10 topic ôn thi tốt nghiệp thpt để học sinh tham khảo

16 10.9K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2015, 14:41

Các Topic ôn thi tốt nghiệp THPT để học sinh tham khảo (lời dịch là của Google nên có thể chưa chính xác hết). Topic 1: Write a letter to a pen pal about the importance of family in your life and your family rules. 87 Tran Hung Dao street Thaibinh, Vietnam 25 th May, 2014 Dear Mai, I have received your letter and I feel so glad when knowing that you had passed your examinations with good marks. You want me to tell you about my family rules, and the importance of family in my life? I am always willing to tell you all about my family. Family rules? It's an interesting topic, isn't it? It may be obvious that every family has its own rules. Mine has a few, apart from our traditional rules, especially for this school year as I'm in the final year. First, I'm not allowed to watch TV, nearly no, except when there is a good or interesting movie or when I have finished all my homework and exercises. And never do my parents let me stay up so much late at night. Next my parents don't permit me to go out with my friends without necessary reason for example birthdays. Besides, I have to take a balanced diet to keep fit for my coming exam. And one more thing I have to keep up is talking on the phone, that is I have to set a limit to my using of the phone. For me, family is very important part of my everyday life. It helps me in improving my personality. It also helps me in shaping my life. It teaches me the value of love, affection, care, truthfulness and self-confidence and provides me tools and suggestions which are necessary to get success in life. Family is a place where I can be myself. It is a place where I am accepted for what I am. This is where I am completely tension free and everyone is there to help me. Family encourages me when I am surrounded by problems. It helps me survive 1 through tough times and bring joy and happiness into my life. Now I am preparing for my GCSE examination and the entrance examination. They are very hard for me, but I try my best to pass the exams with good marks. I have told you something about my family rules. How about your family rules? Are you ready to let me know about it? I am really excited to hear about it. And I look forward to hearing from you soon. Best wishes to you! Love, Thu Trang Chủ đề 1: Hãy viết thư cho một người bạn thân bút về tầm quan trọng của gia đình trong cuộc sống của bạn và gia đình quy định của bạn. Đường 87 Trần Hưng Đạo Thái Bình, Việt Nam 25 tháng năm 2014 Thân Mai, Tôi đã nhận được thư của bạn và tôi cảm thấy rất vui khi biết rằng bạn đã vượt qua kỳ thi của bạn với điểm cao. Bạn muốn tôi nói cho bạn về quy tắc của gia đình tôi, và tầm quan trọng của gia đình trong cuộc sống của tôi? Tôi luôn luôn sẵn sàng để cho tất cả các bạn về gia đình của tôi. Quy tắc gia đình? Đây là một chủ đề thú vị, phải không? Nó có thể được rõ ràng rằng mỗi gia đình có quy tắc riêng của mình. Tôi có một số ít, ngoài quy tắc truyền thống của chúng tôi, đặc biệt là trong năm học này như tôi đang trong năm cuối cùng. Đầu tiên, tôi không được phép xem truyền hình , gần như không có, ngoại trừ khi có một bộ phim hay hoặc thú vị hoặc khi tôi đã hoàn thành tất cả các bài tập về nhà và bài tập của tôi. Và không bao giờ bố mẹ tôi cho tôi ở lại quá nhiều vào ban đêm. Tiếp theo cha mẹ tôi không cho phép tôi đi chơi với bạn bè của tôi không có lý do cần thiết ví dụ như ngày sinh nhật. 2 Bên cạnh đó, tôi phải có một chế độ ăn uống cân bằng để giữ cho phù hợp cho kỳ thi sắp tới của tôi. Và một điều nữa tôi phải theo kịp được nói chuyện điện thoại, có nghĩa là tôi phải đặt giới hạn sử dụng của tôi về điện thoại. Đối với tôi, gia đình là một phần rất quan trọng của cuộc sống hàng ngày của tôi. Nó giúp tôi trong việc cải thiện tính cách của tôi. Nó cũng giúp tôi trong việc định hình cuộc sống của tôi. Nó dạy tôi giá trị của tình yêu, tình cảm, chăm sóc , trung thực, tự tin và cung cấp cho tôi các công cụ và các đề xuất đó là cần thiết để có được thành công trong cuộc sống. Gia đình là một nơi mà tôi có thể là chính mình. Đó là một nơi mà tôi chấp nhận cho những gì tôi. Đây là nơi tôi hoàn toàn căng thẳng miễn phí và tất cả mọi người ở đó để giúp tôi. Gia đình khuyến khích tôi khi tôi được bao quanh bởi các vấn đề. Nó giúp tôi sống sót qua thời điểm khó khăn và mang lại niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của tôi. Bây giờ tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi GCSE của tôi và kỳ thi tuyển sinh. Họ rất khó khăn cho tôi, nhưng tôi cố gắng hết sức để vượt qua các kỳ thi với điểm cao. Tôi đã nói với bạn điều gì đó về nguyên tắc gia đình của tôi. Làm thế nào về quy tắc gia đình của bạn? Bạn đã sẵn sàng để cho tôi biết về nó? Tôi thực sự vui mừng khi nghe về nó. Và tôi mong muốn được nghe từ bạn sớm. Lời chúc tốt nhất cho bạn! tình yêu, Thu Trang Topic 2: Write a paragraph to discuss the reasons why many students want to study abroad. Nowadays, studying abroad isn’t a new learning method and is more and more popular in the world. It has several good points such as: broadening your knowledge, improving your language and helping you with more experiences. However, there are some bad points like: being homesick, culture shock, and financial problem. This essay will focus the above-mentioned aspects. Studying abroad is one of the learning methods bringing many advantages to you. Normally, foreign countries have conditions better than Vietnam’s ones. The schools and universities are full of modern facilities helping you can study and comprehend lessons effectively. The majority of them are large and have many 3 different majors so it is easier for you to choose which you want to learn. Besides, you will know more things when living abroad for a long time for example, such as: culture, traditions, habits, lifestyle, food and so on. Your knowledge, of course, will become more abundant. Moreover, the degree of foreign country is always higher than the one of Vietnam, so looking which leads students to look for a good job quickly after graduating from your university. Simultaneously, studying abroad improves your language. Your speaking and listening skills will also be fluently and clearly. In addition, it helps you have many experiences as well as soft skills such as: communication skill, managing, routine, time and money… Nevertheless, studying abroad has some disadvantages. Firstly, when living in strange country, being homesick or feeling lonely will happen. Living condition of foreign countries is more luxurious so most of the things are expensive. Therefore, finance is one of the problems you have to encounter. Secondly, you’ll cope with culture shock. The difference of food also affects your digestion: food smells strange so you can’t eat much, which made makes you uncomfortable and it is easy to get sick if your health isn’t good. Communication problem can cause difficulty for you. Sometimes, you can be unconfident and shy because of different learning style of foreign students. They are independent, active and learn by themselves but Vietnamese students are shy, dependent on teachers and lack self-taught skill. In conclusion, studying abroad has more advantages than disadvantages and is very useful for you. To reduce bad points of it, you should find and read as much as information as possible about the country you are going to study and prepare necessary skills for yourself so that you can adjust quickly. Chủ đề 2: Viết một đoạn văn để thảo luận về lý do tại sao nhiều sinh viên muốn đi du học. Ngày nay, du học không phải là một phương pháp học tập mới và ngày càng phổ biến trên thế giới. Nó có một số điểm tốt như: mở rộng kiến thức của bạn, cải thiện ngôn ngữ của bạn và giúp bạn có kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, có một số điểm xấu như: là nhớ nhà, cú sốc văn hóa, và vấn đề tài chính. Bài viết này sẽ tập trung vào các khía cạnh nêu trên. Học ở nước ngoài là một trong những phương pháp học tập mang lại nhiều lợi thế cho bạn. Thông thường, các quốc gia nước ngoài có điều kiện tốt hơn so với những người Việt Nam. Các trường học và các trường đại học có đầy đủ tiện nghi hiện đại giúp bạn có thể học và hiểu bài học một cách hiệu quả. Phần lớn trong số đó là lớn và có nhiều chuyên ngành khác nhau nên nó dễ dàng hơn để bạn lựa chọn mà bạn muốn học. Bên cạnh đó, bạn sẽ biết nhiều điều khi sống ở nước ngoài một thời 4 gian dài ví dụ, chẳng hạn như: văn hóa, truyền thống, thói quen, lối sống, thực phẩm và như vậy. Kiến thức của bạn, tất nhiên, sẽ trở nên phong phú hơn . Hơn nữa, mức độ nước ngoài luôn cao hơn so với Việt Nam, để tìm kiếm dẫn sinh viên để tìm một công việc tốt một cách nhanh chóng sau khi tốt nghiệp đại học của bạn. Đồng thời, nghiên cứu ở nước ngoài cải thiện ngôn ngữ của bạn. Kỹ năng nghe và nói của bạn cũng sẽ trôi chảy và rõ ràng. Ngoài ra, nó giúp bạn có nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, quản lý, thói quen, thời gian và tiền bạc Tuy nhiên, nghiên cứu ở nước ngoài có một số nhược điểm. Thứ nhất, khi sống ở đất nước xa lạ, được nhớ nhà hay cảm thấy cô đơn sẽ xảy ra. Điều kiện sống của nước ngoài là sang trọng hơn vì vậy hầu hết những điều là tốn kém. Do đó, tài chính là một trong những vấn đề bạn có thể gặp phải. Thứ hai, bạn sẽ đối phó với cú sốc văn hóa. Sự khác biệt của thực phẩm cũng ảnh hưởng đến tiêu hóa của bạn: thực phẩm có mùi lạ, do đó bạn không thể ăn nhiều, làm cho làm cho bạn khó chịu và nó rất dễ dàng để có được bệnh nếu sức khỏe của bạn không tốt. Vấn đề thông tin liên lạc có thể gây khó khăn cho bạn. Đôi khi, bạn có thể không tự tin và nhút nhát vì phong cách học tập khác nhau của sinh viên nước ngoài. Họ là độc lập, năng động và tự học nhưng sinh viên Việt Nam nhút nhát, phụ thuộc vào giáo viên và thiếu kỹ năng tự học. Trong kết luận, nghiên cứu ở nước ngoài có lợi thế hơn những bất lợi và rất hữu ích cho bạn. Giảm điểm xấu của nó, bạn nên tìm và đọc nhiều như thông tin càng tốt về đất nước bạn đang đi để nghiên cứu và chuẩn bị kỹ năng cần thiết cho bản thân để bạn có thể điều chỉnh một cách nhanh chóng. Topic 3: Write a paragraph to introduce a beauty spot in Viet nam. The ancient town of Hoi An, 30 km south of Da Nang, lies on the banks of the Thu Bon River. Occupied by early western traders, Hoi An was one of the major trading centers of Southeast Asia in the 16th century. Hoi An has a distinct Chinese atmosphere with low, tile-roofed houses and narrow streets; the original structure of some of these streets still remains almost intact. All the houses were made of rare wood, decorated with lacquered boards and panels engraved with Chinese characters. Pillars were also carved with ornamental designs. There is no shortage of bacon in town, but cao lầu is the dish that one simply can not miss. Prices and service are rightfully on par with the latest venues in major cities like Hanoi and Ho Chi Minh. People are very friendly in Hoi An. Over the last few years, Hoi An has become a very popular tourist destination in Vietnam. 5 Chủ đề 3: Viết một đoạn giới thiệu một thắng cảnh ở Việt Nam. Phố cổ Hội An, 30 km về phía nam Đà Nẵng, nằm trên bờ sông Thu Bồn. Chiếm thương gia phương Tây đầu, Hội An là một trong những trung tâm thương mại lớn của khu vực Đông Nam Á trong thế kỷ 16. Hội An có một bầu không khí riêng biệt với Trung Quốc, nhà ngói thấp và những con đường hẹp; cấu trúc ban đầu của một số trong những đường phố vẫn còn gần như nguyên vẹn. Tất cả các nhà được làm bằng gỗ quý hiếm, được trang trí với Ban sơn mài và tấm khắc ký tự Trung Quốc. Trụ cột cũng đã được chạm khắc với thiết kế trang trí. Không có tình trạng thiếu thịt xông khói trong thành phố, nhưng cao lầu là món ăn mà người ta chỉ đơn giản là không thể bỏ lỡ. Giá cả và dịch vụ là đúng là ngang bằng với các địa điểm mới nhất trong các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người rất thân thiện ở Hội An. Trong vài năm qua, Hội An đã trở thành một địa điểm du lịch rất phổ biến ở Việt Nam. Topic 4: Write a paragraph to share with your friends about the charity work. Charity work is a great way to help the community and to increase life experience on various issues. When you have more advantages, you should share those privileges with the poor, which makes the community better. In addition, charity work gives you a chance to better someone’s life and create a positive impact on your surroundings by building a caring society. We and the poor are the members of human race, therefore, our action of sharing will strengthen social and traditional morality. Moreover, you can gain valuable experiences through real work. You can work in almost any field and contribute meaningfully to the cause. For example, you can volunteer for the betterment of the disadvantaged children in mountainous regions. You can participate in a walk for charity and raise funds for the organization. In short, not only does charity work bring hope and happiness to the community, but it also leads to personal growth. It is an experience that cannot be bought with any amount of money. Chủ đề 4: Viết một đoạn văn để chia sẻ với bạn bè về công việc từ thiện. Công tác từ thiện là một cách tuyệt vời để giúp đỡ cộng đồng và tăng cường kinh nghiệm cuộc sống về các vấn đề khác nhau. Khi bạn có nhiều lợi thế, bạn nên chia sẻ những đặc quyền với người nghèo, mà làm cho cộng đồng tốt hơn. Ngoài ra, công tác từ thiện cung cấp cho bạn một cơ hội tốt hơn cuộc sống của một ai đó và tạo ra một tác động tích cực môi trường xung quanh bằng cách xây dựng một xã 6 hội quan tâm. Chúng tôi và người nghèo là những thành viên của loài người, do đó, hành động của chúng tôi chia sẻ sẽ tăng cường đạo đức xã hội và truyền thống. Hơn nữa, bạn có thể đạt được kinh nghiệm quý báu thông qua công việc thực tế. Bạn có thể làm việc trong hầu hết các lĩnh vực và đóng góp có ý nghĩa cho sự nghiệp. Ví dụ, bạn có thể tình nguyện cho sự tiến bộ của trẻ em hoàn cảnh khó khăn ở các vùng miền núi. Bạn có thể tham gia đi bộ từ thiện và gây quỹ cho tổ chức. Trong ngắn hạn, không chỉ công việc từ thiện mang lại hy vọng và hạnh phúc cho cộng đồng, nhưng nó cũng dẫn đến sự phát triển cá nhân. Đó là một kinh nghiệm mà không có thể được mua với bất kỳ số tiền. TOPIC 5: Your school organizes a competition for students to write about "The world in which I would like to live in the year 2020." Below are 2 essays by one of the students. 1. "My ideal world would be a peaceful one. There are no wars or conflicts between nations. People won't have to live under the threat of terrorism but all live together in harmony. Everyone has a job to do and there is a good healthy standard of living for all. I would also wish to live in a clean healthy environment with less noise and less pollution. There are more and larger parks where children can play and wildlife can be protected. But my main desire is to see people less materialistic, less selfish, less violent and more loving than they are now." 2. My ideal world will be an interesting one. There will be no longer terrorism. All people will have jobs with high salary. We will use modern computers. In stead of typing on computers, we'll say the words and the computers will type them. People can breathe fresh air and live in clean environment. Especially, people will use motorbikes which run on solar energy. People at that time will be richer and they will live longer thanks to the environment. TOPIC 5: Trường tổ chức một cuộc thi cho học sinh viết về "thế giới mà tôi muốn sống trong năm 2020." Dưới đây là 2 bài tiểu luận theo một trong các sinh viên. 1. "Thế giới lý tưởng của tôi sẽ là một trong hòa bình. Không có chiến tranh hay xung đột giữa các quốc gia . Mọi người sẽ không phải sống dưới sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố nhưng tất cả đều sống hòa thuận với nhau. Mọi người đều có một công việc để làm và có một tiêu chuẩn sức khỏe tốt sống cho tất cả. tôi cũng muốn sống trong một môi trường lành mạnh sạch sẽ với ít tiếng ồn và ô nhiễm ít hơn. có hơn và lớn hơn công viên nơi trẻ em có thể chơi và động vật hoang dã có thể được 7 bảo vệ. Nhưng mong muốn chính của tôi là để xem người dân ít vật chất, ít ích kỷ, ít bạo lực và yêu thương nhiều hơn so với hiện nay." 2. Thế giới lý tưởng của tôi sẽ là một trong những thú vị. Sẽ có khủng bố không còn. Tất cả mọi người sẽ có việc làm với mức lương cao. Chúng tôi sẽ sử dụng máy tính hiện đại. Thay vì gõ trên máy tính, chúng tôi sẽ nói các từ và các máy tính sẽ loại chúng. Mọi người có thể hít thở không khí trong lành và sống trong môi trường trong sạch. Đặc biệt, mọi người sẽ sử dụng xe máy mà chạy năng lượng mặt trời. Người lúc đó sẽ được phong phú hơn và họ sẽ sống nhờ còn cho môi trường. TOPIC 6: Write a passage about some measures to protect endangered animals. 1. As you know, animals play an important part in our environment. They help maintain the biodiversity in nature. Today many animal species, however, are in danger of extintion. The reason causing the decrease in the number of animals is mainly from human beings. It is high time we must take some measures to protect endangered animals. Firstly, we should educate people from the young age about the importance of wild animals in maintain the ecosystem and biodiversity. Young people should be educated how to protect our environment in general and how to protect endangered animals in particular. They should be told about the things that threat the safety of wildlife so that they can avoid doing them. This should be included in their curriculum at school. Secondly, the governments all over the world should set up national parks and wild-life preserves as many as possible. Thanks to these places, animals will have a suitable habitat to survive and good conditions to grow and multiply. There they can be kept in a natural and safe environment. Last but not least, each nation must enforce stricter law with more serious punishment- capital punishment, for example- to prevent people from poaching rare and valuable animals. In general, protecting wild animals is not a person's work but it needs the solidarity of human beings all over the world. I should think each of us has the responsibility for protecting and saving endangered species before it is too late." 2. There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals. First, people should organize different activities to raise people's awareness of the urgent needs to protect these animals. For example, they hold international conferences, seminars and forums about the great importance of ecology and biodiversity. At the same time, they should appeal for government 8 agencies in the world to contribute to the programmes of protecting and preserving plants and animals that are driven to the verge of extinction. In addition, people should contribute to the fund of preserving the earth's valuable natural resources for the future generations. Besides these, governments should enact laws to ban activities that can damage or destroy the nature. If these measures are taken, our planet might be a peaceful and beautiful place for all kinds of beings to live in. TOPIC 6: Viết một đoạn văn về một số biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm. 1. Như bạn đã biết, động vật đóng một vai trò quan trọng trong môi trường của chúng tôi. Họ giúp duy trì sự đa dạng sinh học trong tự nhiên. Ngày nay, nhiều loài động vật, tuy nhiên, đang có nguy cơ extintion. Lý do gây ra giảm số lượng động vật chủ yếu là từ con người. Đó là thời gian cao, chúng tôi phải mất một số biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm . Thứ nhất, chúng ta nên giáo dục con người từ tuổi trẻ về tầm quan trọng của động vật hoang dã trong việc duy trì hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Những người trẻ tuổi cần được giáo dục như thế nào để bảo vệ môi trường của chúng tôi nói chung và làm thế nào để bảo vệ động vật quý hiếm nói riêng. Họ phải được thông báo về những điều mà mối đe dọa sự an toàn của động vật hoang dã để họ có thể tránh làm cho họ. Điều này cần được đưa vào chương trình giảng dạy ở trường. Thứ hai, các chính phủ trên toàn thế giới nên thiết lập các vườn quốc gia và cuộc sống hoang dã bảo tồn càng nhiều càng tốt . Nhờ vào những nơi này, động vật sẽ có một môi trường sống phù hợp để tồn tại và điều kiện tốt để phát triển và nhân rộng. Ở đó, họ có thể được giữ trong một môi trường tự nhiên và an toàn. Cuối cùng nhưng không kém, mỗi quốc gia phải thực thi pháp luật nghiêm khắc hơn với hình phạt tử hình vốn nghiêm trọng hơn, ví dụ như để ngăn chặn những người săn bắt động vật quý hiếm và có giá trị. Nói chung, bảo vệ động vật hoang dã không phải là công việc của một người nhưng nó cần sự đoàn kết của con người trên toàn thế giới. Tôi nên nghĩ rằng mỗi người chúng ta có trách nhiệm bảo vệ và tiết kiệm các loài nguy cấp trước khi quá muộn." 2 . Có một số biện pháp cần được thực hiện để bảo vệ động vật quý hiếm. Đầu tiên, mọi người nên tổ chức các hoạt động khác nhau để nâng cao nhận thức của người dân về nhu cầu cấp thiết để bảo vệ các loài động vật. Ví dụ, họ tổ chức hội nghị quốc tế, hội thảo và diễn đàn về tầm quan trọng của hệ sinh thái và đa dạng sinh họ. Đồng thời, họ nên hấp dẫn cho các cơ quan chính phủ trên thế giới đóng góp 9 vào các chương trình bảo vệ và bảo tồn thực vật và động vật được đẩy đến bờ vực tuyệt chủng. Ngoài ra, mọi người nên đóng góp vào quỹ bảo tồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị của trái đất cho các thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, các chính phủ nên ban hành luật cấm các hoạt động có thể gây thiệt hại hoặc phá hủy thiên nhiên. Nếu các biện pháp này được thực hiện, hành tinh của chúng tôi có thể là một nơi yên bình và xinh đẹp cho tất cả các loại sinh vật để sinh sống. Topic 7: Write a bout a book you have read recently I recently read The Incredible Journey by Sheila Burnfor, a book about three animal friends who travel across the Canadian wilderness looking for their owners. It is a fascinating story that describes some of the incredible things animals can do. When a Canadian family goes to England for a long trip, they leave their three pets with a friend who lives 300 miles away. Though well treated by the friend, the pets miss their family. One ‘day, they are also to leave the friend’s house unnoticed and begin the long journey to find their owners. The central theme of the book, a problem the animals must resolve, is how to survive in the wilderness in order to arrive home. They never could have completed the journey alone, but they take care of one another, and all the three make it and are reunited with their owners. Each animal has a distinct personality, but they care for one another almost as if they were a family. The most impressive of them is the old dog. The journey was the most difficult for him, but amazingly he found the strength to make it. The author did not try to turn the animals into people, speaking and acting like humans. Instead, she was faithful to her characters as animals and showed us their journey through animal eyes. That made the book interesting and unbelievable. 10 [...]... anh, nhưng đáng ngạc nhiên ông đã tìm thấy sức mạnh để làm cho nó Tác giả đã không cố gắng để biến các động vật vào người, nói và hành động giống như con người Thay vào đó, cô ấy đã trung thành với nhân vật của cô như động vật và cho chúng ta thấy cuộc hành trình của mình thông qua đôi mắt động vật Đã làm cho cuốn sách thú vị và không thể tin được Tôi muốn khuyên bạn nên để bất cứ ai thích động vật... home” Topic 8: Viết một đoạn văn được gặp của phụ nữ trong xã hội hiện đại Trong suốt phần lớn lịch sử của nền văn minh của con người, văn hóa tín ngưỡng sâu xa cho phép phụ nữ chỉ vai trò hạn chế trong xã hội Nhiều người tin rằng vai trò tự nhiên của phụ nữ là làm mẹ và vợ Những người này coi phụ nữ là phù hợp hơn cho sinh đẻ và nội trợ chứ không phải là sự tham gia vào đời sống công cộng của doanh nghiệp. .. hai đội chơi đẹp và khéo léo và cố gắng ghi bàn thắng, nhưng không ai thành công Cuối cùng nó đã được một trận hòa Khi trận đấu kết thúc, tất cả chúng ta đã may mắn có một trò chơi công bằng Tôi nghĩ rằng tất cả các trường trong khu vực cần giữ như một trò chơi thân thi n với tie lên và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và đoàn kết với nhau TOPIC 10: Write a paragraph about measures to reduce Domestic violence... country TOPIC 10: Viết một đoạn văn về các biện pháp để giảm bạo lực gia đình 14 Bạo lực gia đình là hình thức phổ biến nhất của bạo lực đối với phụ nữ và hậu quả của nó ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của cuộc sống của nạn nhân - nhà ở, y tế, giáo dục và sự tự do để sống cuộc sống của mình mà không sợ hãi và theo cách họ muốn Hiện tượng phổ biến này là chung cho tất cả các nước châu Âu và không giới... công nhận là một tội phạm Đối với tất cả lỗi lầm của mình, chính phủ này đã chắc chắn được chủ động trong việc cố gắng để có được một xử lý về vấn đề này Họ đã không luôn luôn có những ưu tiên đúng, và sự đam mê các hoạt động lập pháp đã đôi khi cũng tự đánh bại, nhưng với sự ra đời của Toà án bạo lực gia đình chuyên ngành, sự gia tăng truy tố, sự ra đời của lực lượng đặc nhiệm của nhiều cơ quan để. .. không thể có nhiều tác động Chúng tôi cần phải tìm ra một cách để khuyến khích con số lớn hơn của các nạn nhân để đi về phía trước Thứ hai, chú ý nhiều hơn cần phải được trả tiền để phục hồi những kẻ xâm lược Trong khi tôi nhận ra rằng phục hồi một người phối ngẫu - beater là về là phổ biến như ôm một áo, nó vẫn còn đúng mà truy tố một mình sẽ không làm cho một kẻ bạo hành nối tiếp hàn gắn cách của ông... I think all the schools in the area should hold such a friendly game to tie up and promote the friendship and solidarity together TOPIC 9: Viết một đoạn văn về một trong những trận đấu bóng đá mà bạn thích nhất Để kỷ niệm Ngày của Liên minh Hồ Chí Minh Thanh niên Cộng sản Foundation, Thể thao Câu lạc bộ học của chúng tôi gần đây đã chơi một trận đấu bóng đá giao hữu với Đội tuyển bóng đá trường học. .. ngày tốt đẹp Trong nửa đầu, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã chơi khá tốt Họ đã cố gắng để giữ cho bóng đi từ mục tiêu và là đối thủ của chúng tôi gần như có thể Bởi sự kết hợp của truyền và lừa bóng, các đối thủ đã đưa ra một bắn vào mục tiêu của chúng tôi May mắn thay, thủ môn của chúng tôi có thể bắt bóng Tất cả các khán đài dường như nổ tung với tiếng la hét vui vẻ và thú vị Và tất cả các nam sinh. .. , họ để lại ba vật nuôi của họ với một người bạn sống 300 dặm Mặc dù cũng được điều trị bởi những người bạn, những vật nuôi nhớ gia đình của họ Một ngày, họ cũng phải rời khỏi nhà của bạn được chú ý và bắt đầu cuộc hành trình dài để tìm chủ sở hữu của họ Chủ đề trung tâm của cuốn sách, một vấn đề các loài động vật phải giải quyết là làm thế nào để tồn tại trong vùng hoang dã để về đến nhà Họ không bao... xấu Nhiều vấn đề đang phải đối mặt phụ nữ của chúng tôi, không có gì khó khăn khi chúng tôi đang cố gắng để giải quyết; nhưng họ là một phần không thể thi u của thế giới chúng ta, như người ta nói rằng "những người đàn ông xây dựng ngôi nhà và phụ nữ trở về nhà" TOPIC 9: Write a paragraph about one of the football matches you like best 12 To celebrate the Ho Chi Minh Communist Youth Union's Foundation . Các Topic ôn thi tốt nghiệp THPT để học sinh tham khảo (lời dịch là của Google nên có thể chưa chính xác hết). Topic 1: Write a letter to a pen pal about. ngoài luôn cao hơn so với Việt Nam, để tìm kiếm dẫn sinh viên để tìm một công việc tốt một cách nhanh chóng sau khi tốt nghiệp đại học của bạn. Đồng thời, nghiên cứu ở nước ngoài cải thi n ngôn ngữ. đoạn văn để thảo luận về lý do tại sao nhiều sinh viên muốn đi du học. Ngày nay, du học không phải là một phương pháp học tập mới và ngày càng phổ biến trên thế giới. Nó có một số điểm tốt như:

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan