0

bài giảng lịch sử 4 bài 18 trường học thời hậu lê

22 2,577 1
  • bài giảng lịch sử 4 bài 18 trường học thời hậu lê

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 14:30

TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ Thiết kế bài dạy Thiết kế bài dạy LỊCH SỬ 4 LỊCH SỬ 4 Kiểm tra bài cũ 1. 1. Nhà Hậu Lê ra đời vào thời gian nào? Ai là Nhà Hậu Lê ra đời vào thời gian nào? Ai là người thành lập? Vì sao triều đại này được gọi là người thành lập? Vì sao triều đại này được gọi là “ “ triều Hậu Lê triều Hậu Lê ”? ”? 2. 2. Những sự việc nào trong bài thể hiện “ Những sự việc nào trong bài thể hiện “ dưới triều dưới triều Hậu Lê, vua là người có uy quyền tối cao Hậu Lê, vua là người có uy quyền tối cao ”? ”? 3. 3. Bộ luật Hồng Đức gồm có các nội dung cơ bản Bộ luật Hồng Đức gồm có các nội dung cơ bản nào? nào? Ảnh chụp di tích Ảnh chụp di tích lịch sử nào? Di lịch sử nào? Di tích này có từ bao tích này có từ bao giờ? giờ? Văn Miếu Nội dung cần tìm hiểu 1. 1. Việc học dưới thời Hậu Lê được tổ chức như Việc học dưới thời Hậu Lê được tổ chức như thế nào? thế nào? 2. 2. Trường học thời Hậu Lê dạy những điều gì? Trường học thời Hậu Lê dạy những điều gì? 3. 3. Chế độ thi cử ở thời Hậu Lê như thế nào? Chế độ thi cử ở thời Hậu Lê như thế nào? 4. 4. Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích học Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích học tập? tập? 1. Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê:  Xem SGK trang 49-50 (Ở thời Lý…tiến sĩ)  Thảo luận 4 nhóm tổ. 1. 1. Việc học dưới thời Hậu Lê được tổ chức như thế Việc học dưới thời Hậu Lê được tổ chức như thế nào? nào? 2. 2. Trường học thời Hậu Lê dạy những điều gì? Trường học thời Hậu Lê dạy những điều gì? 3. 3. Chế độ thi cử ở thời Hậu Lê như thế nào? Chế độ thi cử ở thời Hậu Lê như thế nào? 4. 4. Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích học tập? Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích học tập? Nhóm 1 Việc học dưới thời Hậu Lê được tổ chức như thế nào? Việc học dưới thời Hậu Lê được tổ chức như thế nào? Bức tranh Bức tranh chụp cảnh chụp cảnh gì? gì? Nhà Thái Học Nhà Thái Học Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời Lý Thái Tông Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời Lý Thái Tông để thờ Khổng Tử và 72 người hiền của đạo nho. Về sau, Văn để thờ Khổng Tử và 72 người hiền của đạo nho. Về sau, Văn Miếu cũng thờ Chu Văn An, một trong những nhà giáo xuất sắc Miếu cũng thờ Chu Văn An, một trong những nhà giáo xuất sắc thời Trần. thời Trần. Hiện nay di tích lịch sử Văn Miếu vẫn còn ở thủ đô Hà Nội. Hiện nay di tích lịch sử Văn Miếu vẫn còn ở thủ đô Hà Nội. 1. 1. Nhà Hậu Lê đã tổ chức trường học Nhà Hậu Lê đã tổ chức trường học : : - - Lập Văn Miếu, xây dựng lại và mở rộng nhà Thái Lập Văn Miếu, xây dựng lại và mở rộng nhà Thái Học. Học. - Trường có lớp học, chỗ ở, kho sách. Ở các đạo có - Trường có lớp học, chỗ ở, kho sách. Ở các đạo có lớp học do nhà nước mở. lớp học do nhà nước mở. Nhóm 2 2. 2. Dưới thời Hậu Lê, những người được vào học ở Dưới thời Hậu Lê, những người được vào học ở Quốc Tử Giám: Quốc Tử Giám: - Con cháu vua, quan và con dân thường nếu học - Con cháu vua, quan và con dân thường nếu học giỏi. giỏi. Dưới thời Hậu Lê, những ai được vào học ở Quốc Tử Dưới thời Hậu Lê, những ai được vào học ở Quốc Tử Giám? Giám? Nhóm 3  So sánh điểm khác nhau giữa giáo dục thời Hậu Lê và thời Lý-Trần? Nội dung học tập và thi cử dưới thời Hậu Lê là gì? Nội dung học tập và thi cử dưới thời Hậu Lê là gì? Thời Hậu Lê Thời Hậu Lê Thời Lý-Trần Thời Lý-Trần Người học Người học Nội dung Nội dung Người nghèo học giỏi Người nghèo học giỏi được học trường Quốc được học trường Quốc Tử Giám. Tử Giám. Nho giáo Nho giáo Người nghèo không Người nghèo không được học trường Quốc được học trường Quốc Tử Giám. Tử Giám. Phật Giáo Phật Giáo [...]... dung học tập và thi cử thời Hậu Lê: - Nho giáo Nhóm 4 Nề nếp thi cử dưới thời Hậu Lê được qui định như thế nào? 4 Nề nếp thi cử dưới thời Hậu Lê được qui định: - Cứ 3 năm có một kỳ thi Hương ở địa phương và thi Hội ở kinh thành 1 Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê: - Trường học thời Hậu Lê dạy Nho giáo - Giáo dục thời Hậu Lê đã có nề nếp và quy củ 2 Những biện pháp khuyến khích học tập: Câu hỏi Nhà Hậu Lê. .. Nhà Hậu Lê đã tổ chức trường học: dựng lại Quốc Tử Giám, xây dựng lại nhà Thái Học b Dưới thời Hậu Lê, chỉ có con cháu vua quan mới được vào học ở Quốc Tử Giám c Nội dung học tập và thi cử dưới thời Hậu Lê là Nho giáo d Nề nếp thi cử dưới thời Hậu Lê được qui định chặt chẽ và qui củ e Nhà Hậu Lê đã cho khắc tên vào bia đá để tôn vinh người có tài Thứ bảy ngày 19 tháng 1 năm 2008 Lịch sử: Trường học thời. .. tháng 1 năm 2008 Lịch sử: Trường học thời Hậu Lê 1 Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê: - Trường học thời Hậu Lê dạy Nho giáo - Giáo dục thời Hậu Lê đã có nề nếp và quy củ 2 Những biện pháp khuyến khích học tập: - Tổ chức lễ xướng danh, lễ vinh qui - Khắc tên người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu Dặn dò  Về nhà học bài  Chuẩn bị bài “Văn học và khoa học thời Hậu Lê ... khuyến khích học tập? Xem SGK trang 50 Thảo luận nhóm đôi 1 Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê: - Trường học thời Hậu Lê dạy Nho giáo - Giáo dục thời Hậu Lê đã có nề nếp và quy củ 2 Những biện pháp khuyến khích học tập: - Tổ chức lễ xướng danh, lễ vinh qui - Khắc tên người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu Bia tiến sĩ ở Văn Miếu Trạng nguyên Cử nhân Nhà bia ở Văn Miếu Khuê Văn Các – Văn Miếu Bài tập  Khoanh . TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ Thiết kế bài dạy Thiết kế bài dạy LỊCH SỬ 4 LỊCH SỬ 4 Kiểm tra bài cũ 1. 1. Nhà Hậu Lê ra đời vào thời gian nào? Ai là Nhà Hậu Lê ra đời vào thời. dục thời Hậu Lê Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê : : - Trường học thời Hậu Lê dạy Nho - Trường học thời Hậu Lê dạy Nho giáo. giáo. - Giáo dục thời Hậu Lê đã có nề nếp - Giáo dục thời Hậu Lê đã. dục thời Hậu Lê và thời Lý-Trần? Nội dung học tập và thi cử dưới thời Hậu Lê là gì? Nội dung học tập và thi cử dưới thời Hậu Lê là gì? Thời Hậu Lê Thời Hậu Lê Thời Lý-Trần Thời Lý-Trần Người học Người
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lịch sử 4 bài 18 trường học thời hậu lê, bài giảng lịch sử 4 bài 18 trường học thời hậu lê, , Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê: