0

Kế hoạch thi tiếng trống Đội ta

4 605 0
  • Kế hoạch thi tiếng trống Đội ta

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 17:57

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TỈNH THANH HOÁ HĐĐ HUYỆN NGỌC LẶC * Ngọc Lặc, ngày 20 tháng 7 năm 2011 Số: 05 - KH/HĐĐ KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi "Tiếng trống Đội ta" năm học 2010 - 2011. * Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/HĐĐ ngày 13/01/2011 của Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa về việc Tổ chức Hội thi "Tiếng trống Đội ta" năm học 2010 -2011". Sau khi xin ý kiến và được sự nhất trí của Liên ngành Đoàn TN - Phòng GD&ĐT, Hội đồng Đội huyện Ngọc Lặc thống nhất triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi "Tiếng trống Đội ta" năm học 2010 - 2011 với những nội dung cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. - Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Năm Thanh niên - 2011; chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. - Tạo sân chơi lành mạnh cho các em Đội viên, thiếu niên trong toàn huyện. - Hội thi là dịp Đội viên, thiếu niên để các em được giao lưu, học hỏi, ôn lại những kỹ năng có bản của các bài trống Đội. - Thông qua Hội thi nhằm đánh giá kỹ năng Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh của Đội viên, thiếu niên tại các Liên đội, đồng thời xây dựng Nghi lễ tại các Liên đội. II. NỘI DUNG - HÌNH THỨC: 1. Nội dung: Thi trống Đội. * Gồm 02 nội dung chính: - Phần thi bắt buộc: Thực hiện 03 bài trống theo quy định (Trống chào cờ, chào mừng và hành tiến). - Phần thi tự chọn: Mỗi đội sẽ thực hiện 01 bài trống đệm: Hành khúc Đội, Đội ca, Hoa thơm dâng Bác. 2. Hình thức: Thi tập thể a. Cấp cụm: - Toàn huyện chia thành 3 cụm (Mỗi cụm từ 20 -21 Liên đội); Tổ chức thi cụm chọn ra 05 đội nhất cụm tham gia thi chung kết cấp huyện . (Có danh sách chia cụm kèm theo). b.Cấp huyện: - Tổ chức thi chung kết cho các Liên đội được chọn vào từ các cụm. III- THÀNH PHẦN THAM GIA: - Thành phần: Tất cả các em đội viên, thiếu niên đang sinh hoạt tại các Liên đội trường học trong toàn huyện. - Số lượng: Từ 9 đội viên trở lên. III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 1 1. Thời gian: * Thi cấp cụm: Dự kiến Từ 18 - 22/8/2011. * Thi chung kết cấp huyện: Dự kiếnTừ 24 -26/8/2011. 2. Địa điểm: * Cấp cụm: - Cụm số 1: Tổ chức tại xã Kiên Thọ. - Cụm số 2: Tổ chức tại xã Quang Trung. - Cụm số 3: Tổ chức tại Thị trấn. * Cấp huyện: Tổ chức tại Trung tâm Hội nghị huyện. IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Cấp huyện: - Xây dựng kế hoạch triển khai đến cơ sở. - Chỉ đạo các Liên đội và Hội đồng Đội các xã, Thị trấn tổ chức cuộc thi cấp cụm. - Thành lập BTC, BGK, tổ thư ký, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thi chung kết cấp huyện. - Hỗ trợ cơ sở tổ chức tốt cuộc thi cấp cụm. 2. Cấp cơ sở: - Hội đồng Đội các xã, Thị trấn phối hợp với Chi bộ, BGH nhà trường chỉ đạo các Liên đội trường học tổ chức tốt Hội thi tại đơn vị mình. - BTV Đoàn xã các đơn vị được chọn làm điểm tổ chức cuộc thi cấp cụm có trách nhiệm chuẩn bị về địa điểm, cơ sở vật chất và phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt Hội thi cấp cụm. Đây là một trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm Thanh Niên - 2011; chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm; nhằm kiểm tra, đánh giá công tác chăm sóc TNNĐ và quá trình tổ chức triển khai công tác Đội trong nhà trường. Hội đồng Đội huyện đề nghị Hội đồng Đội các xã, Thị trấn, các Liên đội trường học nghiêm túc thực hiện để Hội thi đạt kết quả cao./. T/M HỘI ĐỒNG ĐỘI Nơi nhận: CHỦ TỊCH - HĐĐ tỉnh ( B/c). - Ban DV, VP HU (B/c) - HĐĐ các xã, Thị trấn (T/h) - 61 LĐ trường học (T/h) - Lưu VP. Lê Bá Ngà 2 ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TỈNH THANH HOÁ HĐĐ HUYỆN NGỌC LẶC * Ngọc Lặc, ngày 21 tháng 7 năm 2011. DANH SÁCH Chia cụm tham dự Hội thi "Tiếng trống Đội ta" năm học 2010 – 2011. STT Cụm Đơn vị Địa điểm Thời gian Cụm I 1 Trường TH Kiên Thọ 1 2 Trường TH Kiên Thọ 2 3 Trường THCS Kiên Thọ Kiên Thọ 4 Trường TH Phúc Thịnh 5 Trường THCS Phúc Thịnh 6 Trường TH Sông âm 7 Trường TH Nguyệt ấn 1 8 Trường TH Nguyệt ấn 2 9 Trường TH Phùng Giáo 10 Trường THCS Phùng Giáo 11 Trường TH Phùng Minh 12 Trường THCS Phùng Minh 13 Trường TH Lam Sơn 14 Trường THCS Lam Sơn 15 Trường TH Minh Tiến 1 16 Trường TH Minh Tiến 2 17 Trường THCS Minh Tiến 18 Trường TH Minh Sơn 1 19 Trường TH Minh Sơn 2 20 Trường THCS Nguyệt ấn 21 Trường THCS Minh Sơn Cụm II 1 Trường TH Ngọc Sơn 2 Trường THCS Ngọc Sơn 3 Trường TH Ngọc Trung 4 Trường THCS Ngọc Trung 5 Trường TH Ngọc Liên 6 Trường THCS Ngọc Liên 7 Trường TH Z111 8 Trường THCS Z111 9 Trường TH Cao Thịnh 10 Trường THCS Cao Thịnh 11 Trường TH Lộc Thịnh 12 Trường THCS Lộc Thịnh 13 Trường TH Quang Trung 1 14 Trường TH Quang Trung 2 3 15 Trường THCS Quang Trung Quang Trung 16 Trường TH Đồng Thịnh 17 Trường THCS Đồng Thịnh 18 Trường TH Thúy Sơn 1 19 Trường TH Thúy Sơn 2 20 Trường TH CS Thúy Sơn Cụm 3 1 Trường TH Thạch Lập 1 2 Trường TH Thạch Lập 2 3 Trường TH CS Thạch Lập 4 Trường TH Mỹ tân 1 5 Trường TH Mỹ tân 2 6 Trường THCS Mỹ tân 7 Trường TH Cao Ngọc 1 8 Trường TH Cao Ngọc 2 9 Trường TH CS Cao Ngọc 10 Trường TH Vân Am 1 11 Trường TH Vân Am 2 12 Trường THCS Vân Am 13 Trường TH Thị Trấn Thị trấn 14 Trường THCS Thị Trấn 15 Trường TH Ngọc Khê 1 16 Trường TH Ngọc Khê 2 17 Trường TH Ngọc Khê 3 18 Trường THCS Ngọc Khê 19 Trường THCS Ngọc Khê 3 20 Trường TH CS Nội trú 4 . đồng Đội huyện Ngọc Lặc thống nhất triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi " ;Tiếng trống Đội ta& quot; năm học 2010 - 2011 với những nội dung cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. - Hội thi là. ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TỈNH THANH HOÁ HĐĐ HUYỆN NGỌC LẶC * Ngọc Lặc, ngày 20 tháng 7 năm 2011 Số: 05 - KH/HĐĐ KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi " ;Tiếng trống Đội ta& quot; năm học. các em Đội viên, thi u niên trong toàn huyện. - Hội thi là dịp Đội viên, thi u niên để các em được giao lưu, học hỏi, ôn lại những kỹ năng có bản của các bài trống Đội. - Thông qua Hội thi nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch thi tiếng trống Đội ta, Kế hoạch thi tiếng trống Đội ta,

Từ khóa liên quan