0

Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao

20 223 0
  • Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2014, 06:29

Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao cung cấp cho các bạn những kiến thức về: cài đặt và cấu hình IIS cho Windows 2000, hướng dẫn cài đặt MDaemon, các hướng dẫn cơ bản quản trị mạng Windows 2000. Tài liệu phục cvuj cho các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin. Giao trinh Quan tri mang may tinh nâng caó ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ GIÁO TRÌNH ĐÀO T OẠ QU N TR M NG NÂNG CAOẢ Ị Ạ M c l cụ ụ C c CNTT - Bô Tai nguyên va Môi tr ng ụ ̣ ̀ ̀ ườ 1 Giao trinh Quan tri mang may tinh nâng caó ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ PH N I: CÀI Đ T VÀ C U HÌNH IIS CHO WINDOWS 2000 Ầ Ặ Ấ I.1. H ng d n cài đ t IIS cho Windows 2000, XPướ ẫ ặ 1) Vào Control Panel, Start -> Settings -> Control Panel. Khi vào đ c Controlượ Panel click vào Add/Remove Programs 2) Khi vào đ c Add/Remove Program, b n ch n ượ ạ ọ Add/Remove Windows Components. 3) Đánh d u ô Internet Information Services (IIS). R i Click Next.ấ ở ồ 2 Giao trinh Quan tri mang may tinh nâng caó ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ 4) Cho đĩa CD Windows 2000 hay Windows XP (tùy theo h đi u hành c a b n) vàoệ ề ủ ạ r i nh n OK.ồ ấ 5) Windows s b t đ u cài đ t IIS components.ẽ ắ ầ ặ C c CNTT - Bô Tai nguyên va Môi tr ng ụ ̣ ̀ ̀ ườ 3 Giao trinh Quan tri mang may tinh nâng caó ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ 6) Cài đ t xong!ặ I.2. Ki m tra trình ch IISể ủ Đ ki m tra trình ch đã kh i đ ng và ho t đ ng t t, có th gõ đ a ch c c b ngay trênể ể ủ ở ộ ạ ộ ố ể ị ỉ ụ ộ trình duy t nh sau: ệ ư http://localhost/ ho c ặ http://172.0.0.1 K t qu trình duy t s hi nế ả ệ ẽ ể th trang Web m c đ nh (default.asp) c a IIS cùng v i trang h ng d n s d ng ASP.ị ặ ị ủ ớ ướ ẫ ử ụ Trang ch m c đ nh c a IISủ ặ ị ủ 4 Giao trinh Quan tri mang may tinh nâng caó ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ Trang tài li u h ng d n c a IIS v l p trình ASPệ ướ ẫ ủ ề ậ C c CNTT - Bô Tai nguyên va Môi tr ng ụ ̣ ̀ ̀ ườ 5 Giao trinh Quan tri mang may tinh nâng caó ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ I.3. Trang Web đ u tay.ầ 1) Ví d v trang HTML. Dùng notepad đ l p ra m t t p tin index.htm, r i l u xu ngụ ề ể ậ ộ ậ ồ ư ố th m c g c Home directory (C:\Inetpub\wwwrooot)ư ụ ố <HTML> <HEAD> <TITLE>Wellcome to IIS</TITLE> </HEAD> <BODY> <CENTER> <H1><B>Wellcome to IIS !</B></H1> </CENTER> </BODY> </HTML> Th l i k t qu trang HTML.ử ạ ế ả 6 Giao trinh Quan tri mang may tinh nâng caó ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ 2) Ví d v trang ASP. Dùng notepad đ l p ra m t t p tin Hello.asp, r i l u xu ng thụ ề ể ậ ộ ậ ồ ư ố ư m c g c Home directory (C:\Inetpub\wwwrooot)ụ ố <HTML> <HEAD> <TITLE>Wellcome to ASP</TITLE> </HEAD> <BODY> <CENTER> <H1><B>Wellcome to ASP</B></H1> <% For i=1 to 5 Response.Write "<FONT size="+CStr(i)+"> Hello </FONT><BR>" Next %> </CENTER> </BODY> </HTML> Th l i k t qu trang ASP.ử ạ ế ả C c CNTT - Bô Tai nguyên va Môi tr ng ụ ̣ ̀ ̀ ườ 7 Giao trinh Quan tri mang may tinh nâng caó ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ I.4. Qu n lý trình ch Web Serverả ủ 1) M trình qu n lý MMCở ả Microsoft cung c p giao di n đ h a cho phép qu n lý toàn b ng d ng Web g i làấ ệ ồ ọ ả ộ ứ ụ ọ MMC (Microsoft Management Console). Đ hi n th c a s này có th th c hi n nhể ể ị ủ ổ ể ự ệ ư sau: Menu Start -> Programs -> Administrative Tools -> Internet Information Services. 2) Xem các thu c tính c a Default Web Site.ộ ủ 8 Giao trinh Quan tri mang may tinh nâng caó ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ 2.1) Đây là nh ng thu c tính khái quát c a Web site. đây chung ta có th gán IP, vàoữ ộ ủ Ở ể c ng c đ nh cho web site b ng cách vi t vào ô IP và port. M c đ nh ban đ u IP s có IPổ ố ị ằ ế ạ ị ầ ẽ gán cho máy và c ng 80. Ngoài ra ta có th m c đ nh th i gian server dành ra cho t ngổ ể ặ ị ờ ừ m i k t n i t client tr c khi ng t k t n i đó. ố ế ố ừ ướ ắ ế ố 2.2) Ph n hi u su t có nh ng đ c tính sau, và tuy theo m t đ truy c p web site đ thayầ ệ ấ ữ ặ ậ ộ ậ ể hi u xu t c a web site và các tài nguyên c a máy dành cho web service, nh tăng thêmệ ấ ủ ủ ư th i gian s d ng CPU cho web service khi nhi u ng i truy c p. ờ ử ụ ề ườ ậ C c CNTT - Bô Tai nguyên va Môi tr ng ụ ̣ ̀ ̀ ườ 9 Giao trinh Quan tri mang may tinh nâng caó ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ 2.3) Ph u m c đ nh th m c ch (Home directory) nh sau. Trong ph n này b n có thầ ặ ị ư ụ ủ ư ầ ạ ể đ i th m c chính c a web site hay là thay đ i các quy n s d ng trên th m c đó. ổ ư ụ ủ ổ ề ử ụ ư ụ 2.4) Ph n document là xác đ nh m t danh sách các trang default khi goi url c a web site. ầ ị ộ ủ 10 [...]... Cục CNTT - Bộ Tai nguyên và Môi trường ̀ Giao trinh Quan trị mang may tinh nâng cao ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ Hình 5 Bước tiếp theo bạn cứ để cấu hình mặc định theo chương trình và tiếp tục click Next (hình 05) Hình 6 Bây giờ chương trình sẽ tự động cài đặt, bạn vui lòng chờ trong giây lát (hình 06) Hình 7 14 Giao trinh Quan trị mang may tinh nâng cao ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ Sau khi cài đặt được một lúc thì chương trình... lấy mail ở đâu (hình 15) 18 Giao trinh Quan trị mang may tinh nâng cao ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ Hình 15 II.5 Tạo tài khoản thư, xóa, chỉnh sửa Trong phần Accounts bạn chọn phần Account Manager thì bạn sẽ thấy như (hình 16) duới đây: Hình 16 Bây giờ để tạo account mới bạn chọn vào New 19 Cục CNTT - Bộ Tai nguyên và Môi trường ̀ Giao trinh Quan trị mang may tinh nâng cao ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ Hình 17 Trong (hình 17) phần... bạn muốn tiếp tục cài đặt chương trình thì bạn phải chấp nhận điều kiện trên và bạn tiếp tục click vào nút " I Agree To The Above " để tiếp tục quá trình cài đặt (hình 03) 12 Giao trinh Quan trị mang may tinh nâng cao ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ Hình 3 Bước tiếp theo bạn chọn ổ đĩa và thư mục mà bạn muốn chương trình sẽ cài đặt vào đó, mặc định chương trình Mail Deamon sẽ cài vào thư mục MDeamon của ổ đĩa C, ở bước...Giao trinh Quan trị mang may tinh nâng cao ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ 3) Tạo thư mục ảo (Virtual Folder) cho ứng dụng Có thể tạo các thư mục ảo bên dưới ứng dụng Default Web Site Để tạo thư mục ảo chứa ứng dụng, ta thực hiện các bước sau: 3.1)... thể nhập license key theo (hình 9) minh họa sau đây: Hình 9 Sau đó bạn phải Restart máy một lần nữa để hoàn tất việc đăng ký 15 Cục CNTT - Bộ Tai nguyên và Môi trường ̀ Giao trinh Quan trị mang may tinh nâng cao ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ II.2 Thiết lập thông số Domain và POP Bây giờ bạn vào mục Setup ở thanh Menu, chọn Primary Domain bạn chọn tab Domain /ISP (hình 10) Hình 10 Mục này thì bạn sẽ thấy Domain name,... Ðịnh thời gian xử lý / chuyển thư Tiếp theo cũng trong phần setup, bạn chọn phần Send/receive scheduler để định trước lịch và thời gian để xử lý mail vào và ra (hình 11) 16 Giao trinh Quan trị mang may tinh nâng cao ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ Hình 11 Local/RAW/mail processing interval khi bạn kéo thanh trượt hết về phía phải thì thời gian sẽ là 60 phút, khi đó chương trình sẽ đếm ngược đến 0 khi đó chương trình sẽ... trình biết là sẽ dùng kết nối nào trong quá trình sử lý mail Bạn đánh dấu vào mục Enable RAS dialup/dialdown engine (hình 13) 17 Cục CNTT - Bộ Tai nguyên và Môi trường ̀ Giao trinh Quan trị mang may tinh nâng cao ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ Hình 13 Bạn chọn tiếp vào tab ISP Logon Settings, trong phần này thì bạn đánh dấu vào mục chọn Use any currently active dialup session, hoặc là bạn sẽ chỉ định tên một kết nối... phù hợp với số lượng mail và số nhân viên của công ty bạn Bạn hãy chọn vào đây để tham khảo thêm phần giới thiệu chung về mạng 11 Cục CNTT - Bộ Tai nguyên và Môi trường ̀ Giao trinh Quan trị mang may tinh nâng cao ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ II.1 Cài đặt và thiết lập thông số Trước tiên bạn phải có phần mềm, phần mềm này bạn có thể download ở địa chỉ ( http://www.netcenter-vn.net/software), sau khi hoàn thành việc . Giao trinh Quan tri mang may tinh nâng cao ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ GIÁO TRÌNH ĐÀO T OẠ QU N TR M NG NÂNG CAO Ị Ạ M c l cụ ụ C c CNTT - Bô Tai nguyên va Môi tr ng ụ ̣ ̀ ̀ ườ 1 Giao trinh. Giao trinh Quan tri mang may tinh nâng cao ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ Trang tài li u h ng d n c a IIS v l p trình ASPệ ướ ẫ ủ ề ậ C c CNTT - Bô Tai nguyên va Môi tr ng ụ ̣ ̀ ̀ ườ 5 Giao trinh. -> Internet Information Services. 2) Xem các thu c tính c a Default Web Site.ộ ủ 8 Giao trinh Quan tri mang may tinh nâng cao ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ́ 2. 1) Đây là nh ng thu c tính khái quát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao, Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao, Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao