0

bài tập dài - vi xử lý

40 468 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 19:28

ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 §Ò tµI THIÕT KÕ HÖ VI Xö Lý 8 BIT Y£U CÇU   …   !"#$%&'()*+, - ./01#2%34()*+156 7 89: ;3<=>010('?@  40('?( A=B./019:'9B>CDB>C D&EF)./01.GC9"FHIJ CKC  L>01:BMBNO9.' !"L>01.' 3PQB  R6>01'3<(:!/!:G#2% - S*1CT(6>U!)!1"V*0(93W X1Y!*8F)ZIJ 7  !.'NU:(Z[W1YO!*C\E (K130\*1 ]^U!)!1"_:`aU!)C:`C*  :!UU!)C*bC9O(c(`d!:e #2%   ]473<(:cX1U:`H U!)N: BMB\:U!)!1" Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt  Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 phần I Thiết kế mạch phần cứng Chơng I định hớng thiết kế LW3WC0*:fCY0W3W8B9 WBCKC:KBC9*W3W@0gCM/*8 B9 !"BCKC:CW3W9CQ(KBY hi@"38B9BNB94K1j T!c:O<11W3W"BCKC9(cYC9.k.9; 0N(PO*:U9B>:BlB>Y:!" AcNCBEF1NO<11C !"BCKC BNB :90 mN:BMBY:!"0E.k.9 l 0BU!F>jV*0E'(44F(*!*UN !*(c L'O<119=()!<*4/()\ :W3W \*1 1. Chọn bộ vi xử lý: L'O<11.G@nI*.;3W.GUB(K13F1 6%S]V*ogC9pFd(hO9.GB"/.:\*1 q 2L 1 6%S]9B(K13F>( >B %$S401\1Q*:e\1Q1f<1pQB947& #$%r*\:U(c=B!"(c>B9O(c\Y1Q.;*g:e0 3eCQ.14(>cB*:V*2C*g q2L4U(`!1P\*17&r*\Og#2%-(] s1Q=B()st(WCDCQ1!ui*C1<9 1O<hiCB:!EWB\:\:eCN.*:(9 CN.*:(9CNN:1!<>B @"/.:!<C90;*6(K13F9CY BUB:9:9BGcB:W3W 2. Tổ chức ngoại vi: qn>019:*.GW)1OF(8 ;t\E2J4 3<9: ;3WE>01(:0('ữ@ 0(' : ữ : qn0F)3WX1Y0(!1"*.G-IvJw* (FF) U0(!:.Yữ qL>01:BMBNO(cZU.GCuQ#g\g0 E Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 qL>01U:((cZC[U:(3WEC 8Q35Bpp:9:t!* qAW14O<11.GUB>C(F()UC:.g:N(l (`NU!)%2n9%oA"9B>ClBY(c3WEU8 *:WB9:t!*d(hOO<11.G LQYUW)BY(c3WE*1eX1*U1\W fC1\./011\()*+91\(K13F Sơ đồ khối cho thiết kế phần cứng của hệ thống nh sau: Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít - @nI &E9: x ; 3< &E F) Control Bus Address Bus %N *: WB Data Bus #$% #2% Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 Chơng II Nội dung thiết kế I. tổ chức phần cứng hệ VXL89C51. 1. Hệ vi xử lý AT89C51: 1.1 Sơ đồ chân hệ vi xử lý AT89C51: Port 0 :!9B:!1Q=B*K1;Jd :![(cQ1"9C1\()*+OgQB91\./01(* cB!:3!1O1Q./01:99yz!":9 :!l=UOgC{!:3=B!":r*\9UOg C{!:33FC!* !" Port 1 :!9B:!1Q=B> :!l9Og()*+QB!:'*=B!":r*\9 3FC!* !" Port 2 :!9B:!1Q=B*K1 :!N:!*Og*:V*()*+!:s*"CNB0' !":99!:s*!1O1Q./01:9\.p ()*+D :!l=U()*+*:9>01(K13F!:s* =B!":r*\93FC!* !" Port 3 P:!-9B:!1Q=B*K1 Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 7 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 :!-l[(c.G9Cj3UV*2LU j(c03<\*1 hV*B:! j - #J|9:V*B:!EWB - LJ|!*V*B:!EWB - 0oAL |9i:9 -- 1oAL |9:i:9 -7 L$|9:<:9V*()s - L|9:<:9V*()s -D #} (K13F./01:9 -w #J (K13F(6./01:9 :!-l=C9>01(K13F:0=B!"r*\9 (K13F !" RST A|9:!g\g 2Ivt #$^ 1V*|!*:BMBE()*+2Iv:BMBE OgQBV*()*+!:s*!1O1Q:9h9Ol(] c.G9C|9:1=B!" #$^ !:s*=B!"r*\ SvA  h:BMB !":9(K13F!1O1Q  !":9 BB @tv2  h:BMB!1O=B:9 v2 BY(cE^AJ(F :BMB>B(K13F"CNB0sU)!>eV*  !":9 h v2 E@  (F;0 !"<!:>B BB @tv2  [=(0UB:BMB=B!"@   !:s*=B !":r*\(0UB9OQB:B=4O<11(0UB@ XTAL1 A|9:(WCN31OW(N.Y:V*CN.*:(9|(W CN1:3<!:>B XTAL2 A|!*'CN31OW(N(Y:V*CN.*:( 1.2 Tæ chøc bé nhí: Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt  Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 1.2.1 Cấu trúc chung của bộ nhớ: LQYU(K13F16%S](K1Bh*9 *G()*+:./019 !"S;Bh*: /*./019 !":BMB!1O=B./01 Z()*+uB:01!/9*:U./01* L1O< u*4F\.p()*+./01DeX1** JL# !"9:N+:BMB(63e:BMB %\E(K13F(c>cB\~ !"<!: .1c3:Y73Og*O3Og\E[NBY\.p !" Cd!C9X1U!"!1O=B(c;0eX1*\;(K13FZ >01SvA!:*CS!:gv*g L1O<(K13F:BMB*\.p(WD73Og !"ZU\.pY !"<!:9<:9 \E01WC/G()*+Bh*V* !"J1cV*./014FCd!<D73OgL!: X1U!"!1O=B\E01BU!*U>01(69>01 W\E01eX1*Uh#J9}# u*4F3WcB !"Cd!\E01 Cd!ZU:*>01#J9SvAX1*C8:2AJE !*V*82AJ9O\N:>01(6:Cd! 1.2.2 Bộ nhớ chơng trình: S*13#g\gi(1;0 !"'()*+, @G(1V* !"9G*Ug:!iCTi(c Bh*CG()*+E()!:!: !"&1Q Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít D , , Bộ nhớ Ch*ơng trình B ộ nhớ Số liệu Cd ! m ở ! SvA }# #J rr, v2 Bộ nhớ trong v2 Bộ nhớ ngoài rrrr, Hình 2.3Cấu trúc bộ nhớ của họ MCS-51. ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 0i•\€YO()*+9O(hOl9()*+(1V*  !":BppiUg:!iU*1Og"=OW1  !":BppiX1U.9aOg"Ng:!i*BY(`C0 YO3e(K130G()*+3U* !":Bpp i 1.2.3 Bé nhí sè liÖu: >*<BYV*H×nh 2.3F1.k3e*./01V* %S]u*4F\.pD7&Og\E01:NR !1\()*+V*\E01:94F9:`D1\()* +!s(c\.p(F<3WC:`K1(s9:!* 3U(F()()*+:#2%g:!*L!:!scB1\()*+!D 8\€BU!*()*+*:[8\€BU!*()*+  QBZU9O*4F!1O=B!;WB<./01:9 (E(*9D7&Og \E01!:(c*!*9C-G  qOg*: qOgQB q@G.9:U*j(`0Sr# R)*+V*\E01!:1e994FX1Y(c DOg 2. Tæ chøc bé nhí (Memory Map): L'Q1!uV*(K13F01d o9O<11W 3W*W9Bh8UG\*1   !"&#$%*9C*G #$%!:$]B4()*+= ,÷rrr,  ./01(cCd!<C&#2%:9()*+= ,÷-rrr,  %NMBE9:t!*\.po()*+V*'Q1" \*1 R)*+827, R)*+87, R)*+87, R)*+V*'(K13FS}7-,  R)*+V*2J3<9: ;D,÷Dw, 3. Khèi hiÓn thÞ : &EF)fCIvJw(:N(c8g:3F1\U1hB< C\CIvJ\U(c6dX1*(s(K13F'8 ]a-J/01(cF)..NC{w*l(c Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt w Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 IvJX1*(s.**RFBGcB/*\E01(*!*8V*d.N J\E01F)!*IvJw(:N*\.pCNB@"=O !:3EF)*\.pCNSAw77w(FYC{\EJ!*C{w *9(F(K13F(F) 4. Khối các thiết bị giao tiếp/ghép nối. 89:!* ;t\E.G2JSE019: ;'YCW 0(\(c3WE9:89:V*2J2J(c(K13Fd @nI;001OF(8\E01\*.N\E91!/9:C G9:(4!:#2%!: 89:t!*\E.GCNo43Yj=B!";0 X1U!"BEcB!*:(8./01mpFd(hO9\E019:/*2J @nI9\E01'@nI!*IvJ Giới thiệu linh kiện và tổ chức phối ghép. 1. Thiết kế bộ nhớ: ngCMQ1!uV*9O<11&: !"* W3W<CG !".G<C&#$%(`d:9RE O<11:./01"({4Og\#2%!:9O<11 W3W./0197&<(F.k.9:W3W*\.p<C &#2%:9(FCd!./01:0E Bộ nhớ ROM ngoài L;!*"*4F.G#$%:99U>Bv#$% 4.1c7&:`&4U!<)!s(FCd!L1O< (F:( Y*;*6YBUB9.G#$%3!<>B (K13FSA=O\( Y !QK1:W3WC9BG cB.1BNC:BMBV* !" Bộ nhớ RAM ngoài RE#2%:9*\.p:NS#2%CN.G!:W3W 9DD7l4-(s()*+(s./01A44()*+ữ-rrr ()*+9O(c6!*!:G()*+V*(K13FdhtSV* YC{()*+A:9!*[4(s6H3U9tS(cE>;9 4*(s>01O<11(6W9t$vt}v Sơ đồ chân của RAM 6264: Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 2. Vi mạch ADC0809: 2J9CW)%$S>cBC1OF (8 \*\E63<9C=:(K13F > 1OF(8 ;\E9O\.pB BUB1OF(8QB+6 3<4F6!*3<1OF(8Z-h6()*+LW) 9O:N!'3YjW(K1+(FCg!:<:993Yj (K1++\E9C:2J(k.9*:WBU U(`(FC YV*2J - A1f1e( @01\1Q*: - JY>01E9: ;@31f1e9q@4FCd !*(:ZUYBUB31=:'CNpF - Jk.9*:WB"(1!*4(0C-!NU< 4FMB!;WB9:3<./01V*0@nI - L8\*\E*+ tIS - Ls*1OF(8à\ - L\E1:33,?3, - RYCY:\*\E1OW>!:.Y0('?7 ữ $ a. Bảng chân lý và sơ đồ chân của vi mạch ADC0809. 2 n - 7 D w n n n *Uh ]oA?oAw(19: ; - 2U>0163< - Uh]w9U(1!*\E - 2Iv:BMBE\E01(19: - S*!1:BMBi(11OF(8 - 3(19:1:3 - #gq(0UB9:1Pq - #g](0UB9:1P - @1f1QB b. Cấu trúc bên trong của ADC 0809 Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 Cấu trúc bên trong của ADC0809 đợc thể hiện ở hình vẽ dới: ,:N(1OF(8 U()*+dE9:2'YC{()*+\E9U() 3< (19: 9: (c6 &C 3<(c 6(f s O<1 1 SL2#L2Iv(c>;O<11(!1SL2#L3eH \^U!)(0UB(c1OF(8\(cENd89: 1S*!i(11OF(8S*11SL2#L3:Y\(1!*v$ g.::g!u9O1EQB;\;i(1X1U!"1OF(8 L!:\1EX1U!"1OF(8v$1edC>;QB(fs(1 !*-!NUV*2J)Y8S*13:Yà\2J; 001OF(8:./01(19:(c(*(W(0C(1!**!N U(fsh>01v$1OF<C*:U::@nIW(F (63WX1Y9: c. Ghép ADC0809 với VXL8051. qU3<9:2*:(cE9:U(19: V*2J%T 3<(44()*+!<.:8cB-()*+2X1O()U(19: ()*+9O3WE(s()*+2 2 2 V*1\()*+V*0EU (s()*+*:V*0E(c.G(FN:>016BtS: 2J qL>01tS(c(*(19:V*CN$#(F3d(2J S*!34>01t}#(fsE()*+2IvV*3<09 4U!)9U!)-2L>01tSl(c(*(19:V*CN $#*(FN:>01$vGt#JZCE./01({W(8 :d(1!* Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít [...]... bình - n phím chọn kênh -Hiển thị to kênh đó Đ có chọn kênh? Đợi 20s S S Có đk báo động? Đ Báo động STOP Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 23 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 1.2 Chơng trình đọc dữ liệu 8 kênh từ ADC: Start R2=j=8 - ợi chuyển đổi xong - ọc kênh thứ i Chờ đọc xong Đọc xong ? N Y j=j-1 N j=0 Y End Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 24 Thiết kế hệ vi xử lý 8... trình hiển thị đèn LED qua các cổng của 8255 hết kênh Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít Đ Đưa R4 ra PA,R5 ra PB S 26 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 27 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 Chơng trình phần mềm vi t bằng ngôn ngữ Assembly: ; - READS51 generated header -; module : C:\thang45\thang45.asm ; created : 10:37:23,... liệu trên thanh ghi bên trong 8255A đều bị xóa, 8255A trở về trạng thái ban đầu săn sàng làm vi c Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 12 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 Chân 6 (CS\): tín hiệu ngõ vào chip select (CS\) đợc điều khiển bởi vi xử lý, dùng để lựa chọn 8255A làm vi c khi vi xử lý giao tiếp với nhiều thiết bị Chân 5 (RD\): ngõ vào đọc dữ liệu (Read Input) Chân 36 (WR\)... - Màn hình đang dần có giá thành hạ - Khả năng hiển thị số, ký tự và đồ họa tốt hơn nhiều so với đèn LED - Sử dụng thêm bộ điều khiển làm tơi LCD và nh vậy giải phóng CPU khỏi công vi c này Còn đối với LED luôn cần CPU hoặc bằng cách nào đó để duy trì vi c hiển thị dữ liệu - Dễ dàng lập trình các kí tự ,đồ họa Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 17 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47... D a te : Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 0 measure the degree D ocum ent N um ber R ev Bui Duc Thang- Automation1-K47-hut P a g e M o d if y D a t e S heet 21 1 of 1 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 phần II Thiết kế phần Mền phần 1 Lu đồ thuật toán 1.Lu đồ của chơng trình: 1.1 Chơng trình chính: START S ấn start? Đ - Khởi tạo chế độ của 8255A - Cho phép ngắt ngoài - Nhập giá... của vi mạch 8255A Hoạt động của vi mạch 8255A: Từ sơ đồ khối cấu trúc bên trong của vi mạch 8255A ta thấy các cổng của 8255A đợc chia thành 2 nhóm: Nhóm A gồm cổng A và 4 bit cao của cổng C Nhóm B gồm cổng B và 4 bit thấp của cổng C Cấu hình làm vi c của 2 nhóm sẽ do nội dung của thanh ghi điều khiển quyết định Vi mạch 8255 giao tiếp với vi xử lý thông qua các đờng sau : Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử. .. -TBC/10 -A=phần nguyên -B=phần dư 1.3 Chơng trình tính giá trị trung bình của 8 kênh đọc -Hàng chục =A -Hàng chục =B đợc từ ADC: 1.4 Chơng trình tách số trung bình cộng ra hàng chục, đơn vị End 1.5 Chơng trình con quét phím Bắt đầu Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 25 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 Đọc tất cả các hàng Nối đất hàng tiếp theo Đọc tất cả các hàng Đọc tất cả các cột... làm vi c khác nhau tuỳ thuộc vào Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 15 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 nội dung của hai bit D6D5, cụ thể là: + Chế độ 0(Vào ra cơ sở): D6D5 = 00,ở chế độ này 8255A cho khả năng xuất/nhập dữ liệu đơn giản qua cả 3 cổng A, B, C một cách độc lập + Chế độ 1 : D6D5 =01, đây là chế độ vào ra có chốt (Strobe), nghĩa là có sự đối thoại giữa ngoại vi và... CUA KENH ACALL HETCHUONGTRINH ; -TINHTB: ACALL TINHTOAN ACALL XOAMANHINH MOV A,38H MOV B,#10 DIV AB ADD A,#48 MOV R1,A ACALL HIENTHI MOV A,B ADD A,#48 MOV R1,A ACALL HIENTHI RET ; -NHAPGIATRI: MOV R0,#ONHOMIN ACALL XOAMANHINH; DAU TIEN XOA HET MAN HINH Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 28 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít LAP1: ACALL NHAPMIN Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 ;goi gia tri max ACALL BANPHIM... MOV A,#00 MOVX @DPTR,A MOV DPTR,#CONGC MOVX A,@DPTR ANL A,#00001111B CJNE A,#00001111B,K1 RET ; -ORG 400H Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 32 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 MA0: DB '7' DB '8' DB '9' DB ':' MA1: DB '4' DB '5' DB '6' DB '*' MA2: DB '1' DB '2' DB '3' DB '-' MA3: DB 'A' DB '0' DB 'C' DB 'D' PBPC_VAO: MOV A,#10000001B MOV DPTR,#4003H MOVX @DPTR,A RET DELAY: . IJ9=OYB4 3He09O[(EIvJ1e:`ZU9:(4(F .1O!"0F)./01 ]Jk.9=B!"U3>;(f6* Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít w J]Jw 2 2 2 #J }# CS 2 2J]2Jw R0C S StI w77 E Rt LQB w7-w- ^Y C{ (t -t #J }# 2Ivt 8051 - - 27 2 -w -D Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 Chức. 3(19:1:3 - #gq(0UB9:1Pq - #g](0UB9:1P - @1f1QB b. Cấu trúc bên trong của ADC 0809 Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 Cấu trúc bên trong. !":99!:s*!1O1Q./01:9.p ()*+D :!l=U()*+*:9>01(K13F!:s* =B!":r*93FC!* !" Port 3 P: !-9 B:!1Q=B*K1 Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 7 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 :! - l[(c.G9Cj3UV*2LU j(c03<*1 hV*B:!
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập dài - vi xử lý, bài tập dài - vi xử lý,