0

Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Đồng Tháp

77 452 0
  • Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Đồng Tháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2014, 07:02

Tuy nhiên, khi ngân hàng càng mở rộng quy mô hoạt động của mình thì phải chấp nhận thách thức và rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Như vậy vấn đề cấp bách nhất hiện nay trong quản trị – điều hành hoạt động kinh doanh của ngân hàng là làm sao để đảm bảo an toàn tín dụng nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh với các ngân hàng khác. Xuất phát từ những đòi hỏi cấp bách của thực tiển đề tài:” Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp” được chọn nhằm đánh giá những mặc tích cực để phát huy, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục và vấn đề quan trọng là tìm ra được nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng để đề xuất những giải pháp hạn chế cũng như phòng ngừa rủi ro. Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội trong những năm qua ở Việt Nam, hệ thống ngân hàng thương mại ngày càng mở rộng và có những bước phát triển vượt bậc là một trong những kênh cung cấp vốn chủ yếu cho nền kinh tế. Sự lớn mạnh của hệ thống ngân hàng thương mại gắn liền với mở rộng tín dụng đây là hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tuy nhiên, khi ngân hàng càng mở rộng quy mô hoạt động của mình thì phải chấp nhận thách thức và rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Như vậy vấn đề cấp bách nhất hiện nay trong quản trị – điều hành hoạt động kinh doanh của ngân hàng là làm sao để đảm bảo an toàn tín dụng nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh với các ngân hàng khác. Xuất phát từ những đòi hỏi cấp bách của thực tiển đề tài:” Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp” được chọn nhằm đánh giá những mặc tích cực để phát huy, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục và vấn đề quan trọng là tìm ra được nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng để đề xuất những giải pháp hạn chế cũng như phòng ngừa rủi ro. 2. Mục đích nghiên cứu: - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng và hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng. - Phân tích thực trạng về rủi ro tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng tại MHB Đồng Tháp trong giai đoạn 2008-2010. - Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng MHB chi nhánh Đồng Tháp. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 1 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp Đối tượng nghiên cứu của đề tài là rủi ro tín dụng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của NHTM trên cơ sở tình hình hoạt động kinh doanh của MHB Chi nhánh Đồng Tháp. Thời gian nghiên cứu: Giai đoạn 2008-2010. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu: Một số phương pháp nghiên cứu khoa học đươc sử dụng bao gồm: phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu…để phân tích rủi ro tín dụng và rút ra từ thực tiển. 5. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, tài liệu tham khảo, nội dụng luận văn được chia thành ba chương cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan tín dụng ngâng hàng và hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng. Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại MHB Đồng Tháp giai đoạn 2008-2010. Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại MHB Đồng Tháp. 2 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG . 1.1.1 KHÁI NIỆM TÍN DỤNG NGÂN HÀNG. Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định. Cũng như quan hệ tín dụng khác, tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung: - Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử dụng: Người đi vay được quyền sử dụng số tiền vay theo đúng như mục đích đã thỏa thuận với ngân hàng. - Sự chuyển nhượng này có tính thời hạn: Bên vay vốn phải hoàn trả vô điều kiện số tiền đã vay của ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định theo sự thỏa thuận của hai bên. - Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí: Bên vay vốn phải trả cho ngân hàng một số tiền nhất định để được quyền sử dụng vốn và được thể hiện cụ thể bằng lãi suất vay. 1.1.2 PHÂN LOẠI TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Có nhiều cách phân loại tín dụng khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng và mục tiêu quản lý của ngân hàng. Sau đây là một số các phân loại. 1.1.2.1. Theo thời hạn cho vay. Phân chia theo thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng vì thời gian liên quan mật thiết đến tín an toàn và sinh lời của tín dụng cũng như khả năng hoàn trả của khách hàng. Theo thời gian, tín dụng được phân thành: 3 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp -Tín dụng ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng. Thường được dùng để cho vay bổ sung vốn lưu động bị thiếu hụt của các doanh nghiệp và cá nhân trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Nguồn trả nợ được lấy từ doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm. - Tín dụng trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng. Thường được cho vay để mua sắm tài sản cố định, đổi mới dây chuyền, thiết bị. Nguồn trả nợ được lấy từ tích luỹ của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh và một phần từ khấu hao cơ bản của chính những tài sản được hình thành từ vốn vay. - Tín dụng dài hạn là các khoản vay với thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở lên. Thường được cho vay để đáp ứng các nhu cầu vốn dài hạn với mục đích xây dựng, mua sắm các tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng tài sản dài như xây dựng nhà máy, xí nghiệp mới, các công trình thuộc cơ sở hạ tầng, mở rộng sản xuất quy mô lớn. 1.1.2.2 Theo phương thức cho vay. Theo tiêu thức này, tín dụng có thể chia thành các loại sau: - Cho vay luân chuyển: Là hình thức cho vay nhằm đáp ứng những nhu cầu vốn ngắn hạn có tính thường xuyên của khách hàng, có tính chất tuần hoàn, lập đi lập lại…được thể hiện cụ thể bằng hợp đồng tín dụng hạn mức. Khách hàng có thể trả nợ và nhận nợ trong hạn mức đã ký kết. - Cho vay theo món: Là hình thức cho vay nhằm đáp ứng một nhu cầu vốn cụ thể của khách hàng. Các phương thức cho vay này giúp cho các NHTM quản trị được rủi ro tín dụng khi xác định được khoản vay nào được phát sinh thường xuyên, mang 4 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp tính tuần hoàn căn cứ vào đặc điểm kinh doanh của khách hàng từ đó ngân hàng có thể quản lý dòng tiền vào, ra của khách hàng để thu nợ kịp thời và đúng hạn. 1.1.2.3. Dựa vào sự tín nhiệm của khách hàng. Theo tiêu thức này, tín dụng có thể phân chia thành các loại sau: - Cho vay không có bảo đảm: Là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của người khác mà chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng vay vốn để quyết định cho vay. - Cho vay có bảo đảm: Là loại cho vay mà nghĩa vụ trả nợ được bảo đảm bằng tài sản dưới các hình thức như thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của một bên thứ ba nào khác. Cách phân loại này giúp cho các NHTM quản trị rủi ro tín dụng từng loại hình cho vay, từng đối tượng khách hàng, xem xét những đối tượng khách hàng nào được vay không có tài sản đảm bảo tránh việc mở rộng cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng quá nhiều sẽ dẫn đến rủi ro hàng loạt, đồng thời vẫn phát triển được khách hàng tốt mà không có hoặc chỉ có một phần tài sản đảm bảo. Đối với cho vay có tài sản đảm bảo thì các ngân hàng cũng phải xem xét kỹ danh mục tài sản đảm bảo để tránh tình trạng tập trung nhận quá nhiều một loại hình tài sản đảm bảo, tránh nhận những loại tài sản mà tính thanh khoản thấp… 1.1.2.4 Theo mục đích sử dụng vốn . - Tín dụng cho sản xuất và lưu thông hàng hoá: Là loại tín dụng cung cấp cho doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình vay để sản xuất, kinh doanh, đối với loại cho vay này, mục đích sử dụng vốn là tạo ra lợi nhuận. 5 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp - Tín dụng tiêu dùng: Là loại tín dụng cấp cho cá nhân để đáp ứng cho nhu cầu chi tiêu, phục vụ đời sống, sinh hoạt hàng ngày như phương tiên đi lại, nhà ở, đồ dùng gia đình 1.1.2.5. Theo chất lượng khoản vay Theo chất lượng khoản vay thì tín dụng được chia làm 05 nhóm là: • Nợ đủ tiêu chuẩn • Nợ cần chú ý • Nợ dưới tiêu chuẩn • Nợ nghi ngờ • Nợ có khả năng mất vốn 1.1.3 QUY TRÌNH TÍN DỤNG 1.1.3.1 Ý nghĩa của việc thiết lập quy trình tín dụng Quy trình tín dụng là bảng tổng hợp mô tả các bước đi cụ thể từ khi tiếp nhận nhu cầu vay vốn của khách hàng cho đến khi ngân hàng ra quyết định cho vay, giải ngân và thanh lý hợp đồng tín dụng. Hầu hết các ngân hàng thương mại đều tự thiết kế cho mình một quy trình tín dụng cụ thể, bao gồm nhiều bước đi khác nhau với kết quả của từng bước đi. Có thể mô tả quy trình tín dụng qua bảng tóm tắt dưới đây: Bảng 1.1: Tóm tắt quy trình tín dụng Các giai đoạn của quy trình Nguồn và nơi cung cấp thông tin Nhiệm vụ của ngân hàng ở mỗi giai đoạn Kết quả của mỗi giai đoạn Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng - Khách hàng đi vay cung cấp thông tin - Tiếp xúc, phổ biến và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn - Hoàn thành bộ hồ sơ để chuyển sang giai đoạn sau 6 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp Phân tích tín dụng - Hồ sơ đề nghị vay từ giai đoạn trước chuyển sang - Các thông tin bổ sung từ phỏng vấn, hồ sơ lưu trữ… - Tổ chức thẩm định về các mặt tài chính và phi tài chính do các cá nhân hoặc bộ phận thẩm định thực hiện - Báo cáo kết quả thẩm định để chuyển sang bộ phận có thẩm quyền để quyết định cho vay Quyết định tín dụng - Các tài liệu và thông tin từ giai đoạn trước chuyển sang và báo cáo kết quả thẩm định. - Các thông tin bổ sung - Quyết định cho vay hoặc từ chối cho vay dựa vào kết quả phân tích - Quyết định cho vay hoặc từ chối tùy theo kết quả thẩm định. - Tiến hành các thủ tục pháp lý như ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng công chứng và các loại hợp đồng khác. Giải ngân - Quyết định cho vay và các hợp đồng liên quan - Các chứng từ làm cơ sở giải ngân - Thẩm định các chứng từ theo các điều kiện của hợp đồng tín dụng trước khi phát tiền vay - Chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của khách hàng hoặc chuyển trả cho nhà cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. Giám sát và thanh lý tín dụng - Các thông tin từ nội bộ ngân hàng - Các báo cáo tài chính theo định kỳ của khách hàng - Các thông tin khác - Phân tích hoạt động tài khoản, báo cáo tài chính, kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay - Tái xét và xếp hạng tín dụng - Thanh lý hợp đồng tín dụng - Báo cáo kết quả giám sát và đưa ra các giải pháp xử lý - Lập các thủ tục để thanh lý tín dụng. Việc thiết lập và không ngừng hoàn thiện quy trình tín dụng có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng. Về mặt hiệu quả, quy trình tín dụng hợp lý góp phần nâng cao chất lượng và giảm thiểu rủi ro tín dụng. Về mặt quản trị, quy trình tín dụng có các tác dụng sau đây: 7 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp - Quy trình tín dụng làm cơ sở cho việc phân định trách nhiệm và quyền hạn của từng bộ phận liên quan trong hoạt động tín dụng. - Quy trình tín dụng làm cơ sở cho việc thiết lập các hồ sơ và thủ tục vay vốn về mặt hành chính. - Quy trình tín dụng chỉ mối quan hệ giữa các bộ phận liên quan trong hoạt động tín dụng. 1.1.3.2 Quy trình tín dụng căn bản Tùy theo đặc điểm tổ chức và quản trị, mỗi ngân hàng đều tự thiết kế và xây dựng cho mình một quy trình tín dụng riêng. Tuy nhiên quy trình tín dụng gồm các bước căn bản sau: 1) Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Lập hồ sơ tín dụng là khâu căn bản đầu tiên của quy trình tín dụng, nó được thực hiện ngay sau khi cán bộ tín dụng tiếp xúc với khách hàng có nhu cầu vay vốn. Lập hồ sơ tín dụng là khâu quan trọng vì nó là khâu thu thập thông tin làm cơ sở để thực hiện các khâu sau, đặc biệt là khâu phân tích và ra quyết định cho vay. 2) Phân tích tín dụng Phân tích tín dụng là phân tích khả năng hiện tại và tiềm tàng của khách hàng về sử dụng vốn tín dụng, khả năng hoàn trả và khả năng thu hồi vốn vay cả gốc và lãi. Mục tiêu của phân tích tín dụng là tìm kiếm những tình huống có thể dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, tiên lượng khả năng kiểm soát những loại rủi ro đó và dự kiến các biện pháp phòng ngừa và hạn chế thiệt hại có thể xẩy ra. Mặt khác, phân tích tín dụng còn quan tâm đến việc kiểm tra tính chân thực của hồ sơ vay vốn mà khách hàng cung cấp, từ đó nhận định về thái độ của khách hàng làm cơ sở quyết định cho vay. 3)Quyết định và ký hợp đồng tín dụng 8 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp Quyết định tín dụng là quyết định cho vay hay từ chối đối với một hồ sơ vay vốn của khách hàng. Đây là khâu cực kỳ quan trọng trong quy trình tín dụng vì nó ảnh hưởng rất lớn đến các khâu sau và ảnh hưởng đến uy tín và hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng. Khâu này là khâu quan trọng, khó xử lý nhất và dễ phạm sai lầm nhất. Có hai loại sai lầm cơ bản thường xẩy ra trong khâu này: 1 - Chấp thuận cho vay đối với một khách hàng không tốt. 2 - Từ chối cho vay đối với một khách hàng tốt. Cả hai loại sai lầm này đều dẫn đến thiệt hại đáng kể cho ngân hàng. Loại sai lầm thứ nhất dễ dẫn đến thiệt hại do nợ quá hạn hoặc nợ không thể thu hồi, tức là thiệt hại về tài chính. Loại sai lầm thứ hai dễ dẫn đến thiệt hại về uy tín và mất cơ hội cho vay. Để hạn chế sai lầm, trong khâu quyết định tín dụng các ngân hàng thường chú trọng hai vấn đề: - Thu thập và sử lý thông tin một cách đầy đủ, chính xác làm cơ sở để ra quyết định. - Trao quyền quyết định cho một hội đồng tín dụng hoặc những người có năng lực phân tích và phán quyết. Sau khi ra quyết định tín dụng, kết quả có thể chấp thuận hoặc từ chối cho vay. Nếu chấp thuận cho vay thì cán bộ phụ trách cho vay sẽ soạn thảo, hướng dẫn khách hàng ký kết hợp đồng tín dụng và làm các bước tiếp theo. Nếu từ chối cho vay thì ngân hàng có văn bản trả lời và giải thích lý do cho khách hàng được rõ. 4) Giải ngân Là khâu tiếp theo sau khi hợp đồng tín dụng đã được ký kết. Giải ngân là cung cấp tiền vay cho khách hàng trên cơ sở mức tín dụng đã cam kết trong hợp đồng. Tuy là khâu tiếp theo sau của quyết định tín dụng, nhưng giải ngân cũng là khâu quan trọng vì nó có thể góp phần phát hiện và chấn chỉnh kịp 9 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp thời nếu có sai sót ở các khâu trước. Ngoài ra cách thức giải ngân còn góp phần kiểm tra kiểm soát tín dụng xem vốn tín dụng có được sử dụng đúng mục đích cam kết hay không . Nguyên tắc giải ngân là luôn luôn gắn liền vận động tiền tệ với vận động hàng hóa hoặc dịch vụ đối ứng nhằm đảm bảo khả năng thu hồi nợ sau này. 5 ) Giám sát tín dụng Giám sát tín dụng là khâu khá quan trọng nhằm mục tiêu bảo đảm cho tiền vay được sử dụng đúng mục đích đã cam kết, kiểm soát rủi ro tín dụng, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ sau này. 6) Thanh lý hợp đồng tín dụng Quan hệ tín dụng kết thúc khi khách hàng đã hoàn tất các nghĩa vụ trả nợ cả gốc và lãi cho ngân hàng. Khi đó ngân hàng và khách hàng làm thủ tục thanh lý hợp đồng tín dụng, giải chấp tài sản nếu có và lưu hồ sơ vay vốn của khách hàng vào kho lưu trữ. 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng. Trong tài liệu “ Công nghệ ngân hàng dành cho các nước đang phát triển” rủi ro tín dụng được định nghĩa là thiệt hại kinh tế của ngân hàng do một khách hàng hay một nhóm khách hàng không hoàn trả được nợ vay của ngân hàng. Trong tài liệu “Financial Institutions Management – A Modern Perspective “ A .Saunders và H.lange định nghĩa rủi ro tín dụng là khoản lỗ tiềm tàng khi ngân hàng cấp tín dụng cho một khách hàng, nghĩa là khả năng của các nguồn thu nhập dự tính mang lại từ khoản cho vay của ngân hàng không thể thực hiện đầy đủ cả về số lượng và thời hạn. 10 [...]... trả nợ vay ngân hàng dẫn tới rủi ro tín dụng 28 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PTN ĐBSCL TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN NĂM 2008 – 2010 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG MHB-ĐỒNG THÁP 2.1.1 SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG MHB Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long là Ngân hàng Thương mại Nhà nước được... tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp Chính sách tín dụng là nền tảng của công tác hạn chế rủi ro trong cho vay Xây dựng một chính sách tín dụng nhất quán và hợp lý, phù hợp với đặc điểm của từng ngân hàng sẽ giúp phát huy được các thế mạnh của mỗi ngân hàng, là nền tảng để quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả Một chính sách tín dụng tốt sẽ giúp ngân hàng lựa... mà ngân hàng phải thực hiện khi tài trợ 20 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp Thứ hai, ngân hàng cần xác định các khoản tín dụng với các mức rủi ro khác nhau Thực tế cho thấy là các đối tượng khách hàng khác nhau sẽ có mức rủi ro khác nhau và các mức rủi ro này cũng xuất phát từ những nguyên nhân hết sức khác nhau Đối với tín dụng thương mại, rủi ro. ..11 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp Cũng có định nghĩa khác cho rằng rủi ro tín dụng xảy ra khi xuất hiện các biến cố không thể đo lường trước khiến khách hàng không thực hiện được các cam kết đã thoả thuận với ngân hàng Theo chuẩn hoá của NHNN Việt Nam, rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong... từ chi nhánh ngân hàng, từng cán bộ nhân viên Quy trình phân tích tín dụng thể hiện những nội dung mà cán bộ tín dụng phải thực hiện khi cho vay nhằm hạn chế rủi ro Bên cạnh chính sách và quy trình nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, ngân hàng còn xây dựng quy chế kiểm tra, phân tích trách nhiệm và quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với các nhân viên tín dụng 21 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân. .. chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng 30 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp Từ ngày chính thức đi vào hoạt động cho đến nay, MHB Đồng tháp đã trải qua không ít khó khăn Tuy nhiên, sau 11 năm vừa kinh doanh vừa mở rộng, có thể nói cho đến nay MHB Đồng Tháp có những bước tiến vượt bậc Hiện tại MHB Đồng Tháp là một trong những chi nhánh lớn trong hệ thống... Nếu các ngân hàng cố gắng chạy theo thành tích, mở rộng tín dụng trong điều kiện môi trường 26 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp thông tin không cân xứng thì sẽ gia tăng nguy cơ nợ xấu cho hệ thống ngân hàng Thứ hai, môi trường pháp lý chưa đầy đủ, chưa đồng bộ: Trong những năm gần đây, Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước... Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp 1.3.2 Xếp hạn tín dụng khách hàng Để hạn chế rủi ro tín dụng các nhà quản lý tiến hành cho điểm các khách hàng dựa trên những tiêu chuẩn nhất định để xác định khả năng và ý trí trả nợ của khách hàng Trên cơ sở đó ngân hàng sẽ sàng lọc để cho vay những khách hàng có điểm số tốt Đồng thời dựa vào kết quả chấm điểm tín dụng để thường xuyên quản lý rủi ro tín. .. khoản nợ trong hạn mà các tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn; + Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ gốc và lãi quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng thời hạn còn lại; 17 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp + Các khoản nợ quá hạn nhưng khách hàng đã... chế thị trường, Ngân hàng MHB được huy động mọi nguồn vốn và đầu tư chuyên sâu vào lĩnh vực tín dụng ngắn, trung-dài hạn, đặc biệt là đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội Bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4/1988 đến nay, Ngân hàng MHB có trụ sở 29 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp chính đặt tại Thành Phố Hồ . tại MHB Đồng Tháp. 2 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 TÍN. quan tín dụng ngâng hàng và hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng. Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại MHB Đồng Tháp giai đoạn 2008-2010. Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. cứu: 1 Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL Chi Nhánh Đồng Tháp Đối tượng nghiên cứu của đề tài là rủi ro tín dụng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của NHTM
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Đồng Tháp, Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Đồng Tháp, , Đối tượng nghiên cứu của đề tài là rủi ro tín dụng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của NHTM trên cơ sở tình hình hoạt động kinh doanh của MHB Chi nhánh Đồng Tháp. Thời gian nghiên cứu: Giai đoạn 2008-2010.

Từ khóa liên quan