skkn một số phướng pháp giải nhanh hóa hữu cơ

10 1.1K 1
skkn một số phướng pháp giải nhanh hóa hữu cơ

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

    !"#$%&%  !!"#$  % &'( ) * "+,- .!/ ")"01)"0)"0)"    % &'(  23 !!# 456789:#;!&3  !!# 452<0=>?7*@&"+,0 & % &'A  & '$()*%&%B!! C & D !! % & CE03 2FG% !C & % & CHI032FG !! J3!!**KG-*% A ? L % M  A % (N FG(O?M C & (N?P% & C*# 42 ")&1)A)M)P Q KG @*  '* % @ (O (N?P (& & M AA (P  × + × B  L '$()+FGC & R% & CS3*!20ITS3 S3*!2% & CS3*!2C &    % &'& ' & L ( &   +  → C & '$'()% & C J3!!N?(U*!2KG&0FGV?AU% & C!SH W*!4$C%) & FB032FG0=FG2 "LO?U1U&?U(UA&?U J"   0 @C & XC & YC & @% & CX 0 C & @ V?AU (P @N?(U@N?LOU*!2 C & '$C%) & YC L  ↓ '% & C C L @C & @N?LOU*!2 *C L @N?LOU(NN@LO?U J3!!KG& !!2<= !,-. FG((?&2ZC & $0)(&?M% & C% !!#+,-.!/ ""01"0"0"   % & C@ (&?M (P @NORN?U67#20 J3!!KG& !!2<*= !,-. FG&&?A2ZC & $0)&U?&% & C% !!#2 " & % M  L % P 1 L % P  A % (N  A % (N U% (&  U % (&  M % (A (  [27% & C@ &U?& (P @(?A*!2\C & @(*!2 % & CRC &  ⇒ &]+,0^2S3<9 B & &    + ' L ( &  + C & Y  C & ' ( ) ( + % & C  E# ( ( (?A   = + Y  @&?UY J3!!KG-*(0(0!SHW* 2D2FGB(_` & C U FB&_aC% b?F]B(c A?(A?B&cM?(M[3*!20# !KG2 "N?NM1N?NVN?NLN?NAU % & C@ A?(A (P @N?&L\C & @ M?(M AA @N?(A  0 @% & CdC & @N?&LdN?(A@N?NV*!2 J3!!N?(*!2KG-*% A ? A % (N  & % A FGN?(A *!2C & N?&L*!2% & C[3*!200# !KG2D2FG2 "N?NVN?N(1N?N(N?NV N?NPN?N&N?N&N?NP  0 @N?&LdN?(A@N?NV\ 0 @N?(dN?NV*!2 A _!H+0>1 & #:2T*!2(( !KG&0B_F>1 & ]2**]*e 4P1 & ES3*!2&02 "N?(1N?NUN?N&UN?NNU  0 @1 & @ P (MN @N?NU*!2 U ,-% )#+./!C & @% & C 0J3!!KG& !!*f !g,- .FG((?&2ZC & $0)V% & C% !!#+,-. !/ ""01"0"0?"  C & @ ((?& N?U &&?A = *!2\%&C@ V N?U (P =  ⇒ % & C@C & 67& !!+,0 Q+K*G0Z-*(0(0#gS3<9 ! 89#gS3*!2h]**KGB2**]*ePN &  & % M  L % P  4&Ni1 &  !*2 A J3!!**KG#FGN?M *!2C & "00##892 " & % M ? & % A 1 L % P ? L % M  A % (N ? A % P  U % (& ? U % (N   0 @1 & @ PN&N (NN(MN = N?(*!2   % & ' L &  C & YC & '% & C N?(N?(  E#N?(@ N?M & = N?L ⇒ @L ⇒  L % M M 1()+C & R% & C 0$) @C & d% & C J3!!62Z$0)*+0;0ZFGC & % & C# 032FG&U?&j=!SHW*$C%) & FFGAU0=   6# 42 "M?O&2Z1&?&A2ZA?AP2Z1L?LM2Z C & @C L @ AU (NN = (A & AV?M L?A + = → = N?AU*!2 % & C@ &U?& N?AUAA (P − = N?L*!2  0 @C & d% & C@N?AUdN?L@N?(U*!2 6 0 @N?(U&&?A@L?LM2Z  8902 " & % & 1 L % A  A % M  U % P C & @L 0 670#L<9 L % A J3!!62Z$0)(0FG(N?P% & Cj=!]H SHW*]k=!B_F> !B032FGBc UN?A6# 42 "L?LM2Z1&?&A2ZM?O&2ZA?AP2Z jF> !]HC & % & C *C & '*% & C@UN?A\*C & @UN?Ad(N?P@LV?M C & @ LV?M AA = N?V*!2  0 @C & d% & C@ (N?P N?V AA(P − = N?L*!2 L  O 1()23*%&%+%FG!<*!2C & BS#  !#!! -3KG !!0!#SlFG ]<*!2C & J#2!0 !#BS3<90S3 *!2 !!!FG2IS3*!2 !!0! KG-* L % M ? & % A ? & % & ?&Dm X J3D(FG&?&A2ZC & $0) X % !#D& -3=SHW*B;ZC & FG2 "&?&A2Z1(?(&2ZL?LM2ZA?AP2Z P4+*%%-%-*%&%+%5$()BFGS3 *!2% & CmnS!>032oF !#[3*!2% & C +nZI S3*!2% & ,*H !# J3!!N?(*!20FGN?&*!2% & Cj= !#!p !N?(*!20 -3BS3*!2% & CFG2 "N?L1N?AN?UN?M "0+G>% & !:2T*!2(&a+G#N?&*!2% & H <S3*!2% & CFG<*q2N?&*!2?!#S3*!2% & CFG2N?A *!2 P ,-67()89,-7()89&:%;+(<3 %<&:= 'a32FG*!2 BKG      =   '[3<9 &         = '[3<9 B &      = \ ( &        + = + E !# ( ? & 2S3<9](?]& ?2S3*!2](?]& 'aS3<9 BI B+&S3<9B&] #S3*!2I %KG&02-.2<=#032FG2&A?PE;ZFn KG2((?&2Z$0)8902 "% A ? & % M 1 & % M ? L % P 1 L % P ? A % (N  A % (N ? U % (&   &A?P AV?M N?U   = = \ (A & AV?M L?A + = → = & !!2 L % P  A % (N J3!!KG& !!*f?2<= !,- .FG&&?A2ZC & $0)&U?&% & C89& !!2 A  "% A ? & % M 1 & % M ? L % P  L % P ? A % (N  A % (N ? U % (& !(AKG&02-.2<=4F>1 & ]2**]*eMA1 &  ( 8902 " & % A ? L % M 1 L % P ? A % (N  A % (N ? U % (&  U % (N ? M % (& &Er2TS3*!2&0 !KG2 "(&1&(&L((  ( P?P( N?& AA = & MA N?A (MN  ! "#   = = =  (A LU N?A  !  = = \ (A LU &?U = → = J#2 & % A  L % M !(N?&KG0Z"-*% A 0-.2<= F> !*F?]032FGBcO?-s;ZKGH**+ 9 ( 8902 " & % A ? L % M 1 L % M ? A % (N  A % P ? U % (N  U % (N ? M % (& &`D c*;Z02 "(Ui?LUi1&Ni?LNi &Ui?&UiANi(Ni  ( A A & &  !   !     = → =  & O  !   = \ A (N?& O N?& (M   − = = \ O (A &?U N?&  = → = %02 & % A   L % M  & 6B & L &?U &  + = = =  B+<S3*!2&0I6Bfgm 0Ti@i6 Yi6@&Ui  J3& !!;0Z0== !,-. FGAP?AC & &P?P% & C`D c*;Z*K !!2 "VNi?(Ni1PUi(Ui PNi?&NiOUi&Ui $"?12& FG!n0== !,-.!KG-* (?M  "    &?L  1    k  =  >  jFG(?(&2Z% & $0)89& FG2 "% L C%? & % U C%1 & % U C%? L % O C%  L % O C%? A % V C% A % V C%? U % (( C% U  (N >#3%$ -+?Y  !  =  FG S<906B73 FG30Fn!S3*!2 C & F *!22&Dm `D(*3!!Y&?&A2ZC & $0) `D&*F>!!2?J3!!2FG2Y* *% & C*# 42 "(?M1(?P(?A(?U J3FGN?(*!2C & B3FnqFGN?(*!2C &  jF30!*!2C & I*!2% & C 67*@N?((P@(?P ((1(@ABC8D7()89B$3D7(%<9E @ :@ A$()D7(%< J3* & % U C%FGN?&*!2C & J3M & % U CC%FGN?& *!2C &  !* & % U C%k>M% L CC%$#% & [C A t? N ^HS9%@(NNi)FG *S# 42 "A?A1P?P(L?&(O?M   & U L & ( &          = = = @N?(*!2  L & U N?( N?(PP P?P    !%&!      = → = = = (& $()$?%B$ !S3*!2C & @S3*!2% & C " & ? '&+ → FG N & ? &+ → q!S3*!2C & IS3*!2C & 03 uS3*!2% & C FGBmn[3*!2% & C +nIS3*!2% & ,+!  J3KG&!?nFGN?A*!2C & % !#! !&DN?&*!2% & FGKG& FG!?nJ3! !KG& FGBS3*!2% & CFG2 "N?A*!21N?M*!2N?P*!2N?L*!2 J3KG&FGN?A*!2C & BqFGN?A*!2 % & C % !#,7<*N?&*!2% & BS3*!2 FG +n2N?& *!267S3*!2% & C! 03 FG2N?A'N?&@N?M*!2 (L,- !:2T %%C  " @(A  vX%C  " @(& !KG%%C% & 3_+#w!+KG FGSH!BF>2;Fkn]2x!] #;FG?]032FGBc((?P h] !B!k>"jC L j% L  FG&(?M"a32FG % L C%!  !HG% & %%C2 "P?L1V?L(N?L(?NL %X%C'% &  N () & → % L C% $ L     + )FH2((?P M  %%C'&" & C L ( → C & '% & C'A" ↓ ( ( &(?M N?NU A A (NP  *   = = × =  Q %%C @N?NULN@(?U\ L ((?P (?U (N?L    = − = !KG-*N?(*!2%CC%N?&*!2%%Ck=> "jC L j% L B032FG"FG2 "(NP1(N?P&(M&(?M N?(*!2%CC%YN?&*!2" N?&*!2%%CYN?P*!2" YJ" ]ynzD-*?%?C !#iCUL?L032FGa_ TH Fn?e(*!2zYA*!2"E`Ez2 "%%C1$%C) & % & $%C) &  & % A $%C) & ((,-% 67(??%F233%;*,-%1GH'G JKGU FG!n>% & [C A ?(AN N BS3FG2 "(N1(&(U(O {k $ () & ' ' + YFG(U J(L&?PKG-*L FGn>% & [C A |?(AN N YKG #S3*!2I#032FG2(((?&[3*!22 "N?(*!21N?&*!2N?L*!2N?A*!2 JKGL FG! M E!Jh1Eah* FG @*  ' &    Y &    @(L&?Pd(((?&@&(?M ! & &(?M (?& (P !&!      = = = ⇒ ∑ ∑  *K @ (?& N?& M =  (&,-%I+(<30 (+&,_!S_cH*032FG0;e]S]0; t4032FG(KG(] k;_!B*S_m032FG(*!2"Y(*!21!|;et *!2"Y*!21$>t?2:2T8IH) EB*S_x032FG$"Y1)!f}*!2]*H; SHW*Ee#ZFGS3*!2]*HFG2  )/0)#12z~H FG>a  & $ ) $ ) & ' ' ' 3  '4 3 4 + → + %!|vC%'aYvCa' ( & % & E!](*!2 FGk>a! (*!2*3!2B032FG cLVd(@LP 67=m!032FG FG032FG*3!2B#;Z FGS3*!2 FG?% & e#t4E`E Fnk O    )/0)5!)&t~H Fn vd%C'" & C N L ?( & → vdCC%'&" E!](*!2* FnY(*!2t ⇒  ∆ *@AUd&V@(M67=m!*  ?* t Y  ? " YE`E  )/0)')&z~H>0m* v$CC%) t 'tjC%Yv$CCj) t 't% & C %!|vCC%'jC%YvCCj'% & C (*!2Y(*!2Y ∆ * ↑ @&&   )/0)!%&!t~Htu# vCCv • 'jC%YvCCj'v • C% (*!2Y(*!2Y ∆ * ↑ @&LdQ v •  )/0))')&t~H>%2 %CCXvXj% & '%2Y%CCXvXj% L 2 (*!2Y(*!2Y ∆ * ↑ @LM?U !&N?(UKG&t!nke>j & C L B FG62ZC & $0)*3BFG&P?VM*3^ 462 "A?PA2Z1A?AP2Z&?&A2Z&?A&2Z€a=H0 ^ B&t2 3 − `& 3 − 'j & C L Y& 3 (− 'C & ↑ '% & C E!&*!2Y&*!2(*!2  ⇒ ∆ *@&$&LX(()@AA E!ma32FGc&P?VMd&N?(U@P?P( Y[3*!2C & @ P?P( N?& AA = YE;ZC & 6@N?&&&?A@A?AP2Z !(NKG& FG!n0== !,-.k e>j0*2!! (A?A] b62Z0Z% & $0)6# 42 "(?(&2Z1&?&A2ZL?LM2ZA?AP2Z E!(*!2 FGHY(*!2!2'N?U*!2% & B032FG c M M & & $ ) (?A & (A?( OP AU     (   (  − = + ∆ = &LX(@&& 67!D(*!2*3!2N?U*!2% &  Bc (A?Ad(N@A?AY[3*!2% & @ A?AN?U N?( && =  YE;Z% & 6@N?(&&?A@&?&A2Z a8!!N?NU*!2S(tn>( FGn <3=U?MaC%Q|0?08U?AOUS#B<3=A?&aC% FGM?&&U*367EES2 "$CC & % U ) & 1$CC% L ) &  $CC% & % & % L ) & a=H0 P  6B aC% @& S YS&! et& FGn J|S2v$CCv • ) &  v$CCv • ) & '&aC%Yv$CCa) & '&v • C% (*!2&*!2Y(*!2B*@$LV?&d&v • ) ⇒ N?NLOU*!2NNOU*!2YN?NLOU*!2B*@M?&&UdU?AOU@N?OU YN?NLOU$OPd&v • )@N?OUYv • @&VYv • @ & % U X Q S @ U?AOU (AM N?NLOU = YQ v '$AA'&V)&@(AMYQ v @N 67oS2$CC & % U ) & (L,-%1GH,-1GH'G XE !H#?032FG]*HI03 2FGSHW*! "'1Y' EB* " '* 1 @*  '*  X ^* E 2032FG] F>H Q [ 2032FG]SH gHeu]Fw#* E @* [ X[9kH!!<3 !H a3(G]"$?%)B & & & $ ) $ ) $ )       6   + =  Y & & & $ ) $ ) $ )       6   + = ^HS903G]yn"$?%?C) "'C & YC & '% & C E# & & &     *   + = + 6>* " @*  '* % '* C J3!!**KG• & % M ? L % A ? A % P BFG(&?VP C & U?OM% & CEZ 4*/$JS3A?(P) !&?PLKG& FGnke>jB! N?PVM2Z % & $0)***30^ 4*2 "U?AV1A?VUU?VAA?UV !A?&KG-* FG2?!2?tp!*ke>j ]! N?MO&2Z% & $0)(FGKG bza32FG z2 "&?UU1U?U&U?&UU?NU HLG] <m#(<9%2+Y[3*!2j@&% & @ &N?NL@NNM*!2 {kJh1Eah Y* z @A?&'N?NM$&LX()@U?U& Ω KG&!n2*&DI `(J*3!!FG(?NP% & C `&k>% & F$j? N )BKG"J*"3!!B;Z C & $0)FG2 "(?ALA2Z1(?AAL2Z(?LAA2Z(?AAA2Z 6B!n<S3*!2C & @S*!2% & C@N?NM*!2 Y & $ &) $ &) N?NM  7  7   = = V  E!1EjE1Eah# $ &) $ ) N?NM  7  *   = = Y & $ ) N?NM  *  = Y & &&?AN?NM (?LAA   = = 2Z EF>!!eKG•-*& FG"?1FGKGz-* !2pj=3!!•BFGN?MMC & 6703!!z B032FGC & % & C2 "N?VNL1N?LVN?VAN?VL (A)8&: j#*f8#;2S3#*XC%?Xj% &? jC & j !#}FG(A?(KG-*&] !#032FG89 n0~*AUJ3!!KG&] !FGN?NO*!2j & % ] !#2 "  M % U jC &  M % A $jC & ) &  1  M % A $jC & ) &  M % L $C%) L   M % L $jC & ) L  M % & $jC & ) A   M % & $jC & ) A  M %$jC & ) U ^  2S3#*jC &  B !&G] ! E#E`EFnFn&G] ! M M & $ )     ( −  $‚  ‚ • @'() M M & $ )     ( − Y & &  ( (*!2Y &  *!2 (A?( OP AU+ YN?NO*!2 Y (?A = ?@(?@&YJ" %KGz-*& FG!#S3<9IJ3!!N?&U *!2zFG((?&2ZC & $0)Q|0N?&U*!2z*k>jF] ! L?V&2Z% & $0) FGz2 "  L % O C% L % M $C%) & 1  A % V C% A % P $C%) &   & % U C% & % A $C%) &   L % O C% L % U $C%) L J uyƒ oS„:*+*g…    (N

Ngày đăng: 25/12/2014, 19:07

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan