báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu đặc điểm lâm học và đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng, xúc tiến tái sinh và gây trồng rừng dẻ ăn hạt ở tây nguyên

25 794 0
báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu đặc điểm lâm học và đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng, xúc tiến tái sinh và gây trồng rừng dẻ ăn hạt ở tây nguyên

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

i) Đặt vấn đề Tây Nguyên vùng có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, địa hình đa dạng vừa có khí hậu nhiệt đới, vừa có khí hậu nhiệt đới, địa hình có chênh lệch độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho phân bố nhiều lồi dẻ, có số lồi dẻ ăn hạt Dẻ ăn hạt nhóm lồi địa đa tác dụng có giá trị kinh tế cao: gỗ làm nhà, đồ gia dụng,… đặc biệt hạt dẻ loại thực phẩm có giá trị Tuy nhiên, nghiên cứu dẻ ăn hạt cịn ít, chủ yếu dừng lại việc mơ tả đặc điểm hình thái phân bố, thiếu sở khoa học cho việc xây dựng hướng dẫn kỹ thuật gây trồng phát triển Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu đặc điểm lâm học đề xuất biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng, xúc tiến tái sinh gây trồng rừng dẻ ăn hạt Tây Nguyên thực nhằm góp phần bổ sung hoàn thiện thêm sở khoa học, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng, nuôi dưỡng, xúc tiến tái sinh rừng dẻ ăn hạt cần thiết (ii) Nội dung phương pháp nghiên cứu 2.1 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu số đặc điểm hình thái, sinh thái lồi dẻ ăn hạt - Nghiên cứu đặc điểm lâm học Dẻ anh Kha thụ nguyên - Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng xúc tiến tái sinh rừng Dẻ anh Kha thụ nguyên Tây Nguyên - Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng rừng dẻ ăn hạt - Thử nghiệm trồng số loại dẻ ăn hạt khác Tây Nguyên 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 PP nghiên cứu số đặc điểm hình thái, sinh thái lồi dẻ ăn hạt: Kế thừa tài liệu nghiên cứu có, kết hợp thu thập mẫu trường để giám định tiêu tiến hành mô tả, chụp ảnh hình thái, kích thước lá, hoa, quả, hạt lồi dẻ ăn hạt có phân bố tự nhiên vùng đồng thời xác định vùng phân bố đặc điểm sinh thái, khí hậu, đất đai lồi dẻ ăn hạt 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm lâm học Dẻ anh Kha thụ nguyên - PP nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc lâm phần Dẻ anh Kha thụ nguyên Trên đai cao, chọn lập ƠTC điển hình tạm thời lâm phần có Dẻ anh Kha thụ nguyên phân bố, diện tích ƠTC sơ cấp 2.500 m2 (50m x 50m) Trong ÔTC sơ cấp chia thành mạng lưới 25 thứ cấp, diện tích ô thứ cấp 100 m2 (10 m x 10 m) Trong ô thứ cấp xác định tên loài đo đếm toàn số gỗ có D1.3 ≥ cm theo tiêu như: D1.3; Hvn; Hdc; Dt + PP xác định tổ thành lồi gỗ ưu thế: Tổ thành lồi tính theo phương pháp Curtis Mc Intosh (1951) Trị số IV tính theo cơng thức (2.1) De an hat Trong đó: Z sản lượng hạt giống (kg/ha); N: số ha; B: tổng số tiêu chuẩn; C: số hạt bình quân quả; F: Độ hạt; P Khối lượng 1000 hạt (gr) + Thiết lập quan hệ: Áp dụng phương pháp phân tích thống kê lâm nghiệp với trợ giúp phần mềm chuyên dụng SPSS 13.0 Excel máy vi tính để mô mối quan hệ suất hạt với tiêu sinh trưởng - PP nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Dẻ anh Kha thụ ngun Trong ƠTC thiết lập 30 dạng (ƠDB) diện tích m2 (2 m x m) Đo đếm gỗ tái sinh có D1.3 ≤ 6cm Các tiêu xác định: Loài cây, Hvn, phẩm chất cây, nguồn gốc tái sinh Mật độ tái sinh; Phân bố số tái sinh theo chiều cao Chất lượng tái sinh nguồn gốc tái sinh tính theo cơng thức: Trong đó: ni: số ÔDB 2.2.3 PP nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng xúc tiến tái sinh - PP nghiên cứu kỹ thuật nuôi dưỡng rừng Dẻ anh Kha thụ nguyên: Thí nghiệm bố trí với nhân tố: Biện pháp kỹ thuật (Tác động cao, bón phân; Tác động thấp; Đối chứng) độ tàn che (0,35 – 0,4; 0,5 – 0,6 đối chứng) Mỗi CT lặp lại lần - PP nghiên cứu kỹ thuật xúc tiến tái sinh rừng Dẻ anh: Thí nghiệm bố trí nhân tố: (i) Biện pháp kỹ thuật (Xúc tiến tái sinh tự nhiên; Chăm sóc tái sinh; Không tác động) (ii) độ tàn che (0,35 – 0,4; 0,5 – 0,6 đối chứng) Mỗi CT lặp lại lần 2.2.4 Phương pháp nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng Dẻ ăn hạt - Phương pháp nghiên cứu nhân giống sinh dưỡng Dẻ anh Kha thụ nguyên * PP nghiên cứu kỹ thuật giâm hom cành: Bố trí thử nghiệm loại hom (hom non hom bánh tẻ), với loại thuốc (IBA IAA) với nồng độ (500 ppm, 1.000 ppm 1.500 ppm * Phương pháp nghiên cứu kỹ thuật ghép: phương pháp (ghép nêm, ghép áp ghép mắt) - PP nghiên cứu phương thức trồng (Thuần loài, hỗn giao với Keo TT hỗn giao địa) mật độ trồng (830; 1.100 1.660 cây/ha) 2.2.5 Phương pháp thử nghiệm trồng loài (Dẻ yên thế, Dẻ trùng khánh Dẻ trung quốc), trồng lồi với mật độ 1.100 cây/ha, bón lót 0,5 kg hữu vi sinh + 0,05 kg NPK Mỗi lồi trồng với diện tích 0,5 ha, chia cho lần lặp lại Phương pháp xử lý số liệu: Ứng dụng phương pháp thống kê toán học lâm nghiệp để xử lý, phân tích số liệu với trợ giúp phần mềm SPSS, Excel máy vi tính (Nguyễn Hải Tuất cs, 2006) (Nguyễn Hải Tuất, Nguyễn Trọng Bình, 2005) (iii) Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Kết NC đặc điểm hình thái, sinh thái lồi dẻ ăn hạt Tây Nguyên 3.1.1 Kết nghiên cứu đặc điểm hình thái lồi dẻ ăn hạt Kết nghiên cứu phân loại cho thấy, vùng Tây Ngun có phân bố 11 lồi dẻ có khả cho hạt ăn thuộc chi, có chủ yếu thuộc chi Castanopsis (9/11 loài) chi Lithocarpus (2/11 loài) 3.1.2 Kết nghiên cứu đặc điểm phân bố sinh thái loài dẻ ăn hạt Trong 11 loài dẻ ăn hạt phân bố Tây Nguyên có lồi với biên độ sinh thái rộng Dẻ anh Kha thụ ngun, lồi có biên độ sinh thái vừa lồi có biên độ hẹp Phần lớn loài dẻ ăn hạt (8/11 loài » 72,7%) thường xuất kiểu rừng rộng thường xanh Kha thụ nguyên, Kha thụ chevalier, Kha thụ nhiếm, Dẻ gai ấn độ, Cà ổi vọng phu, Kha thụ gunier, Dẻ sừng nai Dẻ đá Với loài Dẻ anh, Cà ổi trung hoa Sồi đỏ xuất kiểu rừng rừng rộng thường xanh rừng bán thường xanh rộng xen kim Dẻ anh Kha thụ nguyên phân bố nhóm đất: đất xám đất đỏ bazan 3.2 Kết nghiên cứu đặc điểm lâm học Dẻ anh Kha thụ nguyên 3.2.1 Kết nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc lâm phần - Kết nghiên cứu cấu trúc mật độ tổ thành tầng cao: Mật độ Dẻ anh có xu hướng tăng dần từ 44 cây/ha đến 156 cây/ha độ cao < 1.000 m, lên cao giảm (ở độ cao > 1.500 m 24 cây/ha) Chỉ số IV% Dẻ anh cao Sa Thầy – Kon Tum (30,9%) Mật độ Kha thụ nguyên dao động lớn (8 – 180 cây/ha) Kết phân tích cho thấy nơi Dẻ anh Kha thụ nguyên có mật độ cao lựa chọn sinh trưởng, phát triển tốt để chuyển hoá thành rừng dẻ cung cấp hạt, nơi phân bố với mật độ thấp nên giữ lại tất Dẻ anh Kha thụ nguyên Cần tác động biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân, tỉa cành, tạo tán, đồng thời ken chết phi mục đích, cạnh tranh với mục đích để rừng dẻ có sản lượng hạt cao - Kết nghiên cứu cấu trúc n/D1.3 Dẻ anh Kha thụ nguyên: Cấu trúc n/D1,3 rừng tự nhiên có lồi Dẻ anh Kha thụ nguyên phân bố Tây Nguyên chủ yếu tuân theo dạng hàm Weibull (70%) phân bố khoảng cách (30%) Đối với hàm Weibull, tham số α < 3, nghĩa phân bố có dạng lệch trái, với hàm khoảng dạng đỉnh lệch trái, điều chứng tỏ hầu hết lâm phần tập chung cấp đường kính thấp (D1.3 < 32cm) - Kết nghiên cứu cấu trúc n/Hvn lâm phần Dẻ anh Kha thụ nguyên Tương tự phân bố số theo cấp đường kính, phân bố n/Hvn chủ yếu phù hợp với phân bố Weibull dạng lệch trái (tham số α < 3) Chiều cao lâm phần thấp, phù hợp với phân bố n/D1.3 Các có kích thước lớn bị khai thác, chủ yếu có giá trị kinh tế, lại chủ yếu gỗ giá trị, kích thước nhỏ Vì vậy, với lâm phần có mật độ Dẻ anh Kha thụ nguyên tầng cao (> 200 cây/ha) cần nuôi dưỡng kinh doanh theo hướng lấy cách tác động biện pháp kỹ thuật phát dây leo, bụi, ken tỉa phi mục đích, điều chỉnh không gian dinh dưỡng hợp lý nhằm nâng cao suất hạt - Quan hệ Dẻ anh Kha thụ nguyên với loài ưu quần xã Dẻ anh có quan hệ theo chiều hướng tích cực, hỗ trợ với 12 lồi như: Chị xót, Sồi braian, Chân chim, ngược lại có quan hệ cạnh tranh với lồi Hậu phát, Sung rừng Sịi tía Kha thụ ngun có quan hệ cạnh tranh tương tác với Sịi tía, Chân chim Chị xót quan hệ ngẫu nhiên với Khuya áo, Bời lời Dẻ cọng mảnh Vì vậy, sở quan trọng bước đầu đề xuất lựa chọn loài trồng hỗn giao phù hợp - Mối quan hệ suất với tiêu sinh trưởng Dẻ anh có dạng: 3.2.2 Kết nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên Dẻ anh Kha thụ nguyên - Kết nghiên cứu mật độ tái sinh: Mật độ Dẻ anh tái sinh có dao động lớn từ 167 (Đà Lạt) đến 7.810 cây/ha (Sa Thầy – Kon Tum) với Kha thụ nguyên mật độ tái sinh đồng đều, dao động từ 667 – 2.000 cây/ha Tỷ lệ số tái sinh có triển vọng thấp (< 37,5%) - Kết nghiên cứu phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao: Số lượng tái sinh Dẻ anh Kha thụ nguyên chủ yếu tập trung cấp chiều cao I (Hvn < 0,5 m) có xu hướng giảm dần từ cấp I đến cấp VII Phân bố n/Hvn phù hợp với phân bố giảm theo hàm Meyer Tuy nhiên, số điểm phù hợp phân bố khoảng cách phân bố Weibull Phân bố Weibull, a @ 1, chứng tỏ phân bố có dạng giảm Đường cong phân bố giảm lõm có xu hướng bẹt dần (vì b@ 1) Kết kiểm tra cho thấy hàm phân bố chọn để mô cấu trúc n/Hvn phù hợp (c2tính < c205) - Kết nghiên cứu nguồn gốc chất lượng tái sinh: Dẻ anh tái sinh mức độ từ trung bình trở lên chiếm tỷ lệ cao (> 81,9 %), với Kha thụ nguyên đạt > 62,5 % Tỷ lệ tái sinh chồi hạt Dẻ anh có chệnh lệch khơng lớn Từ kết phân tích cho thấy, tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc lồi Dẻ anh Kha thụ ngun khơng chịu ảnh hưởng nhiều đai cao độ tàn che hay kiểu rừng mà chịu chi phối đặc tính sinh vật học lồi Từ kết phân tích ta nhận thấy, cần tác động biện pháp kỹ thuật lâm sinh xúc tiến tái sinh tự nhiên kết hợp trồng bổ sung vào nơi có mật độ Dẻ anh Kha thụ nguyên tái sinh thấp Đơn giản hóa tổ thành Dẻ anh Kha thụ nguyên từ giai đoạn tái sinh cách loại bỏ lồi giá trị kinh tế có xu hướng cạnh tranh với Dẻ anh Kha thụ nguyên Đồng thời luỗng phát dây leo, bụi, mở tán tạo diện tích dinh dưỡng, kết hợp chăm sóc, bón phân nơi có cường độ kinh doanh cao để dẫn rừng theo ý muốn phù hợp với mục đích kinh doanh rừng theo hướng lấy 3.3 Kết NC BPKT NDưỡng xúc tiến tái sinh rừng Dẻ anh Kha thụ nguyên 3.3.1 Kết nghiên cứu kỹ thuật nuôi dưỡng rừng Dẻ anh Kha thụ nguyên Năng suất vượt trội thí nghiệm ni dưỡng Dẻ anh tăng từ 6,7 – 31,7 % so với trước tác động Với thí nghiệm Kha thụ ngun tỷ lệ dao động 6,7 – 22,3 % Độ tàn che khác ảnh hưởng khác đến độ vượt trội suất dẻ, cao lên tới 31,7% cơng thức CT1/TC1 lồi Dẻ anh Sa Thầy – Kon Tum Đối với Kha thụ nguyên độ vượt trội cao công thức CT1/TC2 (22,3%) Bón phân khơng bón phân chưa có ảnh hưởng rõ rệt đến độ vượt trội suất hạt dẻ Tuy nhiên, cần áp dụng biện pháp lâm sinh để điều chỉnh không gian dinh dưỡng, mở tán với độ tàn che 40-60% rừng dẻ cho suất hạt cao 3.3.2 Kết nghiên cứu kỹ thuật xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng Dẻ anh Tăng trưởng thường xuyên định kỳ D1.3 cao công thức CT2/TC2 với ZD1.3 đạt 1,63 cm Về tăng trưởng thường xuyên định kỳ ZHvn cao 1,94 m (CT2/ĐC) Về ZDt cao đạt 1,05 m (CT2/TC2) Từ kết ta thấy áp biện pháp kỹ thuật xúc tiến tái sinh lượng tăng trưởng thường xuyên định kỳ (sau 31 tháng tác động) gấp 1,3 – 1,6 lần so với đối chứng 3.4 Kết nghiên cứu kỹ thuật gây trồng Dẻ anh Kha thụ nguyên 3.4.3 Kết nghiên cứu kỹ thuật nhân giống sinh dưỡng 3.4.3.1 Kết nghiên cứu kỹ thuật giâm hom cành Kết cho thấy thuốc IAA thuốc IBA nồng độ 1.500 ppm công thức đối chứng lồi Dẻ anh Kha thụ ngun khơng có khả rễ Kha thụ ngun tỷ lệ rễ cơng thức thí nghiệm thấp dao động 15,6 – 28,1 % (sau 30 ngày) Dẻ anh tỷ lệ rễ giảm dần xuống 18,8 % (hom bánh tẻ, 500 ppm IBA) sau 60 ngày 3.4.3.2 Kết nghiên cứu kỹ thuật ghép Kha thụ nguyên phương pháp ghép nêm cho tỷ lệ sống cao đạt 66,7 %, ghép áp cho tỷ lệ cao 57,5%, phương pháp ghép mắt cho tỷ lệ thấp đạt 6,7% Dẻ anh tỷ lệ sống phương pháp ghép áp cao 42,5%, phương pháp ghép nêm đạt tỷ lệ 32,5%, thấp phương pháp ghép mắt đạt 4,2% Kết phân tích phương sai nhân tố Dẻ anh Kha thụ nguyên nên áp dụng phương pháp ghép nêm ghép áp nhân giống sinh dưỡng 3.4.5 Kết nghiên cứu phương thức mật độ trồng 3.3.5.1 Kết NC ảnh hưởng phương thức mật độ trồng đến sinh trưởng Dẻ anh * Tăng trưởng Dẻ anh sau 39 tháng trồng Đam Rơng – Lâm Đồng Kết tính tốn lượng tăng trưởng bình quân chung sau 39 tháng tuổi tổng hợp bảng 3.3 Bảng 3.3 Tăng trưởng Dẻ anh Đam Rông – Lâm Đồng tuổi Phương thức trồng 830 cây/ha 1.100 cây/ha 1.660 cây/ha DD1,3 (cm) DHvn (m) DDt (m) DD1,3 (cm) DHvn (m) DDt (m) DD1,3 (cm) DHvn (m) DDt (m) Dẻ anh 0,79 1,00 0,50 0,67 0,91 0,48 0,62 0,91 0,45 Dẻ anh xen Keo 0,80 0,99 0,53 0,75 0,95 0,52 0,72 0,92 0,48 Dẻ anh xen Bời lời 0,81 0,99 0,57 0,77 0,97 0,54 0,70 0,94 0,52 Từ kết bảng 3.3 cho thấy, tăng trưởng bình quân chung D1.3 cao phương thức trồng Dẻ anh xen Bời lời mật độ 830 cây/ha thấp phương thức trồng Dẻ anh loài với mật độ 1.660 cây/ha Tăng trưởng bình quân chung Dt cao phương thức hỗn giao xen Bời lời với mật độ trồng 830 cây/ha thấp phương thức trồng loài mật độ trồng 1,660 cây/ha Đây sở khoa học góp phần đề xuất phương thức mật độ trồng phù hợp loài Dẻ anh Tây Nguyên 3.3.5.2 Kết NC ảnh hưởng PT mật độ trồng đến sinh trưởng Kha thụ nguyên * Tăng trưởng bình quân chung Kha thụ nguyên Đam Rông – Lâm Đồng Lượng tăng trưởng bình quân chung cao với phương thức trồng hỗn giao Bời lời mật độ 830 cây/ha thấp phương thức trồng loài với mật độ 1.660 cây/ha (Bảng 3.4) Kết phân tích phương sai chưa có ảnh hưởng tương tác rõ rệt nhân tố mật độ phương thức trồng đến lượng tăng trưởng bình quân chung DD1.3, DHvn DDt với mức ý nghĩa α = 0,05 Phương thức trồng hỗn giao Kha thụ nguyên với Bời lời hỗn giao với Keo tai tượng cho sinh trưởng tốt nhất, song chưa có khác rõ rệt phương thức (Sig > 0,05) Mật độ trồng 830 cây/ha có ảnh hưởng tốt DD1.3, DHvn DDt Từ kết phân tích cho thấy Kha thụ nguyên trồng Tây Nguyên nên áp dụng phương thức trồng hỗn giao với Bời lời mật độ 830 cây/ha cho lượng tăng trưởng bình quân chung đạt cao Bảng 3.4 Tăng trưởng Kha thụ nguyên Đam Rông – Lâm Đồng tuổi Phương thức trồng Mật độ 830 cây/ha 1.100 cây/ha 1.660 cây/ha DD1.3 (cm) DHvn (m) DDt (m) DD1.3 (cm) DHvn (m) DDt (m) DD1.3 (cm) DHvn (m) DDt (m) Kha thụ nguyên (KTN) 0,79 1,03 0,59 0,72 0,92 0,50 0,68 0,91 0,47 KTN hỗn giao Keo TT 0,85 1,06 0,60 0,80 0,95 0,55 0,80 0,95 0,54 KTN hỗn giao Bời lời 0,88 1,07 0,62 0,83 0,95 0,59 0,80 0,95 0,56 3.4.6 Kết mơ hình trồng phân tán vườn hộ gia đình Mơ hình trồng phân tán tỷ lệ sống trồng cao (> 86%), cao Kha thụ nguyên trồng quanh vườn nhà Sinh trưởng trung bình sau năm trồng Dẻ anh đường kính D1.3 1,29 cm; Chiều cao vút (Hvn) đạt 1,16 m đường kính tán (Dt) đạt 0,7 m Với Kha thụ nguyên D1.3 1,26 cm; Chiều cao vút (Hvn) đạt 1,28 m đường kính tán (Dt) đạt 0,66 m So với mơ hình thí nghiệm trồng tập trung sinh trưởng trung bình D1.3; Hvn Dt mơ hình phân tán tăng gấp lần Kết cho thấy mơ hình trồng Dẻ anh Kha thụ ngun vườn hộ (nương cà phê vườn quanh nhà) triển vọng Đây mơ hình cần triển khai nhân rộng điều kiện tương tự 3.5 Kết thử nghiệm gây trồng loài dẻ ăn hạt Tây Ngun Mơ hình trồng thử nghiệm lồi Dẻ yên thế, Dẻ trùng khánh Dẻ trung quốc tỏ khơng thích hợp với điều kiện khí hậu đất đai Theo dõi tháng đầu sau trồng tỷ lệ sống cao (> 87 %), sau 12 tháng trồng có tượng chết dần, tỷ lệ sống thấp < 20,5% Từ kết phân tích cho thấy với lồi dẻ ăn hạt có xuất xứ từ miền Bắc (Dẻ trùng khánh, Dẻ yên Dẻ trung quốc) không nên dẫn giống trồng địa điểm trồng thử nghiệm địa điểm có điều kiện khí hậu, đất đai tương tự tỉnh vùng Tây Nguyên (iv) Kết luận đề nghị 4.1 Kết luận Vùng Tây Ngun xác định có 11 lồi dẻ cho hạt ăn thuộc chi Castanopsis (9/11 loài) Lithocarpus (2/11 loài) Dẻ anh Kha thụ nguyên lồi có biên độ sinh thái rộng Phần lớn dẻ ăn hạt Tây Nguyên (72,7%) thường xuất kiểu rừng rộng thường xanh Với loài Dẻ anh, Cà ổi trung hoa Sồi đỏ xuất kiểu rừng rừng rộng thường xanh rừng bán thường xanh rộng xen kim Số loài dẻ ăn hạt phân bố độ cao < 1.500 m chiếm chủ yếu 8/11 loài (72,7%) Chỉ số IV % Dẻ anh dao động lớn từ 2,2 – 30,9 %, với Kha thụ nguyên số từ 1,3 – 24,1 % Tổ thành tầng gỗ cao đơn giản Số lồi tham gia vào cơng thức tổ thành từ – loài, độ cao > 1.500 Dẻ anh Kha thụ ngun khơng có tên cơng thức tổ thành - Dẻ ăn hạt có khả tái sinh chồi hạt tốt, dao động từ 165 – 7.810 cây/ha, số tái sinh có triển vọng chiếm tỷ lệ khơng cao < 37,5 % Mơ hình mơ quan hệ suất tiêu sinh trưởng thiết lập là: Áp dụng biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng rừng Dẻ anh Kha thụ nguyên với độ tàn che 0,4 – 0,6 suất hạt tăng lên từ 22,3 % – 31,7% Bón phân với liều lượng kg NPK + kg hữu vi sinh/gốc chưa ảnh hưởng đến suất hạt Áp dụng biện pháp kỹ thuật mở tán với độ tàn che 0,4 – 0,6, kết hợp bón phân 0,2 kg NPK + 1,5 kg hữu vi sinh lượng trưởng thường xuyên định kỳ tăng gấp 1,3 – 1,6 lần so với đối chứng Ghép nêm Kha thụ nguyên tỷ lệ sống cao (66,7%), với Dẻ anh ghép áp tỷ lệ sống (42,5 %) Giâm hom cành với thuốc IBA nồng độ 500 ppm sử dụng hom bánh tẻ tỷ lệ rễ đạt 28,1 % (sau 30 ngày) Dẻ anh Kha thụ nguyên áp dụng theo phương thức trồng hỗn giao với Bời lời mật độ 830 cây/ha cho sinh trưởng tốt Mơ hình trồng phân tán sinh trưởng sau năm trồng tăng lần so với mơ hình thí nghiệm trồng tập trung Dẻ trùng khánh, Dẻ yên Dẻ trung quốc không nên gây trồng Đam Rông – Lâm Đồng Pleiku – Gia Lai địa điểm có điều kiện khí hậu đất đai tương tự Tây Nguyên 4.2 Đề nghị - Cần tiếp tục nghiên cứu hệ thống biện pháp kỹ thuật lâm sinh gây trồng phát triển lồi dẻ ăn hạt cịn lại - Cần tiếp tục chăm sóc theo dõi mơ hình đề tài để có sở khoa học kết luận cách khách quan kết nghiên cứu (v) Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Nguyễn Tiến Bân (2003), Danh mục loài thực vật Việt Nam, Tập II, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 227-270 Nguyễn Hải Tuất, Nguyễn Trọng Bình (2005), Khai thác sử dụng SPSS xử lý số liệu Lâm nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Hải Tuất, Vũ Tiến Hinh, Ngô Kim Khôi (2006), Phân tích thống kê Lâm nghiệp, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội ...- Nghiên cứu đặc điểm lâm học Dẻ anh Kha thụ nguyên - Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng xúc tiến tái sinh rừng Dẻ anh Kha thụ nguyên Tây Nguyên - Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng. .. trồng rừng dẻ ăn hạt - Thử nghiệm trồng số loại dẻ ăn hạt khác Tây Nguyên 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 PP nghiên cứu số đặc điểm hình thái, sinh thái loài dẻ ăn hạt: Kế thừa tài liệu nghiên cứu. .. lặp lại lần 2.2.4 Phương pháp nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng Dẻ ăn hạt - Phương pháp nghiên cứu nhân giống sinh dưỡng Dẻ anh Kha thụ nguyên * PP nghiên cứu kỹ thuật giâm hom cành: Bố

Ngày đăng: 19/12/2014, 13:04

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan