0

Tiểu luận môn luật thương mại: Giải quyết tình huống tranh chấp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

42 1,334 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 19:54

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI TIỂU LUẬN MÔN: LUẬT THƢƠNG MẠI ĐỀ TÀI: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM Nhóm: OFA MHP: 210703901 GVHD: Võ Thị Thu Thủy Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2013 DANH SÁCH NHÓM 1. Lê Thị Ngọc Cẩm 10088961 2. Nguyễn Thị Thu Hiền 10041471 3. Võ Thị Mai Hƣơng 10266471 4. Nguyễn Thị Ngọc Linh 10172521 5. Hồ Đoàn Bích Ngọc 10040611 6. Phùng Hoàng Phƣơng 10057411 7. Đỗ Thị Thu 10048711 8. Bùi Thị Cúc Tiên 10377551 9. Trần Thanh Trầm 10061161 Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2013 BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI TIỂU LUẬN MÔN: LUẬT THƢƠNG MẠI ĐỀ TÀI: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN VIÊN LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tiểu luận này, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến:  Giảng viên hƣớng dẫn, cô Võ Thị Thu Thủy đã tận tình hƣớng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện.  Ban giám hiệu trƣờng Đại học Công nghiệp đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất với hệ thống thƣ viện tiện nghi và đa dạng tài liệu tham khảo giúp chúng em hoàn thiện tiểu luận dễ dàng hơn.  Các bạn sinh viên trong và ngoài nhóm đã nhiệt tình trao đổi kinh nghiệm và góp ý kiến giúp cho đề tài chúng em hoàn thiện hơn.  Đặc biệt, chân thành cảm ơn các bậc phụ huynh đã tiếp bƣớc cho chúng em, giúp chúng em thực hiện đƣợc ƣớc mơ ngồi trên giảng đƣờng đại học. Chân thành cảm ơn! Nhóm OFA MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1. Đề tài 2 Chƣơng 2. Giải quyết vấn đề 3 3.1. PHÂN TÍCH VấN Đề 3 3.2. ĐƯA RA KếT LUậN 13 3.3. GIảI QUYếT VấN Đề 14 Chƣơng 3. Khuyến nghị 15 KẾT LUẬN 16 PHỤ LỤC 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 GVHD: Võ Thị Thu Thủy 2013 SVTH: NHÓM OFA 1 MỞ ĐẦU Luật pháp ngày càng thể hiện rõ vai trò của mình trong điều phối mọi khía cạnh của cuộc sống nhất là trong lĩnh vực kinh doanh. Để có thể thành lập doanh nghiệp, tham gia hoạt động kinh doanh thành công thì điều kiện cần và đủ là biết và nắm rõ các bộ luật có liên quan. Đó là lý do vì sao các môn liên quan đến luật pháp nhƣ Luật thƣơng mại, Luật doanh nghiệp,… luôn đƣợc chú trọng giảng dạy trong các khối ngành kinh tế. Nắm đƣợc tầm quan trọng của môn học cũng nhƣ mong muốn đƣợc tìm hiểu kỹ và sâu hơn về các vấn đề trong thực tế, chúng em tiến hành nghiên cứu đề tài về tranh chấp giữa các thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nhằm nắm vững hơn các kiến thức về việc thành lập doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của các thành viên, đặc điểm vốn góp… GVHD: Võ Thị Thu Thủy 2013 SVTH: NHÓM OFA 2 Chƣơng 1. Đề tài Đề tài 2: Tôi cùng ba ngƣời bạn khác là ông Hồng, bà Diệu và bà Lan thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty TNHH Đại Phát, chuyên gia công, lắp ráp nhà tiền chế và trang trí nội thất. Mỗi ngƣời góp 250 triệu đồng. Vốn điều lệ của công ty là 1 tỷ đồng, đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21-9-2006. Tuy nhiên vốn thực góp của mỗi ngƣời cho đến thời điểm hiện nay là 200 triệu đồng. Chúng tôi thống nhất để ông Hồng làm giám đốc công ty kiêm chủ tịch HĐTV, bà Lan phụ trách kế toán, bà Diệu do đang làm việc ở công ty khác nên để chồng là ông Đạo làm quản đốc xƣởng, tôi làm phó giám đốc kiêm phó chủ tịch HĐTV. Từ khi thành lập đến nay công ty làm ăn phát đạt, ký đƣợc rất nhiều hợp đồng kinh doanh. Nhìn chung là hoạt động có lãi nhƣng ông Hồng không công khai tài chính, báo cáo tình hình hoạt động của công ty. Do chỗ bạn bè thân tình nên chúng tôi cũng chỉ họp để thống nhất chia lãi mà không xem tình hình hoạt động của công ty nhƣ thế nào. Tuy nhiên đến đầu năm 2010, sau nhiều lần yêu cầu họp HĐTV để xem xét tình hình hoạt động kinh doanh cũng nhƣ phƣơng hƣớng của công ty nhƣng không đƣợc Chủ tịch HĐTV chấp nhận, tôi và ông Đạo đã xin nghỉ việc. Đến tháng 3-2010 bà Lan không chịu đƣợc thái độ của ông Hồng nên cũng đã nghỉ việc. Sau đó chúng tôi có yêu cầu ông Hồng họp HĐTV nhƣng ông không đồng ý và đƣa cho ba chúng tôi mỗi ngƣời 200 triệu đồng nói rằng đó là tiền lãi phần vốn góp của mỗi ngƣời. Chúng tôi có ký tờ biên nhận nhận tiền lãi có in logo và đóng dấu công ty. Sau đó, đến tháng 5-2010 chúng tôi tiếp tục yêu cầu ông Hồng họp HĐTV để yêu cầu rút vốn và tính toán chia phần lãi suốt từ thời gian thành lập công ty đến nay (thời điểm tháng 9-2011). Đáp lại yêu cầu đó, chúng tôi nhận đƣợc giấy triệu tập từ tòa án. Qua tìm hiểu đƣợc biết ông Hồng đã khởi kiện chúng tôi rút vốn rồi mà vẫn còn tiếp tục đòi lại phần vốn, có ý đồ phá quấy công việc kinh doanh của công ty. Pháp luật doanh nghiệp quy định nhƣ thế nào về trƣờng hợp này? Chúng tôi phải làm nhƣ thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình? GVHD: Võ Thị Thu Thủy 2013 SVTH: NHÓM OFA 3 Chƣơng 2. Giải quyết vấn đề 3.1. Phân tích vấn đề Muốn giải quyết đƣợc vấn đề, chúng ta cần bắt đầu phân tích từ khi thành lập doanh nghiệp: 3.1.1. Ngày 21/09/2006 công ty đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Trong hồ sơ đăng ký kinh doanh có ghi rõ danh sách thành viên (Luật Doanh nghiệp, Điều 18). Điều này chứng minh quyền lợi của cả 4 ngƣời với tƣ cách là thành viên Hội đồng thành viên. 3.1.2. Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh là 1 tỷ đồng nhƣng thực tế mới có 800 triệu đồng Theo Điều 21, Điều 25 (Luật Doanh nghiệp), nội dung giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp và nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải ghi rõ vốn điều lệ của doanh nghiệp là 1 tỷ đồng, điều này là căn cứ pháp lý chứng minh đăng ký vốn điều lệ của doanh nghiệp với cơ quan chức năng. Và theo Điều 28 của luật này, doanh nghiệp phải công bố thông tin về vốn điều lệ trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng. Theo Điều 39 Luật Doanh nghiệp, thành viên góp vốn phải hoàn thành nghĩa vụ góp vốn trong thời gian đã cam kết, nếu có thành viên không hoàn thành nghĩa vụ trên thì công ty phải có hƣớng giải quyết theo Điều 39 để có đủ vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty cần thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh về tiến độ góp vốn của các thành viên và phải chịu trách nhiệm nếu khai báo chậm trễ, không trung thực và nảy sinh thiệt hại. Căn cứ vào các điều luật trên có thể thấy, công ty TNHH Đại Phát đã làm sai quy định khi từ năm 2006 cho đến thời điểm hiện tại, công ty mới chỉ có 800 triệu đồng vốn điều lệ, không thực hiện bổ sung phần vốn thiếu theo Điều 39 cũng không tiến hành giảm vốn điều lệ theo Điều 60. Công ty đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, theo dõi và báo cáo tình hình góp vốn cũng GVHD: Võ Thị Thu Thủy 2013 SVTH: NHÓM OFA 4 nhƣ xử lý những thành viên không góp đủ vốn và thực tế là cả 4 thành viên đều không góp đủ vốn. Trên thực tế, các cơ quan chức năng không quản lý gắt gao về tình hình góp vốn trong nội bộ công ty mà chỉ quan tâm đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty TNHH trong phạm vi vốn điều lệ. Vì thế, mặc dù cả 4 thành viên đều chƣa góp đủ số vốn cam kết nhƣng hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thƣờng. Quan trọng là công ty phải tự chịu trách nhiệm với những thiệt hại do việc không huy động đủ vốn điều lệ gây ra và phải chịu trách nhiệm với các hoạt động kinh doanh trong phạm vi vốn điều lệ là 1 tỷ đồng. 3.1.3. Vốn góp theo cam kết của mỗi thành viên là 250 triệu đồng nhƣng vốn thực góp mới chỉ 200 triệu đồng mỗi ngƣời Đầu tiên, theo điều 40 Luật Doanh nghiệp, trong sổ đăng ký thành viên có nội dung: giá trị vốn góp tại thời điểm góp vốn và phần vốn góp của mỗi thành viên. Điều này giúp chứng minh về phần vốn góp của mỗi thành viên. Theo Điều 39 Luật Doanh nghiệp, thành viên phải góp vốn đầy đủ, đúng tiến độ đã cam kết trong danh sách thành viên. Nếu việc góp vốn đƣợc thực hiện nhiều hơn một lần, thời hạn góp vốn lần cuối của mỗi thành viên không vƣợt quá 36 tháng, kể từ ngày công ty đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung. Theo Điều này, cả 4 thành viên của công ty đã không hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình (Thời gian hoạt động của công ty từ 09/2006 tính đến năm 2011 đã là 5 năm). Tuy nhiên trƣờng hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chƣa góp đƣợc coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết. Theo khoản 4 Điều 39, khi thành viên góp đủ phần vốn đã cam kết thì đƣợc công ty cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Ở đây, chƣa có thành viên nào góp đủ số vốn cam kết nên chƣa có ai nhận đƣợc giấy chứng nhận phần vốn góp. Theo mục 3.1.2 đã phân tích thì việc doanh nghiệp chƣa có đủ vốn điều lệ thì sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm nội bộ GVHD: Võ Thị Thu Thủy 2013 SVTH: NHÓM OFA 5 với nhau nếu xảy ra thiệt hại. Tình huống không nhắc đến thiệt hại phát sinh do việc không góp đủ vốn điều lệ nên ta coi nhƣ không có thiệt hại. Và tình huống cũng không nhắc đến thời hạn cam kết cũng nhƣ trách nhiệm của các thành viên khi không góp vốn đủ và cả 4 ngƣời đều thiếu mỗi ngƣời 50 triệu nên mặc nhiên cả 4 ngƣời vẫn là thành viên của công ty TNHH Đại Phát. Điều cần quan tâm tiếp theo là phần vốn góp của các thành viên sẽ đƣợc chứng minh qua Sổ đăng ký thành viên và danh sách thành viên. 3.1.4. Ông Hồng đƣợc bầu làm giám đốc kiêm chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty Theo Điều 46, Luật Doanh nghiệp, ông Hồng chính là ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty. Theo Điều 49, Luật Doanh nghiệp, ông Hồng phải có trách nhiệm: triệu tập, chuẩn bị, chủ trì họp Hội đồng thành viên nhƣng ông Hồng không làm tròn trách nhiệm của mình, không tổ chức họp Hội đồng thành viên để bàn về tình hình hoạt động của công ty. 3.1.5. Bà Lan phụ trách kế toán Theo quy định tại điều 5 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11 thì nhiệm vụ của kế toán đƣợc quy định nhƣ sau: 1. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tƣợng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán. 2. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. 3. Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mƣu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. 4. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Bà Lan chịu trách nhiệm về kế toán nghĩa là chịu trách nhiệm thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát về mặt tài chính. Vì thế, bà Lan phải là ngƣời biết rõ về GVHD: Võ Thị Thu Thủy 2013 SVTH: NHÓM OFA 6 tình hình hoạt động của công ty. Vậy tại sao bà Lan lại cùng với hai ngƣời kia còn thắc mắc về báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động của công ty? Vấn đề đặt ra là: Thực chất chức kế toán của bà Lan chỉ là hữu danh vô thực. 3.1.6. Ông Hồng và 3 thành viên còn lại đều là thành viên của Hội đồng thành viên, mỗi ngƣời đóng góp 25% vốn điều lệ Theo Điều 41, thành viên có các quyền sau đây:  Kiểm tra, xem xét sổ ghi chép, theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên. Nhƣng ở đây, ông Hồng không công khai tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các thành viên khác chỉ biết mơ hồ là hoạt động có lãi. Điều này cho thấy, ông Hồng đã vi phạm quyền lợi của các thành viên. Bên cạnh đó, các thành viên do không nắm rõ đƣợc quyền lợi của mình nên chịu thua thiệt.  Khiếu nại hoặc khởi kiện Giám đốc hoặc Tổng giám đốc khi không thực hiện đúng nghĩa vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của thành viên hoặc công ty theo quy định của pháp luật. Ở đây, ông Hồng đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, làm ảnh hƣởng đến quyền lợi của các thành viên nên 3 thành viên còn lại có thể khởi kiện ông Hồng. Các thành viên cũng đã không thực hiện quyền lợi của mình khi không khiếu nại hoặc khởi kiện ông Hồng vì đã không tổ chức họp HĐTV để báo cáo hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, theo Điều 47 Luật Doanh nghiệp, các thành viên cũng có thể tiến hành bãi nhiệm chức chủ tịch Hội đồng thành viên và cách chức giám đốc của ông Hồng vì đã không làm đúng trách nhiệm.  Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 25% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định, trừ trƣờng hợp quy định tại khoản 3 Điều này, có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong điều này, 3 thành viên còn lại nắm giữ 75% vốn góp có quyền mở họp Hội đồng thành viên để ra các quyết định trong thẩm quyền mà không cần sự đồng ý của ông Hồng. [...]... hữu công ty hoặc ngƣời đại diện theo uỷ quyền của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của thành viên hoặc ngƣời đại diện theo uỷ quyền của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của cổ đông sáng lập hoặc ngƣời đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh Điều 22 ... góp của từng thành viên 2 Sổ đăng ký thành viên đƣợc lƣu giữ tại trụ sở chính của công ty SVTH: NHÓM OFA 24 GVHD: Võ Thị Thu Thủy 20 13 Điều 41 Quyền của thành viên 1 Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có các quyền sau đây: a) Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; b) Có số phiếu biểu quyết tƣơng... Điều lệ công ty; l) Quyết định tổ chức lại công ty; m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty; SVTH: NHÓM OFA 29 GVHD: Võ Thị Thu Thủy 20 13 n) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty Điều 49 Chủ tịch Hội đồng thành viên 1 Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty 2 Chủ tịch... Thu Thủy 20 13 3.3 Giải quyết vấn đề Qua việc tìm hiểu kỹ về vấn đề, chúng em đề nghị các bƣớc giải quyết nhƣ sau: B1: Các thành viên nên thuê luật sƣ, tìm hiểu kỹ về pháp luật, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp về công ty TNHH hai thành viên trở lên B2: Tham dự đầy đủ các phiên tòa, xóa bỏ tội án mà ông Hồng đã kiện, lấy lại tƣ cách thành viên của Hội đồng thành viên B3: Triệu tập Hội đồng thành viên, thông... pháp luật của công ty Điều 47 Hội đồng thành viên SVTH: NHÓM OFA 28 GVHD: Võ Thị Thu Thủy 20 13 1 Hội đồng thành viên gồm các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty Thành viên là tổ chức chỉ định ngƣời đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên Điều lệ công ty quy định cụ thể định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhƣng ít nhất mỗi năm phải họp một lần 2 Hội đồng thành viên có các quyền... luật của thành viên đó là thành viên của công ty 2 Trong trƣờng hợp có thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty đƣợc thực hiện thông qua ngƣời giám hộ 3 Phần vốn góp của thành viên đƣợc công ty mua lại hoặc chuyển nhƣợng theo quy định tại Điều 43 và Điều 44 của Luật này trong các trƣờng hợp sau đây: a) Ngƣời thừa kế không muốn trở. .. hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì ngƣời nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai cách sau đây: a) Trở thành thành viên của công ty nếu đƣợc Hội đồng thành viên chấp thuận; b) Chào bán và chuyển nhƣợng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 44 của Luật này Điều 46 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành. .. của pháp luật và Điều lệ công ty; i) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty 2 Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 25 % vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định, trừ trƣờng hợp quy định tại khoản 3 Điều này, có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền 3 Trƣờng hợp công ty có một thành viên sở hữu... vốn đã chuyển sang công ty 2 Tài sản đƣợc sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tƣ nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp Chƣơng III CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Mục 1 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Điều 38 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 1 Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: a) Thành viên có thể là tổ... họp Hội đồng thành viên Theo Điều 50 Luật Doanh nghiệp:  Hội đồng thành viên đƣợc triệu tập họp bất cứ khi nào theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 41 của Luật này  Trƣờng hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên theo quy . DOANH BÀI TIỂU LUẬN MÔN: LUẬT THƢƠNG MẠI ĐỀ TÀI: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM Nhóm: OFA MHP: 21 0703901. năm 20 13 BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI TIỂU LUẬN MÔN: LUẬT THƢƠNG MẠI ĐỀ TÀI: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN. đề trong thực tế, chúng em tiến hành nghiên cứu đề tài về tranh chấp giữa các thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nhằm nắm vững hơn các kiến thức về việc thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn luật thương mại: Giải quyết tình huống tranh chấp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Tiểu luận môn luật thương mại: Giải quyết tình huống tranh chấp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên,

Từ khóa liên quan