0

Phát triển thị trường tài chính (vốn, tiền tệ, chứng khoán) trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam..DOC

23 677 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2012, 16:36

Phát triển thị trường tài chính (vốn, tiền tệ, chứng khoán) trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam Phát triển thị trường tài chính (vốn, tiền tệ, chứng khoán) trong bối cảnh hội nhập Việt Nam.Mục lục Đặt vấn đề. Nội dung. 1. Tổng quan về thị trường tài chính.1.1. Bản chất, vai trò của thị trường tài chính. 1.1.1. Bản chất của thị trường tài chính. 1.1.2. Vai trò của thị trường tài chính.1.2. Tổng quan về thị trường tài chính Việt Nam. 2. Các loại thị trường tài chính chủ yếu nước ta hiện nay.2.1. Thị trường vốn.2.2. Thị trường tiền tệ.2.3. Thị trường chứng khoán. 3. Các phương hướng,chính sách phát triển thị trường tài chính Việt Nam. 3.1. Thị trường vốn. 3.2. Thị trường tiền tệ. 3.3. Thị trường chứng khoán.  Kết luận.  Tài liệu tham khảo. 1A-Đặt vấn đề . Có thê nói, thị trường tài chính nước ta chưa bao giờ lại phát triển mạnh và đạt được những thành công, tốc độ tăng trưởng cao vượt bậc, trở thành “địa điểm” đầu tư hấp dẫn trong con mắt các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài. Thị trường tiền tệ phát triển mạnh với hệ thống ngân hàng hai cấp, và ngày càng xuất hiện nhiều các ngân hàng thương mại cổ phần và thương mại nước ngoài. Thị trường vốn thì vẫn tiếp tục được coi là một thị trường tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Lượng vốn đầu tư gián tiếp trong các năm qua liên tục tăng cao. Còn thị trường chứng khóan thì lại sôi động hơn bao giờ hết, không chỉ những nhà đầu tư mà ngay cả những người dân cũng quan tâm đến thị trường này. Tất cả những điều đó càng được thể hiện rõ nét sau sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO. Mặc dù đã có những phát triển manh mẽ như vây, nhưng không thể không nhìn nhận sự tụt hậu của tài chính nước ta so với trong khu vực và thế giới. Thị trường tài chính dù là vốn, tiền tệ hay chứng khoán đều đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế Việt Nam. Vì vậy sự phát triển thị trường tài chính có thể coi là một trong những ưu tiên hàng đầu của nước ta hiên nay. Là một sinh viên Kinh tế, dặc biệt lại là sinh viên chuyên ngành ngân hàng, việc tìm hiểu về thị trường tài chính là vô cùng quan trọng, để từ đó có thể rút ra những bài học, kinh nghiệm quý báu làm hành trang vào đời sau 4 năm nữa.2B-Nội dung.1.Tổng quan về thị trường tài chính.1.1. Bản chất, vai trò của thị trường tài chính.1.1.1. B ản chất của thị trường tài chính. Trước khi tìm hiểu thị trường tài chính là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu qua về thế nào là tài chính?Lịch sử xã hội cho thấy tài chính ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời của nhà nước và nền sản xuất hàng hóa. Tài chính là hệ thống quan hệ kinh tế biểu hiện trong lĩnh vực hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ trong nền kinh tế quốc dân nhằm xây dựng, bảo vệ và phát triểnhộihội chủ nghĩa.Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, để tổ chức các họat động kinh tế, cần phải tạo lập các quỹ tiền tệ mà thực chất là các quỹ giá trị khác nhau và chia thành các phần để phân phối và sử dụng các quỹ đó. Vì vậy ngoài các quan hệ hàng hóa-tiền tệ, thì hàng loạt các quan hệ tiền tệ khác nảy sinh , đó là các quan hệ tài chính. Khác với quan hệ hàng hóa-tiền tệ, tiền biểu hiện như vật ngang giá, giá trị chỉ thay đổi hình thức tồn tại thì trong các quan hệ tài chính, giá trị thực sự chuyển dịch từ chủ thể hay bộ phận này sang chủ thể hay bộ phận khác. Chẳng hạn như quan hệ về thuế, khi một doanh nghiệp nộp thuế cho Nhà nước, giá trị dịch chuyển từ quỹ tài chính doanh nghiệp sang ngân sách nhà nước. Với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay thì bản chất của tài chính biểu hiện qua các nhóm quan hệ: đó là quan hệ tài chính giữa các doanh nghiệp, dân cư, các tổ chức xã hội với Nhà nước; giữa các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, dân cư với hệ thống ngân hàng; giữa các chủ thể với thị trường; và cuối cùng là nhóm các quan hệ tài chính trong nội bộ mỗi chủ thể(doanh nghiệp, dân cư, tổ chức xã hội, ).3Tổng thể các mối quan hệ tài chính cùng các tổ chức bộ máy thực hiện các chức năng tài chính của các chủ thể trong nền kinh tế được gọi là hệ thống tài chính. Nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Trong đó, hệ thống tài chính bao gồm các bộ phận hợp thành với tư cách là các tụ điểm tài chính. Các tụ điểm tài chính này gắn với một chủ thể nhất định và thực hiện quá trình “bơm”, “hút” các nguồn lực tài chính dưới hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua thị trường tài chính. Như vậy với tư cách là nơi diễn ra cá hoạt động trao đổi mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những phương thức giao dịch, các công cụ và dịch vụ tài chính nhất định, thị trường tài chính có thể hiểu là tổng hòa các quan hệ cung cầu về vốn.Thị trường tài chính được phân thành 2 loại: thị trường vốn ngắn hạn(thị trường tiền tệ) và thị trường vốn dài hạn.-Thị trường vốn ngắn hạn hay còn gọi là thị trường tiền tệ, là các hoạt động về cung cấp vốn ngắn hạn(dưới một năm) diễn ra chủ yếu thông qua hoạt động của hệ thống ngân hàng các cấp-Thị trường vốn dài hạn là nơi diễn ra các hoạt động về cung cấp vốn dài hạn cho Chính phủ, doanh nghiệp, hộ gia đình. Thị trường vốn dài hạn bao gồm thị trường vay nợ dài hạn và thị trưừong chứng khoán.1.1.2.Vai tr ò của thị trường tài chính. Nhìn chung, dù là ngắn hạn hay dài hạn thì thị trường tài chính ngày nay càng ngày càng mang tính mở và đóng góp vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội hiện đại cấp quốc gia cũng như cấp quốc tế. Đó là những vai trò:-Tạo ra các kênh và công cụ huy động vốn cho đầu tư phát triển từ các nguồn trong nước và ngòai nước, từ trong doanh ngiệp và trong dân. Trong nền kinh tế luôn diễn ra quá trình di chuyển nguồn tài chính hai chiều từ lĩnh vực sản 4xuất sang lĩnh vực phi sản xuất, từ trong nước ra ngòai nước và ngược lại. Nếu nhà nước có chính sách điều chỉnh tốtcác quan hệ tài chính nảy sinh trong quá trình di chuyển đó thì có thể thúc đẩy quá trình tập trung vốn cho đầu tư phát triển , giảm bớt các chi phí không cần thiết và thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài. Đây là nhiệm vụ, vai trò cực kỳ quan trọng, nhất là trong giai đọan đầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội.-Cung cấp cho các nhà đầu tư những cơ hội và hình thức đầu tư đa dạng và phù hợp. Nhà nước trên cơ sở kiểm tra giám sát bằng đồng tiền, nắm được thực tế hoạt động của nền kinh tế, có thể dùng các biện pháp đầu tư thêm vốn, bổ sung thêm vốn để đẩy mạnh những ngành kém phát triển và các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế quốc dân. Hay Nhà nước cũng có thể dùng biện pháp giảm vốn đầu tư và hỗ trợ để hạn chế sự phát triển của những ngành những khâu chưa cần thiết. Đồng thời, Nhà nước cũng có thể thông qua việc nâng cao hoặc hạ thấp thuế suất để điều tiết hoạt động đầu tư kinh doanh giữa các ngành.-Làm tăng khả năng thanh khoản của các công cụ tài chính và giúp đánh giá xác thực hơn giá trị của các doanh ngiệp và nền kinh tế.-Và cuối cùng là giúp thực hiện một các có hiệu quả hơn các chính sách kinh tế vĩ mô theo hướng thị trường mở. Thông qua việc điều chỉnh các quan hệ thu - chi tài chính và phân phối thu nhập, theo nguyên tắc khuyến khích vật chất, xử lý chính xác mối quan hệ về lợi ích kinh tế giữa nhà nước, doanh nghiệp, người lao động, tài chính có thể nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; thông qua giám đốc tài chính mà có thể duy trì kỷ luật tài chính, góp phần đẩy lùi lãng phí, tham ô, 1.2. T ổng quan về thị trường tài chính Việt Nam. Tính từ năm 1986, năm bắt đầu công cuộc đổi mới Việt Nam, như vậy sau hơn 20 năm đổi mới, hệ thống tài chính Việt Nam đã có những bước chuyển biến lớn, từ hành chính bao cấp sang vận hành theo cơ chế kinh tế thị trường. 5Dẫn chứng cho những điều đó, ta có thể thấy: nước ta đã có nhiều cải cách về hệ thống thuế, đổi mới hệ thống ngân hàng và tiền tệ, phát triển thị trường bảo hiểm, xây dựng thị trường thị trường chứng khoán,…Có thể nói cho đến nay, nước ta đã có một cấu trúc thị trường tài chính khá đầy đủ. Tuy nhiên không chỉ hình thành một cách đầy đủ mà thị trường tài chính Việt Nam những năm gần đây đã phát triển mạnh và đạt được tốc độ tăng trưởng cao vượt bậc, nhanh chóng trở thành “địa điểm” đầu tư hấp dẫn trong con mắt của các nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài. Theo nhận định của những nhà chuyên môn, thị trường tài chính Việt Nam là một trong những thị trường tài chính phát triển nhanh nhất thế giới.Thị trường tài chính Việt Nam được hình thành trong thời kỳ đổi mới, ngày càng gia tăng về quy mô; đồng bộ về cơ cấu, hiện đại hơn về công nghệ, nghiệp vụ và cũng ngày càng khẳng định đậm nét hơn vị thế không thể thiếu được trong tổng thể nền kinh tế thị trường, đặc biệt trong tạo động lực định hướng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cả hiện tại lẫn tương lai . Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, xét về tổng thể, thị trường tài chính Việt Nam hiện nay nổi lên một số đặc điểm sau:Thứ nhất, thị trường tài chính chưa phát triển đồng bộ về cơ cấu, chưa đồng đều về trình độ giữa các bộ phận hợp thành.Có thể nói, nước ta cho đến nay, dường như còn chưa có thị trường tài chính thực sự với đầy đủ hình hài, bộ phận cần có như thị trường tài chính các nước khu vực có nền kinh tế thị trường phát triển. Các hoạt động trên thị trường tài chính nước ta mới chỉ tập trung vào thị trường vốn ngắn hạn, chưa nhiều các hoạt động trên thị trường vốn dài hạn. Hơn nữa, trong thị trường vốn ngắn hạn cũng chủ yếu mới tập trung một số hoạt động huy động và cho vay tín dụng thông thường của các ngân hàng thương mại nhà nước, còn thị trường vốn dài hạn mới tập trung các hoạt động vay nợ dài hạn của Chính phủ hoặc doanh nghiệp nhà nước . Thị trường chứng khoán - một định chế tài chính tiên tiến, thước đo trình độ phát 6triển thị trường của một quốc gia, một hình thức tổ chức trực tiếp giữa người có cung - cầu vốn, không có trung gian tài chính, một thị trường liên tục, gần với thị trường cạnh tranh hoàn hảo - thì hầu như chưa hình thành với tư cách một thị trường, cũng như chưa được mở rộng trên cả nước. Cho đến nay, mới chỉ có 1 trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, với 21 công ty niêm yết với tổng giá trị cổ phiếu tương đương 130 triệu USD, tức chưa đến 2% GDP cả nước năm 2002. Tổng cộng mới có 11 công ty chứng khoán, 6 công ty kiểm toán, 3 ngân hàng lưu ký nước ngoài được thừa nhận về tư cách pháp lý phục vụ cho 21 công ty niêm yết nói trên và 13000 tài khoản đầu tư thống kê được tại các công ty chứng khoán và chỉ khoảng 1/4 số tài khoản này là hoạt động thực sự (trong đó tài khoản của các nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư có tổ chức rất ít). Đó là chưa kể chỉ số chứng khoán Việt Nam (VN Index) hiện đã giảm còn chừng 1/3 so với đỉnh điểm (khoảng 150 điểm vào giữa tháng 7/2003 so với 571 điểm ngay 25/6/2001).Thứ hai, quy mô thị trường còn nhỏ, các hàng hóa và dịch vụ tài chính còn nghèo nàn, đơn giản và tính chuyên nghiệp chưa cao. Mặc dầu còn thiếu số liệu đầy đủ để đánh giá tổng quát quy mô thị trường tài chính của nước ta cả về tổng thể, cũng như từng bộ phận, song có thể cảm nhận thấy sự khiêm tốn của chúng qua số lượng và quy mô vốn điều lệ, cũng như khả năng thanh toán của các ngân hàng, công ty tài chính và các cơ sở kinh doanh khác đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Hiện tại, trên địa bàn thủ đô Hà Nội - trung tâm tài chính hàng đầu của cả nước - có 113 các tổ chức tài chính, tín dụng hoạt động, bao gồm 67 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng, 2 công ty tài chính, 6 công ty cho thuê tài chính, 9 công ty chứng khoán, 9 quỹ tín dụng nhân dân và 5 quỹ tài chính Nhà nước. Các ngân hàng và công ty bảo hiểm quốc doanh lớn nhất nước ta cũng mới chỉ cung cấp chừng 60 sản phẩm dịch vụ cho các khách hàng so với từ 200 - 600 sản phẩm dịch vụ hết sức đa dạng và linh hoạt của các ngân hàng và công ty bảo hiểm trung bình các nước phát triển trên thế giới. Đa số dân cư và phần lớn các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước còn nằm ngoài "vùng phủ sóng" của 7các dịch vụ thị trường tài chính; nhiều doanh nghiệp đang khát vốn kinh doanh, trong khi thiếu cơ chế và công cụ hiệu quả khai thông nguồn vốn "chết" trong dân, trong các ngân hàng Tính chuyên nghiệp và năng động của các nhân viên và cơ sở kinh doanh tín dụng "đen" hoặc tư nhân góc độ nào đó đang tỏ ra hiệu quả hơn so với các cơ sở tín dụng quốc doanh.Thứ ba, thị trường tài chính còn tập trung vào “sân chơi” và đối tác thuộc khu vực kinh tế nhà nước, chưa có sư liên thông và mở rộng trong cả nước cũng như với nước ngoài. Có thể nhận thấy trong bức tranh chung hoạt động của thị trường tài chính nước ta, các điểm sáng và đầu mối cung - cầu lớn nhất, các công cụ tài chính quan trọng nhất, dường như đều tập trung trong sân chơi giữa các đối tác thuộc khu vực kinh tế nhà nước với nhau hoặc huy động vốn từ xã hội, nhưng lại đầu tư cho khu vực kinh tế này, và ước tính có lẽ chiếm không dưới 80% tổng giá trị các giao dịch hiện hành trên thị trường tài chính nước ta. Các ngân hàng, cơ sở kinh doanh tài chính tư nhân và các đối tượng vay vốn tư nhân còn chiếm tỷ lệ khiêm tốn. Rất nhiều doanh nghiệp tư nhân nước ta đang gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ tài chính - ngân hàng do thiếu tài sản thế chấp, thiếu dự án kinh doanh "khả thi", thiếu thông tin cần thiết, thiếu sự thấu hiểu và tận tụy của ngân hàng hoặc đơn giản chỉ là do chưa quen vì chưa từng được hưởng các dịch vụ tài chính này .Thứ tư, thị trường tài chính hoạt động chưa mang tính thị trường cao và chưa gắn đồng bộ với các thị trường khác trong nền kinh tế. Rất nhiều ngân hàng, công ty tài chính vẫn còn mang dáng dấp và phong cách kinh doanh của thời bao cấp. Hơn nữa, do còn một số bất cập trong khung pháp lý về hoạt động, do tập trung vào các đối tác thuộc khu vực kinh tế nhà nước, nên các nguyên tắc kinh doanh thị trường nhiều khi được thực hiện một cách ước lệ, hình thức. Dòng vốn xã hội, thông qua thị trường tài chính, vẫn chưa được thực sự chảy đến những nơi cần đến và tuân theo tín hiệu, nguyên tắc thị trường. Tính cạnh tranh thị trường giữa các ngân hàng mới đựoc khởi động gần đây, từ khi Ngân 8hàng nhà nước áp dụng chế độ lãi suất cơ bản và bãi bỏ kiểm soát lãi suất . Nợ quá hạn, khó đòi của nhiều ngân hàng còn cao do ngân hàng chịu sức ép "cho vay chính sách", còn các đối tác được vay thì sẵn tâm lý xin hỗ trợ chính sách càng nhiều càng tốt .Hơn nữa, thị trường tài chính dường như còn hoạt động một cách đơn độc, thiếu gắn kết đồng bộ với nhiều thị trường và các hoạt động kinh tế - xã hội lớn khác. Chẳng hạn, thị trường chứng khoán còn thờ ơ với quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; hoặc thị trường tiền tệ trong nước còn khá ""lãnh đạm"" với thị trường tài chính quốc tế Những rủi ro phi thị trường còn lớn đối với các hoạt động kinh doanh trên thị trường tài chính, nhất là thị trường chứng khoán (do thông tin cổ phiếu thiếu về số lượng, không đảm bảo về chất lượng hoặc không kịp thời .).Thứ năm, thị trường tài chính đang từng bước được xây dựng, củng cố và phát triển phù hợp quá trình chuyển đổi cơ chế và đáp ứng các cam kết hội nhập và thông lệ quốc tế. Đây đã, đang và sẽ còn là đặc điểm lớn nhất bao trùm, xuyên suốt, chi phối và định hướng toàn bộ qua trình vận động của thị trường tài chính Việt Nam. Cùng với sự chuyển biến về nhận thức và sự hoàn thiện cơ chế thị trường mở nói chung, hệ thống pháp lý kinh tế nói riêng, thị trường tài chính Việt Nam sẽ ngày càng được củng cố và phát triển vững chắc, an toàn và hiệu quả hơn cả về bề rộng lẫn bề sâu. Các bộ phận thị trường trong hệ thống thị trường tài chính sẽ tiếp tục mở rộng về quy mô, tăng thêm các công cụ, dịch vụ chuyên nghiệp, phân nhánh chi tiết và rõ nét hơn các bộ phận thị trường chuyên biệt (ví dụ, thị trường cổ phiếu doanh nghiệp sẽ phân thành thị trường cổ phiếu của nhóm doanh nghiệp cơ khí, nhóm doanh nghiệp may mặc, nhóm doanh nghiệp giầy, .). Kiến thức, tâm lý và thông tin về thị trường tài chính sẽ được củng cố, cải thiện cả về phía bên cung lẫn bên cầu, cũng như bên trung gian và toàn xã hội, tạo thuận lợi cho hoạt động của thị trường tài chính. Đặc biệt, thị trường tài chính Việt Nam sẽ ngày càng được kết nối đồng bộ với các thị trường khác trong nền kinh tế, được liên thông với thị trường tài chính quốc tế và thu 9hút ngày càng rộng rãi hơn và phục vụ ngày càng có chất lượng, hiệu quả hơn mọi thành viên, đối tác và các hoạt động kinh tế - xã hội đất nước.2.Các loại thị trường tài chính chủ yếu nước ta hiện nay.2.1.Thị trường tiền tệ.Ngân hàng quốc gia Việt Nam được thành lập từ tháng 5 năm 1951 vùng tự do trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Sau ngày miền Nam hòan toàn giải phóng cả nước tồn tại một hệ thống ngân hàng Nhà nước từ trung ương đến chi nhánh các tỉnh và chi điếm ngân hàng các huyện. Trong thời gian này, hệ thống tổ chức ngân hàng nói trên là hệ thống ngân hàng một cấp độc quyền; trực tiếp kinh doanh tiền tệ, hoạt động thông qua các trung tâm tiền mặt, trung tâm tín dụng, trung tâm thanh toán và kinh doanh vàng bạc, đá quý. Tuy nhiên kiểu hoạt động này chỉ thích ứng với điều kiện chiến tranh và mô hình kinh tế chỉ huy quan liêu, bao cấp. Khi nền kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường, hệ thống này bộc lộ nhiều nhược điểm. Bởi lẽ hệ thống đó không phân biệt chức năng quản lý vĩ mô của Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ với chức năng kinh doanh của các ngân hàng thương mại.Phải đến tận năm tháng 9 năm 1990, Chính phủ ban hành Luật Ngân hàng, từ đó thay đổi hệ thống ngân hàng về mặt tổ chức từ một cấp đã chuyển thành hệ thống ngân hàng hai cấp: Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng thương mại(kinh doanh).- Ngân hàng Nhà nước có hệ thống tổ chức gồm Ngân hàng trung ương và các chi nhánh của nó tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.- Ngân hàng thương mại, mà hình thức tổ chức của nó khá đa dạng dựa theo các tiêu thức khác nhau để phân loại.2.2.Th ị trường vốn. Trong bối cảnh, thị trường tài chính Việt Nam đang phát triển một cách mạnh mẽ, tốc đọ tăng trưởng cao vượt bậc, trở thành một trong những thị trường 10[...]... về thị trường tài chính. 1.1. Bản chất, vai trị của thị trường tài chính. 1.1.1. Bản chất của thị trường tài chính. 1.1.2. Vai trị của thị trường tài chính. 1.2. Tổng quan về thị trường tài chính Việt Nam. 2. Các loại thị trường tài chính chủ yếu nước ta hiện nay.2.1. Thị trường vốn.2.2. Thị trường tiền tệ.2.3. Thị trường chứng khốn. 3. Các phương hướng ,chính sách phát triển thị trường tài chính. .. tế-xã hội hiện đại cấp quốc gia cũng như cấp quốc tế. Đó là những vai trị:-Tạo ra các kênh và cơng cụ huy động vốn cho đầu tư phát triển từ các nguồn trong nước và ngòai nước, từ trong doanh ngiệp và trong dân. Trong nền kinh tế luôn diễn ra quá trình di chuyển nguồn tài chính hai chiều từ lĩnh vực sản 4 Phát triển thị trường tài chính (vốn, tiền tệ, chứng khoán) trong bối cảnh hội nhập Việt. .. nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh 16 B-Nội dung.1.Tổng quan về thị trường tài chính. 1.1. Bản chất, vai trị của thị trường tài chính. 1.1.1. B ản chất của thị trường tài chính. Trước khi tìm hiểu thị trường tài chính là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu qua về thế nào là tài chính? Lịch sử xã hội cho thấy tài chính ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời của nhà nước và nền sản xuất hàng hóa. Tài chính. .. thành.Có thể nói, nước ta cho đến nay, dường như cịn chưa có thị trường tài chính thực sự với đầy đủ hình hài, bộ phận cần có như thị trường tài chính các nước khu vực có nền kinh tế thị trường phát triển. Các hoạt động trên thị trường tài chính nước ta mới chỉ tập trung vào thị trường vốn ngắn hạn, chưa nhiều các hoạt động trên thị trường vốn dài hạn. Hơn nữa, trong thị trường vốn ngắn hạn... vụ tài chính nhất định, thị trường tài chính có thể hiểu là tổng hòa các quan hệ cung cầu về vốn. Thị trường tài chính được phân thành 2 loại: thị trường vốn ngắn hạn (thị trường tiền tệ) và thị trường vốn dài hạn. -Thị trường vốn ngắn hạn hay còn gọi là thị trường tiền tệ, là các hoạt động về cung cấp vốn ngắn hạn(dưới một năm) diễn ra chủ yếu thông qua hoạt động của hệ thống ngân hàng các cấp -Thị. .. thị trường tài chính Việt Nam. 3.1. Thị trường vốn. 3.2. Thị trường tiền tệ. 3.3. Thị trường chứng khoán.  Kết luận.  Tài liệu tham khảo. 1 D-Danh m ục tài liệu tham khảo. 1.Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin, GSTS Chu Văn Cấp, GS.TS.Phạm Quang Phan, NXB chính trị quốc gia.2.Bản tin thị trường tài chính, tuần 2 tháng 4 năm 20073. 5 đặc điểm thị trường tài chính Việt Nam hiện nay-... Dẫn chứng cho những điều đó, ta có thể thấy: nước ta đã có nhiều cải cách về hệ thống thuế, đổi mới hệ thống ngân hàng và tiền tệ, phát triển thị trường bảo hiểm, xây dựng thị trường thị trường chứng khốn,…Có thể nói cho đến nay, nước ta đã có một cấu trúc thị trường tài chính khá đầy đủ. Tuy nhiên khơng chỉ hình thành một cách đầy đủ mà thị trường tài chính Việt Nam những năm gần đây đã phát triển. .. biệt, thị trường tài chính Việt Nam sẽ ngày càng được kết nối đồng bộ với các thị trường khác trong nền kinh tế, được liên thơng với thị trường tài chính quốc tế và thu 9 C-K ết luận. Như vậy sau hơn 20 năm đổi mới nền kinh tế nói chung, cùng với nhiều ngành kinh tế khác thị trường tài chính nước ta đã thu được nhiều kết quả, thành tựu khả quan. Cả 3 thị trường tài chính: tiền tệ, vốn, chứng. .. qua trình vận động của thị trường tài chính Việt Nam. Cùng với sự chuyển biến về nhận thức và sự hoàn thiện cơ chế thị trường mở nói chung, hệ thống pháp lý kinh tế nói riêng, thị trường tài chính Việt Nam sẽ ngày càng được củng cố và phát triển vững chắc, an toàn và hiệu quả hơn cả về bề rộng lẫn bề sâu. Các bộ phận thị trường trong hệ thống thị trường tài chính sẽ tiếp tục mở rộng về quy mô, tăng... nghiệp vụ quản lý, điều hành cơng tác tài chính theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế.3.2 .Thị trường vốn.Về thị trường vốn, tiếp tục phát triển thị trường vốn thành một kênh huy động vốn dài hạn, an tồn, có hiệu quả cao cho đầu tư phát triển và từng bước hội nhập với thị trường vốn khu vực và thế giới. Ngày 6/4, Bộ Tài chính đã trình bày Đề án phát triển thị trường vốn đến năm 2010 và định hướng . Phát triển thị trường tài chính (vốn, tiền tệ, chứng khoán) trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam. Mục lục Đặt vấn đề. Nội dung. 1. Tổng quan về thị trường. môn, thị trường tài chính Việt Nam là một trong những thị trường tài chính phát triển nhanh nhất thế giới .Thị trường tài chính Việt Nam được hình thành trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thị trường tài chính (vốn, tiền tệ, chứng khoán) trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam..DOC, Phát triển thị trường tài chính (vốn, tiền tệ, chứng khoán) trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam..DOC, , Thị trường vốn. 2.2. Thị trường tiền tệ. Thị trường chứng khốn. Thị trường vốn. 3.2. Thị trường tiền tệ. Thị trường chứng khốn.  Kết luận. Bản chất, vai trò của thị trường tài chính., T ổng quan về thị trường tài chính Việt Nam.

Từ khóa liên quan