0

bài tập trắc nghiệm vật lý 12 cực hay (có đáp án)

110 3,570 2
  • bài tập trắc nghiệm vật lý 12 cực hay (có đáp án)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 16:03

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ LỚP 12 DAO ĐỘNG CƠ HỌC. Câu 1.Dao động điều hòa là một dao động: A.có trạng thái được lặp đi lặp lại như cũ. B.có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng. C.được mô tả bằng một định luật hình sin (hay cosin) đối với thời gian. D.có tần số phụ thuộc vào biên độ dao động Câu 2.Lực tác dụng gây ra dao động điều hòa của một vật luôn … Mệnh đề nào sau đây không phù hợp để điền vào chỗ trống trên? A.biến thiên điều hòa theo thời gian. B.hướng về vị trí cân bằng. C.có biểu thức F = - kx. D.có độ lớn không đổi theo thời gian. Câu 3.Trong dao động điều hòa: A.khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc triệt tiêu B.vectơ gia tốc luôn là vectơ hằng C.vận tốc biến thiên theo định luật hình sin (hay cosin) với thời gian D.hai vectơ vận tốc và gia tốc luôn cùng chiều Câu 4.Trong dao động điều hòa, gia tốc của vật có độ lớn: A.Tăng khi độ lớn vận tốc của vật tăng B.Giảm khi độ lớn vận tốc của vật giảm C.Không đổi D. Tăng khi độ lớn vận tốc của vật giảm; Giảm khi độ lớn vận tốc của vật tăng Câu 5.Chọn câu trả lời SAI.Trong dđđh x = Acos(ωt + φ) A.Tần số ω tùy thuộc đặc điểm của hệ B.Biên độ A tùy thuộc cách kích thích C.Pha ban đầu φ tùy thuộc cách chọn gốc thời gian và chiều dương D.Pha ban đầu φ chỉ tùy thuộc cách chọn gốc thời gian Câu 6.Trong dđđh với phương trình x = A cos (ωt + φ). Các đại lượng ω, ωt + φ là các đại lượng trung gian cho phép xác định : A.Li độ và tần số dao động. B.Biên độ và trạng thái dao động. C.Tần số và pha dao động D. Tần số và trạng thái dao động. Câu 7.Chọn câu trả lời SAI. Trong dđđh, lực tác dụng gây ra chuyển động: A.Luôn hướng về vị trí cân bằng B.Biến thiên điều hòa cùng tần số với li độ C.Có giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng D.Triệt tiêu khi qua vị trí cân bằng Câu 8.Đối với một dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là: A. Tần số dao động B.Pha của dao động C.Chu kì dao động D.Tần số góc Câu 9.Chọn phát biểu sai. Dao động điều hoà: Trang 1 CHUYÊN ĐỀ I A.được mơ tả bằng phương trình x = Acos(ωt + φ), trong đó A, ω, φ là những hằng số. B.cũng là dao động tuần hồn. C.được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều. D.được biểu diễn bằng một vectơ khơng đổi. Câu 10.Chu kỳ dao động là một khoảng thời gian: A.ngắn nhất để trạng thái dao động lặp lại như cũ B. ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu. C.giữa 2 lần liên tiếp vật dao động đi qua vị trí cân bằng. D.Cả A, B, C đều đúng Câu 11.Từ phương trình dđđh: x = Acos(ωt +φ), thì: A.A, ω , φ là các hằng số phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian. B.A, ω, φ là các hằng số dương. C.A, ω là các hằng số dương; φ là hằng số phụ thuộc cách chọn gốc thời gian. D.A, ω, φ là các hằng số âm. Câu 12.Một vật dao động điều hồ khi đi qua vị trí cân bằng thì: A.Vận tốc có độ lớn cực đại, gia tốc có độ lớn bằng khơng. B.Vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại. C.Vận tốc có độ lớn bằng khơng, gia tốc có độ lớn cực đại. D.Vận tốc và gia tốc có độ lớn bằng khơng. Câu 13.Một vật dao động điều hồ có phương trình: x = A cosωt. Gốc thời gian t = 0 đã được chọn khi vật đi qua vị trí: A.cân bằng theo chiều dương quỹ đạo. B.biên dương. B.cân bằng theo chiều âm quỹ đạo. D.biên âm. Câu 14.Khi chất điểm nằm ở vị trí: A.cân bằng thì vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại. B.cân bằng thì vận tốc cực đại và gia tốc cực tiểu. C.biên thì vận tốc triệt tiêu và gia tốc có độ lớn cực đại. D.biên âm thì vận tốc và gia tốc có trị số âm. Câu 15.Khi một vật dđđh, phát biểu nào sau đây có nội dung sai? A.Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì động năng tăng dần. B.Khi vật ở vị trí biên thì động năng triệt tiêu. C.Khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì thế năng giảm dần. D.Khi vật qua vị trí cân bằng thì động năng bằng cơ năng. Câu 16.Hãy chỉ ra thơng tin khơng đúng về dđđh của chất điểm: A.Biên độ dao động là hằng số BTần số dao động là hằng số C.Độ lớn vận tốc tỉ lệ với li độ D.Độ lớn của lực tỉ lệ thuận với li độ Câu 17.Dao động điều hồ x = Acos(ωt – π/3) có vận tốc cực đại khi: A.t = 0 B.ωt = π/2 C.ωt = 5π/6 D.ωt = π/3 Câu 18. Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos( ),t ϕ+ω radian (rad)là thứ nguyên của đại lượng. A.Biên độ A. B.Tần số góc ω . C.Pha dao động ( ).t ϕ+ω D. Chu kì dao động T. Câu 19. Trong các lựa chọn sau đây, lựa chọn nào không phải là nghiệm của phương trình x”+ 0x 2 =ω ? Trang 2 A.x = Asin( )t ϕ+ω B.x = Acos( )t ϕ+ω C. [ ] 1 2 sin cos .x A t A t ω ω   = +   D cos( ).x At t ω ϕ = + Câu 20. Trong dao động điều hoà x = Acos( )t ϕ+ω , vận tốc biến đổi điều hoà theo phương trình A.v = Acos( )t ϕ+ω . B. v = A )tcos( ϕ+ωω C. v=-Asin( )t ϕ+ω . D. v=-A sin ω ( )t ϕ+ω . Câu 21. Trong dao động điều hoà x = Acos( )t ϕ+ω , gia tốc biến đổi điều hoà theo phương trình. A.a = Acos ( )t ϕ+ω . B. a = ω ω + φ 2 sin( t ). C. a = - ω 2 Acos( )t ϕ+ω D. a = -A ω ω +φ sin( t ). Câu 22. Trong dao động điều hoà, giá trò cực đại của vận tốc là A. .AV max ω= B. .AV 2 max ω= C. AV max ω−= D. .AV 2 max ω−= Câu 23. Trong dao động điều hoà, giá trò cực đại của gia tốc là A. Aa max ω= B. Aa 2 max ω= C. Aa max ω−= D. .Aa 2 max ω−= Câu 24 Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi A.lực tác dụng đổi chiều. B. Lực tác dụng bằng không. C.Lực tác dụng có độ lớn cực đại. D. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. Câu 25. Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng không khi A.Vật ở vò trí có li độ cực đại. B. Vận tốc của vật đạt cực tiểu. C.Vật ở vò trí có li độ bằng không. D. Vật ở vò trí có pha dao động cực đại. Câu 26. Trong dao động điều hoà A.Vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ. B.Vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ. C.Vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha 2/ π so với li độ. D.Vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha 2/ π so với li độ. Câu 27. Trong dao động điều hoà A.Gia tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ B.Gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ C.Gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha 2/ π so với li độ. D.Gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha 2/ π so với li độ. Câu 28. Trong dao động điều hoà A.Gia tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với vận tốc. B Gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với vận tốc. C. Gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha 2/ π so với vận tốc. D.Gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha 2/ π so với vận tốc. Câu 29. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=6cos(4 )t π cm, biên độ dao động của vật là Trang 3 A.A = 4cm B. A = 6cm C. A = 4m D. A = 6m Câu 30. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(2 )t π cm, chu kì dao động của chất điểm là A.T = 1s B. T = 2s C. T = 0,5 s D. T = 1 Hz Câu 31. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=6cos(4 )t π cm, tần số dao động của vật là A.f = 6Hz B. f = 4Hz C. f = 2 Hz D. f = 0,5Hz Câu 32. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x= π π + cos( t )cm3 2 , pha dao động của chất điểm t=1s là: A. π (rad). B. 2 π (rad) C. 1,5 π (rad) D. 0,5 π (rad) Câu 33. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=6cos(4πt+π/2)cm, toạ độ của vật tại thời điểm t = 10s là. A.x = 3cm B. x = 0 C. x = -3cm D. x = -6cm Câu 34. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x=5cos(2 )t π cm, toạ độ của chất điểm tại thời điểm t = 1,5s là. A.x = 1,5cm B. x = - 5cm C. x = 5cm D. x = 0cm Câu 35. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=6cos(4πt + π/2)cm, vận tốc của vật tại thời điểm t = 7,5s là. A.v = 0 B. v = 75,4cm/s C. v = -75,4cm/s D. V = 6cm/s. Câu 36. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt + π/2)cm, gia tốc của vật tại thời điểm t = 5s là A.a = 0 B. a = 947,5 cm/s 2 . C.a = - 947,5 cm/s 2 D. a = 947,5 cm/s. Câu 37. Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4cm và chu kì T = 2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là. A.x = 4cos(2πt)cm B. x = 4cos( cm) 2 t π −π C.x = 4cos(πt)cm D.x = 4cos( cm) 2 t π +π Câu 38. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng. A.Động năng và thế năng biến đổi điều hoà cùng chu kì. B. Động năng biến đổi điều hoà cùng chu kì với vận tốc. C. Thế năng biến đổi điều hoà cùng tần số gấp 2 lần tần số của li độ. D. Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian Câu 39. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng. A. Động năng đạt giá trò cực đại khi vật chuyển động qua vò trí cân bằng. B. Động năng đạt giá trò cực tiểu khi vật ở một trong hai vò trí biên. Trang 4 C. Thế năng đạt giá trò cực đại khi vận tốc của vật đạt giá trò cực tiểu. D. Thế năng đạt giá trò cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trò cực tiểu. Câu 40. Phát biểu nào sau đây là không đúng. A. Công thức E = 2 kA 2 1 cho thấy cơ năng bằng thế năng khi vật có li độ cực đại. B. Công thức E = 2 max mv 2 1 cho thấy cơ năng bằng động năng khi vật qua vò trí cân bằng. C. Công thức E = 22 Am 2 1 ω cho thấy cơ năng không thay đổi theo thời gian. D. Công thức E t = 22 kA 2 1 kx 2 1 = cho thấy thế năng không thay đổi theo thời gian. Câu 41. Động năng của dao động điều hoà A Biến đổi theo thời gian dưới dạng hàm số sin. B. Biến đổi tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2 C. Biến đổi tuần hoàn với chu kì T. D. Không biến đổi theo thời gian. Câu 42. Một vật khối lượng 750g dao động điều hoà với biên độ 4cm, chu kì 2s, (lấy )10 2 =π .Năng lượng dao động của vật là A. E = 60kJ B. E = 60J C. E = 6mJ D. E = 6J Câu 43. Phát biểu nào sau đây với con lắc đơn dao động điều hoà là không đúng? A. Động năng tỉ lệ với bình phương tốc độ góc của vật. B. Thế năng tỉ lệ với bình phương tốc độ góc của vật. C. Thế năng tỉ lệ với bình phương li độ góc của vật. D.Cơ năng không đổi theo thời gian và tỉ lệ với bình phương biên độ góc. Câu 44. Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng? Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có A.Cung biên độ B. Cùng pha C.Cùng tần số góc D. Cùng pha ban đầu. Câu 45. Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tố, gia tốc là đúng? A.Trong dao động điều hoà vận tốc và li độ luôn cùng chiều. B.Trong dao động điều hoà vận tốc và gia tốc luôn ngược chiều. C. Trong dao động điều hoà gia tốc và li độ luôn ngược chiều. D. Trong dao động điều hoà gia tốc và li độ luôn cùng chiều. Câu 46.Phương trình của một chất điểm M dđđh có dạng: x = 6cos(10t - π) (cm).Li độ của M khi pha dao động bằng -π/3 là: A.x = 3cm B.x = 6cm C. x = -3cm D.x = -6cm Câu 47.Một vật dđđh trên một đoạn MN dài 10cm. Biết vận tốc của nó khi qua trung điểm của MN là 40π cm/s. Tần số dao động của vật là: A.2,5Hz B.4Hz C.8Hz D.5Hz Trang 5 Câu 48.Một vật dđđh trên một đường thẳng nằm ngang. Khi đi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc 40cm/s. Biết rằng quãng đường vật đi được trong ba chu kì dao động liên tiếp là 60cm. Tần số góc dao động điều hoà của vật là : A.16rad/s B.32rad/s C.4rad/s D.8rad/s Câu 49.Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox với phương trình: x = 20cos5t (cm;s). Vận tốc của chất điểm khi đi qua vị trí cân bằng là: A.±1m/s B.10m/s C.1cm/s D.10cm/s Câu 50. Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox với phương trình: x = 10cos 2t (cm;s). Vận tốc cực đại của chất điểm là: A.2cm/s B.± 20cm/s C.5cm/s D.Một giá trị khác Câu 51.Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 10cos(2πt + π/2). Thời điểm để vật qua vị trí cân bằng lần thứ hai là: A.1/2(s) B.3/2(s) C.1/4(s) D.3/4(s) Câu 52.Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 8cosπt (cm). Thời gian vật đi từ li độ x = - 8 cm đến vị trí x = 8cm là: A.4s B.2s C.1s D.Một giá trị khác Câu 53.Một vật dđđh với phương trình x = 10cos 2πt (cm). Vận tốc trung bình của vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x = 10cm là: A.0,8m/s B.0,4 m/s C.0,2 m/s D.Một giá trị khác Câu 54.Một vật dđđh với biên độ A = 6cm, tần số f = 2Hz. Khi t = 0 vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dđđh của vật là : A.x = 6cos 4πt (cm) B.x = 6cos(4πt + π/2) (cm) C.x = 6cos(4πt + π) (cm) D.x = 6cos(4πt - π/2) (cm) Câu 55.Một vật dđđh với chu kì T = 2s. Vật qua vị trí cân bằng với vận tốc 31,4cm/s. Khi t = 0, vật qua vị trí có li độ x = 5cm và đang chuyển động ngược với chiều dương của quĩ đạo. Lấy π = 3,14. Phương trình dđđh của vật là: A,x = 10 cos(πt + π/3) (cm) B.x = 10 cos(πt –π/3) (cm) C.x = 10 cos(πt + 5π/6) (cm) D.x = 10 cos(πt –5π/6) (cm) Câu 56.Một chất điểm dđđh với chu kì T = π/10(s). Biết rằng khi t = 0 vật ở li độ x = - 4cm với vận tốc bằng không. Phương trình dđđh của vật đang chuyển động theo chiều âm là: A.x = 4 cos(20t + π/2)(cm) B.x = - 4 cos(20t + π/2)(cm) C.x = 4cos 20t (cm) D.x = - 4 cos 20t (cm) Câu 57.Một vật khối lượng m = 300g dđđh theo phương trình: x = 4cos(2πt + π/2). Lấy π 2 = 10. Biểu thức của lực gây ra dđđh của vật là: A.F = 0,48 cos(2πt +π/2) (N) B.F = 0,48 cos(2πt + π/2)(N) C.F = -0,48 cos(2πt +π/2) (N) D.F = -0,48 sin(2πt +π/2) (N) Câu 58.Một vật dđđh trên đường nằm ngang. Lúc t = 0 vật có vận tốc 30cm/s và hướng theo chiều dương quỹ đạo và đến lúc vận tốc bằng 0 lần thứ nhất nó đi được đọan đường 5cm. Biết quảng đường vật đi được trong 3 chu kỳ liên tiếp là 60cm. Phương trình dđđh của vật là: A.x = 5cos(6t) (cm) B.x = 10cos(6t + π/6) (cm) C.x = 5 cos(6t - π/2) (cm) D.x = 10cos(6t + π) (cm) Câu 59.Một chất điểm dao động với phương trình: x = 4cos(5πt + π/2) (cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật đi được quãng đường s = 6cm là: Trang 6 A.11/30s B.1/6 s C.0,2s D.0,3s Câu 60.Một vật chuyển động theo phương trình x = -sin(4πt – π/3) (cm). Chọn câu đúng: A.Vật khơng dao động điều hồ vì có biên độ âm. B.Vật dao động điều hồ với A = 1cm và φ = -π/3. C.Vật dao động điều hồ với A = 1cm và φ = - 2π/3. D.Vật dao động điều hồ với T = 0,5s và φ = π/6. Câu 61.Một vật dao động điều hòa có phương trình x = A cos(ωt +φ). Biết rằng trong khỏang 1/60(s) đầu tiên, vật đi từ vị trí cân bằng lúc t = 0 và đạt được li độ x = A 3 /2 theo chiều dương của trục Ox. Ngồi ra, tại vị trí li độ x = 2cm, vận tốc của vật v = 40π 3 cm/s. Tần số góc và biên độ dao động của vật lần lượt bằng bao nhiêu? A.ω = 10πs -1 , A = 5cm B.ω = 20πs -1 , A = 4cm C.ω = 10πs -1 , A = 4cm D.ω = 20πs -1 , A = 5cm Câu 62.Chọn câu trả lời sai. Khi con lắc lò xo dđđh thì: A.Lò xo ở trong giới hạn đàn hồi B.Lực đàn hồi của lò xo tn theo định luật Húc C.Lực ma sát bằng 0 D.Phương trình dao động của con lắc là: a = ω 2 x Câu 63.Chu kì dao động của con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng m được tính theo cơng thức: A.T = 2π k m B.T = 2π m k C.T = 1 k 2 m π D.T = 1 m 2 k π Câu 64.Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Cho vật dđđh với biên độ 3cm thì chu kì dao động của nó là T = 0,3s. Nếu cho vật dđđh với biên độ 6cm thì chu kì dao động của con lắc lò xo là: A.0,3 s B.0,15 s C.0,6 s D.0,4s Câu 65. Phát biểu nào sau đây là không đúng với con lắc lò xo ngang? A.Chuyển động của vật là chuyển động thẳng. B. Chuyển động của vật là chuyển động biến đổi đều. C. Chuyển động của vật là chuyển động tuần hoàn. D. Chuyển động của vật là một dao động điều hoà. Câu 66. Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua A.Vò trí cân bằng. B. Vò trí vật có li độ cực đại C. Vò trí mà lò xo không bò biến dạng. D. Vò trí mà lực đàn hồi của lò xo bằng không. Câu 67. Trong dao động điều hoà của co lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là không đúng? A.Lực kéo về phụ thuộc vào độ cứng của lò xo. B. Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng. C. Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật. D. Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật. Trang 7 Câu 68. Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hoà với chu kì A. . k m 2T π= B. . m k 2T π= C. . g l 2T π= D. . l g 2T π= Câu 69. Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật A.Tăng lên 4 lần. B. Giảm đi 4 lần. C. Tăng lên 2 lần D. Giảm đi 2 lần. Câu 70. Con lắc lò xo gồm vật m = 100g và lò xo k =100 N/m, (lấy )10 2 =π dao động điều hoà với chu kì là A.T = 0,1 s B. T = 0,2 s C. T = 0,3 s D. T = 0,4 s Câu 71. Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kì T= 0,5 s, khối lượng của quả nặng là m = 400g, (lấy )10 2 =π . Độ cứng của lò xo là A. k = 0,156 N/m B. k = 32 N/m C. k = 64 N/m D. k = 6400 N/m Câu 72. Con lắc lò xo ngang dao động với biên độ A = 8cm, chu kì T = 0,5 s, khối lượng của vật là m = 0,4kg (lấy )10 2 =π .Giá trò cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật là: A. F max = 512 N B. F max = 5,12 N C. F max = 256 N D. F max = 2,56 N Câu 73. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40 N/m. Người ta kéo qủa nặng ra khỏi vò trí cân bằng một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động.Chọn chiều dương thẳng đứnghướng xuống.Phương trình dao động của vật nặng là A. x = 4cos (10t) cm B. x = 4cos(10t - cm) 2 π . C. x = 4cos(10 cm) 2 t π −π D. x = cos(10 ) 2 t π +π cm Câu 74. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 450 N/m. Người ta kéo quả nặng ra khỏi vò trí cân bằng một đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho nó động. Vận tốc cực đại của vật nặng là. A. v max = 160 cm/s B. v max = 80 cm/s C. v max = 60 cm/s D. v max = 20cm/s Câu 75. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40 N/m. Người ta kéo quả nặng ra khỏi vò trí cân bằng một đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Cơ năng dao động của con lắc là. A. E = 320 J B. E = 6,4 . 10 - 2 J C. E = 3,2 . 10 -2 J D. E = 3,2 J Câu 76. Một con lắc lò xo gồm quả nặng khối lượng 1 kg và một lò xo có độ cứng 1600 N/m. Khi quả nặng ở VTCB, người ta truyền cho nó vận tốc ban đầu bằng 2m/s. Biên độ dao động của quả nặng là: A. A = 5m B. A = 5cm C. A = 0,125m D. A = 0,25cm. Câu 77. Một con lắc lò xo gồm quả nặng khối lượng 1kg và một lò xo có độ cứng 1600 N/m. Khi quả nặng ở VTCB, người ta truyền cho nó vận tốc ban đầu bằng 2m/s theo chiều dương trục toạ độ. Phương trình li độ dao động của quả nặng là Trang 8 A. x = 5cos(40t - ) 2 π m B. x = 0,5cos(40t + ) 2 π m C. x = 5cos(40t - ) 2 π cm D. x = 5cos(40t )cm. Câu 78. Khi gắn quả nặng m 1 vào một lò xo, nó dao động với chu kì T 1 = 1,2s. Khi gắn quả nặng m 2 vào một lò xo, nó dao động với chu kì T 2 = 1,6s. Khi gắn đồng thời m 1 và m 2 vào lò xo đó thì dao động của chúng là: A. T = 1,4 s B. T = 2,0 s C. T = 2,8 s D. T = 4,0 s. Câu 79 Khi mắc vật m vào lò xo k 1 thì vật m dao động với chu kì T 1 =0,6 s, khi mắc vật m vào lò xo k 2 thì vật m dao động với chu kì T 2 =0,8 s. Khi mắc vật m vào hệ hai lò xo k 1 song song với k 2 thì chu kì dao động của m là A. T = 0,48 s B. T = 0,70 s C. T = 1,00 s D. T = 1,40 s Câu 80.Một con lắc lò xo có khối lượng quả nặng 200g dao động điều hồ với chu kì T = 1s .Lấy π 2 = 10m/s 2 . Độ cứng của lò xo là: A.80N/m B.8N/m C.0,8N/m D.0,08N/m Câu 81.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nặng khối lượng m = 100g đang dao động điều hòa. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 31,4 cm/s và gia tốc cực đại của vật là 4m/s 2 . Lấy π 2 = 10. Độ cứng của lò xo là: A.3,2N/m B.1,6N/m C.32N/m D.16N/m Câu 82.Một con lắc lò xo gồm vật nặng m = 0,1 kg, lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Khi thay m bằng m’ = 0,16 kg thì chu kì của con lắc tăng: A.0,038s B.0,083 s C.0,38 s D.0,83 s Câu 83.Con lắc lò xo treo vật khối lượng m 1 = 400g, dđđh với chu kỳ T 1 . Khi treo thêm vật m 2 thì chu kỳ dao động của hệ là 1,5 T 1 . Tính m 2 A.m 2 = 400g B.m 2 = 450g C.m 2 = 500g D.m 2 = 550g Câu 84.Khi gắn một quả cầu m 1 vào một lò xo thì nó dao động với chu kì T 1 = 1,2s, còn khi gắn quả cầu m 2 vào lò xo trên thì chu kì là T 2 = 1,6s. Gắn đồng thời cả hai quả cầu trên vào lò xo thì chu kì của nó bằng: A.2,8s B.2s C.1,4s D.4s Câu 85. Quả cầu có m = 300g được treo vàolò xo có độ cứng k = 100N/m. Lấy g = 10m/s 2 . Độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng: A.8cm B.5cm C.3cm D.2cm Câu 86.Một con lắc lò xo gồm vật treo m = 0,2kg, lò xo chiều dài tự nhịên l o = 12cm, độ cứng k = 49N/m. Con lắc dao động trên mặt phẳng nghiêng góc 30 o so với mặt phẳng ngang. Lấy g = 9,8 m/s 2 . Tìm chiều dài l của lò xo khi vật cân bằng trên mặt phẳng nghiêng. A.l = 14cm B.l = 14,5cm C.l = 15cm D.l = 16cm Câu 87.Một lò xo có độ cứng k = 100N/m được đặt trên mặt phẳng nghiêng một góc α = 30 0 so với mặt phẳng ngang. Đầu dưới cố định, đầu trên gắn vật M có khối lượng m = 200g. Lấy g = 10m/s 2 . Độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng là: A.1cm B.1,5cm C.2cm D.2,5cm Câu 88.Con lắc lò xo có chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong q trình dđđh lần lượt là 34cm và 30cm. Biên độ dao động của nó là: A.8cm B.4cm C.2cm D.1cm Trang 9 Câu 89Một con lắc lò xo có khối lượng của vật nặng m = 1,2kg, dđđh theo phương ngang với phương trình: x = 10 sin(5t +5π/6) (cm). Độ lớn của lực đàn hồi tại thời điểm t = π/5 (s) là: A.1,5N B.3N C.150N D.300N Câu 90.Một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40N/m, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật nặng m = 400g. Cho vật dđđh theo phương thẳng đứng, khi đó vật có vận tốc cực đại v max = 20 cm/s. Lực tác dụng cực đại gây ra dao động của vật là: A.8N B.4N C.0,8N D.0,4N Câu 91.Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng, vật nặng khối lượng m = 200g và lò xo có độ cứng k = 80N/m. Biết rằng vật dđđh có gia tốc cực đại 24 m/s 2 . Tính vận tốc khi qua vị trí cân bằng và giá trị cực đại của lực đàn hồi của lò xo. A.v = 1,4 m/s, F = 6,8N B.v = 1,4m/s, F = 2,84N C.v = 1,2 m/s, F = 2,48N D.v = 1,2m/s, F = 4,8N Câu 92.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng m = 200g, lò xo có độ cứng k = 200N/m. Vật dđđh với biên độ A = 2cm. Lấy g = 10m/s 2 . Lực đàn hồi cực tiểu và cực đại của lò xo trong quá trình dao động là: A.2N và 6N B.0N và 6N C.1N và 4N D.0N và 4N Câu 93.Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng, độ cứng k = 40N/m. Chọn trục Ox hướng xuống, gốc O ở vị trí cân bằng. Khi qua li độ x = 1,5cm, vật bị lò xo kéo với lực F = 1,6 N. Lấy g = 10m/s 2 . Tính khối lượng m. A.m = 100g B.m = 120g C.m = 150g D.m = 200g Câu 94.Một vật có khối lượng 0,4kg treo vào lò xo có độ cứng k = 80N/m.Vật được kéo theo phương thẳng đứng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 0,1m rồi thả cho dao động. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là: A.0,7m/s B.4,2m/s C.2,8m/s D.1,4m/s Câu 95.Một lò xo có khối lượng không đáng kể, treo vật m. Cho vật m dđđh theo phương thẳng đứng với tần số f = 2,5Hz. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ l 1 = 25cm đến l 2 = 35cm. Lấy g = π 2 = 10m/s 2 . Chiều dài của lò xo khi không treo vật là: A.20cm B.22cm C.24cm D.26cm Câu 96.Một con lắc lò xo được đặt trên mặt ngang, chiều dài tự nhiên của lò xo là l o = 40cm. Từ vị trí cân bằng kéo vật đến vị trí lò xo giãn 5cm rồi buông tay cho dđđh. Lấy g = 10m/s 2 . Trong quá trình dao động chiều dài cực tiểu của lò xo là: A.l min = 35cm B.l min = 30cm C.l min = 25cm D.l min = 20cm Câu 97.Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Ở vị trí cân bằng, lò xo bị giãn 16cm. Lấy g = π 2 m/s 2 . Khi dao động, thời gian ngắn nhất vật nặng đi từ lúc lò xo có chiều dài cực tiểu đến lúc lò xo có chiều dài cực đại là: A.0,4π (s) B.0,8π (s) C.0,4 (s) D.0,8 (s) Câu 98.Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m = 80g, lò xo độ cứng k, dđđh theo phương trình: x = 8 cos(5 5 t - π/12)(cm). Chọn chiều dương từ trên xuống, gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Tính lực đàn hồi của lò xo ở li dộ x = -2cm. Lấy g = 10 m/s 2 A.F = 2N B.F = 0,2N C.F = 0,6 N D.F = 6 N Câu 99.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Lò xo có chiều dài tự nhiên l 0 = 48cm. Chọn trục Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc O ở vị trí cân bằng của quả cầu. Quả cầu dđđh trên trục Ox với phương trình: x = 4cos(ωt - π/2) (cm). Trong quá trình dao Trang 10 [...]... điểm dao động biên độ cực đại và số điểm đứng n trên đọan AB: A.9 cực đại, 8 đứng n B.9 cực đại, 10 đứng n C.7 cực đại, 6 đứng n D.7 cực đại, 8 đứng n Câu 89.Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước với 2 nguồn kết hợp A và B dao động với f = 12Hz Một điểm M trên mặt nước cách A,B các đọan d 1 = 48cm và d2 = 60cm có dao động với biên độ cực đại Giữa M và trung trực của AB có 2 cực đại khác Tính vận tốc... = 2 3 , φ = - π/6 D.A = 10 3 , φ = + 5π/6 Câu 203.Một vật có khối lượng m thực hiện đồng thời hai dao động điều hồ cùng phương, cùng tần số có phương trình x 1 = 2cosωt (cm) và x2 = 3cosωt (cm) Khi vật đi qua li độ x = 4cm thì vận tốc của vật là v = 30cm/s Tần số dao động tổng hợp của vật là: A.5rad/s B.7,5rad/s C.10rad/s D .12, 5rad/s Câu 204.Một vật có khối lượng m = 200g, thực hiện đồng thời hai dđđh... C.64cm D.68cm Câu 100 .Vật nặng khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k làm cho lò xo giãn ra một đoạn Δl = 1cm cho vật dao động theo phương thẳng đứng,lấy g = 10 m/s 2 Chu kỳ và tần số của dao động là : A.0,1s; 10Hz B.0,2s; 5Hz C.0,5s; 2Hz D.0,8s; 1,25Hz Câu 101.Treo vật m = 100g vào lò xo có k = 40N/m Từ vị trí cân bằng, kéo vật thẳng xuống dưới cho lò xo giãn thêm 2cm rồi bng ra cho vật dao động Chọn... = - π/3 Lấy π2 = 10 Biểu thức thế năng của vật theo thời gian t là: A.Et = 1,28 sin2 20πt (J) B.Et = 128 00sin2 20πt (J) C.Et = 1,28 cos2 20πt (J) D.Et = 128 00 cos2 20πt (J) Câu 207.Một vật có khối lượng m = 200g thực hiện đồng thời hai dđđh cùng phương, cùng tần số với phương trình: x1 = 4cos(10t + π/2 )(cm), x2 = cos (10t + π/2)(cm) Năng lượng dao động của vật là: A.E = 25J B.E = 250mJ C.E = 25mJ D.E... điều hoà của con lắc đơn, phát biểu nào sau đây là đúng A Lực kéo về phụ thuộc vào chiều dài của con lắc B Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng C Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật D Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật Câu 134 Con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì 1 s tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s2, chiều dài của con lắc là A l = 24,8 m B l = 24,8cm... đây sẽ dao động với biên độ cực đại ? A.d1 = 25 cm và d2 = 20 cm B.d1 = 25 cm và d2 = 21 cm Trang 34 C.d1 = 25 cm và d2 = 22 cm D.d1 = 20 cm và d2 = 25 cm Câu 128 Trên sợi dây OA, đầu A cố định và đầu O dao động điều hồ với tần số 20Hz thì trên dây có 5 nút Muốn trên dây rung thành 2 bụng sóng thì ở O phải dao động với tần số: A 40Hz B 12Hz C 50Hz D 10Hz Câu 129 Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng... tốc vật bằng 0 và lúc đó lực đàn hồi của lò xo có độ lớn F = 2N Lấy g = 10m/s 2 Năng lượng dao động của vật là: A.0,8J B.0,08J C.8J D.80J Câu 145.Một con lắc lò xo nằm ngang chiều dài tự nhiên của lò xo là l 0 = 30cm, độ cứng k = 100N/m, đang dđđh với năng lượng E = 8.10 -2J Chiều dài cực đại của lò xo trong q trình dao động là: A.34cm B.35cm C.38cm D.Một giá trị khác Câu 146.Con lắc lò xo gồm vật. .. xo có độ cứng k Khi vật đứng n, lò xo giãn 10cm Tại vị trí cân bằng, người ta truyền cho quả cầu một vận tốc đầu v 0 = 60cm/s hướng xuống Lấy g = 10m/s 2 Biên độ của dao động có trị số bằng: A.6 cm B.0,05m C.4cm D.0,03m Câu 149.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật m = 0,4 kg gắn vào lò xo có độ cứng k Khi vật đứng n, lò xo giãn 10cm Tại vị trí cân bằng, người ta truyền cho vật một vận tốc v0 =... dụng của lực qn tính Câu 178.Biên độ của dao động cưỡng bức khơng phụ thuộc: A.Pha ban đầu của ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật B.biên độ của ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật C.tần số của ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật D.hệ số lực cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật Câu 179.Để xẩy ra hiện tượng cộng hưởng thì: A.Chu kì của lực cưỡng bức phải lớn hơn chu kì riêng của hệ B.Tần số của lực... A α = 0(rad) B α = π(rad) C α = π / 2(rad) D α = −π / 2(rad) Câu 195.Một vật có khối lượng m = 500g thực hiện đồng thời hai dđđh cùng phương, cùng tần số có phương trình: x 1 = 8cos(2πt + π/2)(cm) và x2 = 8cos2πt (cm) Lấy π2 = 10 Động năng của vật khi vật qua vị trí li độ x = A/2 là: A.32mJ B.320J C.96mJ D.960J Câu 196 Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hồ cùng phương, cùng tần số x1, x2 . có độ lớn cực đại. D. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. Câu 25. Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng không khi A .Vật ở vò trí có li độ cực đại. B. Vận tốc của vật đạt cực tiểu. C .Vật ở vò trí. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ LỚP 12 DAO ĐỘNG CƠ HỌC. Câu 1.Dao động điều hòa là một dao động: A.có trạng thái. giá trò cực đại khi vật chuyển động qua vò trí cân bằng. B. Động năng đạt giá trò cực tiểu khi vật ở một trong hai vò trí biên. Trang 4 C. Thế năng đạt giá trò cực đại khi vận tốc của vật đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập trắc nghiệm vật lý 12 cực hay (có đáp án), bài tập trắc nghiệm vật lý 12 cực hay (có đáp án), bài tập trắc nghiệm vật lý 12 cực hay (có đáp án)

Từ khóa liên quan