0

GIAN LẬN TRONG HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

27 1,323 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 16:05

Thuyết trình môn học Phân tích chính sách thuế Đề tài Đề tài GIAN LẬN TRONG HOÀN THUẾ GIAN LẬN TRONG HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG GIÁ TRỊ GIA TĂNG GV hướng dẫn: GV hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN NGỌC HÙNG PGS.TS NGUYỄN NGỌC HÙNG Nhóm học viên thực hiện: Nhóm học viên thực hiện: Nhóm 3 - Lớp TCDN ĐÊM 3 - KHÓA 18 Nhóm 3 - Lớp TCDN ĐÊM 3 - KHÓA 18 Thuyết trình môn học Phân tích chính sách thuế Thuyết trình môn học Phân tích chính sách thuế I.Nguồn gốc, cơ sở pháp lý của thuế GTGT I.Nguồn gốc, cơ sở pháp lý của thuế GTGT II. Nội dung cơ bản của Luật thuế GTGT II. Nội dung cơ bản của Luật thuế GTGT III.Thực trạng và nguyên nhân III.Thực trạng và nguyên nhân IV.Biện pháp chống gian lận IV.Biện pháp chống gian lận Nội dung thuyết trình Nội dung thuyết trình Value Added Tax (VAT): thuế gián thu tính trên Value Added Tax (VAT): thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm khoản giá trị tăng thêm L L uật thuế GTGT: Quốc hội thông qua ngày uật thuế GTGT: Quốc hội thông qua ngày 10/5/1997, hiệu lực thi hành 01/01/1999 10/5/1997, hiệu lực thi hành 01/01/1999 Luật thuế giá trị gia tăng Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành số hiện hành số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 có hiệu lực thi hành 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 có hiệu lực thi hành 01/01/2009 01/01/2009 Nghị Định: 123/2008/NĐ-CP 08/12/2008 của Nghị Định: 123/2008/NĐ-CP 08/12/2008 của Chính phủ Chính phủ Thông tư: 129 /2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 của Thông tư: 129 /2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Bộ Tài chính I. Nguồn gốc, cơ sở pháp lý của thuế I. Nguồn gốc, cơ sở pháp lý của thuế GTGT GTGT 1.Quy định chung 1.Quy định chung Đối tượng chịu thuế GTGT Đối tượng chịu thuế GTGT Người nộp thuế GTGT Người nộp thuế GTGT thuế loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thuế loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm thêm Luật thuế GTGT: Quốc hội thông qua vào ngày Luật thuế GTGT: Quốc hội thông qua vào ngày 10/5/1997 có hiệu lực thi hành 01/01/1999. Luật 10/5/1997 có hiệu lực thi hành 01/01/1999. Luật thuế giá trị gia tăng thuế giá trị gia tăng hiện hành số 13/2008/QH12 hiện hành số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 có hiệu lực thi hành 01/01/2009 ngày 3/6/2008 có hiệu lực thi hành 01/01/2009 Nghị Định: 123/2008/NĐ-CP 08/12/2008 của Nghị Định: 123/2008/NĐ-CP 08/12/2008 của Chính phủ Chính phủ Thông tư: 129 /2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 của Thông tư: 129 /2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Bộ Tài chính II. Nội dung cơ bản của Luật thuế GTGT II. Nội dung cơ bản của Luật thuế GTGT H H oạt động cho thuê tài sản : số tiền cho thuê chưa oạt động cho thuê tài sản : số tiền cho thuê chưa thuế GTGT. có thuế GTGT. Hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm Hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT, không bao giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT, không bao gồm khoản lãi trả góp, trả chậm. gồm khoản lãi trả góp, trả chậm. Gia công hàng hóa: giá gia công theo hợp đồng gia Gia công hàng hóa: giá gia công theo hợp đồng gia công chưa có thuế GTGT công chưa có thuế GTGT Xây dựng, lắp đặt : giá trị, hạng mục công trình bàn Xây dựng, lắp đặt : giá trị, hạng mục công trình bàn giao chưa có thuế GTGT. giao chưa có thuế GTGT. Hoạt động đại lý, môi giới, ủy thác hưởng tiền công Hoạt động đại lý, môi giới, ủy thác hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng : tiền công, tiền hoa hồng thu hoặc tiền hoa hồng : tiền công, tiền hoa hồng thu được chưa có thuế GTGT. được chưa có thuế GTGT. Hàng hóa, dịch vụ sử dụng chứng từ thanh toán Hàng hóa, dịch vụ sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán : giá đã có thuế GTGT như tem, ghi giá thanh toán : giá đã có thuế GTGT như tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết . . Giá chưa có Giá chưa có thuế : thuế : Giá thanh toán (tiền bán vé, bán tem .) Giá thanh toán (tiền bán vé, bán tem .) Giá chưa có thuế GTGT = Giá thanh toán (tiền Giá chưa có thuế GTGT = Giá thanh toán (tiền bán vé, bán tem .) bán vé, bán tem .) / ( / ( 1 + thuế suất của hàng hóa, 1 + thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (%)) dịch vụ (%)) Điện của các nhà máy thuỷ điện hạch toán phụ Điện của các nhà máy thuỷ điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá tính thuế thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá tính thuế GTGT để xác định số thuế GTGT nộp tại địa GTGT để xác định số thuế GTGT nộp tại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước, chưa bán điện thương phẩm bình quân năm trước, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng bao gồm thuế giá trị gia tăng . . Dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh Dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược : số tiền thu đã bao doanh giải trí có đặt cược : số tiền thu đã bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách. thưởng cho khách. Giá tính thuế được tính theo công thức sau: Giá tính thuế được tính theo công thức sau: Giá tính thuế = Giá tính thuế = Số tiền thu được / (1+ thuế suất) Số tiền thu được / (1+ thuế suất) Vận tải, bốc xếp : giá cước vận tải, bốc xếp Vận tải, bốc xếp : giá cước vận tải, bốc xếp chưa có thuế GTGT chưa có thuế GTGT Dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành theo giá Dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành theo giá trọn gói : giá đã có thuế GTGT. trọn gói : giá đã có thuế GTGT. Dịch vụ cầm đồ : tiền phải thu gồm tiền lãi phải Dịch vụ cầm đồ : tiền phải thu gồm tiền lãi phải thu và khoản thu khác thu và khoản thu khác Sách chịu thuế GTGT bán theo đúng giá phát Sách chịu thuế GTGT bán theo đúng giá phát hành: giá đã có thuế GTGT để tính thuế GTGT hành: giá đã có thuế GTGT để tính thuế GTGT và doanh thu của cơ sở. Trường hợp bán không và doanh thu của cơ sở. Trường hợp bán không theo giá bìa thì thuế GTGT tính trên giá bán ra. theo giá bìa thì thuế GTGT tính trên giá bán ra. Hoạt động in: tiền công in. Trường hợp giá Hoạt động in: tiền công in. Trường hợp giá thanh toán bao gồm cả tiền công in và tiền giấy thanh toán bao gồm cả tiền công in và tiền giấy in thì giá tính thuế bao gồm cả tiền giấy. in thì giá tính thuế bao gồm cả tiền giấy. Dịch vụ đại lý giám định, xét bồi thường, đòi Dịch vụ đại lý giám định, xét bồi thường, đòi người thứ ba bồi hoàn, đại lý xử lý hàng bồi người thứ ba bồi hoàn, đại lý xử lý hàng bồi thường: tiền công hoặc tiền hoa hồng được thường: tiền công hoặc tiền hoa hồng được hưởng chưa có thuế GTGT. hưởng chưa có thuế GTGT. b. Thời điểm xác định thuế GTGT b. Thời điểm xác định thuế GTGT c. Thuế suất c. Thuế suất : : Thuế suất 0% Thuế suất 0% – Thuế suất 5% Thuế suất 5% – Thuế suất 10% Thuế suất 10% d. Phương pháp tính thuế: d. Phương pháp tính thuế: Phương pháp khấu trừ thuế Phương pháp khấu trừ thuế Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra - Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đầu ra - Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Phương pháp khấu trừ thuế tính trực tiếp Phương pháp khấu trừ thuế tính trực tiếp [...]... tượng hoàn thuế Thống nhất một phương pháp tính thuế GTGT Hoàn chỉnh hệ thống mạng công nghệ thông tin Hoàn chỉnh qui trình hoàn thuế gắn với trách nhiệm nhân viên 3 Biện pháp chế tài: Tăng cường thanh tra, kiểm tra về thuế Bổ sung tội phạm gian lận thuế vào bộ luật hình sự Một số quy định đang thực hiện Điều 108 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định hành vi trốn thuế, gian lận thuế. .. tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế Ví dụ: Doanh nghiệp A kê khai thuế GTGT có số thuế GTGT đầu vào, đầu ra như sau: (Đơn vị tính: triệu đồng) Tháng kê Thuế đầu Thuế đầu Thuế phải Luỹ kế số khai thuế vào được ra phát nộp thuế đầu khấu trừ sinh trong vào chưa trong tháng khấu trừ tháng... là 20 triệu đồng Đối tượng ưu đãi miễn trừ ngoại giao được hoàn thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán đã có thuế GTGT c Hồ sơ hoàn thuế: Điểm I, Phần G thông tư số 60/TT-BTC ngày 14/6/2007 Trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra Trường hợp xuất khẩu – Xuất khẩu thanh...3 Khấu trừ và hoàn thuế a Khấu trừ thuế GTGT Thời hạn tối đa được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào là 6 tháng kể từ thời điểm phát sinh Hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ thuế thì phải thanh toán qua ngân hàng nếu giá trị thanh toán từng lần từ 20 triệu đồng trở lên b Quy định về hoàn thuế Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 tháng liên... liên tục có số thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra, thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT với số thuế là 150 triệu đồng Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm Cơ sở kinh doanh đang hoạt động đang trong giai đoạn đầu tư thì kê khai bù trừ số thuế GTGT Nếu chưa... xuất không có hoá đơn được khấu trừ theo tỷ lệ tính trên giá trị theo bảng kê, cơ chế hoàn trước kiểm sau để chiếm đoạt tiền thuế - Xuất khống hóa đơn đầu vào và đầu ra -Trong quyết toán các công trình xây dựng cơ bản và trong chi tiêu hàng hoá từ NSNN phần lớn không đối soát chứng từ với nơi xuất hoá đơn - Hình thức gian lận thuế, chiếm đoạt tiền thuế thông qua hoá đơn: + Sử dụng hoá đơn không do Bộ... 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế Cơ sở kinh doanh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa đuợc khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình,... chưa được chuẩn bị Sự lúng túng của những cơ quan chức năng Yếu kém trong dự báo và thiếu đánh giá tác động của chính sách Thiếu sự quyết liệt trong xử phạt Sự thoái hoá của một số cán bộ thuế Thiếu phương tiện kỹ thuật hỗ trợ Yếu kém về mặt nhận thức và thói quen mua hàng lấy hoá đơn IV-Biện pháp chống gian lận trong khấu trừ và hoàn thuế GTGT 1 Biện pháp chống mua bán hóa đơn Khuyến khích sử dụng hoá... thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo: +Dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: +Tiền viện trợ nhân đạo Ví dụ: Hội chữ thập đỏ được Tổ chức quốc tế viện trợ tiền để mua hàng viện trợ nhân đạo cho nhân dân các tỉnh bị thiên tai là 200 triệu đồng Giá trị hàng mua chưa có thuế là 200 triệu đồng, thuế GTGT là 20 triệu đồng Hội chữ thập đỏ sẽ được hoàn thuế theo quy định... Xuất khẩu tại chỗ – Hàng hoá gia công chuyển tiếp – Hàng hoá xuất khẩu thực hiện dự án đầu tư Dự án ODA Tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao III.Thực trạng và nguyên nhân gian lận trong hoàn thuế GTGT 1.Thực trạng Mục tiêu đã đạt: Chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 20% tổng thu nội địa - Hỗ trợ hoạt động xuất khẩu do giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh . Đề tài Đề tài GIAN LẬN TRONG HOÀN THUẾ GIAN LẬN TRONG HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG GIÁ TRỊ GIA TĂNG GV hướng dẫn: GV hướng. Người nộp thuế GTGT Người nộp thuế GTGT thuế loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thuế loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAN LẬN TRONG HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, GIAN LẬN TRONG HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, , Nguyên nhân Nguyên nhân, Biện pháp chống mua bán hóa đơn Biện pháp chống mua bán hóa đơn

Từ khóa liên quan