Hướng dẫn cài đặt Opnet Modeler 14.5

24 2,456 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 20:28

Opnet Modeler 14.5 là một công cụ phần mềm mạnh được sử dụng để mô phỏng mạng, đã được các nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới đánh giá cao và có nhiều công dụng trong thực tế cuộc sống. Để có thể cài đặt và sử dụng phần mềm này mời các bạn tham khảo tài liệu Hướng dẫn cài đặt Opnet Modeler 14.5. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 1 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT OPNET MODELER 14.5 Yêu cầu Hệ điều hành: sử dụng Window 7 Ultimate Chương trình dịch: Microsoft Visual Studio 2005 (phiên bản đầy đủ) Chương trình mô phỏng: Opnet 14.0.A bao gồm các file - modeler_14A_PL8_7808_win - modeler_docs_02-Sep-2008_win - modeler_145A_PL8_24Sep08_win và một file dùng để tạo license Opnet - OPNET.Modeler.14.5.License.Maker-FFS Các bước cài đặt Gồm 5 bước như sau (1) Cài đặt chương trình dịch (2) cài chương trình mô phỏng (3) thiết lập tham số môi trường (4) tạo license (5) kiểm tra chương trình mô phỏng Bước 1: Cài đặt Visual Studio 2005 Vào thư mục VS2005, chọn Setup Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 2 Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 3 Chú ý thiết lập đường dẫn của VS2005 là "C:\Visual8" nhằm đảm bảo quá trình cấu hình tham số môi trường không bị nhầm lẫn. Please wait Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 4 Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 5 Bước 2: cài chương trình mô phỏng OPNET theo thứ tự: Modeler doc models Đầu tiên, cài đặt Opnet Modeler Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 6 Chú ý đến đường dẫn cài đặt Opnet Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 7 Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 8 Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 9 Bước 2.2 Cài đặt docs modeler Đợi giải nén, Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 10 [...].. .Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 11 Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Bước tiếp theo, cài đặt Model Modeler MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 12 Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Như vậy, ta đã cài đặt thành công thư viện Model cho Opnet MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 13 Opnet Modeler Install... MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 16 Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Thiết lập tham số INCLUDE MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 17 Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Bước 4: Tiến hành xxx Opnet bằng License Maker MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 18 Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Bước 5: Kiểm tra quá trình cài đặt Cách 1: Trên thanh Start ta... mm1net_ref MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 20 Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Chạy mô phỏng MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 21 Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Xem kết quả mô phỏng MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 22 Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 23 Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org... queue size của project mẫu trùng với kết quả có trong phần Help của chương trình, chương trình Opnet Modeler đã được cài đặt thành công Những lưu ý: Đã cài và chạy thành công window 7, và trên Win XP, chưa thử sử dụng chương trình biên dịch VS2008 và Dotnet Thực tế sử dụng thì đây là bản Opnet 14.0, không phải 14.5 Nhưng với mục đích mô phỏng một số hệ thống thông tin thì vẫn đáp ứng tốt CHÚC CÁC BẠN... "cl" để kiểm tra đường dẫn chương trình biên dịch Nếu kết quả hiển thị như hình dưới có nghĩa ta đã cấu hình tham số thành công Cách 2: Kiểm tra trình biên dịch bằng cách chạy thử một project mẫu Mở chương trình mô phỏng Opnet MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 19 Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Mở một project mẫu Trong thư mục Models\ chọn tutorial_ref\ chọn modeler\ chọn mm1net_ref... lập ở: Click chuột phải My Computer\ chọn Properties\ chọn Advanded system settings\ MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 14 Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Chú ý 1: Nếu tham số nào đã có sẵn, thì chọn Edit Còn nếu chưa có, ta sẽ tạo tham số mới Chú ý 2: Giả sử thư mục cài Window là C:/Windows Chú ý 3: Không được phép có khoảng trống (space) giữa các giá trị của tham số Các giá trị của... C:\Visual8\VC\ATLMFC\INCLUDE;C:\Visual8\V 2 INCLUDE C\INCLUDE;C:\Visual8\VC\PlatformSDK\include; C:\Visual8\SDK\v2.0\include; C:\Visual8\VC\ATLMFC\LIB;C:\Visual8\VC\LIB; 3 LIB MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 15 Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C:\Visual8\VC\PlatformSDK\lib;C:\Visual8\SDK\v 2.0\lib; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.5072 LIBPATH 7;C:\Visual8\VC\ATLMFC\LIB; . modeler_ 1 45 A_PL8_24Sep08_win và một file dùng để tạo license Opnet - OPNET. Modeler. 14. 5. License.Maker-FFS Các bước cài đặt Gồm 5 bước như sau (1) Cài đặt chương trình dịch (2) cài chương trình mô phỏng (3) thiết. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 1 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT OPNET MODELER 14. 5 Yêu cầu Hệ điều hành: sử dụng. MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 5 Bước 2: cài chương trình mô phỏng OPNET theo thứ tự: Modeler doc models Đầu tiên, cài đặt Opnet Modeler Opnet Modeler Install Tutorial Version
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Opnet Modeler 14.5, Hướng dẫn cài đặt Opnet Modeler 14.5, Hướng dẫn cài đặt Opnet Modeler 14.5