giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

110 805 5
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. LỜI NÓI ĐẦU 7 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÂY DỰNG - LẮP ĐẶT 9 1.1. Lịch sử hình thành phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt 9 1.1.1. Đặc điểm của ngành xây dựnglắp đặt vai trò của ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân .9 1.1.2. Lịch sử hình thành phát triển của nghiệp vụ xây dựng lắp đặt.11 1.1.3. Sự cần thiết của bảo hiểm xây dựng lắp đặt. 13 1.2. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ. .15 1.2.1. Nội dung cơ bản của bảo hiểm xây dựng. 15 1.2.2. Nội dung cơ bản của bảo hiểm lắp đặt 22 1.2.3. Hợp đồng bảo hiểm trong bảo hiểm xây dựnglắp đặt .28 1.3. Công tác khai thác nghiệp vụ BHXDLĐ. 31 1.3.1. Đặc điểm của ngành xây dựng lắp đặt ảnh hưởng đến công tác khai thác. 31 1.3.2. Vai trò của công tác khai thác. .34 1.3.3. Các kênh khai thác nghiệp vụ xây dựnglắp đặt của BIC 35 1.3.4. Quy trình khai thác. 36 1.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả khai thác .41 1.4.1. Lý luận chung về kết quả khai thác .41 1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả khai thác .42 1.5. Hiệu quả khai thác nghiệp vụ. 44 1 1.5.1. Lý luận chung về hiệu quả khai thác. .44 1.5.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khai thác nghiệp vụ .45 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO XÂY DỰNG LẮP ĐẶT TẠI QBE – BIDV BIC GIAI ĐOẠN 2003- 2007 47 2.1. Giới thiệu chung về BIC 47 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển của Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 47 2.1.2. Các chi nhánh văn phòng đại lý của BIC .49 2.1.3. Ngành nghề kinh doanh 50 2.1.4. Cơ cấu tổ chức của BIC 51 2.1.5.Thực trạng hoạt động kinh doanh của BIC. 53 2.2. Kết quả kinh doanh bảo hiểm gốc của BIDV - QBE BIC giai đoạn 2003 - 2007 60 2.3. Công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003-2007 .63 2.3.1. Kết quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại BIDV - QBE BIC giai đoạn 2003 - 2007 63 2.3.2. Hiệu quả khai thác nghiệp vụ xây dựng lắp đặt tại BIDV – QBE giai đoạn BIC giai đoạn 2003-2007 .77 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÂY DỰNG LẮP ĐẶT TẠI BIC 80 3.1. Những thuận lợi khó khăn đối với nghiệp vụ xây dựnglắp đặt trong thời gian tới. .81 3.1.1. Thuận lợi. 81 2 3.1.2. Khó khăn. .85 3.2. Phương hướng phát triển của BIC trong thời gian tới. .89 3.2.1. Về phát triển mạng lưới .90 3.2.2. Về mô hình tổ chức .91 3.2.3. Về phát triển kinh doanh. .91 3.2.4. Về công nghệ thông tin. .92 3.2.5.Về công tác đào tạo, bổ sung nhân sự 92 3.2.6.Về nghiệp vụ các hoạt động khác 93 3.3. Mục tiêu phát triển trong năm 2008 .94 3.4. Một số đề xuất, kiến nghị cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ xây dựnglắp đặt tại BIC .95 3.4.1. Một số đề xuất đối với bản thân BIC 95 3.4.2. Một số kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 106 KẾT LUẬN .109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .110 3 DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU. Chương I: Bảng 1.1: Sự khác nhau về phạm vi bảo hiểm giữa đơn BHXD BHLĐ. Sơ đồ 1.2: Quy trình khai thác của BIC qua hệ thống BIDV. Sơ đồ 1.3:Quy trình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựnglắp đặt tại BIC. Chương II: Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức BIC. Bảng 2.2: Tổng hợp kết quả kinh doanh của BIC năm 2006, 2007 Bảng 2.3: Doanh thu phí bảo hiểm theo khu vực của BIC năm 2006,2007. Bảng 2.4: Phân chia phí bảo hiểm gốc của BIC theo loại hình nghiệp vụ năm 2006, 2007. Bảng 2.5: Kết quả hoạt động tái bảo hiểm của BIC năm 2006, 2007 Bảng 2.6. Kết quả kinh doanh bảo hiểm gốc của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003 - 2007. Bảng 2.7:Một số dự án lớn mà BIC đã bảo hiểm thành công. Bảng 2.8:Kết quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003-2007. Bảng 2.9: Thị phần nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng –lắp đặt của BIDV –QBE BIC giai đoạn 2003- 2007. Bảng 2.10:Tình hình thực hiện kế hoạch khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng –lắp đặt của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003 – 2007. Bảng 2.11:Tỷ trọng doanh thu phí khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng - lắp đặt của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003-2007. 4 Bảng 2.12:Tỷ trọng doanh thu phí khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng - lắp đặt của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003-2007. Bảng 2.13: Doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng –lắp đặt qua các kênh khai thác của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003 – 2007. Bảng 2.14: Doanh thu phí khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựnglắp đặt theo thời vụ của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003 -2007. Đồ thị 2.15: Đồ thị biểu diễn doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng - lắp đặt biến đổi theo thời vụ của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003 – 2007. Bảng 2.16: Chi phí khai thác nghiệp vụ nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng –lắp đặt của BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003-2007. Bảng 2.17: Hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại BIDV – QBE BIC giai đoạn 2003-2007. Chương III: Bảng 3.1: Kế hoạch các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính. 5 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1. BH: Bảo hiểm 2. TBH: Tái bảo hiểm. 3. NĐBH: Người được bảo hiểm. 4. NBH: Người bảo hiểm. 5. BHXD: Bảo hiểm xây dựng. 6. BHLĐ: Bảo hiểm lắp đặt. 7. NVBHXDLĐ: Nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng - lắp đặt. 8. BHXDLĐ: Bảo hiểm xây dựnglắp đặt 9. ĐKBS: Điều khoản bổ sung. 10.STBH: Số tiền bảo hiểm. 11.KH: Khách hàng. 12. CN: Chi nhánh. 13. TCT: Tổng công ty. 14. CTCP: Công ty cổ phần. 15. TP: Thành phố 16. DA: Dự án. 17. XM: Xi măng. 18. TNHH: Trách nhiệm hữu hạn. 19. BQLDA: Ban quản lý dự án. 20. TĐ: Thủy điện. 21. NV: Nghiệp vụ. 22. KD: Kinh doanh. 23.DT: Doanh thu. 6 LỜI NÓI ĐẦU Một chính trị gia – thủ tướng Anh – Wilton Churchill đã nói : “Nếu có thể tôi sẽ viết từ “Bảo hiểm” trong mỗi nhà trên trán mỗi người. Càng ngày tôi càng tin chắc rằng, với một giá khiêm tốn bảo hiểm có thể giải phóng các gia đình ra khỏi thảm họa không lường trước được”. Thật đúng vậy, sau những thảm hoạ: vụ khủng bố 11/09 ở trung tâm thương mại quốc tế, rồi sập cầu Cần Thơ làm chấn động xã hội Việt Nam trong năm 2007 vừa qua…đã khẳng định thêm ý nghĩa lớn lao của hai chữ “bảo hiểm”. Sự hỗ trợ to lớn của bảo hiểm đã làm giảm bớt được biết bao thiệt hại về vật chất cho các tổ chức, các cá nhân cho toàn xã hội; xoa dịu bao nỗi đau về tinh thần cho những người bị mất người thân trong vụ tổn thất. Mà góp phần quan trọng đặc biệt ở đây là sự có mặt của nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng - lắp đặt. Trong hơn 3 tháng thực tập tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, được ban lãnh đạo công ty tạo điều kiện thuận lợi để em tìm hiểu về nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt- một nghiệp vụ mạnh của công ty, được sự giúp đỡ của các anh chị trong công ty, mà đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Tô Thị Thiên Hương, em càng thấy được ý nghĩa to lớn của nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt trên cả hai mặt lý luận thực tiễn. Nhưng trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, cộng với những khó khăn từ bản thân công ty, khâu khai thác nghiệp vụ này của công ty còn nhiều khó khăn, hạn chế. Nên em đã mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu trong bài luận văn tốt nghiệp của mình là“Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam” Bài viết của em gồm có ba phần: 7 Chương I: Tổng quan về nghiệp vụ bảo hiểm xây dựnglắp đặt. Chương II: Thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựnglắp đặt tại QBE – BIDV BIC giai đoạn 2003 – 2007. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựnglắp đặt tại BIC. Bài viết của em không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong các thầy cô quan tâm góp ý sửa chữa để em hoàn thiện tốt luận văn tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn thầy cô! 8 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÂY DỰNG - LẮP ĐẶT 1.1. Lịch sử hình thành phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt . 1.1.1. Đặc điểm của ngành xây dựnglắp đặt vai trò của ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân. 1.1.1.1. Đặc điểm của ngành xây dựnglắp đặt. Ngày nay nhờ sự tiến bộ của ngành khoa học khảo cổ người ta có thể tìm thấy phế tích của những ngôi nhà, những tác phẩm nghệ thuật hoặc dấu tích của nền văn minh xưa kia, điều đó chứng tỏ ngành xây dựng đã có từ rất lâu trong lịch sử xã hội loài người. Người xưa đã để lại cho chúng ta những kim tự tháp Maya, kim tự tháp Ai Cập rồi Vạn lý trường thành hùng vĩ. Những kiến trúc hiện đại của con người ngày nay là sự kế thừa, phát huy dựa trên nền tảng khoa học cũng như kỹ thuật của những công trình xa xưa đó. Công nghiệp xây dựng đang ngày càng thâm nhập sâu, rộng vào đời sống của con người, từ những ngôi nhà ở thông thường phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của con người cho tới những công trình lớn như đường hầm, nhà máy điện nguyên tử, nhà máy lọc dầu… hay những khu vui chơi giải trí đều cần đến sự góp mặt của công nghiệp xây dựng.Vì thế ngành công nghiệp xây dựng đã đang trở thành một phần không thể thiếu cho quá trình phát triển của xã hội loài người. Ngày nay, ngành công nghiệp xây dựng đạt được những thành tựu ngày càng to lớn, mức độ phức về kỹ thuật của nó ngày càng tinh vi hơn, cơ sở hạ tầng mà nó tạo ra là một chuẩn mực đánh giá sự tiến bộ của một quốc gia. Tuy nhiên, một khó khăn đặt ra mà các dự án xây dựng đang phải đương đầu đó là: sự hạn chế về nguồn vốn đầu tư, sự thiếu hụt ngày càng gia tăng về 9 nguyên vật liệu các nguồn tài nguyên khác…cho các công trình xây dựng. Song chính khó khăn đó đã trở thành động lực để ngành công nghiệp xây dựng phát triển hơn trong điều kiện “tài nguyên” có hạn. Vì vậy nó đã đang ngày càng mở rộng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của mọi tầng lớp dân cư. Do những tính chất đặc thù như vậy nên ngành xây dựng - lắp đặt có những đặc điểm sau: - Ngành xây dựng mang những đặc tính chung của cả ngành sản xuất ngành công nghiệp dịch vụ: Nó cũng có các sản phẩm vật chất thường gây ấn tượng về kích thước, giá thành sự phức tạp về kỹ thuật. Nhưng mặt khác ngành xây dựng lại mang dáng vẻ của một ngành công nghiệp dịch vụ bởi lẽ nó không tích lũy vốn đáng kể so với các ngành công nghiệp khác như thép, giao thông vận tải, dầu khí khai thác mỏ. - Xây dựng là ngành bị cắt rời cao độ đôi khi bị chia rẽ giữa các thành phần của nó. Các bộ phận của ngành xây dựng là thiết kế, xây dựng, tiêu thụ, … đều có thể đạt tới trình độ cao của nó có rất ít triển vọng để cho các bộ phận đó phù hợp với nhau. - Công nghiệp xây dựng được đính hướng rất rõ rệt phục vụ cho khách theo kiểu đặt hàng, khách hàng thường hướng đến những tiêu chí độc đáo mới lạ vì vậy yêu cầu đối với kỹ sư làm xây dựng ngày càng cao hơn. - Về nghiên cứu khoa học, tuy chưa đủ số liệu thống kê chính xác, nhưng nói chung người ta thừa nhận rằng chỉ có một phần rất nhỏ khoảng 1 % tổng thu nhập của ngành được đầu cho khoa học ứng dụng người ta bỏ qua nghiên cứu khoa học cơ bản – đây là một điều tương phản mạnh mẽ so với các ngành khác. - Ngành xây dựng trong quá trình thực hiện chịu tác động mạnh mẽ của yếu tố ngoài trời. Vì vậy nó chịu rủi ro rất cao ảnh hưởng đến chất lượng công trình cũng như tiến độ thi công. 10 [...]... khai thác Khai thác chính là hoạt động bán, giới thiệu dịch vụ các sản phẩm bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm của nhà bảo hiểm Khai thác là khâu đầu tiên của quy trình triển khai bảo hiểm Bất kỳ một công ty bảo hiểm nào cũng phải trải qua khâu khai thác bảo hiểm Công tác khai thác quyết định sự tồn tại phát triển của công ty bảo hiểm, đặc biệt là các công ty bảo hiểm mới, sản phẩm bảo hiểm mới đưa... phát triển mạnh mẽ cả về số lượng chất lượng Về mặt kỹ thuật NVBHXDLĐ ng đối phức tạp với các loại hình bảo hiểm khác Với xu thế phát triển như hiện nay, nghiệp vụ còn phát triển xa hơn nữa trong ng lai 1.1.2.2 Ở Việt Nam Sau khi đất nước thống nhất năm 1975 có sự xuất hiện của Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Vịêt) Bảo hiểm xây dựng lắp đặt mới bắt đầu có sự phát triển nhất định Ban đầu. .. nhà bảo hiểm NĐBH (thường là chủ đầu các chủ thầu) về các rủi ro trong xây dựng lắp đặt NĐBH có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm cho nhà bảo hiểm Nhà bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán số tiền bảo hiểm khi có các rủi ro xảy ra gây tổn thất trong phạm vi bảo hiểm 1.2.3.1 Nội dung hợp đồng bảo hiểm xây dựng - lắp đặt - Bên mua bảo hiểm - Bên bảo hiểm - Các tài liệu của hợp đồng - Đối ng bảo hiểm: ... ban hành quy tắc, biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt Thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt, bên cạnh các “đại gia” của bảo hiểm Việt Nam như Bảo Việt, Bảo Minh, PJICO, PVI… thì ngày càng xuất hiện nhiều công ty mới gia nhập thị trường như: BIC (trước đây là liên doanh bảo hiểm Việt- Úc), AAA, Liberty Hiện nay nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt đóng góp một tỷ lệ đáng... được bảo hiểm trong phạm vi của đơn bảo hiểm xây dựng phải kê khai giá trị trong phụ lục của đơn bảo hiểm xây dựng * Số tiền bảo hiểm Được quy định ng tự như trong đơn bảo hiểm xây dựng 1.2.2.5 Phí bảo hiểm * Một số điểm cần lưu ý khi tính phí bảo hiểm lắp đặt: - Về nguyên tắc, phí bảo hiểm lắp đặt được tính toán dựa trên cơ sở kinh ngiệm số liệu thống kê trong quá khứ - Khi kết thúc công. .. (các rủi ro thiên tai) các rủi ro khác 1.2.2 Nội dung cơ bản của bảo hiểm lắp đặt 1.2.2.1 Đối ng bảo hiểm của đơn bảo hiểm lắp đặt Cũng như đối ng bảo hiểm của đơn bảo hiểm xây dựng nêu trên, đối ng của đơn bảo hiểm lắp đặt chia thành 02 phần là phần tổn thất vật chất phần trách nhiệm đối với bên thứ ba Đối ng bảo hiểm cho phần tổn thất vật chất của đơn lắp đặt bao gồm chủ yếu các... xây dựng lớn hơn 50% của tổng giá trị thì áp dụng đơn bảo hiểm xây dựng + Đối với các máy móc đã sử dụng do có hai công đoạn khác nhau là tháo dỡ lắp đặt nên phí bảo hiểm cũng phải tính gấp 2 lần Chú ý là không bảo hiểm riêng cho giai đoạn tháo dỡ, chỉ bảo hiểm phần công việc này khi bảo hiểm cả công việc lắp đặt * Phí bảo hiểm được xác định dựa trên các cơ sở sau: Phí bảo hiểm tiêu chuẩn: Phí bảo. .. thời gian lắp đặt chạy thử máy + Phụ phí cho việc bảo hiểm cho các chi phí dọn dẹp sau tổn thất + Phụ phí bảo hiểm cho các tài sản trên xung quanh công trường + Phụ phí cho trang bị phục vụ cho công tác lắp đặt + Phụ phí cho máy móc xây dựng/ lắp đặt + Phụ phí bảo hiểm trách nhiệm cho người thứ 3 Phụ phí mở rộng ngoài tiêu chuẩn 1.2.3 Hợp đồng bảo hiểm trong bảo hiểm xây dựnglắp đặt Hợp đồng... doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm, mức độ ảnh hưởng của doanh nghiệp tới thị trường - Tác động tới hoạt động đầu của doanh nghiệp trên thị trường tài chính - Ảnh hưởng tới việc mở rộng, hay thu hẹp hoạt động kinh doanh Công tác khai thác trong bảo hiểm xây dựng - lắp đặt có vai trò rất quan trọng Bởi vì trong bảo hiểm xây dựnglắp đặt, giá trị công trình lớn, phí bảo hiểm là rất cao, mỗi... họ)… Phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm xây dựng còn bao gồm cả những tổn thất của nguyên vật liệu xây dựng, các trang thiết bị lắp đặt, trong khi vận chuyển trên khu vực công trường hay khi lắp đặt, tháo gỡ * Các điểm loại trừ: là những rủi ro không được chấp nhận bảo hiểm, được quy định cụ thể trong đơn bảo hiểm xây dựng 1.2.1.3 Thời hạn bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc . là“Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam . hiện của Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Vịêt). Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt mới bắt đầu có sự phát triển nhất định. Ban đầu khi triển khai nghiệp vụ BTC

Ngày đăng: 25/03/2013, 20:41

Hình ảnh liên quan

Để dễ hỡnh dung ta theo dừi qua bảng sau: - giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

d.

ễ hỡnh dung ta theo dừi qua bảng sau: Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 2.2: Tổng hợp kết quả kinh doanh của BIC năm 2006,2007. - giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Bảng 2.2.

Tổng hợp kết quả kinh doanh của BIC năm 2006,2007 Xem tại trang 54 của tài liệu.
Bảng 2.3: Doanh thu phớ theo khu vực của BIC năm 2006,2007. - giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Bảng 2.3.

Doanh thu phớ theo khu vực của BIC năm 2006,2007 Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng 2.4: Phớ bảo hiểm gốc của BIC theo loại hỡnh nghiệp vụ năm 2006, 2007. - giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Bảng 2.4.

Phớ bảo hiểm gốc của BIC theo loại hỡnh nghiệp vụ năm 2006, 2007 Xem tại trang 57 của tài liệu.
Bảng 2.5: Kết quả hoạt động tỏi bảo hiểm của BIC năm 2006,2007 - giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Bảng 2.5.

Kết quả hoạt động tỏi bảo hiểm của BIC năm 2006,2007 Xem tại trang 58 của tài liệu.
Bảng 2.6: Kết quả kinh doanh bảo hiểm gốc của BIDV –QBE                  và BIC giai đoạn 2003 - 2007. - giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Bảng 2.6.

Kết quả kinh doanh bảo hiểm gốc của BIDV –QBE và BIC giai đoạn 2003 - 2007 Xem tại trang 60 của tài liệu.
Bảng 2.7:Một số dự ỏn lớn mà BIC đó bảo hiểm thành cụng. TTCụng trỡnhđược BH Chủ đầu tư Tổng đầu tư dự ỏn - giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Bảng 2.7.

Một số dự ỏn lớn mà BIC đó bảo hiểm thành cụng. TTCụng trỡnhđược BH Chủ đầu tư Tổng đầu tư dự ỏn Xem tại trang 64 của tài liệu.
Bảng 2.9: Thị phần nghiệp vụ bảo hiểmxõy dựng –lắp đặt của BIDV –QBE và BIC giai đoạn 2003- 2007. - giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Bảng 2.9.

Thị phần nghiệp vụ bảo hiểmxõy dựng –lắp đặt của BIDV –QBE và BIC giai đoạn 2003- 2007 Xem tại trang 68 của tài liệu.
Theo dừi đồ thị và bảng số liệu ta thấy: Tỷ trọng doanh thu phớ nghiệp vụ bảo hiểm xõy dựng lắp đặt so với doanh thu phớ bảo hiểm gốc tăng dần qua cỏc năm, nhưng tỷ trọng này lại biến đổi khụng lường trước được: cú xu hướng giảm qua một số năm - giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

heo.

dừi đồ thị và bảng số liệu ta thấy: Tỷ trọng doanh thu phớ nghiệp vụ bảo hiểm xõy dựng lắp đặt so với doanh thu phớ bảo hiểm gốc tăng dần qua cỏc năm, nhưng tỷ trọng này lại biến đổi khụng lường trước được: cú xu hướng giảm qua một số năm Xem tại trang 70 của tài liệu.
Bảng 2.13: Doanh thu phớ nghiệp vụ bảo hiểmxõy dựng –lắp đặt qua cỏc kờnh khai thỏc của BIDV – QBE và BIC giai đoạn 2003 – 2007. - giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Bảng 2.13.

Doanh thu phớ nghiệp vụ bảo hiểmxõy dựng –lắp đặt qua cỏc kờnh khai thỏc của BIDV – QBE và BIC giai đoạn 2003 – 2007 Xem tại trang 73 của tài liệu.
Ta theo dừi trờn bảng sau: - giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

a.

theo dừi trờn bảng sau: Xem tại trang 78 của tài liệu.
Bảng 2.17: Hiệu quả khai thỏc nghiệp vụ bảo hiểmxõy dựng lắp đặt tại BIDV – QBE và BIC giai đoạn 2003-2007. - giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Bảng 2.17.

Hiệu quả khai thỏc nghiệp vụ bảo hiểmxõy dựng lắp đặt tại BIDV – QBE và BIC giai đoạn 2003-2007 Xem tại trang 78 của tài liệu.
- Qua bảng số liệu trờn ta thấy: Trong năm 2007 doanh thu phớ bảo hiểm nghiệp vụ xõy dựng, lắp đặt của BIC đạt 49,5 tỷ đồng - giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

ua.

bảng số liệu trờn ta thấy: Trong năm 2007 doanh thu phớ bảo hiểm nghiệp vụ xõy dựng, lắp đặt của BIC đạt 49,5 tỷ đồng Xem tại trang 79 của tài liệu.
Bảng 3.1: Kế hoạch cỏc chỉ tiờu hoạt động kinh doanh chớnh. - giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Bảng 3.1.

Kế hoạch cỏc chỉ tiờu hoạt động kinh doanh chớnh Xem tại trang 94 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan