0

Giáo án ngữ văn 10 cả năm chuẩn KTKN mới

105 704 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2014, 03:00

Giáo án ngữ văn 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 Ti liu PHN PHI CHNG TRèNH THPT MễN NG VN (Dựng cho cỏc c quan qun lớ giỏo dc v giỏo viờn, ỏp dng t nm hc 2011-2012) B. KHUNG PHN PHI CHNG TRèNH lp 10 C nm: 37 tun (105 tit) Hc kỡ I: 19 tun (54 tit) Hc kỡ II: 18 tun (51 tit) Hc kỡ I Tun 1 Tit 1 n tit 3 Tng quan vn hc Vit Nam; Hot ng giao tip bng ngụn ng. Tun 2 Tit 4 n tit 6 Khỏi quỏt vn hc dõn gian Vit Nam; Hot ng giao tip bng ngụn ng (tip theo); Vn bn. Tun 3 Tit 7 n tit 9 Bi vit s 1; Chin thng Mtao Mxõy (trớch s thi m Sn). Tun 4 Tit 10 n tit 12 Vn bn (tip theo); Truyn An Dng Vng v M Chõu, Trng Thu. Tun 5 Tit 13 n tit 15 Lp dn ý bi vn t s; Uy-lit-x tr v (trớch ễ-i-xờ). Tun 6 Tit 16 n tit 18 Tr bi vit s 1; Ra-ma buc ti (trớch Ra-ma-ya-na). Giáo án ngữ văn 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ 01693172328 1 Tun 7 Tit 19 n tit 21 Chn s vic, chi tit tiờu biu trong bi vn t s ; Bi vit s 2. Tun 8 Tit 22 n tit 24 Tm Cỏm; Miờu t v biu cm trong vn t s. Tun 9 Tit 25 n tit 27 Tam i con g, Nhng nú phi bng hai my; Ca dao than thõn, yờu thng, tỡnh ngha. Tun 10 Tit 28 n tit 30 c im ca ngụn ng núi v ngụn ng vit; Ca dao hi hc; c thờm Li tin dn (trớch Tin dn ngi yờu). Tun 11 Tit 31 n tit 33 Luyn tp vit on vn t s; ễn tp vn hc dõn gian Vit Nam; Tr bi vit s 2; Ra bi vit s 3 (hc sinh lm nh). Tun 12 Tit 34 n tit 36 Khỏi quỏt vn hc Vit Nam t th k th X n ht th k XIX; Phong cỏch ngụn ng sinh hot. Tun 13 Tit 37 n tit 39 T lũng (Phm Ng Lóo); Cnh ngy hố (Nguyn Trói); Túm tt vn bn t s. Tun 14 Tit 40 n tit 42 Nhn (Nguyn Bnh Khiờm); c "Tiu Thanh kớ" (Nguyn Du); Phong cỏch ngụn ng sinh hot (tip theo). Tun 15 Tit 43 n tit 45 c thờm: Vn nc ( Phỏp Thun); Cỏo bnh, bo mi ngi (Món Giỏc); Hng tr v (Nguyn Trung Ngn); Ti lu Hong Hc tin Mnh Ho Nhiờn i Qung Lng (Lớ Bch); Thc hnh phộp tu t n d v hoỏn d. Tun 16 Tit 46 n tit 48 Giáo án ngữ văn 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ 01693172328 2 Tr bi vit s 3; Cm xỳc mựa thu ( Ph); c thờm: + Lu Hong Hc (Thụi Hiu); + Ni oỏn ca ngi phũng khuờ (Vng Xng Linh); + Khe chim kờu (Vng Duy). Tun 17 Tit 49 n tit 50 Bi vit s 4 (kim tra hc kỡ I); Tun 18 Tit 51 n tit 52 Trỡnh by mt vn ; Lp k hoch cỏ nhõn. Tun 19 Tit 53 n tit 54 c thờm: Th Hai-k ca Ba-sụ; Tr bi vit s 4. Hc kỡ II Tun 20 Tit 55 n tit 56 Cỏc hỡnh thc kt cu ca vn bn thuyt minh; Lp dn ý bi vn thuyt minh. Tun 21 Tit 57 n tit 58 Phỳ sụng Bch ng (Trng Hỏn Siờu); i cỏo bỡnh Ngụ (Nguyn Trói); Phn 1: Tỏc gi. Tun 22 Tit 59 n tit 60 i cỏo bỡnh Ngụ (Nguyn Trói); Phn 2: Tỏc phm; Tớnh chun xỏc, hp dn ca vn bn thuyt minh. Tun 23 Tit 61 n tit 63 Ta "Trớch dim thi tp" (Hong c Lng); c thờm: Hin ti l nguyờn khớ ca quc gia (Thõn Nhõn Trung); Bi vit s 5. Tun 24 Tit 64 n tit 66 Khỏi quỏt lch s ting Vit; Hng o i Vng Trn Quc Tun (Ngụ S Liờn); c thờm: Thỏi s Trn Th (Ngụ S Liờn). Tun 25 Tit 67 n tit 69 Phng phỏp thuyt minh; Chuyn chc phỏn s n Tn Viờn (Nguyn D). Tun 26 Giáo án ngữ văn 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ 01693172328 3 Tit 70 n tit 72 Luyn tp vit on vn thuyt minh; Tr bi vit s 5; Ra bi vit s 6 (hc sinh lm nh). Tun 27 Tit 73 n tit 75 Nhng yờu cu v s dng ting Vit; Hi trng C Thnh (trớch Tam Quc din ngha - La Quỏn Trung); c thờm: To Thỏo ung ru lun anh hựng (trớch Tam Quc din ngha - La Quỏn Trung). Tun 28 Tit 76 n tit 78 Tỡnh cnh l loi ca ngi chinh ph (trớch Chinh ph ngõm - ng Trn Cụn, bn dch ca on Th im); Túm tt vn bn thuyt minh. Tun 29 Tit 79 n tit 81 Lp dn ý bi vn ngh lun; Truyn Kiu (Phn 1: Tỏc gi). Tun 30 Tit 82 n tit 84 Trao duyờn (trớch Truyn Kiu - Nguyn Du); Ni thng mỡnh (trớch Truyn Kiu - Nguyn Du); Phong cỏch ngụn ng ngh thut. Tun 31 Tit 85 n tit 87 Chớ khớ anh hựng (trớch Truyn Kiu - Nguyn Du); c thờm: Th nguyn (trớch Truyn Kiu - Nguyn Du); Lp lun trong vn ngh lun; Tr bi vit s 6. Tun 32 Tit 88 n tit 90 Vn bn vn hc; Thc hnh cỏc phộp tu t: phộp ip v phộp i. Tun 33 Tit 91 n tit 93 Ni dung v hỡnh thc ca vn bn vn hc; Cỏc thao tỏc ngh lun; Tng kt phn Vn hc. Tun 34 Tit 94 n tit 96 Tng kt phn Vn hc; ễn tp phn Ting Vit. Tun 35 Tit 97 n tit 99 ễn tp phn Lm vn; Luyn tp vit on vn ngh lun. Tun 36 Giáo án ngữ văn 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ 01693172328 4 Tit 100 n tit 102 Bi vit s 7 (kim tra hc kỡ II); Vit qung cỏo. Tun 37 Tit 103 n tit 105 Tr bi vit s 7; Hng dn hc tp trong hố. Tiết:1-2 Ngày soạn: Tổng quan văn học việt nam A. Mục tiêu: I/ Chuẩn kiến thức kỹ năng : 1. Kiến thức: - Giúp học sinh nắm đợc kiến thức chung nhất, tổng quan nhất về hai bộ phận của VHVN và quá trình phát triển của VHVN. - Nắm vững hệ thống vấn đề: + Thể loại văn học + Con ngời trong văn học. 2. Kỹ năng: Tổng hợp kiến thức văn học. 3. Thái độ : Nghiêm túc tiếp thu bài giảng II/ Nâng cao mở rộng : B.Ph ơng pháp: Làm việc với SGK, đặt câu hỏi, gợi mở. C.Chuẩn bị của GV, HS: a.Chuẩn bị của GV: soạn giáo án, nghiên cứu tài liệu. b.Chuẩn bị của HS: Đọc SGK, soạn bài mới. D.Tiến trình lên lớp: 1. ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: a. Đặt vấn đề: Lịch sử văn học của bất cứ dân tộc nào đều là lịch sử tâm hồn của dân tộc ấy. Để cung cấp cho các em những nét lớn về văn học nớc nhà, chúng ta tìm hiểu bài tổng quan văn học Việt Nam. b. Triển khai bài mới Hoạt động của thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1 ? Em hiểu thế nào là tổng quan văn học Việt Nam. Nội dung của bài là gì. ? Hãy cho biết những bộ phận hợp thành của nền VHVN. I. Các bộ phận hợp thành của nền VHVN. - VHVN có hai bộ phận: + VHDG + VH viết -> cùng phát triển song song và luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Giáo án ngữ văn 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ 01693172328 5 ? Thế nào là VHDG. ? Thể loại. Đặc trng cơ bản của VHDG. ? sự khác nhau giữa VHDG và VH viết. HĐ2 ? Nhìn một cách tổng quát VH viết Việt Nam đợc chia làm mấy thời kỳ lớn. ? Nêu những nét chính về văn học trng đại Việt Nam. ? Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa VHTĐ và VHHĐ. ? Văn học thời kỳ này đợc chia làm mấy giai đoạn. nét chính của mỗi giai đoạn là gì. HĐ3 ? Mối quan hệ giữa con ngời với thế giới tự nhiên đợc thể hiện nh thế nào trong văn học. 1. Văn học dân gian : - VHDG là sáng tác tập thể và truyền miệng của nhân dân lao động. - Thể loại: SGK. - Đặc trng: Tính truyền miệng, tính tập thể và sự gắn với các sinh hoạt trong đời sống cộng đồng. 2. Văn học viết: a. Chữ viết của VHVN: - VH viết: + Chữ Hán. + Chữ Nôm. + Chữ Quốc ngữ. b. Hệ thống thể loại của VH viết: SGK II. Quá trình phát triển của VH viết Việt Nam: - Chia làm 3 thời kỳ: 1. Văn học trung đạ i: - VH có nhiều chuyển biến qa các giai đoạn lịch sử khác nhau, gắn liền với quá trình dựng nớc và giữ nớc và có quan hệ giao lu với nhiều nền văn học. - VH viết bằng chữ Hán và chữ Nôm. - Tiếp nhận hệ thống thể loại và thi pháp cả văn học Trung Quốc. - Tác giả và tác phẩm tiêu biểu: SGK. - Nội dung: yêu nớc và nhân đạo. 2. Văn học hiện đại: - VHHĐ có: + Tác giả: xuất hiện đội ngũ nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp. + Đời sống văn học: sôi nổi, năng động. + Thể loại: có nhiều thể loại mới. + Thi pháp: lối viết hiện thực. + Nội dung: tiếp tục nội dung của văn học dân tộc là tinh thần yêu nớc và nhân đạo. - 4 giai đoạn: SGK III. Con ng ời Việt Nam qua văn học: 1. Con ng ời Việt Nam trong quan hệ với thế giới tự nhiên: - Tình yêu thiên nhiên là một nội dung quan trọng của VHVN. + Trong văn học dân gian: thiên nhiên tơi đẹp, đáng yêu: cây đa, bến nớc, vầng trăng + VHTĐ: hình tợng thiên nhiên gắn với lý tởng đạo đức, thẩm mỹ: tùng, cúc + VHHĐ: thể hiện tình yêu quê h- ơng, đất nớc, yêu cuộc sống, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. 2. Con ng ời Việt Nam trong quan hệ Giáo án ngữ văn 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ 01693172328 6 ? Con ngời Việt Nam với quốc gia dân tộc đợc phản ánh nh thế nào trong văn học. - Yê nớc: yêu quê hơng, tự hào về truyền thống văn hoá dân tộc, về lịch sử dựng nớc và giữ nớc, ý chí căm thù giặc, tinh thần hi sinh vì độc tự do của tổ quốc ? Trải qua các thời kỳ lịch sử khác nhau trong văn học, con ngời VN có ý thức ra sao về bản thân. ? Vậy, nhìn chung khi xây dựng mẫu ngời lý tởng con ngới VN đợc văn học xây dựng ra sao. với quốc gia dân tộc. - Chủ nghĩa yêu nớc là nội dung tiêu biểu- một giá trị quan trọng của VHVN. + VHTĐ: ý thức sâu sắc về quốc gia dân tộc, về truyền thống văn hiến lâu đời của dân tộc. + VHHĐ: yêu nớc gắn liền với sự đấu tranh và lý tởng XHCN. 3.Con ng ời Việt Nam trong quan hệ với xã hội: - Xây dựng một xã hội tốt đẹp là ớc muốn ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Nhiều tác phẩm thể hiện ớc mơ về một xã hội công bằng tốt đẹp. -> Nhìn thẳng vào thực tại với tinh thần nhận thức phê phán và cải tạo xã hội là một truyền thống lớn của văn học VN. - Cảm hứng xã hội sâu đậm là tiền đề cho sự hình thành CNHT( từ 1930- nay) và CNNĐ trong văn học dân tộc. 4.Con ng ời VN và ý thức về bản thân. - VHVN đã ghi lại quá trình tìm kiếm lựa chọn các giá trị để hình thành đạo lý làm ngời của dân tộc VN. Các học thuyết nh: N-P-L và t tởng dân gian có ảnh hởng sâu sắc đến quá trình này + Trong những hoàn cảnh đặc biệt, con ngời VN thờng đề cao ý thức cộng đồng. + giai đoạn cuối thế kỷ XVIII- đầu TK XIX, giai đoạn 1930- 1945, thời kỳ đổi mới từ 1986- nay -> VH đề cao con ngời cá nhân. - Văn học xây dựng một đạo lý làm ng- ời với nhiều phẩm chất tốt đẹp nh: nhân ái, thỷ chung, tình nghĩa, vị tha, đức hi sinh vì sự nghiệp chính nghĩa 4.Cũng cố : các bộ phận hợp thành của nền văn học VN. Một số nội dung chủ yếu của VHVN. Tiến trình lịch sử của Văn học VN. 5.Dặn dò : Nắm vững những nội dung cơp bản đã học. Soạn bài mới: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. E. Rút kinh nghi m : Giáo án ngữ văn 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ 01693172328 7 Tiết thứ: 3 Ngày soạn: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ A.Mục tiêu: I/ Chuẩn kiến thức kỹ năng : 1. Kiến thức : Giúp học sinh nắm đợc kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, về các nhân tố giao tiếp, về hai quá trình trong hoạt động giao tiếp. 2. Kỹ năng : Biết xác định các nhân tố giao tiếp trong một hoạt động giao tiếp, nâng cao năng lực giao tiếp khi nói, khi viết và năng lực phân tích, lĩnh hội khi giao tiếp. 3. Thái độ : nghiêm túc tiếp thu bài giảng II/ Nâng cao mở rộng : B.Phơng pháp: Nêu vấn đề, đàm thoại, phân tích, giải thích. C.Chuẩn bị của GV, HS: a. Chuẩn bị của GV: soạn giáo án, đọc tài tài liệu. b. Chuẩn bị của HS: học bài cũ, đọc SGK, soạn bài mới. D.tiến trình lên lớp: 1. ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: không 3.Bài mới: a. Đặt vấn đề: Trong cuộc sống hàng ngày để đạt đợc kết quả cao trong quá trình giao tiếp thì con ngời cần sử dụng phơng tiện ngôn ngữ. Bởi giao tiếp luôn phụ thuộc vào hoàn cảnh, nhân vật giao tiếp. Vậy, để hiểu rõ hơn về diều đó chúng ta tìm hiểu bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ b. Triển khai bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức - HĐ1 HS đọc văn bản 1 - sgk và trả lời câu hỏi ? Hoạt động giao tiếp đợc văn bản trên ghi lại diễn ra giữa các nhân vật giao tiếp nào? hai bên có cơng vị và quan hệ với nhau ra sao. ? Ngời nói nhờ ngôn ngữ biểu đạt nội dung t tởng, tình cảm của mình thì ngời đối thoại làm gì để lĩnh hội đợc nội dung đó ? hai bên đổi vai giao tiếp cho nhau nh thế nào. ? Hoạt động giao tiếp trên diễn ra trong hoàn cảnh nào ? Nội dung hoạt động đề cập đến vấn đề gì ? hoạt động có đạt đợc mục đích không. -HS đọc văn bản, tìm hiểu và trả lời câu I. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ: 1. Tìm hiểu văn bản: - Nhân vật giao tiếp: vua Trần - Các Bô lão. -> vị thế khác nhau -> ngôn ngữ giao tiếp khác nhau: + các từ xng hô( bệ hạ) + Từ thể hiện thái độ( xin, tha ) - Nhân vât tham gia giao tiếp phải đọc hoặc nghe xem ngời nói nói gì để giải mã rồi lĩnh hội nội dung đó. - Ngời nói và ngời nghe có thể đổi vai cho nhau: + vua nói -> bô Lão nghe. + bô Lão nói -> Vua nghe. - Hoàn cảnh giao tiếp: + đất nớc đang bị giặc ngoại xâm đe doạ. -> địa diểm cụ thể: Điện Diên Hồng - Nội dung giao tiếp: + Hoà hay đánh -> vấn đề hệ trọng còn hay mất của quốc gia dân tộc, mạng sống con ngời. - Mục đích giao tiếp: + Bàn bạc để tìm ra và thống nhất sách lợc đối phó với quân giặc. 2. Tìm hiểu văn bản tổng quan văn học Việt Nam. - Nhân vật giao tiếp: Giáo án ngữ văn 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ 01693172328 8 hỏi ở sgk. HĐ2 ? Qua việc tìm hiểu hai văn bản trên, em hãy cho biết thế nào là hoạt động giao tiếp GV hớng dẫn HS làm bài. + Tác giả viết sgk-> có tuổi, có vốn sống, có trình độ hiểu biết cao. + HS -> (ngc lại với t/g viết sgk) - Hoàn cảnh giao tiếp: Có tổ chức giáo dục, trong nhà trờng. - Nội dng giao tiếp: +lĩnh vực văn học. + Đề tài: tổng quan VHVN. +Vấn đề cơ bản: *các bộ phận hợp của VHVN. *Quá trình p/t của VHVN. *Con ngời VN qua văn học. - Mục đích: cung cấp tri thức cho ngời đọc . - Phơng tiện và cách thức giao tiếp. + Dùng thuật ngữ văn học. + Câu văn mang đặc điểm của văn bản khoa học: hệ thống đề mục lớn, nhỏ + Kết cấu văn bản mạch lạc rõ ràng. II. kết luận: - HĐGT là hoạt động trao đổi thông tin của con ngời trong xã hội, đợc tioến hành chủ yếu bằng phơng tiện ngôn ngữ ( dạng nói hoặc dạng viết) nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức, tình cảm - Mỗi hoạt động giao tiếp gồm hai quá trình: + Tạo lập văn bản. + Lĩnh hội văn bản. -> Hai quá trình này diễn ra trong quan hệ tơng tác. - Trong hoạt động giao tiếp có sự chi phối của các nhân tố: nhân vật, hoàn cảnh, nội dung, mục đích, phơng tiện và cách thức giao tiếp. III. Luyện tập: - Làm bài tập 4-5 sgk. 4. Cũng cố : Các nhân tố giao tiếp. Quá trình của hoạt động giao tiếp. 5. Dặn dò : nắm vững các nội dung đã học Soạn bài: khái quát văn học dân gian Việt Nam E.Rút kinh nghiệm : Tiết thứ: 4 Ngày soạn: Khái quát văn học dân gian việt nam A. Mục tiêu : I/ Chuẩn kiến thức kỹ năng : 1.Kiến thức:Khái niệm về các thể loại của văn học dân gian. Giúp học sinh nắm đợc những đặc trng cơ bản của VHDG. Những giá trị to lớn của văn học dân gian. Giáo án ngữ văn 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ 01693172328 9 2.Kỹ năng:Tổng hợp kiến thức vh. Phân biệt các thể loại vhdg trong cùng một hệ thống. 3. Thái độ: Nghiêm túc tiếp thu bài giảng II/ Nâng cao mở rộng : B.Phơng pháp: Nêu vấn đề, đàm thoại, phân tích, diễn giảng. C.Chuẩn bị của GV, HS: 1. Chuẩn bị của GV: soạn giáo án, đọc tài tài liệu. 2. Chuẩn bị của HS: học bài cũ, đọc SGK, soạn bài mới. D.tiến trình lên lớp: 1. ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày những nội dung cơ bản của vhvn. 3. Bài mới: a. Đặt vấn đề: Trong suốt cuộc đời của mỗi con ngời không ai không một lần đợc nghemột bài vè, một câu đố, một chuyện cổ tích hay một câu hát ru Đó chình là những tác phẩm của vhdg. Vậy, chúng ta cùng tìm hiểu văn bản: khái quát văn học dân gian Việt Nam. b. Triển khai bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức HĐ1 ? Em hiểu thế nào là văn học dân gian. ? Vậy, theo em phơng thức truyền miệng là gì. ? Tại sao vhdg lại là những sáng tác tập thể. ? Trong đời sống cộng đồng dân gian có những sinh hoạt nào. HĐ2 ? Theo em, vhdg có những đặc trng cơ bản nào. ? tại sao nói vhdg là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ. -vhdg tồn tại dới dạng ngôn ngữ nói: lời nói, lời hát, lời kể > ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, gần gủi - NT vhdg: miêu tả hiện thực giống nh thực tế miêu tả hiện thực một cách kỳ ảo. VD: vhdg có nhiều cốt truyện, nhân vật, tình tiết giống nhau: nhiều tryện dân gian VN có tình tiết nhân vật chính đợc sinh ra do bà mẹ thụ thai một cách khác thờng ( Thánh Gióng, Sọ Dừa ). I. Khái niệm: - VHDG là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng đợc tập thể sáng tác nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng. - Không dùng chữ viết mà dùng lời để truyền từ ngời này sang ngời khác từ đời này sang đời khác. - Không có chữ viết cha ông ta truyền bằng miệng-> sửa văn bản-> sáng tác tập thể. -Các hình thức sinh hoạt: lao động tập thể, vui chơi, ca hát tập thể, lễ hội II. Đặc tr ng cơ bản của văn học dân gian: 1. Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ: - VHDG là sáng tác nghệ thuật ngôn từ truyền miện=> truyền thống nghệ thuật của vhdg. -VHDG tồn tại lu hành theo phơng thức truyền miệngtừ ngời này sang ngời khác qua nhiều thế hệ và qua các địa phơng khác nhau-> đặc điểm của vhdg là tính dị bản. - Tính truyền miệng còn biểu hiện trong diễn xớng dân gian: ca hát, chèo, tuồng 2. Văn học dân gian là sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể: - Cá nhân khởi xớng, tập thể hởng ứng tham gia, truyền miệng trong dân gian. Giáo án ngữ văn 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ 01693172328 10 [...]... 01693172328 24 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 25 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 26 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 27 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012... 01693172328 28 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 29 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 30 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 31 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012... 01693172328 32 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 33 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 34 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 35 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012... 20 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 21 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 22 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 23 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên... hc 10 *********************************************************************** giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 18 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 19 giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 20 giáo án. .. thnh phn húa hc ca mt nuclờụtit giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 12 - Mụ t c cu trỳc ca phõn t AND v phõn t ARN 2 V k nng & thỏi - Trỡnh by c chc nng ca AND v phõn t ARN - So sỏnh c cu trỳc v chc nng ca AND v ARN II Phng tin dy hc: - Hỡnh 5.1 SGK Sinh hc 10 phúng to - Hỡnh 6.1 v hỡnh 6.2 SGK Sinh hc 10 phúng to III Ni dung dy hc:... nh ngy nay hay khụng? 4 Dn dũ: - Hc thuc bi ó hc - Xem mc: Em cú bit - c trc bi 7 trang 31, SGK Sinh hc 10 *********************************************************************** Ngày soạn: Ngày giảng: Chng II: CU TRC CA T BO giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 16 Bi 7: T BO NHN S (Tit 6) I Mc tiờu bi hc: 1 V kin thc: Sau khi... Pentụz (C5H10O4) + nhúm Phụtphat (H3PO4) + Baz Nit: A, T, G, X Cú 4 loi nuclờụtit tng ng vi 4 loi baz nit - Cỏc nucleotit liờn kt vi nhau bng liờn kt photphodieste to thnh chui polinucleotit - Gen l mt on phõn t ADN, trong ú trỡnh t nuclờụtit trờn ADN qui nh cho mt sn phm nht nh (Prụtờin hay ARN) * Cu trỳc khụng gian ca ADN: giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012... thnh phn: + ng Pentụz: C5H10O5 + Nhúm phụtphat: H3PO4 + Baz nit: A, U, G, X Cú 4 loi n phõn: A, U, G, X * mARN: Cú cu to gm mt chui pụlinuclờụtit, mch thng * rARN: Cú cu trỳc mch n nhng nhiu vựng liờn kt vi nhau to nờn cỏc vựng xon kộp cc b * tARN: Cu to gm 3 thựy, trong ú cú 1 thựy mang b ba i mó 2 Chc nng ca ARN: giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ... photpholipit Nhúm 3, 4: Cỏc nhúm nghiờn cu - Chc nng: Bo v khi sinh - Cu to v chc nng ca t bo SGK, tho lun, ghi cht bờn trong t bo cht v vựng nhõn? kt qu Mt s t bo vi khun cũn cú giáo án sinh học 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ đt 01693172328 17 GV nhn xột, ỏnh giỏ Nhúm i din dỏn kt qu lờn bng Cỏc nhúm cũn li nhn xột, b sung GV yờu cu nhúm cũn li dỏn kt qu lờn bng Nhúm . 36 Giáo án ngữ văn 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ 01693172328 4 Tit 100 n tit 102 Bi vit s 7 (kim tra hc kỡ II); Vit qung cỏo. Tun 37 Tit 103 n tit 105 . Ngôn ngữ sử thi: + Ngôn ngữ ngời kể chuyện: miêu tả nhân vật và cuộc chiến. Giáo án ngữ văn 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ 01693172328 19 + Ngôn ngữ. : Giáo án ngữ văn 10 cả năm cơ bản chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm học 2011-2012 liên hệ 01693172328 7 Tiết thứ: 3 Ngày soạn: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ A.Mục tiêu: I/ Chuẩn kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 10 cả năm chuẩn KTKN mới, Giáo án ngữ văn 10 cả năm chuẩn KTKN mới,