ion kim loi . Kim loi y c Fe ra khi dung dch mui st III l : A : Mg , Zn ; B : K , Mg , Zn , Cu ; C : K , Mg , Zn ; D : Mg , Zn , Cu CU 39. Có hỗn hợp 3 kim loại Ag, Fe, Cu. Dùng dung dịch chứa một chất tan đê tách Ag ra khỏi hỗn hợp là A. ddịch HCl B. ddich HNO 3 loãng C. ddịch H 2 SO 4 loãng D. ddịch Fe 2 (SO 4 ) 3 CU 40. iu ch Al ngi ta 1/ in phõn AlCl 3 núng chy 2/ in phõn dung dch AlCl 3 3/ in phõn Al 2 O 3 núng chy trong Criolit 4/ Kh AlCl 3 bng K nhit cao Cỏch ỳng l A : 1 v 3 ; B : 1 , 2 v 3 ; C : 3 v 4 : D : 1 , 3 v 4 CU 41. Nhỳng mt lỏ st vo dung dch CuSO 4 ,sau mt thi gian ly lỏ st ra cõn nng hn so vi ban u 0,2 g ,khi lng ng bỏm vo lỏ st l: A.0,2g B.1,6g C.3,2g D.6,4g CU 42. Cho 1,625g kim loi hoỏ tr 2 tỏc dng vi dung dch HCl ly d . Sau phn ng cụ cn dung dch thỡ c 3,4g mui khan . Kim loi ú l A : Mg ;B : Zn ; C : Cu ; D : Ni CU 43. Cho lung H 2 i qua 0,8g CuO nung núng. Sau phn ng thu c 0,672g cht rn. Hiu sut kh CuO thnh Cu l(%): A. 60 B. 80 C. 90 D. 75 CU 44. Cho mt lỏ st (d) vo dung dch CuSO 4 . Sau mt thi gian vt lỏ st ra ra sch lm khụ thy khi lng lỏ st tng 1,6g . Khi lng ng sinh ra bỏm lờn lỏ st l A : 12,8g B : 6,4g C : 3,2g D : 9,6g CU 45. in phõn núng chy hon ton 1,9g mui clorua ca mt kim loi húa tr II, c 0,48g kim loi catụt. Kim loi ó cho l: A. Zn B. Mg C. Cu D. Fe CU 46. in phõn dung dch CuSO 4 bng in cc tr vi dũng in cú cng I = 0,5A trong thi gian 1930 giõy thỡ khi lng ng v th tớch khớ O 2 sinh ra l A : 0,64g v 0,112 lit B : 0,32g v 0,056 lớt C : 0,96g v 0,168 lớt D : 1,28g v 0,224 lớt CU 47. Ho tan hũan ton 9,6g kim loi R hoỏ tr (II ) trong H 2 SO 4 c thu c dung dch X v 3,36 lit khớ SO 2 (ktc). Vy R l: A Mg B Zn C Ca D Cu CU 48. Cho 0,84 g kim loi R vo dung dch HNO 3 loóng ly d sau khi kt thỳc phn ng thu c 0,336 lớt khớ NO duy nht ktc : R l A : Mg B : Cu C : Al : D : Fe CU 49. in phõn dung dch mui MCl n vi in cc tr . catụt thu c 16g kim loi M thỡ anot thu c 5,6 lit (ktc). Xỏc nh M? A Mg B Cu C Ca D Zn CU 50. Cho 6,4g hn hp Mg - Fe vo dung dch HCl (d) thy bay ra 4,48 lớt H 2 (ktc) . Cng cho hn hp nh trờn vo dung dch CuSO 4 d .Sau khi phn ng xong thỡ lng ng thu c l A : 9,6g B : 16g C : 6,4g D : 12,8g CU 51. Chia hỗn hợp 2 kim loại A,B có hoá trị không đổi thành 2phần bằng nhau . phần 1 tan hết trong dung dịch HCl tạo ra 1,792 lit H 2 (đktc). Phần 2 nung trong oxi thu đợc 2,84g hợp oxit. Khối kợng hỗn họp 2 kim loại ban đầu là: A. 5,08g B. 3,12g C.2,64g D.1,36g CU 52. Cho 5,6g Fe vo 200 ml dung dch hn hp AgNO 3 0,1M v Cu(NO 3 ) 2 0,2M Sau khi kt thỳc phn ng thu c cht rn cú khi lng A : 4,72g B : 7,52g C : 5,28g D : 2,56g CU 53. Cho mt inh Fe vo mt lit dung dch cha Cu(NO 3 ) 2 0,2M v AgNO 3 0,12M. Sau khi phn ng kt thỳc c mt dung dch A vi mu xanh ó phai mt phn v mt chỏt rn B cú khi lng ln hn khi lng ca inh Fe ban u l 10,4g. Tớnh khi lng ca cõy inh st ban u. A. 11,2g B. 5,6g C.16,8g D. 8,96g CU 54. in phõn 200ml dung dch hn hp gm HCl 0,1M v CuSO 4 0,5M bng in cc tr. Khi katt cú 3,2g Cu thỡ th tớch khớ thoỏt ra ant l A : 0,56 lớt B : 0,84 lớt C : 0,672 lớt D : 0,448 lớt CU 55. phõn bit mt cỏch n gin nht hp cht ca kali v hp cht ca natri ,ngi ta a cỏc hp cht ca kaliv natri vo ngn la ,nhng nguyờn t ú d ion húa nhum mu ngn la thnh : A. Tớm ca kali ,vng ca natri B .Tớm ca natri ,vng ca kali C. ca natri ,vng ca kali D . ca kali,vng ca natri CU 56. Tớnh cht húa hc c bn ca kim loi kim l : A. Tớnh kh B. Tớnh oxi húa C. Tớnh axit D. Tớnh baz CU 57. un núng 6,2g oxit ca kim loi kim trong bỡnh cha lu hunh IV oxit ,thu c 12,6gam mui trung hũa.Cụng thc ca mui to thnh l A .NaHSO 3 B .Na 2 SO 3 Nguyễn Văn Hiền - THPT Nguyễn Trãi 3 TuyÓn tËp tr¾c nghiÖm 12 ( ¤n tËp) C. NaHSO 4 D.NaHSO 4 , Na 2 SO 3 CÂU 58. Muốn bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâm kín chúng trong : A. Nước B. Dung dịch HCl C. Dung dịch NaOH D. Dầu hỏa CÂU 59. Khối lượng nước cần dùng để hòa tan 18,8g kali oxit tạo thành kali hidroxit 5,6% là A.381,2g B .318,2g C .378g D, 387g CÂU 60. Nguyên tử của nguyên tố có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 là : A. K B. Na C. Ca D. Ba CÂU 61. Nguyên tử kim loại kiềm có bao nhiêu electron ở phân lớp s của lớp electron ngoài cùng A .(1e) B (2e) C (3e) D (4e) CÂU 62. Để điều chế kim loại Na, người ta thực hiện phản ứng : A. Điện phân dung dịch NaOH B. Điện phân nóng chảy NaOH C. Cho dd NaOH tác dụng với dd HCl D. Cho dd NaOH tác dụng với H 2 O CÂU 63. Nếu M là nguyên tố nhóm IA thì oxit của nó có công thức là: A.MO 2 B.M 2 O 3 C.MO D.M 2 O CÂU 64. Kim loaị kiềm được sản xuất trong công nghiệp bằng cách : A. Điện phân hợp chất nóng chảy. B. Phương pháp hỏa luyện. C. Phương pháp thủy luyện. D. Phương pháp nhiệt kim loại. CÂU 65. Trong nhóm IA ,theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần : Tìm câu sai A.Bán kính nguyên tử tăng dần B.Năng lượng ion hóa giảm dần C. Tính khử tăng dần D. Độ âm điện tăng dần CÂU 66. Các ion X + ; Y - và nguyên tử Z nào có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 6 ? A. K + ; Cl - và Ar B. Li + ; Br - và Ne C. Na + ; Cl - và Ar D. Na + ; F - và Ne CÂU 67. Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy ,người ta thu được 0,896lit khí (đktc) ở một điện cực và 3,12g kim loại kiềm ở điện cực còn lại. Công thức hóa học của muối điện phân A.NaCl B.KCl C.LiCl D.RbCl CÂU 68. Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự độ âm điện tăng dần : A. Li ; Na ; K ; Ca B. C ; N ; O ; F C. F ; Cl ; Br ; I D. S ; P ; Si ; Al CÂU 69. Hòa tan 55g hổn hợp Na 2 CO 3 và Na 2 SO 3 với lượng vừa đủ 500ml axit H 2 SO 4 1M thu được một muối trung hòa duy nhất và hổn hợp khí A . Thành phần phần trăm thể tích của hổn hợp khí A A. 80%CO 2 ; 20%SO 2 .B 70%CO 2 ; 30%SO 2 C. 60%CO 2 ; 40%SO 2 D 50%CO 2 ; 50%SO 2 CÂU 70. Ion nào có bán kính bé nhất ? Biết điện tích hạt nhân của P, S, Cl, K lần lượt là 15 + , 16 + , 17 + , 19 + : A. K + B. Cl - C. S 2- D. P 3- CÂU 71. Nguyên tố ở vị trí nào trong bảng hệ thống tuần hoàn có cấu hình electron là 4s 1 ? Chu kì Nhóm A 1 IVA B 1 IVB C 4 IA D 4 IB CÂU 72. Nguyên tử 39 X có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 . Hạt nhân nguyên tử X có số nơtron và proton lần lượt là : A. 19 ; 0 B. 19 ; 20 C. 20 ; 19 D. 19 ; 19 CÂU 73. Cho 9,1g hỗn hợp 2muối cacbonat trung hòa của 2 kim loại kiềm ở 2 chu kì liên tiếp tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 2,24lit CO 2 (đktc) .Hai kim loại đó là : A. Li và Na B. Kvà Cs C.Ba và K D.kết quả khác CÂU 74. Khi cho kim loại Na vào dung dịch CuSO 4 thì sẽ xảy ra hiện tượng : A. Ban đầu có xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan ra, dung dịch trong suốt. B. Ban đầu có sủi bọt khí, sau đó xuất hiện kết tủa xanh. C. Ban đầu có sủi bọt khí, sau đó có tạo kết tủa xanh, rồi kết tủa tan ra, dd trong suốt. D. Chỉ có sủi bọt khí. CÂU 75. Trường hợp nào ion Na + không tồn tại ,nếu ta thực hiện các phản ứng hóa học sau: A. NaOH tác dụng với HCl . NaOH tác dụng với dung dịch CuCl 2 C. Nung nóng NaHCO 3 D. Điện phân NaOH nóng chảy CÂU 76. Các dd muối NaHCO 3 và Na 2 CO 3 có phản ứng kiềm vì trong nước, chúng tham gia phản ứng : A. Thủy phân B. Oxi hóa - khử C. Trao đổi D. Nhiệt phân CÂU 77. Kim loại có tính khử mạnh nhất là: A. Li B.Na C. Cs D.K CÂU 78. Phản ứng giữa Na 2 CO 3 và H 2 SO 4 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol có phương trình ion rút gọn là : A. CO 3 2- + 2H + → H 2 CO 3 B. CO 3 2- + H + → HCO – 3 C. CO 3 2- + 2H + → H 2 O + CO 2 D. 2Na + + SO 4 2- → Na 2 SO 4 CÂU 79. Cho Na vào dung dịch CuSO 4 , hiện tượng xảy ra là: A. sủi bọt khí và kết tủa màu xanh B. dung dịch có màu xanh nhạt dần C. có kết tủa Cu D. sủi bọt khí NguyÔn V¨n HiÒn - THPT NguyÔn Tr·i 4 TuyÓn tËp tr¾c nghiÖm 12 ( ¤n tËp) CÂU 80. Muối natri và muối kali khi cháy cho ngọn lửa màu tương ứng : A. Hồng và đỏ thẩm B. Tím và xanh lam C. Vàng và tím D. Vàng và xanh CÂU 81. Điện phân dung dịch NaCl có màn ngăn, catốt thu khí: A. O 2 B. H 2 C. Cl 2 D. không có khí CÂU 82. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân NaNO 3 là : a. Na ; NO 2 và O 2 b. NaNO 2 và O 2 c. Na 2 O và NO 2 d. Na 2 O và NO 2 và O 2 . CÂU 83. Nước Gia-ven được điều chế bằng cách : a)Cho khí clo tác dụng với dung dịch NaOH b) Điện phân dd NaCl có màn ngăn c) Điện phân dd NaCl không có màn ngăn d) a,c đều đúng CÂU 84. Trong phản ứng sau : NaH + H 2 O → NaOH + H 2 . Nước đóng vai trò gì a. Khử b. Oxi hóa c. Axit d. Bazơ CÂU 85. Để nhận biết các dd: NaOH, KCl, NaCl, KOH dùng: a) quì tím, dd AgNO 3 b) phenolftalêin c) quì tím, thử ngọn lửa bằng dây Pt d) phenolftalein, dd AgNO 3 CÂU 86. Điện phân dung dịch NaF, sản phẩm thu được là : A. H 2 ; F 2 ; dung dịch NaOH B. H 2 ; O 2 ; dung dịch NaOH C. H 2 ; O 2 ; dung dịch NaF D. H 2 ; dung dịch NaOF CÂU 87. Khi điện phân dd NaCl (có màn ngăn), cực dương không làm bằng sắt mà làm bằng than chì là do: A.sắt dẫn điện tốt hơn than chì B.cực dương tạo khí clo tác dụng với Fe C.than chì dẫn điện tốt hơn sắt D. cực dương tạo khí clo tác dụng với than chì CÂU 88. Sản phẩm của sự điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, có màng ngăn xốp là : A. Natri và hiđro B. Oxi và hiđro C. Natri hiđroxit và clo D. Hiđro, clo và natri hiđroxit. CÂU 89. Kim loại có thể tạo peoxít là: A. Na B. Al C. Fe D. Zn CÂU 90. Có các chất khí : CO 2 ; Cl 2 ; NH 3 ; H 2 S ; đều có lẫn hơi nước. Dùng NaOH khan có thể làm khô các khí sau : A. NH 3 B. CO 2 C. Cl 2 D. H 2 S CÂU 91. Điên phân muối clorua của kim koại M thu được 3,45 gam kim loại và 1,68 lít khí (đktc). M là: A. K B. Li C. Na D. Ca CÂU 92. Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra ? A. HCl + NaOH → NaCl + H 2 O B. Na 2 S + HCl → NaCl + H 2 S C. FeSO 4 + HCl → FeCl 2 + H 2 SO 4 D. FeSO 4 + 2KOH → Fe(OH) 2 + K 2 SO 4 CÂU 93. Dẫn 3,36 lít (đktc) khí CO 2 vaò120 ml dd NaOH 2M. Sau phản ứng thu dược: A. 0,15 mol NaHCO 3 B. 0,12 mol Na 2 CO 3 C. 0,09 mol NaHCO 3 và 0,06 mol Na 2 CO 3 D. 0,09 mol Na 2 CO 3 và 0,06 mol NaHCO 3 CÂU 94. Dung dịch natri clorua trong nước có môi trường : A. Axit B. Kiềm C. Muối D. Trung tính CÂU 95. Điện phân 117g dung dich NaCl 10% có màng ngăn thu được tổng thể tích khí ở 2 điện cực là 11,2 lít (ở đktc) thì ngừng lại . Thể tích khí thu được ở cực âm là: A. 6,72 lít B. 8,96 lítC. 4,48 lít D. 3,36 lít CÂU 96. Khi cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch ZnSO 4 ta thấy : A. Xuất hiện kết tủa màu trắng bền. B. Đầu tiên xuất hiện kết tủa màu trắng, sau đó kết tủa tan dần và dung dịch trở lại trong suốt. C. Kẽm sunfat bị kết tủa màu xanh nhạt. D. Không thấy có hiện tượng gì xảy ra. CÂU 97. Kim loại kiềm có tính khử mạnh nhất trong tất cả các kim loại vì: 1> Trong cùng 1 chu kỳ , kim loại kiềm có bán kính lớn nhất. 2> Kim loại kiềm có Z nhỏ nhất so với các nguyên tố thuộc cùng chu kỳ . 3> Chỉ cần mất 1 điện tử là kim loại kiềm đạt đến cấu hình khí trơ. 4> Kim loại kiềm là kim loại nhẹ nhất. Chọn phát biểu đúng. A. Chỉ có 1, 2 B. Chỉ có 1, 2, 3 C. Chỉ có 3 D. Chỉ có 3, 4 CÂU 98. Hiđrua của kim loại kiềm tác dụng với nước tạo thành : A. Muối và nước B. Kiềm và oxi C. Kiềm và hiđro D. Muối Để điều chế Na 2 CO 3 người ta có thể dùng phương pháp nào sau đây A. Cho sục khí CO 2 dư qua dd NaOH. B. Tạo NaHCO 3 kết tủa từ CO 2 + NH 3 + NaCl và sau đó nhiệt phân NaHCO 3 C. Cho dd (NH 4 ) 2 SO 4 tác dụng với dd NaCl. D. Cho BaCO 3 tác dụng với dd NaCl CÂU 99. Cho 2,3g Na tác dụng với 180g H 2 O. C% dung dịch thu được : A. 4% B. 2,195% C. 3% D. 6% CÂU 100. Kim loại kiềm được điều chế trong công nghiệp theo phương pháp nào sau đây? A. Nhiệt luyện B. Thủy luyện C. Điện phân nóng chảy D. Điện phân dung dịch NguyÔn V¨n HiÒn - THPT NguyÔn Tr·i 5 Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) CU 101. Cho 6,2g Na 2 O vo 100g dung dch NaOH 4%. C% thu c: A. 11,3% B. 12% C. 12,2% D. 13% CU 102. ờ iờu chờ K kim loai ngi ta co thờ dung cac phng phap sau: 1> iờn phõn dung dich KCl co vach ngn xụp. 2> iờn phõn KCl nong chay. 3> Dung Li ờ kh K ra khoi dd KCl 4> Dung CO ờ kh K ra khoi K 2 O 5> iờn phõn nong chay KOH Chon phng phap thich hp A. Chi co 1, 2 B. Chi co 2, 5 C. Chi co 3, 4, 5 D. 1, 2, 3, 4, 5. CU 103. Cho 2,3g Na tỏc dng mg H 2 O thu c dung dch 4%. Khi lng H 2 O cn: A. 120g B. 110g C. 210g D. 97,8g CU 104. Cho dd cha 0,3 mol KOH tac dung vi 0,2 mol CO 2 . Dung dich sau phan ng gụm cac chõt: A. KOH, K 2 CO 3 B. KHCO 3 C. K 2 CO 3 D. KHCO 3 , K 2 CO 3 CU 105. Cho 22g CO 2 vo 300g dung dch KOH thu c 1,38g K 2 CO 3 . C% dung dch KOH: A. 10,2% B. 10% C. 9% D. 9,52% CU 106. Cho m g hn hp Na, K tỏc dng 100g H 2 O thu c 100ml dung dch cú pH = 14; n Na : n K = 1 : 4. m cú giỏ tr: A. 3,5g B. 3,58g C. 4g D. 4,6g CU 107. Hụn hp X gụm 2 kim loai kiờm A, B thuục 2 chu ky kờ tiờp cua BTH. Lõy 3,1 (g) X hoa tan hoan toan vao nc thu c 1,12 lit H 2 (ktc). A, B la 2 kim loai: A. Li, Na B. Na, K C. K, Rb D. Rb, Cs CU 108. 4,41g hn hp KNO 3 , NaNO 3 ; t l mol 1 : 4. Nhit phõn hon ton thu c khớ cú s mol: A. 0,025 B. 0,0275 C. 0,3 D. 0,315 CU 109. Mụt hụn hp nng 14,3 (g) gụm K va Zn tan hờt trong nc d cho ra dung dich chi cha chõt duy nhõt la muụi. Xac inh khụi lng mụi kim loai trong hụn hp va thờ tich khi H 2 thoat ra (ktc). A. 3,9 g K, 10,4 g Zn, 2,24 (l) H 2 B. 7,8 g K, 6,5 g Zn, 2,24 (l) H 2 C. 7,8 g K, 6,5g Zn, 4,48 (l) H 2 D. 7,8 g K, 6,5 g Zn, 1,12 (l) H 2 CU 110. Cho 1,5g hn hp Na v kim loi kim A tỏc dng vi H 2 O thu c 1,12 lớt H 2 (ktc). A l: A. Li B. Na C. K D. Rb CU 111. Khi un núng, Canxicỏcbonnỏt phõn hy theo phng trỡnh: CaCO3 CaO + CO2 178 Kj thu c nhiu CaO ta phi : A. h thp nhit nung B. Qut lũ t ui ht CO2 C. tng nhit nung D. C b v c u ỳng CU 112. Theo chiu tng dn in tớch ht nhõn cỏc kim loi thuc phõn nhúm chớnh nhúm II cú: Hóy chn ỏp ỏn sai: A.Bỏn kớnh nguyờn t tng dn . B.Nng lng ion húa gim dn. C.Tớnh kh ca nguyờn t tng dn. D.Tớnh oxi húa ca ion tng dn. CU 113. Nguyờn t ca mt nguyờn t R cú lp ngoi cựng l lp M , trờn lp M cú cha 2e. Cu hỡnh in t ca R, tớnh cht ca R l: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 , R l kim loi. B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 , R l khớ him. C. 1s 2 2s 2 2p 4 3s 2 3p 2 , R l phi kim D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 , R l phi kim. CU 114. Theo chiu tng dn ca in tớch ht nhõn cỏc nguyờn t kim loi thuc PNC nhúm II cú : A. Tớnh kim loi cỏc nguyờn t tng dn. B. Tớnh baz ca cỏc hidroxit tng dn. C. Tớnh baz ca cỏc hidroxit gim dn. D. Tớnh axit ca cỏc hidroxitgim dn. CU 115. Nguyờn t X cú cu hỡnh e l: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 thỡ Ion to ra t X s cú cu hỡnh e nh sau : A.1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 6 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 CU 116. Phng phỏp iu ch kim loi phõn nhúm chớnh nhúm II l : A. Phng phỏp thy luyn. B.Phng phỏp thy luyn. C.Phng phỏp in phõn núng chy. D. Tt c cỏc phng phỏp trờn. CU 117. lm mm nc cng tm thi, cú th dựng phng phỏp sau: A. Cho tỏc dng vi NaCl B. Tỏc dng vi Ca(OH) 2 va C. un núng nc D. B v C u ỳng. CU 118. Kim loi PNC nhúm II tỏc dng vi dung dch HNO 3 loóng , theo phng trỡnh húa hc sau 4M + 10 HNO 3 4 M(NO 3 ) 2 + NxOy + 5 H 2 O . Oxit no phự hp vi cụng thc phõn t ca N X O Y A. N 2 O B.NO C.NO 2 D.N 2 O 4 CU 119. sỏt trựng, ty u tp xung quanh khu vc b ụ nhim, ngi ta thng ri lờn ú nhng cht bt mu trng ú l cht gỡ ? A. Ca(OH) 2 B. CaO C. CaCO 3 D.CaOCl 2 CU 120. Trong PNC nhúm II (tr Radi ) Bari l : Hóy ch ra cõu sai : A.Kim loi hot ng mnh nht. B. Cht kh mnh nht. C. Baz ca nú mnh nht. D. Baz ca nú yu nht. Nguyễn Văn Hiền - THPT Nguyễn Trãi 6 Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) CU 121. Thụng thng khi b góy tay chõn ngi ta phi bú bt li vy h ó dựng hoỏ cht no ? a. CaSO 4 b. CaSO 4 .2H 2 O c.2CaSO 4 .H 2 O d.CaCO 3 CU 122. Kim loi kim th phn ng mnh vi : 1.Nc ; 2.Halogen ; 3. Sili oxit ; 4.Axit ; 5.Ru; 6. Dung dch mui ; 7.D dng ct gt bng dao ; 8. dng tinh khit cú mu xanh lam. Nhng tớnh cht no sai? A. 2,4,6,7 B.3,6,7,8 C.1,2,4, D.2,5,68 CU 123. Phn ng no sau õy: Chng minh ngun gc to thnh thch nh trong hang ng. A. Ca(OH) 2 + CO 2 Ca(HCO 3 ) 2 B. Ca(HCO 3 ) 2 CaCO 3 + CO 2 + H 2 O C. CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Ca(HCO 3 ) 2 D. Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 CU 124. Kim loi kim th tỏc dng c vi : A. Cl 2 , Ar ,CuSO 4 , NaOH B. H 2 SO 4 , CuCl 2 , CCl 4 , Br 2 . C. Halogen, H 2 O , H 2 , O 2 , Axit , Ru. D.Kim , mui , oxit v kim loi CU 125. Trong mt cc nc cú cha 0,01mol Na + , 0,02mol Ca 2+ , 0,01mol Mg 2+ , 0,05mol HCO 3 - , 0,02 mol Cl - , nc trong cc l: A. Nc mm B. Nc cng tm thi C. Nc cng vnh cu D. Nc cng ton phn CU 126. Khụng gp kim loi kim th trong t nhiờn dng t do vỡ: A.Thnh phn ca chỳng trong thiờn nhiờn rt nh. B.õy l kim loi hot ng húa hc rt mnh. C.õy l nhng cht hỳt m c bit. D.õy l nhng kim loi iu ch bng cỏhc in phõn. CU 127. Cú 4 dd trong 4 l mt nhón l: AmoniSunphỏt, Amoni Clorua, NattriSunphat, NatriHiroxit. Nu ch c phộp dựng mt thuc th nhn bit 4 cht lng trờn ta cú th dựng thuc th no sau õy: A. DD AgNO 3 B. DD Ba(OH) 2 C. DD KOH D. DD BaCl 2 Ch dựng thờm mt húa cht hóy nhn bit cỏc kim loi Cu, Be, Mg trong cỏc bỡnh mt nhón : A. H 2 O B.HCl C. NaOH D.AgNO 3 CU 128. olomit l tờn gi ca hn hp no sau õy. A. CaCO 3 . MgCl 2 B. CaCO 3 . MgCO 3 C. MgCO 3 . CaCl 2 D. MgCO 3 .Ca(HCO 3 ) 2 CU 129. Ch dựng mt húa cht no sau õy nhn bit cỏc kim loi Ba, Mg, Fe, Ag, Al trong cỏc bỡnh mt nhón: A. H 2 SO 4 loóng B.HCl C. H 2 O D. NaOH CU 130. Mun iu ch kim loi kim th ngi ta dựng phng phỏp gỡ ? A. in phõn dd B. Thu luyn C. in phõn núng chy D.Nhit luyn CU 131. Cú cỏc cht sau : NaCl, Ca(OH) 2 ,Na 2 CO 3 , HCl . Cp cht no cú th lm mm nc cng tm thi : A. NaCl v Ca (OH) 2 B. Ca(OH) 2 v Na 2 CO 3 C.Na 2 CO 3 v HCl D. NaCl v HCl CU 132. Mt hn hp rn gm: Canxi v CanxiCacbua. Cho hn hp ny tỏc dng vúi nc d ngui ta thu uc hn hp khớ gỡ ? A. Khớ H 2 B. Khớ C 2 H 2 v H 2 C. Khớ H 2 v CH 2 D. Khớ H 2 v CH 4 CU 133. Nc cng l nc : A. Cú cha mui NaCl v MgCl 2 B.Cú cha mui ca kali v st. C.Cú cha mui ca canxi v ca magie. D.Cú cha mui ca canxi magie v st. CU 134. Cho 3 dd NaOH, HCl, H 2 SO 4 . Thuc th duy nht phõn bit 3 dd l: A. CaCO 3 B. Na 2 CO 3 C. Al D. Qu tớm CU 135. Cho dd cha cỏc Ion sau: Na + , Ca 2+ ,Ba 2+ , H + , Cl - . Mun tỏch c nhiu Kation ra khi dd m khụng a Ion l vo dd, ta cú th cho dd tỏc dng vi cht no trong cỏc cht sau: A. DD K 2 CO 3 va B. DD Na 2 SO 4 va C. DD NaOH va D. DD Na 2 CO 3 va CU 136. Cú th loi tr cng tm thi ca nc bng cỏch un sụi vỡ : A. Nc sụi nhit cao hn 100 0 C. B.Khi un sụi ó ui ra khi nc tt c nhng cht khớ hũa tan. C. Cỏc cation canxi v magie b kt ta di dng cỏc hp cht khụng tan. D. Tt c u ỳng . CU 137. Ho tan Ca(HCO 3 ) 2 , NaHCO 3 vo H 2 O ta c dd A. Cho bit dd A cú giỏ tr pH nh th no ? A. pH = 7 B. pH < 7 C. pH > 7 D. Khụng xỏc nh c CU 138. Cú th loi tr cng vnh cu ca nc bng cỏch: A. un sụi nc. B.Ch húa nc bng nc vụi. C.Thờm axit cacbonic. D.Cho vo nc : xụ a, photphat, v nhng cht khỏc CU 139. Cho s chuyn hoỏ: CaCO 3 A B C CaCO 3 A, B, C l nhng cht no sau õy: 1. Ca(OH) 2 2. Ba(HCO 3 ) 2 3. KHCO 3 4. K 2 CO 3 5. CaCl 2 6. CO 2 A. 2, 3, 5 B. 1, 3, 4 C. 2, 3, 6 D. 6, 2, 4 CU 140. Cú 4 l mt nhón ng riờng bit cỏc mui: NaCl, Na 2 CO 3 , Na 2 SO 4 , NaNO 3 . nhn bit cỏc mui trờn ta cú th dựng trc tip nhúm thuc th no sau õy: A. BaCl 2 , HNO 3 , KOH, v nc. B. BaCl 2 , HCl, AgNO 3 , v nc . Nguyễn Văn Hiền - THPT Nguyễn Trãi 7 Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) C. BaCl 2, H 2 SO 4 , NaOH v nc. D. Ba(OH) 2 , HCl, NaOH, v nc. CU 141. Nu quy nh rng 2 Ion gõy ra phn ng trao i hay trung ho l mt cp Ion i khỏng thỡ tp hp cỏc Ion no sau õy cú cha Ion i khỏng vi Ion OH - A. Ca 2+ , K + , SO 4 2- , Cl - B. Ca 2+ , Ba 2+ , Cl - C. HCO 3 - , HSO 3 - , Ca 2+ , Ba 2+ D. Ba 2+ , Na + , NO 3 - CU 142. Cú 4 l mt nhón cha ln lt cỏc cht : NaCl, CuCl 2 , MgCO 3 , BaCO 3 . nhn bit ngi ta cú th tin hnh: A. Dựng nc hũa tan xỏc nh c 2 nhúm, nung núng tng nhúm v hũa tan sn phm sau khi nung. B. Dựng nc hũa tan xỏc dnh c 2 nhúm, in phõn nhúm tan, nung núng nhúm khụng tan sau ú cho sn phm vo nc. C. Nung núng s cú 2 cht bay hi v 2 cht b nhit phõn hũa tan tng nhúm trong nc. D. C A v C u ỳng. CU 143. Cú 4 dd trong sut, mi dd ch cha mt loi Kation v mt loi Anion. Cỏc loi Ion trong c 4 dd gm: Ba 2+ , Mg 2+ , Pb 2+ , Na + , SO 4 2- , Cl - , NO 3 - . ú l dd gỡ ? A. BaCl 2 , MgSO 4 , Na 2 CO 3 , Pb(NO 3 ) 2 B.BaCO 3 , MgSO 4 , NaCl, Pb(NO 3 ) 2 C. BaCl 2 , Mg(NO 3 ) 2 , Na 2 CO 3 , PbSO 4 D.BaSO 4 , MgCl 2 , Na 2 CO 3 , Pb(NO 3 ) 2 CU 144. Cú 4 cht ng 4 l riờng bit gm : Na 2 CO 3 , CaCO 3 , Na 2 SO 4 , CaSO 4 .2 H 2 O. nhn bit tng cht ngi ta cú th dựng : A.NaOH v H 2 O B. HCl v H 2 O C.NaCl v HCl D. Tt c u ỳng. CU 145. Trong cc nc cha a mol Ca 2+ , b mol Mg 2+ , c mol Cl - v d mol HCO 3 - . Biu thc liờn h gia a, b, c, d l: A. a + b = c + d B. 3a + 3b = c + d C. 2a + 2b = c + d D. Kt qu khỏc CU 146. Canxi cú trong thnh phn ca cỏc khoỏng cht : Canxit, thch cao, florit. Cụng thc ca cỏc khoỏng cht tng ng l: A. CaCO 3, CaSO 4 , Ca 3 (PO 4 ) 2 B.CaCO 3 , CaSO 4 .2H 2 O, CaF 2 C.CaSO 4 , CaCO 3 , Ca 3 (PO 4 ) 2 D. CaCl 2 , Ca(HCO 3 ) 2 , CaSO 4 CU 147. Nu ch dựng nc vụi trong nng p mol/l lm gim cng ca nc trong cc thỡ ngi ta thy khi cho v lit nc vụi trong vo, cng trong bỡnh l b ộ nht, bit c = 0. Biu thc liờn h gia a, b v p l : A. V= (b + a)/p B V= (2a+p)/p C. V=(3a+2b)/2p D. V=(2b+a)/p CU 148. Cú 4 cht bt mu trng riờng bit :Na 2 SO 4 , CaCO 3 , Na 2 CO 3 , CaSO 4 .2H 2 O.Nu ch dựng dung dch HCl lm thuc th thỡ cú th nhn bit c: A. C 4 cht B. 3 cht C. 2 cht D. 1 cht CU 149. Dựng phng phỏp cationit loi tr tớnh cng ca nc theo s : A. Ca + KA CaKA B.Mg + Na 2 R 2Na + MgR C.Mg 2+ + Ca 2+ + 2Na 2 R MgR + CaR + 4Na D.Mg 2+ + Ca 2+ + 2CO 3 2- MgCO 3 + CaCO 3 CU 150. Cú 4 cc ng riờng bit cỏc cht sau : Nc nguyờn cht , nc cng tm thi , nc cng vnh cu, nc cng ton phn.Cú th phõn bit tng loi nc trờn bng cỏch. A. un núng, lc, dựng Na 2 CO 3 . B.un núng , lc, dựng NaOH. C.un núng , lc , dựng Ca(OH) 2 D.C B v C u ỳng. CU 151. A,B l cỏc kim loi hot ng hoỏ tr II, ho tan hn hp gm 23,5g mui cacbonat ca A v 8,4g mui cacbonat ca B bng dung dch HCl d, sau ú cụ cn v in phõn núng chy hon ton cỏc muụớ thỡ thu c 11,8 gam hn hp kim loi catot v V lớt khớ anot. Bit khi lng nguyờn t ca A bng khi lng oxit ca B. Hai kim loi A v B l: A. Mg v Ca B. Be v Mg C. Sr v Ba D. Ba v Ra CU 152. Cho dung dch cha cỏc ion sau : Na + , Ca 2+ , Mg 2+ , Ba 2+ , H + , Cl - . Mun tỏch c nhiu cation ra khi dung dch m khụng a ion l vo dung dch , ta cú th cho dung dch tỏc dng vi cht no trong cỏc cht sau: A.Dung dch K 2 CO 3 va . B. Dung dch Na 2 SO 4 va C. Dung dch NaOH va . D. Dung dch Na 2 CO 3 va . CU 153. Ho tan 1,7 gam hn hp kim loi A v Zn vo dung dch HCl thu c 0,672 lớt khỳ iu kin tiờu chun v dung dch B. Mt khỏc ho tan 1,9 gam kim loi A thỡ cn khụng ht 200ml dung dch HCl 0,5M. M thuc phõn nhúm chớnh nhúm II. Kim loi M l: A. Ca B. Cu C. Mg D. Sr CU 154. Ngi ta in phõn mui clorua ca mt kim loi húa tr II trng thỏi núng chy sau mt thi gian catụt 8 gam kim loi , anot 4,48 lit khớ (ktc) .Cụng thc no sau õy l cụng thc ca mui. A. MgCl 2 B. CaCl 2 C. CuCl 2 D. BaCl 2 CU 156: Mt hn hp X gm 2 kim loi A, B u cú hoỏ tr 2 v cú khi lng nguyờn t M A < M B . Nu cho 10,4g hn hp X ( cú s mol bng nhau) tỏc dng vi HNO 3 c, d thu c 12 lớt NO 2 .Nu cho 12,8 gam hn hp X ( cú khi lng bng nhau) tỏc dng vi HNO 3 c, d thu c 11,648 lớt NO 2 ( ktc). Tỡm hai kim loi Av B? A. Ca v Mg B. Ca v Cu C. Zn v Ca D. Mg v Ba CU 157: Trong 100 ml dung dch BaCl 2 cú 0,2 M .Cú: A. 0,2 phõn t gam BaCl 2 . Nguyễn Văn Hiền - THPT Nguyễn Trãi 8 Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) B. 0,02 phõn t gam BaCl 2 . C. 0,02 ion gam Ba 2+ v 0,04 ion gam Cl - . D.0,02 ion gam Ba 2+ v 0,02 ion gam Cl - . CU 158: in phõn núng chy ht 15,05 gam hn hp X thu c 3,36 lớt khi (o ktc) anot v m gam kim loi catnot. khi lng m l: A.2,2 gam B.4,4gam C.3,4 gam D. 6gam CU 159: Hn hp X gm 2 mui clorua ca 2 kim loi húa tr II . in phõn núng chy ht 15,05 gam hn hp X thu c 3,36 lit khớ (ktc) anot v m gam kim loi catot.Khi lng m l: A.2,2 gam B. 4,4 gam C. 3,4 gam D. 6 gam CU 160: Ho tan 2,84 gam hn hp 2 mui cacbonat ca hai kim loi A v B k tip nhau trong phõn nhúm chớnh II bng 120ml dung dch HCl 0,5M tu c 0,896 lớt CO 2 (o 54,6 o Cv 0,9atm) v dung dch X. Khi lng nguyờn t ca Av B l: A.9 vc v 24 vc B.87 vc v 137 vc C.24 vc v 40 vc D.Kt qu khỏc CAU 161: Hũa tan 3,23 gam hn hp mui CuCl 2 v Cu(NO 3 ) 2 vo nc c dung dch A .Nhỳng vo dung dch mt thanh Mg , trong mt thi gian n khi mu xanh ca dung dch bin mt .Ly thanh Mg ra em cõn li thy tng thờm 0,8 gam. Cụ cn dung dch thỡ thu c m gam mui khan.Giỏ tr ca m l: A. 1,15 g B. 1,23 g C. 2,43 g D.4,03 g CU 162: Ho tan 4 gam hn hp gm Fe v mt kim loi húa tr IIvo dung dch HCl thỡ thu c 2,24 lớt khớ H 2 (o ktc). Nu ch dựng 2,4 gam kim loi hoỏ tr II cho vo dung dch HCl thỡ dựng khụng ht 500ml dung dch HCl 1M.Kim loi hoỏ tr II l: A.Ca B.Mg C.Ba D.Sr CU 163: Cho 2,86 g hn hp gm MgO v CaO tan va trong 200 ml dung dch H 2 SO 4 0,2 M . Sau khi nung núng khi lng hn hp mui sunphat khan to ra l : A. 5,72 g B. 5,66 g C. 5,96 g D. 6,06 g CU 164: Ho tan 28,4 gam mt hn hp gm hai mui cacbonat ca hai kim loi hoỏ tr II bng dung dch HOL d ó thu c 10 lớt 54,6 o C v 0,8064 atm v mt dung dch X. a) Khi lng hai mui ca dung dch X l: A. 30 gam B. 31 gam C.31,7 gam D.41,7 gam b) Nu hai kim loi ú thuc hai chu kỡ liờn tip ca phõn mhúm chớnh nhúm II thỡ hai kim loi ú l: A.Be v Mg B.Mg v Ca C.Ca v Sr D.Ba v Ra CU 165: Hũa tan 1,8 g mui sunphat ca kim loi PNC nhúm II vo nc cho 100 ml dung dch . phn ng ht dung dch ny cn 10 ml dung dch BaCl 2 1,5 M . Nng mol ca dung dch mui sunphat cn pha ch v cụng thc ca mui l : A.0,15 M v BeSO 4 B. 0,15 M v MgSO 4 C. 0,3 M v MgSO 4 D. 0,3 M v BaSO 4 CU 166: Nhỳng thanh kim loi X hoỏ tr II vo dung dch CuSO 4 .Sau mt thi gian ly thanh kim loi ra thy khi lng gim 0,05%.mt khỏc cng ly thanh kim loi nh trờn nhỳng vo dung dch Pb(NO 3 ) 2 thỡ khi lng tng lờn 7,1%.Bit s mol CuSO 4 v Pb(NO 3 ) 2 tham gia hai trng hp bng nhau. Kim loi X ú l: A.Zn B.Al C.Fe D.Cu CU 167: Hũa tan hon ton 1,44 g mt kim loi húa tr II bng 250 ml H 2 SO 4 O,3 M(loóng) .Mun trung hũa axit d trong dung dch sau phn ng phi dựng 60 ml dung dch NaOH 0,5 M . Kim loi ú l: A.Be B.Ca C. Ba D.Mg CU 168: Cho cỏc dung dch mui: K 2 SO 4 , BaCl 2 , Na 2 CO 3 , AlCl 3 . Dung dch lm cho giy qu tớm hoỏ l A.K 2 SO 4 , BaCl 2 . B.Na 2 CO 3 . C.AlCl 3 . D.Na 2 CO 3 , AlCl 3 . Al 2 O 3 tan c trong: A.Tt c u ỳng B. dd NaOH C. dd HCl D. dd HNO 3 (c núng) CU 169:Sc khớ CO 2 n d vo dung dch NaAlO 2 . Hin tng xy ra l A.Dung dch vn trong sut, khụng cú hin tng gỡ. B.Ban u cú kt ta, sau ú kt ta tan to dung dch trong sut. C.Cú kt ta trng to thnh, kt ta khụng tan khi CO 2 d. D.Ban u dung dch vn trong sut, sau ú mi cú kt ta trng. CU 170:. S electron lp ngoi cựng ca Al l: A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 CU 171:Khi iu ch nhụm bng cỏch in phõn Al 2 O 3 núng chy, ngi ta thờm cryolit l . (I) h nhit núng chy ca Al 2 O 3 , tit kim nng lng. (II) to cht lng dn in tt hn Al 2 O 3 núng chy. (III) ngn cn quỏ trỡnh oxi hoỏ nhụm trong khụng khớ. A.(I) B.(II) v (III) C.(I) v (II) D.c ba lý do trờn. CU 172:Cu hỡnh electron ca nguyờn t Al l: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 CU 173:Khi cho t t n d dung dch NaOH vo dung dch AlCl 3 thỡ . A. khụng cú hin tng gỡ xy ra. B. ban u cú kt ta, sau ú kt ta tan to dung dch trong sut. C. xut hin kt ta trng keo. D. ban u khụng cú hin tng gỡ, sau ú khi NaOH d thỡ cú kt ta. Nguyễn Văn Hiền - THPT Nguyễn Trãi 9 Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) CU 174:Cu hỡnh electron ca Al 3+ ging vi cu hỡnh electron: A.Ne B.Mg 2+ C.Na + D.Tt c u ỳng CU 175:Cho phn ng sau: Al + HNO 3 Al(NO 3 ) 3 + NH 4 NO 3 + H 2 O H s ca cỏc cht trong phn ng l A.8, 30, 8, 3, 9 B.8, 30, 8, 3, 15 C.30, 8, 8, 3 , 15 D. 8, 27, 8, 3, 12 CU 177:Bỡnh lm bng nhụm cú th ng c dd axit no sau õy? A. HNO 3 (c núng) B. HNO 3 (c ngui) C. HCl D. H 3 PO 4 (c ngui) CU 178: lm sch dung dch Al 2 (SO 4 ) 3 cú ln CuSO 4 cú th dựng kim loi no trong s cỏc kim loi: Fe, Al, Zn? A.Fe. B. Zn. C. Al. D.c ba kim loi trờn u c. CU 179:Cho 4 kim loi: Mg, Al, Ca, K. Chiu gim dn tớnh oxi hoỏ ca ion kim loi tng ng l A. K, Ca, Mg, Al. B. Al, Mg, Ca, K. C. Mg, Al, Ca, K. D. Ca, Mg, K, Al. CU 180:Trong cụng nghip Al c sn xut. A. Bng phng phỏp ha luyn B. Bng phng phỏp in phõn boxit núng chy C. Bng phng phỏp thy luyn D. trong lũ cao CU 181:Trn 100ml dung dch HCl 1M vi 100ml dung dch Ba(OH) 2 1M c dung dch X. Thờm vo X 3,24g nhụm. Th tớch H 2 thoỏt ra ( ktc) l lớt. A.3,36 B. 4,032 C. 3,24 D.6,72 CU 182:Cho t t dung dch NaOH 1M vo dung dch cú cha 26,7g AlCl 3 cho n khi thu c 11,7g kt ta thỡ dng li. Th tớch dung dch NaOH ó dựng l lớt A. 0,45 B. 0,6 C. 0,65 D. 0,45 hoc 0,65 CU 183:iu ch ng t ng (II) oxit bng phng phỏp nhit nhụm. iu ch c 19,2 gam ng cn dựng khi lng nhụm l gam. A. 8,1 B. 5,4 C. 4,5 D. 12,15. CU 184:Cho nhụm vo dd NaOH d s xy ra hin tng: A.Nhụm tan, cú khớ thoỏt ra, xut hin kt ta v kt ta tan B. Nhụm khụng tan C. Nhụm tan, cú khớ thoỏt ra, xut hin kt ta D. cú khớ thoỏt ra CU 185:Nhụm cú th phn ng c vi tt c cỏc cht no sau õy? A. dd HCl, dd H 2 SO 4 c ngui, dd NaOH. B. dd H 2 SO 4 loóng, dd AgNO 3 , dd Ba(OH) 2 . C. dd Mg(NO 3 ) 2 , dd CuSO 4 , dd KOH. D. dd ZnSO 4 , dd NaAlO 2 , dd NH 3. CU 186:Nhụm l kim loi cú kh nng dn in v nhit tt l do: A. mt electron t do tng i ln B. d cho electron C. kim loi nh D. tt c u ỳng CU 187:Cho phn ng: Al + H + + NO 3 - Al 3+ + NH 4 + + . H s cõn bng cỏc thnh phn phn ng v sn phm ln lt l A. 8,30,3,8,3,9. B.8,30,3,8,3,15. C. 4,15,3,4,3,15. C. 4,18,3,4,3,9. CU 188:Cho 2,7 gam Al vo dung dch HCl d, thu c dung dich cú khi lng tng hay gim bao nhiờu gam so vi dung dch HCl ban u? A.Tng 2,7 gam. B. Gim 0,3 gam. C. Tng 2,4 gam. D.Gim 2,4 gam. CU 189:Al(OH) 3 tan c trong: A. dd HCl B. dd HNO 3 (c núng) C. Tt c u ỳng D. dd NaOH CU 190:Ngi ta cú th iu ch nhụm bng cỏch A. in phõn dung dch mui nhụm. B. in phõn núng chy mui nhom. C. in phõn núng chy nhụm oxit. D. nhit luyn nhụm oxit bng cht kh CO. CU 191:Cho 2,7gam mt kim loi húa tr III tỏc dng va vi 1lớt dung dch HCl 0,3M. Xỏc nh kim loi húa tr III? A. V B. Fe C. Cr D. Al CU 192:Cỏc cht no sau õy u tan c trong dung dch NaOH? A. Na, Al, Al 2 O 3 . B.Al(OH) 3 , Mg(OH) 2 , NaOH. C. MgCO 3 , Al, CuO. D. KOH, CaCO 3 , Cu(OH) 2 . CU 193:Hũa tan hũan ton 5,4gam mt kim loi vo dd HCl(d) ,thỡ thu c 6,72lớt khớ (KTC). Xỏc nh kim loi ú. A. Mg B. Zn C. Fe D.Al CU 194:Sc CO 2 t t n d vo dung dch NaAlO 2 thy cú hin tng A. dung dch vn trong sut. B. xut hin kt ta trng sau ú tan tr li. C. xut hin kt ta keo trng, khụng tan. D. xut hin kt ta nhụm cacbonat. CU 195:Vỡ sao núi nhụm oxit v nhụm hiroxit l cht lng tớnh? A. tỏc dng vi axit B. tỏc dng vi nc C. tỏc dng vi baz D. va cú kh nng cho v nhn proton CU 196:Cỏc cht no sau õy va tỏc dng vi dung dch axit mnh va tỏc dng vi dung dch baz mnh? A. Al 2 O 3 , Al, Mg. B.Al(OH) 3 , Al 2 O 3 , NaHCO 3 . C. Al(OH) 3 , Fe(OH) 3 , CuO. D. Al, ZnO, FeO. CU 197:Cú th dựng thuc th no sau õy nhn bit cỏc dung dch sau:Cu(NO 3 ) 2 v Al 2 (SO 4 ) 3 v Ba(NO 3 ) 2 A. dd NH 3 (d) B. Cu v dd HCl C. khớ CO 2 D. Tt c u ỳng Nguyễn Văn Hiền - THPT Nguyễn Trãi 10 [...]...Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) CU 198:Cú th dựng cht no sau õy nhn bit 3 gúi bt Al, Al2O3, Mg? A dd NaOH B dd HCl C nc D Dd NaCl CU 199:1,02gam nhụm oxit tỏc dng va vi 0,1lớt dd NaOH Nng ca dd NaOH l: A 0,1M... 2NaAlO2 + H2O (3) Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O (4) 2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2 A Phn ng theo th t: (2), (1), (3) B Phn ng theo th t: (1), (2), (3) C Phn ng theo th t: (1), (3), (2) 11 Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) D Phn ng (4) CU 220:Trong iu kin thớch hp, Al phn ng vi: 1Halogen; 2 Hiro; 3 Nc; 4 Lu hunh; 5Nit; 6 Cacbon; 7 Axit; 8 Kim; 9St(II)oxit; 10 cỏt A 2,4,6,8 B 1,3,5,7 C 10,9 D Tt c cỏc... loi, cho bit kim loi b phỏ hy A Fe2+ B Fe3+ A St B Thit C C 2 kim loi 2+ 3+ 3+ 4+ C Fe , Fe D Fe , Fe D Khụng xỏc nh c CU 237Cu hỡnh electron ca Fe2+ l: Nguyễn Văn Hiền - THPT Nguyễn Trãi 12 Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) 2 2 6 2 6 2 6 A 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 CU 238 iu ch Fe(NO3)2 cú th dựng phn ng no sau õy:... Oxit st to thnh l: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Khụng xỏc nh c CU 257: Cho 1 gam bt Fe tip xỳc vi oxi mt thi gian thu c 1,24g hn hp Fe2O3 v Fe d Lng Fe cũn d l: A 0,44g B 0,24g C 0,56g D 0,76g 13 Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) CU 250: Cho 2,81 gam hn hp A (gm 3 oxit: Fe2O3, MgO, ZnO) tan va tr8ong 300ml dung dch H2SO4 0,1M, khi lng hn hp cỏc mui sunfat khan to ra l: A 3,8g B 4,81g C 5,21g D 4,8g CU 259:... FeCl3) no thỡ gõy kt ta ? Dung dch hũa tan c Cu kim loi l : A X1, X2, X3 B X1, X3, X4 A X3, X4, X5 B X3 , X5 C X2, X3, D X2, X5, X6 C X3, X4 D X1, X2, X3 Nguyễn Văn Hiền - THPT Nguyễn Trãi 14 Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) CU 278: Cho 4 kim loi Mg, Al, Zn, Cu Chn kim C NO2, Cl2, CO2 D N2, Cl2, CO2 loi cú tớnh kh yu hn H2 CU 287: Mt tm kim loi Au b bỏm mt lp st trờn A Mg v Al B Zn v Cu b mt Ta cú th... Khớ X c 13 g MnO2 + HCl c Khớ Y b 6,5 g Na2CO3 + FeCl2 + H2O Khớ Z d 10,8 g Cụng thc phõn t ca cỏc khớ X, Y, Z ln lt l? A NO, Cl2, CO2 B NO2, Cl2, CO Nguyễn Văn Hiền - THPT Nguyễn Trãi 15 Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) CU 296: Cú 2 lớt dung dch NaCl 0,25 M Cụ cn dung dch trờn ri in phõn núng chy vi hiu sut 80% thỡ thu c khi lng kim loi Na l: a 9,2 g c 11,5 g b 9,1 g d Kt qu khỏc CU 297: Ngõm mt . đều sai. CÂU 225:Tính chất hóa học cơ bản của sắt là. A. Tính oxi hóa B. Tính khử C. Tính oxi hóa và tính khử D. Không xác định được CÂU 226:Cấu hình electron của nguyên tử sắt là: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 B Cả 2 kim loại D. Không xác định được CÂU 237Cấu hình electron của Fe 2+ là: NguyÔn V¨n HiÒn - THPT NguyÔn Tr·i 12 Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 6 . Hg 2+ < Cu 2+ < Pb 2+ < Fe 2+ < Ca 2+ Nguyễn Văn Hiền - THPT Nguyễn Trãi 2 Tuyển tập trắc nghiệm 12 ( Ôn tập) C. Ca 2+ < Fe 2+ < Cu 2+ < Pb 2+ < Hg 2+ D. Ca 2+ < Fe 2+ <
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm vô cơ của cục khảo thí, trắc nghiệm vô cơ của cục khảo thí, trắc nghiệm vô cơ của cục khảo thí

Từ khóa liên quan