0

bài giảng lịch sử 4 bài 23 thành thị ở thế kỉ xvi-xvii

15 960 1
  • bài giảng lịch sử 4 bài 23 thành thị ở thế kỉ xvi-xvii

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 14:45

[...]... Long, Phố Hiến, Hội An ở thế kỉ XVI-XVII: 3 Tình hình kinh tế nớc ta thế kỉ XVI-XVII * Theo em, cảnh buôn bán sôi động ở các đô thị nói lên điều gì về tình hình kinh tế nớc ta thời đó ? * Vì nền kinh tế nớc ta phát triển mạnh Lịch sử Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII Vào thế kỉ XVI-XVII, một số thành thị ở nớc ta trở nên phồn thịnh Thăng Long, Phố Hiến, Hội An là những thành thị nổi tiếng thời đó... xa Hội An thế kỉ XVI Lịch sử Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII Câu hỏi thảo luận: * Vì sao 3 đô thị này của nớc ta ở thế kỉ XVI- XVII lại rất phát triển ? -Vị trí địa lí thuận lợi cho giao thông đờng thuỷ - Nhiều sản phẩm thủ công quý đợc ngời nớc ngoài a chuộng 1 Các đô thị ở nớc ta thế kỉ XVI-XVII : - Thăng Long (Hà Nội) - Phố Hiến (Hng Yên) - Hội An (Quảng Nam) 2 Đặc điểm của các thành thị: Thăng . các thành thị việt nam thế kỉ XVI - XVII 2. Đặc điểm của các thành thị: Thăng Long, Phố Hiến, Hội An ở thế kỉ XVI-XVII: - Thăng Long (Hà Nội) - Phố Hiến (H ng Yên) 1. Các đô thị ở n ớc ta thế kỉ. Phè HiÕn x a Héi An thÕ kØ XVI Lịch sử Câu hỏi thảo luận: * Vì sao 3 đô thị này của n ớc ta ở thế kỉ XVI- XVII lại rất phát triển ? Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII - Vị trí địa lí thuận. mạnh. Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII Lịch sử Vào thế kỉ XVI-XVII, một số thành thị ở n ớc ta trở nên phồn thịnh. Thăng Long, Phố Hiến, Hội An là những thành thị nổi tiếng thời đó.
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lịch sử 4 bài 23 thành thị ở thế kỉ xvi-xvii, bài giảng lịch sử 4 bài 23 thành thị ở thế kỉ xvi-xvii,