Giáo án lịch sử lớp 7 full (bản đẹp)

138 2.6K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:39

Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung PHN PHI CHNG TRINH LCH S LP 7 Tit bi Tờn bi dy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 HC Kè I S hỡnh thnh v phỏt trin của xó hi phong kin ở chõu u S suy vong của chế độ PK và sự hình thnh CNTB ở chõu u Cuc u tranh ca giai cp t sn chng phong kin thời hậu kì trung đại ở châu Âu Trung Quc thời phong kin Trung Quc thời phong kin (tt) n thời phong kin Cỏc quc gia phong kin ụng-Nam- Các quốc gia phong kiến Đông Nam á (tt) Nhng nột chung v xó hi phong kin. Lm bi tp lch s Nớc ta bui u c lp. Nc i C Vit thời inh,Tin Lờ. Nớc Đại Cồ Việt thời Đinh,Tiền Lê(tt) Nh Lý y mnh cụng cuc xõy dng t nc Cuc khỏng chin chng quõn xõm lc Tng.(1075-1077) Cuộc kháng chiến chống quân xâm lợc Tống (tt) i sng kinh t-vn hoỏ -I/ i sng kinh t -II/Sinh hoạt xã hội và văn hoá Làm bi tp lch s (chng I v chng II) ễn tp. kim tra viết (1 tit) Nc i Vit th k th XIII. I-Nh Trn thnh lp. II-Nh Trn xõy dng quõn i v phỏt trin kinh t Ba lần kháng chiến chống quân Mông- Nguyên :I-Cuc khỏng chin Ln th nht II-Cuc khỏng chin ln th hai chng quõn xõm lc Nguyờn III-Cuc khỏng chin ln th ba chng quõn xõm lc Nguyờn . IV-Nguyờn nhõn thng li v ý ngha lch s ca ba ln khỏng chin Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần :I-S phỏt trin kinh t II-S phỏt trin vn hoỏ. S suy sp ca nh Trn cui th XIV :I/ Tỡnh hỡnh kinh t-xó hi. II- Nh H v ci cỏch ca H Quý Ly. Sử địa phơng ễn tp chng II v chng III Cuc khỏng chin ca nh H v phong tro khi ngha chng quõn Minh. Lm bi tp lch s( phn chng III) ễn tp. Kim tra hc kỡ I Giáo án Sử 7 1 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 HC Kè II Cuc khi ngha Lam Sn :I.Thi kỡ min tõy Thanh Hoỏ II- Gii phúng Ngh An ,Tõn Bỡnh ,Thun Hoỏ III- Khi ngha Lam Sn ton thng Nc i Vit thi Lờ s. I- Tỡnh hỡnh chớnh tr quõn s, phỏp lut. II- Tỡnh hỡnh kinh t - xó hi. III-Tỡnh hỡnh vn hoỏ, giỏo dc. IV-Mt s danh nhõn vn hoỏ xut sc dõn tc. ễn tp chng IV. Lm bi tp lch s (phn chng IV). S suy yếu ca nh nc phong kin tp quyn(TK XVI-XVIII) Sự suy yếu của nhà nớc phong kiến tập quyền(tt) Kinh t ,vn hoỏ th k XVI-XVIII. Kinh tế,văn hoá thế kỉ XVI-XVIII(tt) Khi ngha nụng dõn ng Ngoi th k XVIII. Phong tro Tõy Sn.: I-Khi ngha nụng dõn Tõy Sn. II-Tõy Sn lt chớnh quyn h Nguyn v ỏnh tan quõn Xiêm III- Tõy Sn lt chớnh quyn h Trnh. IV-Tõy Sn ỏnh tan quõn Thanh. Quang Trung xõy dng t nc. Sử địa phơng Làm bài tập lịch sử(chơngV) ễn Tp. kim tra viết 1 tit. Ch nh Nguyn.: I-Tỡnh hỡnh chớnh tr- kinh t. II-Cỏc cuc ni dy ca nhõn dõn. S phỏt trin ca vn hoỏ dõn tc.: I -vn hc,ngh thut. II-Giỏo dc ,khoa hc-k thut. Sử địa phơng ễn tp chng V v chng VI. Lm bi tp lch s (phn chngVI) Tng kt. ễn tp. kim tra hc kỡ II Phần một Khái quát lịch sử thế giới trung đại Giáo án Sử 7 2 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung Tun 1-Tit 1 Ngy son: 19/08 Ngày dạy :25/08 Bài 1:S HèNH THNH V PHT TRIN X HI PHONG KIN CHU U I.Mc tiờu : 1.Kin thc: Quỏ trỡnh hỡnh thnh xó hi phongkin chõu u. Hiu khỏi nim '' Lónh a phong kin'' , c trng ca lónh a phong kin. Nguyờn nhõn xut hin thnh th trung i. 2.T tng: Thy c s phỏt trin hp quy lut ca XH loi ngi chuyn t XH chim hu nụ l sang XH phong kin. 3.K nng:: Bit xỏc nh v trớ cỏc quc gia phong kin chõu u trờn bn . Bit vn dng phng phỏp so sỏnh, i chiu thy rừ s chuyn bin t XH chim hu nụ l sang XH phong kin. II Thit b dy hc: Bn chõu u thi phongkin. Tranh nh mụ t hot ng trong lónh a phong kin. III Tin trỡnh dy hc: 1. n nh 2 . Gii thiu bi mi: LS xó hi loi ngi ó phỏt trin liờn tc qua nhiu giai on. T lch s lp 6 chỳng ta s hc ni tip mt thi kỡ mi: Thi trung i. Trong bi hc u tiờn chỳng ta s tỡm hiu'' S hỡnh thnh v phỏt trin ca xó hi phong kin chõu u.'' 3. Bi mi: Hot ng dy v hc Kin thc c bn Cho HS c sỏch giỏo khoa phn 1 HS quan sỏt bn . GV ging: T thiờn niờn k th I TCN cỏc quc gia Hi Lp, Rụ Ma c i phỏt trin v tn ti n th k th V. T phng Bc ngi Giéc Man trn xung tiờu dit cỏc quc gia ny. Lp nờn nhiu vng quc mi( K tờn ) GV: Sau ú ngi Giéc man ó lm gỡ? HS: Chia rung t ,phong tc v cho nhau. GV: Nhng vic lm y lm cho xó hi phngTõy bin i nh th no? HS: B mỏy nh nc chim hu nụ l sp ,cỏc tng lp xut hin. GV:Nhng ngi nh th no c gi l lónh chỳa phong kin? HS: Nhng ngi va cú rung t va cú tc v. GV:Nụng nụ do tng lp no hỡnh thnh? HS: Nụ l v nụng dõn . 1.S hỡnh thnh XHPK chõu u * Hon cnh lch s. Cui th k th V, ngi Giéc Man tiờu dit cỏc quc gia c i. Lp nờn nhiu vng quc mi * Bin i trong xó hi: - Tng lnh quý tc c chia nhiu rung t,phong chc tớc trở thành cỏc lónh chỳa phong kin - Nụ l v nụng dõn hỡnh thnh tng lp nụng nụ. Nụng nụ ph thuc vo lónh chỳa. XHPK hỡnh thnh. Giáo án Sử 7 3 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung GV:Em hiu nh th no l ''lónh a''? HS: Lónh a l vựng t do quý tc phong kin chim c. Lónh chỳa l nhng ngi ng u lónh a. Nụng nụ l ngi ph thuc lónh chỳa.Phi np tụ thu cho lónh chỳa. GV yờu cu HS miờu t v nờu nhn xột v lónh a phong kin trong hỡnh 1 SGK ? GV:Trỡnh i sng sinh hot trong lónh a? HS tr li SGK GV:Nờu c im chớnh ca nn kinh t lónh a? HS : T sn xut v tiờu dựng, khụng trao i vi bờn ngoi, t cp t tỳc GV yờu cu HS c phn 3 SGK GV: Thnh th trung i xut hin nh th no? HS : Do hng hoỏ nhiu , cn trao i buụn bỏn, lp xng SX, m rng, thnh th trung i ra i. GV: C dõn trong thnh th gm nhng ai? H lm nhng ngh gỡ? HS: Th th cụng v thng nhõn. Sn xut v buụn bỏn hng hoỏ. GV :Thnh th ra i cú ý ngha gỡ? HS: Thc y SX v buụn bỏn phỏt trin tỏc ng n s phỏt trin ca xó hi PK 2. Lónh a phong kin L vựng t rng ln do lónh chỳa l ch, trong ú cú lõu i v thnh quỏch i sng trong lónh a: Lónh chỳa xa hoa y . Nụng nụ úi nghốo , kh cc. c im kinh t :t cp t tỳc khụng trao i vi bờn ngoi 3. S xut hin ca cỏc thnh th trung i. * Nguyờn nhõn: Cui th k XI SX phỏt trin hng hoỏ tha c a i bỏn, th trn ra i,thnh th trung i xut hin. *T chc: B mt thnh th: ph xỏ, nh ca. Tng lp: Th dõn (Th th cụng v thng nhõn) * Vai trũ:Thúc y XHPK phỏt trin. \ 4. Cng c : 1) XHPK chõu u c hỡnh thnh nh th no? 2) Vỡ sao li cú s xut hin ca thnh th trung i? Kinh t thnh th cú gỡ mi? Vai trũ ca thnh th trung a? 5. Dn dũ: Hc bi SGK , làm các bài tập ,chun b bi sau'' S suy vong ca XHPK v s hỡnh thnh ch ngha t bn chõu u'' Tit : 2 Ngy son : 20/08 Ngày dạy :27/08 Bài 2 : S SUY VONG CA CHNH QUYN PHONG KIN V S HèNH THNH CH NGHA T BN CHU U I.Mục tiêu: 1.Kin thc: Giáo án Sử 7 4 Hoµng ThÞ DiÖp Trêng THCS Mü Trung Nguyên nhân và hậu quả của cuộc phát kiến địa lí, một trong những nhân tố quan trọng, tạo điều kiện để cho sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Quá trình hình thành SX- Tư bản chủ nghĩa trong lòng XHPK châu Âu. 2.Tư tưởng: - Thấy được tính tất yếu, tính quy luật của quá trình phát triển từ XHPK lên XH- TBCN ở châu Âu. - Mở rộng thị trường giao lưu buôn bán ở các nướclà thứ yếu. 3.Kĩ năng: Bồi dưỡng kĩ năng quan sát bản đồ. Biết khai thác tranh ảnh lịch sử II. Thiết bị dạy học: Bản đồ thế giới Tranh ảnh về các cuộc phát kiến địa lí, tàu , thuyền III.Tiến trình dạy học 1. Ổn định: 2 . KiÓm tra bµi cò: - XHPK ch©u Âu được hình thành như thế nào? Đặc điểm nền kinh tế lãnh địa? Vì sao thành thị trung đại lại xuất hiện? 3. Bài mới Hoạt động dạy và học Kiến thức cơ bản GV yêu cầu HS đọc SGK mục 1 GV:Vì sao lại có các cuộc phát kiến địa lí? HS: Do sản xuất phát triển, các thương nhân thợ thủ công cần thị trường và nguyên liệu. GV:Các cuộc phát kiến địa lí thực hiện nhờ những điều kiện nào? HS: Do khoa học kỉ thuật phát triển: Đóng được những tàu lớn, có la bàn GV yêu cầu HS kể tên các cuộc phát kiến địa lí lớn HS : + 1487: Đi-a xơ Vòng qua cực Nam châu Phi + 1498 Vas- cô đơ Ga - ma đến Ấn Độ + 1492 CôLôm bô tìm ra châu Mĩ. + 1519- 1522 Ma Gien Lan Vòng quanh Trái Đất GV:Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí? HS: Tìm ra những con đường mới để nèi liền giữa các châu lục, đem về nguồn lợi cho giai cấp tư sản châu Âu. GV:Các cuộc phát kiến địa lí có ý nghía như thế nào? HS: Là cuộc cách mạng về khoa học kĩ thuật thúc đẩy thương nghiệp phát triển. 1 Những cuộc phát kiến lớn về địa lí - Nguyên nhân: +Sản xuất phát triển + Cần nguyên liệu + Cần thị trường Các cuộc phát kiến tiêu biểu ( SGK ) - Các cuộc phát kiến địa lí lớn + 1487: Đi-a xơ Vòng qua cực Nam châu Phi + 1498 Vas- cô đơ Ga - ma đến Ấn Độ + 1492 CôLôm bô tìm ra châu Mĩ. + 1519- 1522 Ma Gien Lan Vòng quanh Trái Đất - Kết quả: +Tìm ra những con đường mới + Đem lại những món lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản châu Âu + Đặt cơ sở cho việc mở rộng thị trường của các nước châu Âu - Ý nghĩa: Gi¸o ¸n Sö 7 5 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung GV( ging ) Cỏc cuc phỏt kin a lớ ó giỳp cho vic giao lu kinh t v vn hoỏ c y mnh. Quỏ trỡnh tớch lu t bn cng dn dn hỡnh thnh. ú l quỏ trỡnh to ra vn ban u V nhng ngi lm thuờ. GV:Quý tc v thng nhõn chõu u ó tớch lu vn v gii quyt nhõn cụng bng cỏch no? HS: +Cp búc ti nguyờn t thuc a . + Buụn bỏn nụ l da en. +uổi nụng dõn ra khi lónh a. -> khụng cú viờc lm=.> lm thuờ. GV:Ngun vn v nhõn cụng cú c quý tc v thng nhõn chõu u ó lm gỡ? HS: -Lp xong sn xut quy mụ ln. -Lp cỏc cụng ty thng mi. -Lp cỏc n in rng ln. GV:Nhng vic lm ú tỏc ng gỡ i vi xó hi? HS: Hỡnh thc kinh danh t bn thay th ch t cp t tỳc. +Cỏc giai cp c hỡnh thnh. GV:Giai cp t sn v vụ sn hỡnh thnh t nhng tng lp no? HS: T sn bao gm: Quý tc ,thng nhõn ,ch n in. G/c vụ sn: Nhng ngi lm thuờ b búc lt thm t. GV:Quan h sn xut t bn ch ngha c hỡnh thnh nh th no? + L cuc cỏch mng v giao thụng v tri thc. +Thỳc y thng nghip phỏt trin. 2. S hỡnh thnh CNTB chõu u + Quỏ trỡnh tớch lu t bn nguyờn thu hỡnh thnh: To vn v ngi lm thuờ +V XH: cỏc giai cp mi hỡnh thnh: T sn v vụ sn. +V chớnh tr: g/c t sn mõu thun vi quý tc,phong kin=>u tranh chng phong kin T sn búc lt kit qu vụ sn Quan h sn xut t bn hỡnh thnh. 4-Cng c : - K tờn cỏc cuc phỏt kin a lớ v tỏc ng ca cỏc cuc phỏt kin a lớ ti xó hi chõu u? -Quan h sn xut t bn ch ngha chõu u c hỡnh thnh nh th no? 5-Dn dũ: - Hc thuc bi, làm bài tập v chun b trc bi"CUC U TRANH CA GIAI CP T SN" Tun 2 - Tit 3 Ngy son: 28/08 Ngày dạy : Bài 3 : CUC U TRANH CA GIAI CP T SN CHNG PHONG KIN THI HU Kè TRUNG I CHU U I Mc tiờu: 1.Kin thc: Giáo án Sử 7 6 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung - Nguyờn nhõn xut hin v nụi dung t tng ca phong tro vn hoỏ Phc hng. - Nguyờn nhõn dn n phong tro ci cỏch tụn giỏo v nhng tỏc ng ca phong tro ny n XHPK chõu u by gi. 2.T tng: - Nhn thc c s phỏt trin hp quy lut ca XH loi ngi: XHPK lc hu, li thi sp thay vo ú l XHTB - Phong tro VH phc hng ó li nhiu giỏ tr to ln cho nn vn hoỏ nhõn loi. 3.K nng: - Phõn tớch nhng mõu thun XH thy c nguyờn nhõn sõu xa ca cuc u tranh ca giai cp t sn chng phong kin. II.Thit b dy hc: - Bn chõu u. - Tranh nh v thi kỡ vn hoỏ phc hng III. Tin trỡnh dy hc: 1 n nh: 2 . Kiểm tra bài cũ : K tờn cỏc cuc phỏt kin a lớ tiờu biu v nờu hu qu ca cuc phỏt kin ú ti XH chõu u ? S hình th nh CNTB châu u ó din ra nh th n o? 3. Bi mi: Ngay trong lũng XHPK , CNTB ó c hỡnh thnh. GCTS ngy cng ln mnh. H li khụng cú a v XH thớch hp. Do ú, giai cp t sn ó chng li phong kin trờn nhiu lnh vc. Hot ng dy v hc Kin thc c bn GV yờu cu HS c SGK mc 1 GV:Ch phong kin chõu u tn ti trong bao lõu? n th k XV nú bc l nhng hn ch no? HS: T th k V n th k XV khong X th k GV:Ti sao giai cp TS li chn VH lm cuc m ng cho u tranh chng phong kin? HS: Vỡ nhng giỏ tr vn hoỏ l tinh hoa nhõn loi vic khụi phc nú s tỏc ng, tp hp c ụng o nhõn dõn chng li PK. GV:Qua cỏc tỏc phm ca mỡnh,cỏc tỏc gi thi phc hng núi lờn iu gỡ? HS:Phờ phỏn XHPK v giỏo hi. cao giỏ tr con ngi.M ng cho s cho s phỏt trinca vn hoỏ nhõn loi. 1.Phong tro vn hoỏ phc hng: * Nguyờn nhõn: -Ch phong kin ó kỡm hóm s phỏt trin ca XH - Giai cp t sn cú th lc v kinh t nhng khụng cú a v XH => phong tro VH phc hng * Ni dung t tng: Phờ phỏn XHPK v giỏo hi cao giỏ tr con ngi . M ng cho s cho s phỏt trin ca vn hoỏ nhõn loi. Giáo án Sử 7 7 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung GV:Yờu cu HSc sỏch giỏo khoa phn 2. GV:Nguyờn nhõn no dn n phong tro ci cỏch tụn giỏo? HS:Giỏo hi cn tr s phỏt trin ca giai cp t sn ang lờn . GV:Trỡnh by ni dung t tng ca cuc ci cỏch ca Luth v Can vanh? HS: +Ph nhn vai trũ ca giỏo hi. +Bói b l nghi phin toỏi. +Quay v giỏo lớ Ki-Tụ nguyờn thu> GV:Phong tro ci cỏc tụn giỏo ó phỏt trin nh th no? HS: Lan rng sang nhiu nc Tõy u nh Anh,Phỏp, Thu S GV:Tỏc ng ca phong tro'Ci cỏch tụn giỏo'' ộn xó hi nh th no? HS:Tụn giỏo phõn hoỏ thnh hai phỏi: +o tin lnh. +Ki-tụ giỏo. Tỏc ng mnh n cuc u tranh v trang ca t bn chng phong kin. 2 Phong tro ci cỏch tụn giỏo -Nguyờn nhõn: Giỏo hi búc lt nhõn dõn. Cn tr s phỏt trin ca giai cp t sn. - Ni dung: +Ph nhn vai trũ thng tr ca giỏo hi. +Bói b l nghi phin toỏi. +Quay v giỏo lớ nguyờn thuy -Tỏc ng n XH : +Gúp phn thỳc y cỏc cuc khi ngha nụng dõn. +o Ki - tụ phõn hoỏ thành hai phái 4 Cng c : - Giai cp t sn chng phong kin trờn nhng lnh vc no? Ti sao cú nhng cuc u tranh ú? - í ngha ca phong tro VH phc hng? 5. Dn dũ : Hc thuc bi , làm các bài tập v chun b bi sau: " Trung Quc thi phong kin" Tit : 4 Ngy son: 28/08 Ngày dạy : Bài 4: TRUNG QUC THI PHONG KIN I. Mc tiờu: 1.Kin thc: S hỡnh thành XHPK Trung Quc Nhng triu i phong kin ln Trung Quc Nhng thnh tu v VH , khoa hc - k thut ca Trung Quc. 2.T tng: Nhn thc Trung Quc l mt quc gia phong kin ln phng ụng. Giáo án Sử 7 8 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung L nc lóng ging vi Vit Nam, nh hng khụng nh n quỏ trỡnh LS ca Vit Nam. 3.K nng: Lp niờn biu cho cỏc triu i phong kin Trung Quc Phõn tớch cỏc chớnh sỏch XH ca mi triu i II. Thit b dy hc: -Bng ph phiu tho lun, bn Trung Quc thi phong kin, - tranh nh mt s cụng trỡnh kin trỳc ca Trung Quc thi phong kin III. Tin trỡnh dy hc: 1. n nh t chc: 2. Kim tra bi c : ? Nguyờn nhõn xut hin phong tro Vn hoỏ Phc hng? ni dung t tng ca phong tro l gỡ? * Bi tp: Phong tro Ci cỏch tụn giỏo cú tỏc ng trc tip nh th no n xó hi chõu u thi by gi. Em hóy ỏnh du x vo ụ trng u cõu m em cho l ỳng. Thỳc y, chõm ngũi cho cac cuc khi ngha nụng dân chng phong kin. Tng cng s thng tr nhõn dõn ca phong kin. Tụn giỏo b phõn hoỏ. 3. Bi mi a. Hot ng gii thiu bi: L mt quc gia ra i sm v phỏt trin nhanh, Trung Quc ó t c nhng thnh tu ỏng k trờn nhiu lnh vc. Khỏc vi cỏc nc chõu u, thi phong kin Trung Quc c bt u sm hn v kt thỳc mun. b. Cỏc hot ng dy v hc bi mi: Hot ng dy v hc Kin thc c bn * Hot ng 1 HS c SGKv tỡm hiu mc I GV:Dựng bn gii thiu s lc v quỏ trỡnh hỡnh thnh nh nc phong kin Trung Quc bờn lu vc sụng Hong H, vi nhng thnh tu vn minh rc r thi c i phong kin Trung Quc úng gúp ln cho s phỏt trin ca nhõn loi. GV: n thi Xuõn Thu - Chin Quc kinh t Trung Quc cú gỡ tin b (cụng c st ) GV: Nhng bin i ca sn xuỏt cú tỏc ng nh th no n xó hi?( giai cp a ch ra i, nụng dõn b phõn hoỏ) GV: Giai cp a ch ra i t tng lp no ca xó hi? a v nh th no?( quớ tc c, nụng dõn giu h l giai cp thng tr trong xó hi phong kin) GV:Nhng ngi nh th no gi l tỏ in(nụng dõn b mt rung phi nhn rung ca a ch cy cy v np tụ cho a ch.) GV:Ging thờm v s hỡnh thnh ca quan h sn xut phong kin: õy l s thay th trong quan h búc lt ( trc õy thi c i l quan h búc lt gia quớ tc vi nụng dõn cụng xó, nay c thay th bi s búc lt ca a ch vi nụng dõn lnh canh.) * Hot ng 2 Tỡm hiu mc II GV: Nhng chớnh sỏch i ni ca nh Tn? - GV: Chun xỏc kin thc v ghi bng GV:Em bit gỡ v Tn Thu Hong? I/ S hỡnh thnh xó hi phong kin Trung Quc: 1. Nhng bin i trong sn xut : - Cụng c bng st xut hin din tớch gieo trng c m rng, nng sut lao ng tng. 2. Bin i trong xó hi Quan h sn xut phong kin hỡnh thnh. II/ Xó hi Trung Quc thi Tn Hỏn: Giáo án Sử 7 Quan li Nụngdõn giu a ch 9 Nụngdõn mt rung Tỏ in Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung GV: K nhng cụng trỡnh m Tn Thu Hong bt nhõn dõn xõy dng? ( Vn Lớ Trng Thnh, Cung A Phũng ) HS quan sỏt H8 SGK GV: Em cú nhn xột gỡ v nhng tng gm trong hỡnh ú? (cu kỡ, s lng ln, ging ngi tht, hng ng chnh t th hin uy quyn ca Tn Thu Hong.) GV: Chớnh sỏch i ngoi, s tn bo ca Tn Thu Hong nụng dõn ni dy lt nh Tn lp nờn nh Hỏn. GV: Nh Hỏn ó ban hnh nhng chớnh sỏch gỡ?(gim thu,lao dch ) GV: Tỏc dng ca chớnh sỏch ú? ( kinh t phỏt trin, xó hi n nh) GV:Vic thng nht Trung Quc ó chm dt thi lon lc, to iu kin cho ch phong kin c xỏc lp. * Hot ụng 3 : Tỡm hiu mc II GV: Chớnh sỏch i ni ca nh ng cú gỡ ỏng chỳ ý? (b mỏy nh nc c cng c, hon thin) GV: Tỏc dng ca cỏc chớnh sỏch ú? (kinh t phỏt trin, xó hi n nh) GV:Tỡnh hỡnh chớnh sỏch i ngoi ca nh ng? (m rng lónh th bng chin tranh) - GV:Liờn h vi lch s Vit Nam. *S kt: Xó hi phong kin Trung Quc c hỡnh thnh nh th no ? 1. Thi Tn: - Chia t nc thnhcỏc qun huyn. -Ban hnh ch o lng ,tin t. - Chin tranh m rng lnh th. 2. Thi Hỏn: - Xoỏ b ch phỏp lut h khc. - Gim tụ thu, su dch. - Khuyn khớch sn xut kinh t phỏt trin, xó hi n nh. - Chin tranh m rng lnh th III/ S thnh vng ca Trung Quc di thi Đ ng 1. Chớnh sỏch i ni: - Cng c, hon thin b mỏy nh nc. - M khoa thi, chn nhõn ti. -Gim thu, chia rung t cho nhõn dõn. 2. Chớnh sỏch i ngoi : - Chin tranh xõm lc m rng b ci tr thnh nc cng thnh nht chõu . 4.Cng c: -S hỡnh thành XHPK Trung Quc - Nhng triu i phong kin ln Trung Quc - Nhng thnh tu v VH , khoa hc - k thut ca Trung Quc 5. Dn dũ: - Hc bi c, làm các bài tập chun b bi Trung Quc thi phong kin ( tt) Tun: 3 Tit : 5 Ngy son: 04/9 Ngày dạy : Bài 4:TRUNG QUC THI PHONG KIN (TT) I/ Mc tiờu : 1. Kin thc : - HS nm c nhng ni dung sau: - Th t, tờn gi cỏc triu i phong kin Trung Quc. - T chc b mỏy chớnh quyn. Giáo án Sử 7 10 [...]... nhõn Kt qu v ý ngha ca nhn cuc phỏt kin a lớ? 7 S hỡnh thnh v phỏt trin ca XHPK Png ụng v chõu u nh th no? C.ỏp ỏn im: Cõu 1 chn(B) 0 ,75 Cõu 4 ni ỳng 0 ,75 Cõu 5 khoanh ỳng 1im Cõu 2 chn (d) 0 ,75 Cõu 6 ,7 ỳng mi cõu 3 im Phần hai lịch sử việt nam từ thế kỉ x đến giữa thế kỉ xix Chơng I :buổi đầu độc lập thời ngô-đinh-tiền lê(thế kỉ x) Tuần 6-Tit: 11 Giáo án Sử 7 21 Hoàng Thị Diệp Ngày soạn: Ngày dạy :... tin cụng ca nh Lý? 5 Dn dũ: Hc thuc bi v chun b bi sau phn mcII giai on th 2 ( 1 076 - 1 077 ) ca bi ny Tit 16 Ngày soạn: 9/10 Ngày dạy : Bi 11: CUC KHNG CHIN CHNG QUN XM II LC tống GIAI ON TH HAI (1 076 - 1 077 ) I Mc tiờu: Kin thc: Din bin s lc cuc khỏng chin chng Tng giai on th hai v thng li to ln ca quõn dõn i Vit Giáo án Sử 7 31 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung T tng: Giỏo dc nn t ho v tinh thn bt khut... Cuc khỏng chin chng quõn xõm lt Tng (1 075 - 1 077 )" Tuần 8 - Tit 15 Ngày soạn: 9/10 Ngày dạy : B i 11: CUC KHNG CHIN CHNG QUN XM LC TNG I GIAI ON 1 I Mc tiờu: Kiến thc: m mu xõm lc nc ta ca nh Tng l nhm bnh trng lónh th, ng thi gii quyt nhng khú khn v ti chớnh v XH trong nc -Cuc tp kớch tn cụng sang t Tng ca Lý Thng Kit l hnh ng chớnh ỏng T tng: 29 Giáo án Sử 7 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung GD... ca Chõn lp n khi b Gia va xõm chim nm 77 4 v thng tr n nm 802 HS Tỡm hiu kờnh hỡnh H 10 SGK GV: Gii thiu thờm õy l mt trong nhiu cụng trỡnh kin trỳc ni ting ca Cam pu chia N tho lun: ? S thnh vng ca Cam pu chia thi ng co c biu hin nh th no?( cú nhiu cụng trỡnh kin trỳc c ỏo, sn xut phỏt trin ) GV:Ch phong kin Cam pu chia bc vo suy yu vo thi gian no? Giáo án Sử 7 17 - TK IX TK XV thi kỡ ng co: sn xut... gii trong nc GV: Nờu nhng dn chng thi lý, o pht rt c sựng bỏi? HS: Vua Lý sai ngi dng chự thỏp, tụ tng ỳc chuụng, dch kinh pht, son sỏch pht 36 Giáo án Sử 7 2 Giỏo dc v vn hoỏ: Nm 1 070 nh L xõy dng vn miu v n nm 1 075 m khoa thi u tiờn Thnh lp Quc T Giỏm vo nm 1 076 o pht thi Lý rt phỏt trin ... ging theo SGK) c GVging theo ni dung din bin ca SGK GV nhn mnh: Lý Thng Kit khụng cho m cỏc cuc phn cụng ngay m n tn cui mựa xuõn 1 077 ang ờm Lý Thng Kit cho quõn lng l vt sụng Nh Nguyt ỏnh vo danh tri ca gic Quõn Tng thua to lõm vo tỡnh th khú khn tuyt vng 32 Giáo án Sử 7 2 Cuc chin u trờn phũng tuyn sụng Nh Nguyt Quỏch Qu cho quõn vt sụng ỏnh vo phũng tuyn ca ta B quõn ta phng cụng quyt lit Hoàng... Ln xng? 5 Dn dũ: - Hc bi c Lm bi tp - Lp niờn biu cỏc giai on lch s ln ca Cam pu chia v Lo n gia TK XIX - Chun b bi sau( son bi nhng nột chung v xó hi phong kin Tuần 5 - Tit : 9 Ngy son: 19//09 Giáo án Sử 7 Bài 7: NHNG NẫT CHUNG V X HI PHONG KIN 18 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung Ngày dạy : I/ Mc tiờu: 1 Kin thc: HS nm c mt s ý bn sau: - Thi gian hỡnh thnh v tn ti ca xó hi phong kin - Nn tn kinh t... chn th mnh ca gic" Th hin iu gỡ? 30 Giáo án Sử 7 Kin thc c bn 1 Nh Tng õm mu xõm lc nc ta: Nh Tng õm mu xõm lc nc ta gii quyt tỡnh hỡnh khú khn trong nc Nh Lý ch ng i phú vi nh Tng: C Lý Thng Kit lm tng ch huy, t chc khỏng chin 2 Nh Lý ch ng tin cụng t v: a) Hon cnh: Nh Tng rỏo rit chun b xõm lc i Vit Ch trng ca nh Lý tn cụng trc t v b) Din bin Thỏng 10/ 1 075 Lý Thng Kit lm tng ch huy 10 vn quõn... tng: - Lch s n thi phong kin gn s hng thnh, li hp dõn tc v u tranh tụn giỏo - Nhn thc c n l mt trong nhng trung tõm ca vn minh nhõn loi, cú nh hng sõu rng n s phỏt trin lch sử v vn hoỏ ca nhiu dõn tc ụng Nam 3 K nng: Giáo án Sử 7 12 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung - Bi dng k nng quan sỏt bn - Tng hp nhng kin thc trong bi t c mc tiờu bi hc II/ Chun b: -Bn n thi phong kin, t liu v cỏc triu i phong... lao vua gỡ? - Bch ng mi sỏng trn Nhỡ Phỏ tan nh Tng Vua gỡ em? 6 Dn dũ: Hc bi chun b bi sau" S phỏt trin v XH v phỏt trin v KT" Tuần 7 - Tit 13 Ngày soạn: 2/10 Ngày dạy : Bài 9: NC I C VIT THI INH - TIN Lấ II S phỏt trin kinh t- vn hoỏ I.Mc tiờu: Kin thc: Giáo án Sử 7 25 Hoàng Thị Diệp Trờng THCS Mỹ Trung Cỏc vua nh inh - Tin Lờ ó bc u xõy dng mt nn kinh t t ch bng s phỏt trin nụng nghip, th cụng nghip, . ,khoa hc-k thut. Sử địa phơng ễn tp chng V v chng VI. Lm bi tp lch s (phn chngVI) Tng kt. ễn tp. kim tra hc kỡ II Phần một Khái quát lịch sử thế giới trung đại Giáo án Sử 7 2 Hoàng Thị Diệp. lập lại bảng so sánh vào vở. - Chuẩn bị bài sau: Ôn lại các bài đã học để chuẩn bị bài tập lịch sử. Tiết :10 Ngày soạn: 19/09 Ngµy d¹y : BÀI TẬP LỊCH SỬ I. Yêu cầu: Gi¸o ¸n Sö 7 20 . Mỹ Trung PHN PHI CHNG TRINH LCH S LP 7 Tit bi Tờn bi dy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 HC Kè I S hỡnh thnh v phỏt trin của

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan