0

TIN HỌC LẬP TRÌNH OLYMPIC

124 648 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2014, 07:12

Đây là bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các bạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bộ môn, phục vụ tốt việc thực hành. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các bạn trong việc học tập của mình [...]... đó với số k-1 Ô nh vậy là có và duy nhất Lời giải trình bày ở ch ơng trình 83.3 ở đó dễ dàng nhận ra sơ đồ chung của sự lựa chọn các tình huống Có thể làm gọn hơn nữa ch ơng trình để giải bài toán Mê cung, nếu ta dùng kỹ thuật đệ qui Điều này đ ợc thực hiện ở ch ơng trình 83.3-2 Tuy nhiên viết ch ơng trình nh thế dễ hơn là đọc nó Các thuật toán đã trình bày (ngoài thuật toán đầu tiên) có thể tìm ra... toán này đ ợc thực hiện ở ch ơng trình 83.3-3 Việc tìm và in con đ ờng ng ợc lại ở các ch ơng trình không đệ quy là nh nhau, còn ở ch ơng trình đệ qui là tự động Trang 16 VIETBOOK 83.4 Cái c a 83.5 Rút gọn phân số Có thể viết ch ơng trình cho thuật toán Ơ-clit để tìm ớc số chung lớn nhất của các số m, n và chia tử và mẫu cho số này Đó là ch ơng trình 83.5 Chúng ta trình bày bản chất của thuật toán... ,1 A[0] = - A[0]*x[m] Điều này cũng đ ợc thực hiện trong ch ơng trình 88.2 Nó chứa một chu trình kép vòng ngoài theo m từ 1 đến n và vòng trong treo i từ m-1 đến 0, với việc điều chỉnh đối với các giá trị ban đầu và các giá trị cuối cùng Cũng có thể trình bày ch ơng trình theo cách khác : với chu trình ngoài theo i từ n - 1 đến 0 và chu trình trong theo m từ n -1 đến n 88.3 Ước nguyên tố Ta sẽ thay... đứng từ trên xuống, đoạn ngang từ phải sang trái và đoạn thẳng đứng từ d ới lên trên Trong ch ơng trình mỗi đoạn đ ợc xử lý riêng và đ ợc nối kết với đoạn khác Ch ơng trình kết thúc sau khi đã nạp phần tử cuối cùng k= n*n 81.4 Các số lập từ các chữ số khác nhau Ch ơng trình 81.4 khá rõ ràng 81.5 Ch ơng trình 81.5 đơn giản olimpic 82 82.1.Hình chữ nhật Ta nhận thấy số l ợng hình chữ nhật chính là số... khi i = p và j = q Trong ch ơng trình Fotran các khó khăn nói trên này đ ợc khắc phục qua việc chuyển đến mảng một chiều với sự giúp đỡ của toán tử EQUIALENCE 80.2.2 Tổng các bình ph ơng Ch ơng trình khá dễ đọc Trang 11 VIETBOOK Bài toán này có thể giải không phải nhờ đến hàm lấy căn bậc hai Giải dựa trên ý t ởng chỉ ra trong ch ơng trình 87.3 Bạn đọc tự tìm hiểu ch ơng trình này, có thể xem lại bài... : f(n) = g(n,1,0) = .=g(0,i,j) = j Công việc còn lại chỉ là hình thức qua diễn đạt ngôn ngữ mà lập trình tuỳ chọn 81.2 Cặp bốn Bài toán này chứa một bẫy nhỏ bởi vì thay việc tìm số nhỏ nhất với tính chất cần có ta có thể tìm số đầu tiên trong quá trình lựa chọn các số hạng Bạn đọc có thể tăng tốc độ ch ơng trình Basic, Pascal, và C nếu để ý rằng với số cần tìm có 2 dạng biểu diễn ( của tổng bình ph... Chỉ cần không nhầm lẫn trong tr ờng hợp góc ở trên biên Các ch ơng trình 82.1 và 82.1-2 khắc phục khó khăn trên theo hai cách khác nhau L u ý bạn đọc nào muốn làm rút gọn ch ơng trình 82.1, bằng việc sử dụng biểu thức ( i > 1 and A[i-1,j] = 0) Biểu thức có chứa lỗi cú pháp khi i = 1 nếu chỉ số bắt đầu từ 1 82.2 Sắp xếp phân số Ch ơng trình không dùng mảng phụ và không đòi hỏi sự kiểm tra tính tối giản... của m >=256 Nếu nó tồn tại chúng ta khử nó và mang vào trong B(m) số 2 Chúng ta sẽ kiểm tra sự có mặt của số 1 ở hàng tiếp theo Điều này dẫn đễn ch ơng trình 83.1 L u ý rằng vòng lặp sẽ kết thúc khi m=0 Ch ơng trình phải dùng đến 512*10 lần lặp Ch ơng trình sẽ nhanh hơn khi xây dựng B(m+1) theo B(m) Nhìn vào cách viết ở hệ nhị phân giá trị B(m) có thể hình dung rằng khi xây dựng B(m+1) cần phải duyệt... B(m+1) Ch ơng trình tính một nửa số m theo một vòng, số 7 theo 3 vòng Tất cả sẽ ít hơn 512 * 2 vòng Ch ơng trình 83.1-2 đ ợc xây dựng nh vậy 83.2 Tam giác và điểm Chúng ta nhận thấy nh sau : Nếu điểm M(x,y) nằm trên đ ờng thẳng L12 qua M1(x1,y1) và M2(x2,y2) thì do sự đồng dạng của tam giác ta có : (y-y1)/(x-x1) = (y2-y1)/(x2-x1) Bỏ qua điều kiện bằng 0 của các mẫu số chúng ta viết lại ch ơng trình d ới... cũng không phá vỡ, nghĩa là b = w Vậy b là giá trị cần tìm 80.1.4 Các phép tính số học : Bài toán này cũng là sự thành lập tất cả các hoán vị Điểm khác biệt ở đây là có sự lặp lại Ta viết biểu thức cho tr ớc ở dạng : w = ((((( 1 a2 2) a3 3) a4 4) a5 5 ) a6 6 Trong đó các phần tử của mảng a[2:6] biểu thị dấu các phép tính số học Ta qui ớc các dấu +, -, *, / đ ợc biểu thị qua các giá trị 1, 2, 3, 4 Vì có . VIETBOOK Trang 1 Olimpic lập trình I.1. Các bài toán Olimpic Trong Olimpic Tin học Mat-Xcơ-va, ngời ta ra cho học sinh phổ thông một số nhóm bài toán. Số các bài toán dao. d theo trật tự nhận đợc và so sánh mỗi số d mới với tất cả các số d trớc. Lời giải trên đáng tin cậy, nhng không hay, nó đòi hỏi k phép so sánh và xử lý k lần theo phép tính số d và có thể
- Xem thêm -

Xem thêm: TIN HỌC LẬP TRÌNH OLYMPIC, TIN HỌC LẬP TRÌNH OLYMPIC,

Trích đoạn