0

Giáo án hóa học 8 hay

87 1,009 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2014, 19:41

a.Về kiến thức. HS biết hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến chất và ứng dụng của chúng Hóa học có vai trò quan trọng trọng cuộc sống của chúng ta. Biết phải làm thế nào để học tốt môn hóa họcb. Về kĩ năng. Rèn kĩ năng quan sát, phân tích hiện tượng thí nghiệm Kĩ năng thu thập, sử dụng thông tin dữ liệuc. Về thái độ. Học sinh có long ham thích học tập môn hóa học GV: Hoàng Trọng Hải Trường THCS Xuân Hòa- HQ- CB Tiết 1- Bài 1 Më ®Çu m«n hãa häc Ngày soạn: / / 201 Ngày dạy: / / 201 tại lớp sĩ số học sinh vắng Ngày dạy: / / 201 tại lớp sĩ số học sinh vắng 1. Mục tiêu: a.Về kiến thức. - HS biết hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến chất và ứng dụng của chúng - Hóa học có vai trò quan trọng trọng cuộc sống của chúng ta. - Biết phải làm thế nào để học tốt môn hóa học b. Về kĩ năng. - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích hiện tượng thí nghiệm - Kĩ năng thu thập, sử dụng thông tin dữ liệu c. Về thái độ. - Học sinh có long ham thích học tập môn hóa học 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a.Chuẩn bị của Giáo viên. - hóa chất: dd Na0H, dd CuS0 4 , dd HCl, Zn, đinh sắt - Dụng cụ : 3 ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ b. Chuẩn bị của Học sinh. SGK, … 3. Phương pháp. - Động não, tìm tòi, nêu và giải quyết vấn đề. 4. Tiến trình bài dạy: a. Ổn định tổ chức - GV: kiểm tra sĩ số lớp b. Kiểm tra bài cũ. * Đặt vấn đề:(1’) Hóa học là môn học thực nghiệm mới . Vậy em hiểu hóa học là gì, hóa học có vai trò quan trọng trong cuộc sống như thế nào? Phải làm như thế nào để học tốt môn hóa học  bài 1 c. Dạy nội dung bài mới. Tg Hoạt động dạy và học Nội dung bài học 20’ Hoạt động 1 Tiến hành hoạt động nhóm lớn Treo bảng phụ ghi các bước tiến hành thí nghiệm B1: Quan sát trạng thái, màu sắc các chất có trong ống nghiệm ghi I. Hóa học là gì? 1. Thí nghiệm. Giáo án Hóa 8 Năm học 2014- 2015 1 GV: Hong Trng Hi Trng THCS Xuõn Hũa- HQ- CB 10 vo bng nhúm B2: - thí nghiệm 1 nh dung dch CuS0 4 (5-7 git) vo ống nghiệm thứ nhất rồi cho thêm 1ml dd NaOH vào - thí nghiệm 2 cho vào ống nghiệm hai 1ml dd axit HCl và 1 viên kẽm Quan sát nhận xét hiện tợng vào phiếu học tập B3: Quan sỏt hin tng v nờu nhn xột Tin hnh thớ nghim Qua thớ nghim em thy ó cú s bin i cht xy ra cha? Vỡ sao? Húa hc l gỡ? B xung kin thc kt lun Hot ng 2 Tin hnh tho lun nhúm nh Tr li 3 cõu hi SGK mc 1 phn II/SGK ? (5) Y/C cỏc nhúm bỏo cỏo nhn xột c mc mc 2 phn II sgk Gii thiu tranh ng dng mt s cht c th nh 0 2 , H 2 , gang, thộp Em cú nhn xột gỡ v vai trũ ca húa hc trong cuc sng? Ti sao a phng em trong nghnh chố khi phun thuc sõu phi theo quy nh v thi gian? GV. Chun KT kt lun - dd CuS0 4 : trong xut mu xanh - dd Na0H: trong xut khụng mu - dd HCl : trong xut khụng mu a.Thí nghiệm 1 cho dd CuSO 4 tác dụng vi dd NaOH b. thí nghiệm 2 cho dd HCl tác dụng với kim loại Zn 2. Quan sỏt: - ống nghiệm 1: xuất hiện chất không tan màu xanh - ống nghiệm 2 xuất hiện bọt khí * kt lun: cỏc T/N trờn cú s bin i ca cỏc cht. 3. Nhn xột: Húa hc l khoa hc N/C cỏc cht, s bin i cht. II. Húa hc cú vai trũ nh th no trong cuc sng ca chỳng ta? Húa hc cú vai trũ rt quan trng trong cuc sng ca chỳng ta: +Nh húa hc con ngi ó to nờn cỏc cht cú nhng tớnh cht theo ý mun. + s dng hp lý cht Giỏo ỏn Húa 8 Nm hc 2014- 2015 2 GV: Hong Trng Hi Trng THCS Xuõn Hũa- HQ- CB 10 Hot ng 3 Tin hnh: hot ng cỏ nhõn N/c mc III/5 cho bit Khi hc húa hc cn chỳ ý cỏc hot ng gỡ? Phng phỏp hc nh th no l tt? III. Cn phi lm gỡ hc tt mụn húa: 1. các hoạt động cần chú ý khi học tập môn hóa học. - Thu thập tìm kiếm kiến thức - xử lý thông tin - vận dụng 2. Phơng pháp học tốt môn hóa. - Biết làm thí nghiệm - Có hứng thú, say mê, chủ động - Biết nhớ một cách chọn lọc, thông minh - Tự đọc thêm sách tham khảo d. Cng c, luyn tp. ( 3 ) ? húa hc l gỡ? Vai trũ ca húa hc trong cuc sng, ly vớ d minh ha? - Cỏc em phi lm gỡ hc tt mụn húa hc - c phn ghi nh e. Hng dn HS t hc nh. ( 1 ) - Hc bi theo ni dung ó ghi - Xem bi cht 5. Rỳt kinh nghim sau bi dy : Thi gian cho ton bi, tng phn : Ni dung, kin thc : Phng phỏp : Chng I : CHT- NGUYấN T - PHN T Tit 2 - Bi 2: CHT (tit 1) Ngy son: / / 201 Ngy dy: / / 201 ti lp s s hc sinh vng Ngy dy: / / 201 ti lp s s hc sinh vng 1. Mục tiêu: a. Về kiến thức. - Bit c KN cht v mt s ca cht ( Cht cú trong vt th xung quanh chỳng ta) - HS phõn bit c vt th( t nhiờn, nhõn to) , vt liu v cht. - bit c õu cú cht v ngc li, cỏc cht cu to nờn mi vt th Giỏo ỏn Húa 8 Nm hc 2014- 2015 3 GV: Hong Trng Hi Trng THCS Xuõn Hũa- HQ- CB - bit mi cht cú nhng tớnh cht nht nh, bit ng dng cht v nhng vic thớch hp trong i sng sn xut b. Về kỹ năng. - Bit quan sỏt thớ nghim nhn ra tớnh cht vt lý, tớnh cht húa hc - Bit da vo tớnh cht ca cht nhn bit v gi an ton khi dựng húa cht c. V thái độ. - Giỳp hs say mờ tỡm hiu yờu thớch b mụn 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : a. Chun b ca Giáo viên. - Dng c: cõn, cc thy tinh cú vch, king nhit k, a thy tinh - Húa cht: 1 ming st hoc nhụm, nc ct, mui n, cn b. Chun b ca Học sinh: - Nghiờn cu trc ni dung bi hc 3. Phng phỏp. - ng nóo, tỡm tũi, nờu v gii quyt vn . 4. Tiến trình bài dy : a. n nh t chc - GV: kim tra s s lp b. Kiểm tra bài cũ. (5) * Cõu hi: Húa hc l gỡ? Vai trũ ca húa hc trong i sng? * ỏp ỏn: - Húa hc l khoa hc thc nghim nghiờn cu v cht v s bin i ca cht - Húa hc cú vai trũ rt quan trng i vi i sng con ngi (to nờn cỏc cht cú tớnh cht theo ý mun v s dng hp lý cỏc cht * t vn : (1) Nh chỳng ta ó bit húa hc l khoa hc nghiờn cu v cht v s bin i ca cht . trong ni dung bi hc ngy hụm nay chỳng ta s cựng tỡm hiu v cht c. Dy ni dung bài mới. Tg Hot ng dy v hc Ni dung bi hc 18 Hoạt động 1 Yờu cu hs liờn h thc t cho bit: Vt th l gỡ? K tờn mt s vt th cú quanh ta? Phõn loi cỏc vt th k trờn? Liờn h thc t k tờn cỏc loi vt th trong mụi trng xung quanh: nh ca, trng hc, bn gh, sỏch v, cõ Cỏc vt th u gm cú hay hỡnh thnh t cỏc cht, õu cú vt th I. Cht cú õu? 1. Vt th:Cú 2 loi vt th - Vt th t nhiờn ( vd ) - Vt th nhõn to ( vd) Giỏo ỏn Húa 8 Nm hc 2014- 2015 4 GV: Hoàng Trọng Hải Trường THCS Xuân Hòa- HQ- CB ở đó có chất Phát phiếu học tập Tiến hành thảo luận nhóm lớn trả lời phiếu học tập N/C thông tin sgk mục I/ 7 hoàn thành bài tập sau Bài tập STT Tên gọi thông thường Vật thể Tự nhiên Nhân tạo 1 Không khí 2 ấm đun nước 3 Hộp bút 4 Sách vở 5 Than cây mía 6 Cuốc, xẻng 7 Nước biển 17’ Y/c 2 nhóm lên điền phiếu trên bảng Qua ví dụ trên em hãy cho biết chất có ở đâu? Cho ví dụ tên 2 chất mà em biết ? Hoạt động 2 Mỗi chất đều có tính chất nhất định và phân ra tính chất vật lý, tính chất hóa học Học sinh nghiên cứu thông tin sgk mục 1 phần II/8 hãy phân biệt tính chất hóa học và tính chất vật lý Treo bảng phụ ghi nội dung bài tập yêu cầu học sinh thực hiện Nghiên cứu thông tin sgk: + liên hệ thực tế + phân biệt S và P đỏ Tiến hành một số thí nghiệm minh họa như hòa tan, nung nóng… làm thế nào để biết được tính chất Chất có ở khắp nơi, ở đâu có vật thể là ở đó có chất II. Tính chất của chất : 1. Mỗi chất có một tính chất nhất định a. Tính chất vật lý gồm: + trạng thái, màu sắc, mùi, vị + Tính tan trong nước + Nhiệt đọ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, D ( D= M/V) b. T/C hóa học khả năng biến đổi từ chất này thành chất khác.VD: tính cháy được, bị phân hủy *Để xác định được tính chất của chất Giáo án Hóa 8 Năm học 2014- 2015 5 GV: Hoàng Trọng Hải Trường THCS Xuân Hòa- HQ- CB của chất Tại sao chúng ta phải biết tính chất của chất? Hướng dẫn hs làm thí nghiệm: phân biệt 2 chất lỏng không màu là nước và cồn Gợi ý: dựa vào tính chất khác nhau của nước và cồn Cồn: cháy được Nước: không cháy được Yêu cầu hs lấy mỗi lọ 1 ít chất lỏng đem đốt - Nếu cháy: Là cồn - Nếu ko cháy: Là nước qua thí nghiệm trên em hãy cho biết tại sao phải biết tính chất của chất ta phải: - Quan sát - Dùng dụng cụ đo - Làm thí nghiệm 2. Việc hiểu tính chất của chất có lợi gì ? - Giúp chúng ta phân biệt được chất này với chât khác - Biết cách sử dụng chất - Biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và sản xuất c. Cñng cè, luyện tập: (3’): HS làm bài tập 3, 5 sgk/ 11 Đáp án bài 5: Điền các cụm từ thích hợp sau - Một số tính chat bề ngoài của chất - Nhiệt độ sôi của chất hay khôi lượng riêng - Thử tức là làm thí nghiệm d. Híng dÉn HS tự häc ë nhµ: (2 )’ - Học bài theo nội dung ghi - Làm bài tập 1,2, 4 sgk - Chuản bị bài sau ( theo nhóm lớn) : muối, nước cất, nước tự nhiên 5. Rút kinh nghiệm sau bài dạy : Thời gian cho toàn bài, từng phần : Nội dung, kiến thức : Phương pháp : Tiết 3 - Bài 2 ChÊt ( tiết 2) Ngày soạn: / / 201 Giáo án Hóa 8 Năm học 2014- 2015 6 GV: Hong Trng Hi Trng THCS Xuõn Hũa- HQ- CB Ngy dy: / / 201 ti lp s s hc sinh vng Ngy dy: / / 201 ti lp s s hc sinh vng 1. Mục tiêu: a. Về kiến thức. - Bit c khỏi nim cht tinh khit v h hp. - Cỏch phõn bit cht nguyờn cht v hn hp da vo tớnh cht vt lớ - Bit da vo tớnh cht vt lý khỏc nhau ca cỏc cht cú trong hn hp tỏch riờng mi cht ra khi hn hp b. Về kỹ năng. - Quan sỏt mu cht, TN, hỡnh nh rut ra nhn xột v tớnh cht ca cht - phõn bit c cht v vt th, cht tinh khit v hn hp - So sỏnh tjnhs cht vt lớ ca 1 s cht gn gi trong cuc sng c. V thái độ. - Giỏo dc hc sinh lũng yờu thớch mụn hc 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a. Chuẩn bị của Giáo viên. Chun b thớ nghim ( 4 nhúm) + Húa cht: NaCl, nc ct, nc t nhiờn + Dng c: ốn cn, king st, kp g, cc thy tinh, nhit k, tm kớnh, a thuy tinh, ng hỳt b. Chuẩn bị của Học sinh: - Mui n, nc ct, nc t nhiờn 3. Phng phỏp. - ng nóo, tỡm tũi, nờu v gii quyt vn . 4. Tiến trình bài dy : a. n nh t chc - GV: kim tra s s lp b. Kiểm tra bài cũ. (5) * Cõu hi: Lm th no bit tớnh cht ca cht? Hiu tớnh cht ca cht cú li gỡ? * ỏp ỏn: - Mun bit tớnh cht ca cht phi bit : Quan sỏt, dựng ng c o, lm thớ nghim - Hiu c tớnh cht ca cht s bit : + Phõn bit cht + S dng cht + ng dng chõt * t vn : (1) Chỳng ta ó bit cht cú õu v cht cú tớnh cht nht nh. Da trờn c s no ta bit c cht ( cht tinh khit) v thu c cht t hn hp( 1 vt th gm nhiu cht) chỳng ta i vo bi hc hụm nay Giỏo ỏn Húa 8 Nm hc 2014- 2015 7 GV: Hoàng Trọng Hải Trường THCS Xuân Hòa- HQ- CB c. Dạy nội dung bài mới : Hoạt động dạy và học Nội dung bài học 15’ 10’ Hoạt động 1 Xác định thành phần của các chất có trong nước cất, nước khoáng, nước muối? Để chứng minh thành phần của nước ta làm T/N Tiến hành thí nghiệm theo nhóm lớn ( 4 nhóm) B1: Dùng ống hút nhỏ lên 3 tấm kính -Tấm 1: 1-2 giọt nước cất -Tấm 1: 1-2 giọt nước giếng (tự nhiên) -Tấm 1: 1-2 giọt nước khoáng B2: Đặt tấm kinh lên ngọn lửa đèn cồn để nước bay hơi hết  Ghi lại hiện tượng Giải thích hiện tượng ? Nước khoáng, nước muối, nước biển, … là hỗn hợp Hỗn hợp có thành phần như thế nào? Thông báo: Nước cất là chất tinh khiết và giới thiệu cách chưng cất tự nhiên( H1.4a) Quan sát và cho biết chất tinh khiết có thành phần như thế nào? Học sinh đọc thông tin sgk mục 2/10 cho biết - Tính chất của nước cất - Nước muối, nước biển, … có tính chất nào khác với nước cất ? - Nhận xét sự khác nhau về tính chất của chất tinh khiết và hỗn hợp Hoạt động 2 Liên hệ thực tế cho biết - Muốn tách được muối ăn ra III. Chất tinh khiết: 1. Hỗn hợp: a. Thí nghiệm - Hiện tượng: -Tấm kính 1: không có vết căn - Tấm kinh 2: có vết cặn - Tấm kinh 3: có vết căn mờ - Nhân xét: + Nước cất không có lẫn chất khác + nước khoáng, nước diếng có lẫn một số chất tan khác b. Kết luận: Hỗn hợp gồm 2 hay nhiều chất trộn lẫn với nhau 2. Chất tinh khiết: ( VD nước cất) Chỉ gồm 1 chất (không có lẫn chất khác) * Lưu ý: - Chất tinh khiết: Có tính chất vật lý, tính chất hóa học nhất định - Hỗn hợp có tính chất thay đổi( phụ thuộc vào thành phần của hỗn hợp) 3. Tách chất ra khỏi hỗn hợp: Giáo án Hóa 8 Năm học 2014- 2015 8 GV: Hong Trng Hi Trng THCS Xuõn Hũa- HQ- CB 10 khi nc biờn ngi ta phi lm nh th no - T ú cho bit cỏch tỏch mui ra khi nc mui( HS lm T/N) Nhit sụi ca mui l 1450 0 C Lm th no tỏch c ng tinh khit ra khi hn hp ng vi cỏt Qua thớ nghim v thớ d cho bit nguyờn tc tỏch riờng 1 cht ra khi hn hp? da vo s khỏc nhau ca tớnh cht vt lý. tỏch cht ra khi hn hp tac cú th da vo s khỏc nhau ca tớnh cht vt lý. d. Củng cố, luyn tp. (3 ): ? nờu trng tõm ca bi HS : phõn bit c hn hp v cht tinh khit GV yờu cu hs c kt lun chung sgk vn dng kin thc lm bi tp ? Cht tinh khit v hn hp cú thnh phn v tớnh cht khỏc nhau nh th no, t ú cho bit 2 tớnh cht ging nhau v 2 tớnh cht khỏc nhau ca nc nc khoỏng v nc ct e. Hớng dẫn HS t học ở nhà. (1 ) . - Hc bi theo ni dung ó ghi - Lm bi tp 6,7,8 sgk/11 - Chun b bi sau: - c bi mt s quy tc an ton trong thớ nghim 5. Rỳt kinh nghim sau bi dy : Thi gian cho ton bi, tng phn : Ni dung, kin thc : Phng phỏp : Tit 4 Bi 3 Bài thực hành 1 - Tách chất từ hỗn hợp Ngy son: / / 201 Ngy dy: / / 201 ti lp s s hc sinh vng Ngy dy: / / 201 ti lp s s hc sinh vng 1. Mc tiờu: a.V kin thc Giỏo ỏn Húa 8 Nm hc 2014- 2015 9 GV: Hoàng Trọng Hải Trường THCS Xuân Hòa- HQ- CB - HS được làm quen và biết cách sử dụng một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm - Nắm được một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm - Qua thí nghiệ rút ra được: các chất có nhiệt độ nóng chảy khác nhau, biết tách riêng các chất từ hỗn hợp b. Về kĩ năng. - Tiến hành làm một số thí nghiệm đơn giản - Nhận biết, phân biệt hóa chất c. Về thái độ. - Giáo dục tình yêu, long say mê nghiên cứu môn học - Hình thành đức tính cận thận 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a. Chuẩn bị của Giáo viên. SGK, chuẩn bị thí nghiệm cho 4 nhóm + Hóa chất: Parafin, lưu huỳnh, hỗn hợp muối ăn với cát, nước cất + Dụng cụ : Giá ống nghiệm, 2 ống nghiệm, nhiệt kế, lưới sắt, đũa thuy tinh, phễu b. Chuẩn bị của Học sinh. - SGK và xem trước bài “một số quy tắc an toàn trong thí nghiệm” 3. Phương pháp. - Động não, tìm tòi, nêu và giải quyết vấn đề. 3. Tiến trình bài dạy: a. Ổn định tổ chức - GV: kiểm tra sĩ số lớp b. Kiểm tra bài cũ. (3’) * Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ của mỗi nhóm * Đặt vấn đề:(1’) Để chứng minh 1 số kiến thức về tính chất của chất và cách tách chất ra khỏi hỗn hợp, đồng thời giúp các em làm quen dần với thí nghiệm hóa học chúng ta học bài hôm nay c. Dạy nội dung bài mới. Tg Hoạt động dạy và học Nội dung bài học 10’ Hoạt động 1 Ngiên cứu thông tin sgk mục 1/154 Nêu quy tắc an toàn khi làm thí nghiệm? Dựa vào thông tin sgk trả lời Mô ta cách đun hóa chất bằng ống nghiệm Giới thiệu một số dụng cụ thí nghiệm trong hộp dụng cụ lớp 8 I. Một số quy tắc an toàn và cách sử dụng hóa chất, dụng cụ thí nghiệm: 1. Một số quy tắc an toàn: - Làm T/N theo hướng dẫn của Gv và quy tắc - Làm theo đúng trình tự T/N - Đèn cồn dùng song cần đậy lắp để tắt lửa - Vệ sinh dụng cụ khi làm song T/N 2. Cách sử dụng hóa chất: (sgk) Giáo án Hóa 8 Năm học 2014- 2015 10 [...]... bi tp 1, 3, 8 SGK/20 - GV hng dn cho HS bi 8: da vo nh ngha v NTHH cỏc em hóy cho bit nhng nguyờn t cú c im th no thỡ thuc cựng mt nguyờn t húa hc Giỏo ỏn Húa 8 Nm hc 2014- 2015 16 GV: Hong Trng Hi Trng THCS Xuõn Hũa- HQ- CB phng ỏn D 5 Rỳt kinh nghim sau bi dy : Thi gian cho ton bi, tng phn : Ni dung, kin thc : Phng phỏp : Tit 7 - bi 5 NGUYên tố hóa học (tit 2)... Giỏo ỏn Húa 8 Nm hc 2014- 2015 17 GV: Hong Trng Hi c Dy ni dung bi mi Tg Hot ng dy v hc Hot ng 3 N/c thụng tin SGk mc III/ 18 cho bit Trong khoa hc ngi ta thng dựng cỏch no biu th khi lng ca nguyờn t? Quy c ly 1/12 khi lng nguyờn t C lm n v khi lng ca nguyờn t gi l .v.c Mụ ta trờn mụ hỡnh Kt lun Q.S bng 1/42 SGk cho bit nguyờn t 23 no cú khi lng nh nht? Hóy cho bit ( so sỏnh) nguyờn t Na nng hay nh hn... ng nóo, tỡm tũi, nờu v gii quyt vn Giỏo ỏn Húa 8 Nm hc 2014- 2015 24 GV: Hong Trng Hi Trng THCS Xuõn Hũa- HQ- CB 4 Tin trỡnh bi dy: a n nh t chc - GV: kim tra s s lp b Kim tra bi c ( 3) - GV kim tra s chun b ca hc sinh - GV gii thiu hc sinh phi tin hnh 3 TN *t vn :( 1) Vỡ sao khi dựng sỏp thm v bng phin ta thy cú mựi thm, v sỏp hay bng phin s mt dn ( hay khi nu thc n cú mựi thc n, khi un ci cú khúi... : Ca + Clo : Cl + Co ban : Co * Vy mi nguyờn t c biu din bng mt hay 2 ch cỏi( trong tờn la tinh ca nguyờn t) Trong ú ch cỏi u c vit dng ch cỏi in hoa - Quy c: Mi kớ hiu ca nguyờn t ch mt nguyờn t ca nguyờn t ú + Thớ d mun ch 2 nguyờn O ta vit 2O T.s 3 loi ht Tờn N t KHHH Nguyờn t 1 19 20 Nguyờn t 2 20 20 Nguyờn t 3 19 21 Nguyờn t 4 17 18 Nguyờn t 5 17 20 ? Trong 5 nguyờn t trờn nhng cp nguyờn t no... gỡ? Cu to ca ht nguyờn t? - Nguyờn t l ht vụ cựng nh trung hũa Chun kin thc trờn s nguyờn v in v to ra mi cht t H, 0, Na * Nguyờn t gm: - V: To bi 1 hay nhiu lp e mang in Din tớch e (-1) tớch õm( -) Khi lng vụ cựng nh 9,1.10 - Ht nhõn mng in tớch dng( +) 28 (g) - Eectron ký hiu l e cú in tớch õm nh nht quy c (-) Hot ng 2 2 Ht nhõn nguyờn t: N/C thụng tin mc 2 sgk cho bit: Cu to ht nhõn nguyờn t - Ht... húa hc 5 Rỳt kinh nghim sau bi dy : Thi gian cho ton bi, tng phn : Ni dung, kin thc : Phng phỏp : -Tit 6 - bi 5 Nguyên tố hóa học Ngy son: / / 201 Ngy dy: / / 201 ti lp .s s hc sinh vng Ngy dy: / / 201 ti lp .s s hc sinh vng 1 Mc tiờu: a.V kin thc - HS nm c nguyờn t húa hc l tp ca nhng nguyờn t cựng loi cú cựng s p trong... lờn cu to nguyờn t ) ? * nh ngha: n cht l nhng Tr li cỏc hs khỏc nhn xột cht to lờn t mt nguyờn t húa hc ( hay ch gm 1 loi nguyờn t ) Yờu cu hs c thụng tin sgk cho bit n cht phõn ra lm my loi ? b Phõn loi - Phõn bit tớnh cht lý hc gia kim - Kim loi: Al, Cu, Fe loi v phi kim cú 2 loi: - Cú hn 80 n t KL cũn li l PK - Phi kim: C, S, H2, O2 Thng tờn n cht trựng vi tờn nguyờn t, tr 1 s nguyờn t cú th to... hc ca cht 2 Phõn t khi - PTK l khi lng ca 1 phõn t tớnh bng .v.c - Cỏch tớnh PTK: PTK ca 1 cht bng tng NTK ca cỏc nguyờn t trong phõn t ú VD: PTK ca oxi = 2.16 = 32vc Ca H2O = 1.2 + 16 = 18 .v.c H2S04=1.2+32+4.16= 98 .v.c d Cng c, luyn tp (5) Yờu cu hs c kt lun cui bi vn dng lm bi tp Chn cõu ỳng trong cỏc cõu sau: a Trong bt kỡ 1 mu cht tinh khit no cng ch cú cha 1 loi nguyờn t b Mt mu n cht l tp hp... cựng 1 cht thỡ ging nhau v khi lng, hỡnh dng kớch thc v tớnh cht ỏp ỏn : Cõu ỳng: b, d, e e Hng dn HS t hc nh ( 2 ) - Hc bi theo ni dung ghi - Lm bi tp 5 -8 - c phn em cú bit SGK/27 - Chun b bi sau + c bi thc hnh v chun b thớ nghim Giỏo ỏn Húa 8 Nm hc 2014- 2015 23 GV: Hong Trng Hi Trng THCS Xuõn Hũa- HQ- CB 5 Rỳt kinh nghim sau bi dy : Thi gian cho ton bi, tng phn : Ni dung, kin thc : ... nghiờn cu thụng tin 1 nh ngha sgk/17 11 Khi núi n nhng lng nguyờn t vụ cựng ln ngi ta dựng thut ngNTHH thay cho cm t loi nguyờn t Nguyờn t húa hc l gỡ? Nguyờn t húa hc l tp hp l tp hp nhng nguyờn t cựng loi cú nhng nguyờn t cựng loi cú cựng s p trong ht nhõn cựng s p trong ht nhõn Nc l mt NTHH ỳng hay sai? Vỡ sao? (sai vỡ nc l 1 cht c to nờn t 2 nguyờn t húa hc l hidro v oxi) Cỏc nguyờn t thuc cựng . tập 1, 3, 8 SGK/20 - GV hướng dẫn cho HS bài 8: dựa vào định nghĩa về NTHH các em hãy cho biết những nguyên tử có đặc điểm thế nào thì thuộc cùng một nguyên tố hóa học. Giáo án Hóa 8 Năm học. đổi( phụ thuộc vào thành phần của hỗn hợp) 3. Tách chất ra khỏi hỗn hợp: Giáo án Hóa 8 Năm học 2014- 2015 8 GV: Hong Trng Hi Trng THCS Xuõn Hũa- HQ- CB 10 khi nc biờn ngi ta phi lm nh th no -. bit húa hc l khoa hc nghiờn cu v cht v s bin i ca cht . trong ni dung bi hc ngy hụm nay chỳng ta s cựng tỡm hiu v cht c. Dy ni dung bài mới. Tg Hot ng dy v hc Ni dung bi hc 18 Hoạt động 1 Yờu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 8 hay, Giáo án hóa học 8 hay,