0

Đề kiểm tra Tin học trình độ A

19 564 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2014, 14:26

Cùng tham khảo Đề kiểm tra Tin học trình độ A Mã đề 144 dưới đây để ôn tập và hệ thống kiến thức trước khi bước vào kỳ thi Tin học trình độ A. Chúc bạn ôn thi tốt.Đề kiểm tra Tin học trình độ A Mã đề 144 Trang 2/2 - Mã đề: 348  Sở GD-ĐT Ti  n Giang Kiểm tra tin học trnh đ A - Kho ngy 31/3/2013 Trung tâm Tin học        !"#$%&'()*+ !,+-. % /%01+$&2$+34(567""000"8"9 %:%$;<=01+$&2$+(5>?+*+7""1009"77"7"7100 !%:,$;<01+$&2$+34(567""000"8"9"77"7"7100 "#$thuộc tính ẩn%&'%()*+,& '%()*/0 12230 @A B,C 7 A D A !CA 45'678(9:;2-%<;/=>22?@A,=>B@@?!C C-D EFG,HI3AAJKELM@NB@OLDMM 1J#>3AAFPMQMM EFG,HI3AAJPMQMM !1J#>3AAJ,.RKQM1QBLM   0   1%:C$S.4+C   #1##,TA,$#@A#,B#3$:.G/.4   #1##,TA,$#PAUA$:.G/.4 !  OF$.$.4VWC EFC@G&HFI%C= D.$GN #X3 1TY Z[ !@7Z J9K8L=%9MN:2/IOD 1\> ]G4 !^&^;$J\> ]G4[ !_4&MA P,=:;2--08Q-RS&@0@<F-0SR R#R,A7G#R,A K3AR,A7G#R,A `AXR,A7G#R,A !PR,A7G#R,A T#UI-VW&-0 )# ;>-a )# !;>-bGF X  <Y%&'%(.!2@ZB8B-@,&H0  `AXc R#, A   EAXcR#, A   T#AA3cR#, A !  EAXR#, A [Y,K8G8(Z\]=%-^_- W#\>)0 Q&G\>#$d0 - W0 !a(\[^;#3#W#0 #WGVFCZH_-82H_-2SR 1JAG`AXcQ3 1JAG`AXcPA,3 1JAG`AXcG>, !1JAG`AXcK#3 " 2-  Ze[fg  ZGhWi>jQ7Ek0  fIKAA0 ! ZGhW .jZ7Ek 40 -MK8/SR-R R#UT000l- WR#"^:G*^&)* R#UG,,A3 EG>A000l+34(5$gG !5$ R#U# A L 00l%^Ge#$#W\> Trang 2/2 - Mã đề: 348 !K3AULC>#,000l1m*^n5$o>.#\> `IC`ID _pZ ZpCA Zpq_ !>CAp=> EHàm-2M>%8>a%2a"4?"?@Vb, # # # !# JcdHe./@=R C8f;/@=R/ 1,^J%rPA,AA 1,^,%J1,A> 1,^,%,#obG4 !1,^J%JM U1,AU> Pgh*C@G,8C;b%&,d8iD 1JM cZ#A6AG/$-3, A>WG4) EF1,sD#A$: GC:3, A$gG PtG$($: GC:,#obG4 !EFTAP#X$: GC:$;3, A^;; T#/;2%=;V-Ya;+jaYG2&Hf/I8Q-R F;2%/ `#AG##,3"JuG^AX"J(vbGF3v `#AG`AX"J(vbGF3v `#AGP"J`, # !`#AGP"JR,A7G#w,A X<xem trang in>9K8?'k@0%2l R,AUTTAAX R,AUT`AX `AXUT !TAAXR,AUT "[#/>j?%&\,=>B@@?%l%@G/'md9:;2- Y78(<8'kCD EFG#>:G&2$%jbkx%tIy3S0 `#5$',.R,A"J,.Mb `#5$',.R,A"J,.1,#3A !`#5$',.R,A"J,.uG Trang 2/2 - Mã đề: 348 Sở GD-ĐT Ti  n Giang Kiểm tra tin học trnh đ A - Kho ngy 31/3/2013 Trung tâm Tin học     PT   #0']n%.%d!2@8f&j0 o']%&36+%Q=%  1,  Lw  K3A ! 7, "  0   #1##,TA,$#@A#,B#3$:.G/.4   OF$.$.4VWC   #1##,TA,$#PAUA$:.G/.4 !  1%:C$S.4+C 49:;2- =8Q-R/H ZAGP"JR,A ZAGP"JK# MbA,P ZAG##,3"JR,A !ZAGP"JL# `IC`ID ZpCA Zpq_ _pZ !>CAp=> E91B2-YRIC8fxuất hiện đối tượng@dV MA Z##T3 Mb !M33 J<=dZC&Y78(%<%8'kC DZA Gjk DLYZjB7QkUB7Qjk D7AAjk !D B7QjLYZkULYZjk P<$-Zd&012920G ## QAw @ !# TcdHe./@=R C8f;/@=R/ 1,^,%,#obG4 1,^J%rPA,AA 1,^,%J1,A> !1,^J%JM U1,AU> Xp%8C922"'k922 P#G>,A>LAA^z#$;-#G4 R#ULAAUZ#A"J$$;-#G4 1J##,3ULAAUZ#A"J$$;-#G4 !1JLAA^z#$;-#G4 [gY,HO,K8%<(3HoSRd+%\]=% 1,8 1,` 1,9 !1,]   <Y%&'%(.!2@ZB8B-@,&H0   EAXR#, A   T#AA3cR#, A   EAXcR#, A ! `AXc R#, A "#C-G-q 8GgGm$d#S$dM0 8GgGm$d1P@BZ#S$dM {$d(g$&#+C0 !{$d1P^e$J$&2 4IO!)_-2/F%% Trang 2/2 - Mã đề: 348 N #X3Mb,#A KAAMb,#A ZLMbA, !ZLT#XAT# #V-*V&-'S&.:;2-8Sr@/S<;,CFD `###,UB#3"J|LA"O#eLA7G#@A#Aw#AAC"3G$%$345$ ,&G `#AGR,AULA `#AGR,AULA3000 !1}fG$G$0 E5cs:.B2/8( 1GC:$;;A#0 uGCI uGC,W&) !#+^~XA> J#$thuộc tính ẩn%&'%()*+,& '%()*/0 12230 D A 7 A @A B,C !CA P#Wt 4-Wt :G •3 D€2 &'$4 !GC.$4 T1C- &i%:(&i#4G a%:(G&i#^+G &i%:(G&i#^+G+S$d^+G !&i%:(Ga&i#^+G0 XKK8\]=%uC-*I'AHFHO, D#A 7,sD#A 1,sD#A !LwsD#A "[Y,HO,K8G8(Z\]=%-^c- Q&G\>#$d - W*# W#\>) !Ly i(\C;#3#W#\> Trang 2/2 - Mã đề: 348 Sở GD-ĐT Ti  n Giang Kiểm tra tin học trnh đ A - Kho ngy 31/3/2013 Trung tâm Tin học     "" <$-Zd&012920G # ## @ !QAw "'mdZK8B8fb,-= v H'%(D N #X3Mb,#A 7A33#A3 Z#3#wBwwA !1##,TA, 4:;2-%8>%;?/G8( QFCb^5IG€6- QFC^5IG€b6- QFCb^5IG€6- !QFC^5IG€b6- w0-C-nD e•G.4$.^3y iG+Ct,0 e•Ge&^e^^$o*+C•G+gG0 e•G&3y i"^ tCh&)3y i+C0 !1+fG$G30 E9:;2-%8fV%Gq8 1BYE7 1BYEQ7EO 1BYE !1BYEKR J  0   OF$.$.4VWC   #1##,TA,$#PAUA$:.G/.4   #1##,TA,$#@A#,B#3$:.G/.4 !  1%:C$S.4+C Pg-%HRHkRK8B036<']-.V 8f&@V]Hk=% :9  - !9M Tg%+RG-'QFCW%+ @7Z @BZ 1TY !d( X9K8uH8@<HO,8f        !  [@Y,:%-V%<l@x%M-2+%H R,AULA 7A LA !1#C   K8BC\d,.!2@SR   OGW-4PA3^#"JT#AA3"J^#G OG>:G&2ZCP#GA3"JT#AA3"J^#G   OGW-43^>"JT#AA3"J^#G !  OG>:G&2ZC1#GA"JT#AA3"J^#G "<W8Y@yS/SRoSm-RD R# >,A `AX !K3A 4 Trang 2/2 - Mã đề: 348 c&Y.C;+R@ Oe#z>W,&Gw,A W,&Gtw,A$H% WW#w,A) !Wx^e$&2w,AC B2@%l&Y1>n0_-2^^z1o%2?/D 1JL, A.Wj1GA3, Ak 1JGL, A$HJ 1JFL, A !F+&'+$G$ E,=:;2-78Q-R%&G=%@GF*-YSR E+CGJeg3y">FR E+CGJeg3y">FR E+CGJeg3y">FR !E+CGJeg3y">FR J  <Y%&'%(.!2@ZB8B-@,&H0   EAXR#, A   T#AA3cR#, A   EAXcR#, A ! `AXc R#, A P9:;2-%<\.228CC-D 1J#>3AAF@MZ7ZM 1J#>3AAJ,.MPK@MZ7ZM EFG,HI3AAJ@MZ7ZM !1J#>3AAJ,.RKQM@MZ7ZM TY,HO,K8%<j8+0@<HO,>G2?SR FLA F‚ GC: F> !FMA X9:;2-%<6'md{H%&H+d/Y0%( <%( `#5$'M "J_G A `#5$'DA,"JZ#3#wMbA,DA, `#5$'DA,"J7>#GZ#3#wMbA, !`#5$'##,3"JDA, "[9:;2-,7YWtIWqa!9a#-+C']@ySa9aYWt :8f% pZKPj1""k pQMRj1"k p@K_Dj1"k !pZKPj1"1k Trang 2/2 - Mã đề: 348 Sở GD-ĐT Ti  n Giang Kiểm tra tin học trnh đ A - Kho ngy 31/3/2013 Trung tâm Tin học     "J =O112H2B']78( ]GF\>R,A - W K\>+C !]A,W#>\>&)^ ":;2-@R%|_']8'k8Y%&ugF @78(uD ƒc „p „ !cƒ 4g8C7\8f&d..Z7\ P#G>,A1,^ 1,^ P  # !T# cR- Tg.4 Tg( i Tg. !F $G$ EY,K8G8(Z\]=%-^_- W#\>)0 - W0 a(\[^;#3#W#0 !Q&G\>#$d0 JBB8C@G,HO,D 1J\>FPA,AA 1J\>JM c1G6AG 1J\>>F1Gei  !1J\>F1,s] P<x.%3H%0HO,02)129/-%V QD 1JN# 7 1JR#R,A 1J1 !1J1,7 TcC2-@.-.@V-%&FHO,>Cd,?ZK2%@Y+ &H/eS&SR &>W$;XA>^+0 1#z>Wj #X,# kf   1#z>WWC( i"[ •$#W A##of0 !F+fG$G$0 X  0   #1##,TA,$#PAUA$:.G/.4   OF$.$.4VWC   1%:C$S.4+C !  #1##,TA,$#@A#,B#3$:.G/.4 [  <Y%&'%(.!2@ZB8B-@,&H0   T#AA3cR#, A   EAXR#, A  `AXc R#, A !  EAXcR#, A #xem thông tin$%ZU_SRK8B:;-2'k P#G>,A,^#>:G&2IS$dRl 1,^W>:G&2IS$dRlUJMb,#A 1,^W>:G&2IS$dRlUJBA !1,^W>:G&2IS$dRlUJT#AA3 ",=:;2-Z%&H%&&']0-D & … 1e( !P*,.G 49K8uH8@<HO,8f        !  Trang 2/2 - Mã đề: 348 @G']$.*<l tS$d &i&i# D&i^+G !#t&i E#;2%,='k@Y78(8'kC `#AGR,A"JTTAAX `#AGR,A"JNA>TATAAX `#AGR,A"JT !`#AG`AX"J9## J9:;2-x%&&2Q&H& dY,02 RY %&&C 17 11 1 !17 PpR-N_:;2-/8(dD [^;3AA0 C;G€^n5C>?^n5^+ [^;G€^n5#$% !]#+>~+^n56[$&2 Tgh*C@G,8C;b%&,d8iD EF1,sD#A$: GC:3, A$gG 1JM cZ#A6AG/$-3, A>WG4) EFTAP#X$: GC:$;3, A^;; !PtG$($: GC:,#obG4 Xg*8Q-RC']RbW 1##,TA,PAUA 1##,TA,P3,C 1##,TA,@A#,B#3 !1##,TA,LC3A "[5V=YoE%l =/'];V-Y#Y']-YV8'kE%d ;V-YgGY2YGI8'kCRC>},7G}JI %? pKRj_=c<"vWv"vOeWvk pKRj_=ƒ<"vOe$Wv"vWvk pKRj_=cp<"vWvkMQLMjvOe$Wvk !pKRj_=pƒ<"vWv"vOe$Wvk Trang 2/2 - Mã đề: 348 Sở GD-ĐT Ti  n Giang Kiểm tra tin học trnh đ A - Kho ngy 31/3/2013 Trung tâm Tin học     "T[  c&Y.C;+R@ Oe#z>W,&Gw,A W,&Gtw,A$H% WW#w,A) !Wx^e$&2w,AC "pR-N_:;2-/8(dD C;G€^n5C>?^n5^+ [^;3AA0 ]#+>~+^n56[$&2 ![^;G€^n5#$% 4Y,HO,K8%<j8+0@<HO,>G2?SR FLA F> FMA !F‚ GC:   0   OF$.$.4VWC   #1##,TA,$#@A#,B#3$:.G/.4   #1##,TA,$#PAUA$:.G/.4 !  1%:C$S.4+C E#C\HrH,&SRl 1JLU1##,TA,U#G3AU#A 1JLU1##,TA,U#G3AU>G#3U3XC 3A# C>G#3 1JLU1##,TA,U#G3AU#A##3 !1JLU1##,TA,U@A#, QGA## J1B2~%&9-82@d8iSRl 1J3, AG4hU@1,^UJD AL, A0 1J3, AG4h"JAXUD A0 1J3, AG4h"JM UD AL, A !1J3, AG4h"JM UD AL, A0 P#WtG'VC- 77 ††7 7 !1>$-/$G$ TeC\{Q8YQ*%.@Q9:;2- `#5$'R#1A,,3R#0 `#5$'K3AR# `#5$'R,AT#AA3R#0 !`#5$'##,3B#3R#0 X K2-  \>e&0  \>(+\>"[  3G\>42\>e&)["f" A#+4 ,^;$;+3G\>^+0 ! \>(+,^;'3x *,.Gx>#%0 [VWCG v &kZ%C= Trang 2/2 - Mã đề: 348 1TY @7Z 7QY !YL Hàms•5|_8f ;+e%(+-34 ;+e~H$G^.#$% ;+e%(+- !S+e~H$G^.#$%0 "Y,HO,K8G8(Z\]=%-Ns- Q&G3'#$d %3'$x Zx3') !Zx 3'$H% 4`IC`ID Zpq_ _pZ ZpCA !>CAp=> .*C@G]-RRK8BD 7B17B0TT uY7EQK OA#0 #0 # !`0‡‡ E G-q.V@ W#w#, A•G+  ]%w#, A^e$&2 W#w#, A$Ht !W#w#, Ae JV&Y,>-2?ZF%%KB8&G%&G0 GF&30%2-R >,AL,1A,,3 >,AZAA1A,,3 ##,3L,1A,,3 !##,3ZAA1A,,3 P&Y=;+8Q-R>8H28_-2?Z9:;2-WtZHf.~ >@R?n%l%( Q3@A 1#C# 1A@A !1#C#7#AQ## T  <Y%&'%(.!2@ZB8B-@,&H0   T#AA3cR#, A  `AXc R#, A   EAXcR#, A !  EAXR#, A X<x<S&HHO,d0Sm-R K3AcK Ab >,A3 K3AcTAEG>A3 K3AcA^ ! K3Ac7G#Ab "[5V=YoE%l =/'];V-Y#Y']-YV8'kE%d ;V-YgGY2YGI8'kCRC>},7G}JI %? pKRj_=pƒ<"vWv"vOe$Wvk pKRj_=cp<"vWvkMQLMjvOe$Wvk pKRj_=c<"vWv"vOeWvk !pKRj_=ƒ<"vOe$Wv"vWvk [...]... hiển thị thanh công cụ vẽ hình (ch a các nút Autoshape, Line,Rectangle, Oval,…) ta chọn lệnh: A View -Toolbars-Formatting B View -Toolbars- Drawing C View -Header and Footer D View -Toolbars- Standard Câu 20 Một c a hàng văn phòng phẩm, có bán các loại hàng hoá như: vở, bút bi, thước, phấn,…; ta có thể sử dụng hàm gì để giúp c a hàng tính được tổng số tiên bán được c a từng loại hàng h a? A TOTAL B SUMIF... trái c a trang thì trong hộp thọai Page Setup chọn ô: A Right B Top C Bottom D Left Câu 17 Chức năng chính c a MicroSoft Word là gì? A Tạo các tập tin đồ h a B Chạy các chương trình ứng dụng khác C Tính toán và lập bảng D Sọan thảo văn bản Trang 2/2 - Mã đề: 348 Câu 18 Khi di chuyển c a sổ ta dùng thao tác chuột gì trên thanh tiêu đê c a c a sổ: A Point B Click C Double Click D Drag and drop Câu 19 Trình. .. tính gởi và nhận thông tin qua đường dây điện thọai là: A Mouse B Modem C Keyboard D Input Câu 7 Để thay đổi vai trò nút trái và nút phải chuột, ta thực hiện : A Chọn Start / Control Panel / mouse / pointer options B Chọn Start / Control Panel / Regional and Language option C Chọn Start / Control Panel / mouse / buttons / switch primary and secondary buttons D Chọn Start / Control Panel / mouse / pointer... hàm sau? A Left(chuỗi số, n) B Val(chuỗi số) C Value(chuỗi số) D Len(chuỗi số) Trang 2/2 - Mã đề: 348 Sở GD-ĐT Tiên Giang Kiểm tra tin học trình độ A - Khoá ngày 31/3/2013 Trung tâm Tin học Đề trắc nghiêêm - Thời gian 20 phút Họ tên thi sinh: SBD: Mã đê: 348 Câu 1 Đơn vị đo (cm hoặc Inch) trên thanh thước (Ruler) c a MS word có thể thay đổi trong: A Format/Styles...Trang 2/2 - Mã đề: 348 Sở GD-ĐT Tiên Giang Trung tâm Tin học Kiểm tra tin học trình độ A - Khoá ngày 31/3/2013 Đề trắc nghiêêm - Thời gian 20 phút Họ tên thi sinh: SBD: Mã đê: 314 Câu 1 Chọn phát biểu sai: A Trong Control Panel nhắp đúp vào Date/ Time để hiệu chỉnh thời gian hệ thống B Có thể thay đổi thời gian hệ thống máy tính C Trong Control Panel... SUM Trang 2/2 - Mã đề: 348 Sở GD-ĐT Tiên Giang Trung tâm Tin học Kiểm tra tin học trình độ A - Khoá ngày 31/3/2013 Đề trắc nghiêêm - Thời gian 20 phút Họ tên thi sinh: SBD: Mã đê: 382 Câu 1 Dung lượng c a RECYCLE BIN được lấy từ : A CPU B Đ a cứng C Bộ nhớ ROM D Bộ nhớ RAM Câu 2 Lưu trữ tạm thời chương trình và dữ liệu khi máy tính đang làm việc là nhiệm vụ c a: ... thứ tự từ A, B, ,Y,Z,AA, AB,AC D Bảng tính có thể có đến 256 cột Các cột được đánh thứ tự bằng các chữ cái A, B,C Z,AA, AB,AC Câu 9 Chọn phát biểu sai: A Có thể thay đổi thời gian hệ thống máy tính B Trong Control Panel nhắp đúp vào Date/ Time để hiệu chỉnh thời gian hệ thống C Khi mất điện đồng hồ hệ thống vẫn chạy D Trong Control Panel nhắp đúp vào Regional Options để hiệu chỉnh thời gian hệ thống... nối Internet B Sao chép một hình ảnh trên trang Web về máy tính cá nhân C Sao chép 1 đọan văn bản trên trang Web về máy cá nhân D X a nội dung bằng cách chọn một đọan nội dung và nhấn nút Delete Câu 5 Hàm OR có thể nhận mấy giá trị? A 1 B 4 C 2 D 3 Câu 6 Trong Winword, muốn hiển thị thước ta phải vào menu: A View / Toolbars/ Standard B View / Toolbars / Formating C View / Toolbars / Drawing D View... Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau đó: A Bấm tổ hợp phím Ctrl - C B Chọn menu lệnh Edit - Copy C Cả 2 câu A, B đều đúng D Cả 2 câu A, B đều sai Câu 9 Để in một trang bảng tính nằm ngang hoặc thẳng đứng, bạn chọn thao tác nào A Vào Format - Borders and Shading - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang B Vào Insert - Page Number - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang C Vào File... bảng tính ta chọn: A Insert > Worksheet B Edit > Move or Copy Sheet … C Insert > Sheet D Format > Sheet Câu 13 Trong bảng tính Excel, giao c a một hàng và một cột được gọi là? A Ô B Công thức C Dữ liệu D Trường Câu 14 Khi di chuyển c a sổ ta dùng thao tác chuột gì trên thanh tiêu đê c a c a sổ: A Point B Drag and drop C Double Click D Click Trang 2/2 - Mã đề: 348 Câu 15 Trong khi đang soạn thảo . `#5$',.R ,A& quot;J,.Mb `#5$',.R ,A& quot;J,.1,# 3A !`#5$',.R ,A& quot;J,.uG Trang 2/2 - Mã đề: 348 Sở GD-ĐT Ti  n Giang Kiểm tra tin học trnh đ A - Kho ngy. !1TY ":;2-x.%922%kH,=0 K 3A cN#^3AA M cZ# A #1#CLAA‰ K 3A cLAA !R#cLAA 4,=:;2-Z%&H%&&']0-D …. !> "[:;2-%8fCq<<-%%D QAwjG€34"k `,jG€34k `,GAjG€34k !QAjG€34k Trang 2/2 - Mã đề: 348 Sở GD-ĐT Ti  n Giang Kiểm tra tin học trnh đ A - Kho ngy 31/3/2013 Trung tâm Tin học
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Tin học trình độ A, Đề kiểm tra Tin học trình độ A,