0

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM

74 581 0
  • Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY  ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2014, 10:06

Báo Cáo Thực Tập Tốt NghiệpHOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾMHọ Tên: Hoàng Cao NguyênLớp : KTDN2 Khóa : 3GVHD : Th.S Phạm Mai ChiHà Nội , Ngày...tháng...năm 2014MỤC LỤCDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU Giới thiệu CHƯƠNG 1 : KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢNTRÍCH THEO LƯƠNG1.1Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương1.1.1Tiền lương1.1.2Các khoản trích theo lương1.1.3Nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương1.1.4Chứng từ sử dụng1.1.5Tài khoản sử dụng1.2 Phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương1.2.1Hạch toán tiền lương1.2.2Hạch toán các khoản trích theo lươngCHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCHTHEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM…………………………..2.1 Giới thiệu chung về công ty2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty2.1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm ( hoặc quy trình kinh doanh , quy trình cung cấp lao vụ , dịch vụ )2.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh2.1.4 Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh Tổng giá trị tài sản , số vốn đăng ký , vốn hoạt động Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu tài chính , chi phí tài chính Chi phí bán hàng , chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế TNDN phải nộp Lợi nhuận sau thuế Sổ công nhân viênBảng số liệu phản ánh tình hình và kết quả kinh doanh năm 2011, 2012.NămChỉ tiêu20112012Chênh lệchTuyệt đối % Một số nhận xét ngắn gọn về : Quy mô hoạt động của DN Tình hình phát triển Hiệu quả kinh doanh ( qua các chỉ tiêu doanh thu , lợi nhuận ,thu nhập ..)2.1.5 Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán tại công ty điện lực Hoàn Kiếm2.1.6 Tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị2.1.7 Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại đơn vị Kỳ kế toán , niên độ kế toán Hệ thống tài khoản kế toán đơn vị đang áp dụng ( theo QĐ 48 hay 15) Tổ chức công tác kế toán ( tập trung hay phân tán) Đơn vị tiền tệ dùng ghi sổ kế toán Hình thức kế toán ( hình thức sổ kế toán): (nhật ký chung , chứng từ ghi sổ , nêu sơ đồ trình tự ghi sổ Phương pháp kê khai và tính thuế GTGT Phương pháp khấu hao TSCĐ Phương pháp kế toán tổng hợp hàng tồn kho Phương pháp xác định giá trị vật tư , hàng hóa xuất kho Phương pháp kế toán chi tiết hàng tồn kho2.2 Đặc điểm lao động của công ty Báo cáo th c t p t t nghi pự ậ ố ệ Cao ng Ngh Bách Khoa H N iĐẳ ề à ộ MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY… MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU - Nêu lý do chọn đề tài - Giới thiệu kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương 1.1.1 Tiền lương 1.1.2 Các khoản trích theo lương 1.1.3 Nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 1.1.4 Chứng từ sử dụng 1.1.5 Tài khoản sử dụng 1.2 Phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trcíh theo lương 1.2.1 Hạch toán tiền lương 1.2.1 Hạch toán các khoản trích theo lương CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY… 2.1. Giới thiệu chung về công ty 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty - Tìm hiểu và trình bày ngắn gọn các nội dung: Tên đơn vị, thời gian quyết định thành lập, nơi đặt trụ sở chính, quá trình phát triển, chia tách, sáp nhập, thay đổi hình thức sở hữu, phạm vi, địa bàn, quy mô hoạt động,… - Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh; lĩnh vực kinh doanh; các sản phẩm, lao vụ chủ yếu; ngành nghề, địa bàn kinh doanh chủ yếu;… 2.1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm (hoặc quy trình kinh doanh, quy trình cung cấp lao vụ, dịch vụ) - Đặc điểm sản phẩm, dịch vụ hoặc ngành hàng kinh doanh (mặt hàng kinh doanh, loại dịch vụ cung cấp, những thuận lợi, khó khăn…) - Trình bày quy trình sản xuất chế biến 1 loại sản phẩm, một ngành hàng kinh doanh (vẽ sơ đồ và giải thích ngắn gọn) 2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh Trình bày riên biệt 2 phần, vẽ sơ đồ và giải thích Cần phân biệt: Tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý kinh doanh Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh: tổ chức các đơn vị trong tổng công ty, chi nhánh, xí nghiệp, phân xưởng, tổ đội, ngành hàng, lĩnh vực kinh doanh…. SV: Hoàng Cao Nguyên GVHD : Th.S Ph m Mai Chiạ Báo cáo th c t p t t nghi pự ậ ố ệ Cao ng Ngh Bách Khoa H N iĐẳ ề à ộ Tổ chức Bộ máy quản lý: Phòng, ban, hoặc các bộ phận quản lý…(nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận) 2.1.4. Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh Cần thu thập số liệu của DN một số năm gần đây (ít nhất 2 năm gần nhất). Các chỉ tiêu cần thu thập: - Tổng giá trị tài sản, số vốn đăng ký, vốn hoạt động - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ - Tổng chi phí kinh doanh (hoặc giá vốn hàng bán) - Doanh thu tài chính, chi phí tài chính - Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - Thuế TNDN phải nộp - Lợi nhuận sau thuế - Số công nhân viên Cần lập bảng số liệu để phản ánh các chỉ tiêu theo mẫu sau đây: TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM Năm Chỉ tiêu 20… 20… Chênh lệch Tuyệt đối % Nêu một số nhận xét ngắn gọn về: - Quy mô hoạt động của DN - Tình hình phát triển - Hiệu quả kinh doanh (qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nhập ) 2.1.5. Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán tại……… Sinh viên cần tìm hiểu và mô tả đầy đủ về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty, các chính sách kế toán công ty đang áp dụng. 2.1.6. Tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị - Tìm hiểu và nêu rõ Hình thức tổ chức bộ máy kế toán ở DNL tập trung hay phân tán, hay vừa tập trung vừa phân tán, cách thể hiện cụ thể, trình bày ngắn gọn về đặc điểm, nội dung vủa hình thức tổ chức bộ máy kế toán - Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại DN? (Vẽ sơ đồ, nêu ngắn gọn chức năng, nhiệm vụ các bộ phận, các phần hành trong bộ máy kế toán) 2.1.7. Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại đơn vị: - Kỳ kế toán, niên độ kế toán - Hệ thống tài khoản kế toán đơn vị đang áp dụng (theo QĐ 48 hay 15) - Tổ chức công tác kế toán: ( tập trung hay phân tán) - Đơn vị tiền tệ dùng ghi sổ kế toán SV: Hoàng Cao Nguyên GVHD : Th.S Ph m Mai Chiạ Báo cáo th c t p t t nghi pự ậ ố ệ Cao ng Ngh Bách Khoa H N iĐẳ ề à ộ - Hình thức kế toán (hình thức sổ kế toán): (nhật ký chung, chứng từ ghi sổ…. nêu sơ đồ trình tự ghi sổ - Phương pháp kê khai và tính thuế GTGT - Phương pháp khấu hao TSCĐ - Phương pháp kế toán tổng hợp hàng tồn kho - Phương pháp xác định giá trị vật tư, hàng hóa xuất kho - Phương pháp kế toán chi tiết hàng tồn kho 2.2. Đặc điểm lao động của Công ty Phần này phải phản ánh được số lượng lao động, tính chất lao động (ổn định hay có tính thời vụ) và phân loại lao động của Công ty theo các tiêu thức: giới tính, độ tuổi, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề 2.3. Các hình thức trả lương của Công ty Mục này phải mô tả chế độ tiền lương, các hình thức trả lương được áp dụng tại Công ty 2.4. Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại công ty… 2.5. Tổ chức quản lý lao động và tiền lương tại Công ty Phần này phải mô tả được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (nếu có), Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, các phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty trong việc tuyển dụng, nâng bậc, kỷ luật lao động, xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiền lương, dự toán, định mức, đơn giá tiền lương, tính lương, tính thưởng và thanh toán với người lao động. 2.6. Kế toán tiền lương tại công ty… 2.6.1. Chứng từ sử dụng 2.6.2. Phương pháp tính lương (trong phần này, phải mô tả được cách thức tính lương cho một số người lao động đại diện cho các nhóm lao động) 2.6.3. Tài khoản sử dụng 2.6.4. Quy trình kế toán (Trong phần này phải mô tả được quy trình ghi sổ chi tiết, sổ kế toán tổng hợp có tài liệu thực tế của đơn vị để minh họa) 2.7. Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty… 2.7.1. Chứng từ sử dụng 2.7.2. Tài khoản sử dụng 2.7.3. Quy trình kế toán (Trong phần này phải mô tả được quy trình ghi sổ chi tiết, sổ kế toán tổng hợp có tài liệu thực tế của đơn vị để minh họa) CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY… 3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty và phương hướng hoàn thiện 3.1.1- Ưu điểm 3.1.2- Nhược điểm 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty… 3.2.1- Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương SV: Hoàng Cao Nguyên GVHD : Th.S Ph m Mai Chiạ Báo cáo th c t p t t nghi pự ậ ố ệ Cao ng Ngh Bách Khoa H N iĐẳ ề à ộ 3.2.2- Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào ) 3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ ) 3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào ) 3.2.5- Về sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? có thay đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?) 3.2.6- Về báo cáo kế toán liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không? ) 3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên). KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PHỤ LỤC SV: Hoàng Cao Nguyên GVHD : Th.S Ph m Mai Chiạ Báo cáo th c t p t t nghi pự ậ ố ệ Cao ng Ngh Bách Khoa H N iĐẳ ề à ộ Trường Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội Khoa Kinh Tế Và Quản Lý Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM Họ & Tên: Hoàng Cao Nguyên Lớp : KTDN2 - Khóa : 3 GVHD : Th.S Phạm Mai Chi SV: Hoàng Cao Nguyên GVHD : Th.S Ph m Mai Chiạ Báo cáo th c t p t t nghi pự ậ ố ệ Cao ng Ngh Bách Khoa H N iĐẳ ề à ộ Hà Nội , Ngày tháng năm 2014 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU - Giới thiệu CHƯƠNG 1 : KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương 1.1.1 Tiền lương 1.1.2 Các khoản trích theo lương 1.1.3 Nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 1.1.4 Chứng từ sử dụng 1.1.5 Tài khoản sử dụng 1.2 Phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 1.2.1 Hạch toán tiền lương 1.2.2 Hạch toán các khoản trích theo lương CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM………………………… 2.1 Giới thiệu chung về công ty 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2.1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm ( hoặc quy trình kinh doanh , quy trình cung cấp lao vụ , dịch vụ ) 2.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh 2.1.4 Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh - Tổng giá trị tài sản , số vốn đăng ký , vốn hoạt động - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ SV: Hoàng Cao Nguyên GVHD : Th.S Ph m Mai Chiạ Báo cáo th c t p t t nghi pự ậ ố ệ Cao ng Ngh Bách Khoa H N iĐẳ ề à ộ - Doanh thu tài chính , chi phí tài chính - Chi phí bán hàng , chi phí quản lý doanh nghiệp - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - Thuế TNDN phải nộp - Lợi nhuận sau thuế - Sổ công nhân viên Bảng số liệu phản ánh tình hình và kết quả kinh doanh năm 2011, 2012. Một số nhận xét ngắn gọn về : - Quy mô hoạt động của DN - Tình hình phát triển - Hiệu quả kinh doanh ( qua các chỉ tiêu doanh thu , lợi nhuận ,thu nhập ) 2.1.5 Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán tại công ty điện lực Hoàn Kiếm 2.1.6 Tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị 2.1.7 Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại đơn vị - Kỳ kế toán , niên độ kế toán - Hệ thống tài khoản kế toán đơn vị đang áp dụng ( theo QĐ 48 hay 15) - Tổ chức công tác kế toán ( tập trung hay phân tán) - Đơn vị tiền tệ dùng ghi sổ kế toán - Hình thức kế toán ( hình thức sổ kế toán): (nhật ký chung , chứng từ ghi sổ , nêu sơ đồ trình tự ghi sổ SV: Hoàng Cao Nguyên GVHD : Th.S Ph m Mai Chiạ Năm Chỉ tiêu 2011 2012 Chênh lệch Tuyệt đối % Báo cáo th c t p t t nghi pự ậ ố ệ Cao ng Ngh Bách Khoa H N iĐẳ ề à ộ - Phương pháp kê khai và tính thuế GTGT - Phương pháp khấu hao TSCĐ - Phương pháp kế toán tổng hợp hàng tồn kho - Phương pháp xác định giá trị vật tư , hàng hóa xuất kho - Phương pháp kế toán chi tiết hàng tồn kho 2.2 Đặc điểm lao động của công ty Phần này phải phản ánh được số lượng lao động , tính chất lao động ( ổn định hay có tính thời vụ ) và phân loại lao động của công ty theo các tiêu thức : giới tính , độ tuổi, trình độ văn hóa , trình độ chuyên môn , trình độ tay nghề ) 2.3 Các hình thức trả lương của công ty (Mục này phải mô tả chế độ tiền lương , các hình thức trả lương được áp dụng tại công ty) 2.4 Chế độ trích lập , nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại công ty 2.5 Tổ chức quản lý lao động và tiền lương tại công ty ( phần này phải mô tả được chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn của Hội đồng quản trị ( nếu có) , Giám đốc hoặc Tổng giám đốc , các phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc , các phòng ban chức năng của công ty trong việc tuyển dụng , nâng bậc , kỷ luật lao động , xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiền lương , dự toán , định mức , đơn giá tiền lương , tính lương , tính thưởng và thanh toán với người lao động . 2.6 Kế toán tiền lương tại công ty. 2.6.1 Chứng từ sử dụng. 2.6.2 Phương pháp tính lương ( trong phần này , phải mô tả được các thức tính lương cho một số người lao động đại diện cho các nhóm lao động). 2.6.3 Tài khoản sử dụng. 2.6.4 Quy trình kế toán ( trong phần này phải mô tả được quy trình ghi sổ chi tiết , sổ kế toán tổng hợp có tài liệu thực tế của đơn vị để minh họa). 2.7 Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty Điện lực Hoàn Kiếm. 2.7.1 Chứng từ sử dụng. 2.7.2 Tài khoản sử dụng. SV: Hoàng Cao Nguyên GVHD : Th.S Ph m Mai Chiạ Báo cáo th c t p t t nghi pự ậ ố ệ Cao ng Ngh Bách Khoa H N iĐẳ ề à ộ CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM. 3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty và phương hướng hoàn thiện. 3.1.1. Ưu điểm. 3.1.2. Nhược điểm. 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện. 3.2.Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty điện lực hoàn kiếm. 3.2.1 - Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương. 3.2.2 -Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán. 3.2.3 - Về chứng từ và luân chuyển chứng từ. 3.2.4 - Về sổ kế toán chi tiết. 3.2.5 - Về sổ kế toán tổng hợp. 3.2.6 - Về báo cáo kế toán liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương 3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp ( phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên) KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SV: Hoàng Cao Nguyên GVHD : Th.S Ph m Mai Chiạ Báo cáo th c t p t t nghi pự ậ ố ệ Cao ng Ngh Bách Khoa H N iĐẳ ề à ộ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 1.Thuật ngữ: - Tập đoàn : Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Tổng công ty: Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội. - Công ty : Công ty Điện lực Hoàn Kiếm. - Giám đốc : Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm. 2.Chữ viết tắt: SV: Hoàng Cao Nguyên GVHD : Th.S Ph m Mai Chiạ BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế KPCĐ : Kinh phí công đoàn BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp CĐKT : Chế độ kế toán BTC : Bộ tài chính CBCNV : Cán bộ công nhân viên LĐ : Lao động TL : Tiền lương LĐTL : Lao động tiền lương ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông KTT : Kế toán trưởng PGĐ : Phó giám đốc LĐTT : Lao động trực tiếp CP : Chi phí CPNCTT : Chi phí nhân công trực tiếp CPSXC : Chi phí sản xuất chung CPQLDN : Chi phí quản lý doanh nghiệp HSCB : Hệ số cấp bậc HSTN : Hệ số trách nhiệm CNSXTT : Công nhân sản xuất trực tiếp CNV : Công nhân viên HĐQT : Hội đồng quản trị CBCNV : Cán bộ công nhân viên. SXKD : Sản xuất kinh doanh. SCTX : Sửa chữa thường xuyên CNTT : Công nghệ thông tin TBA : Trạm biến áp [...]... Chương 1: Khái quát về kế toán tiền lương và các khoản trích theo Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản tríchtheo lương tại công ty điện lực Hoàn Kiếm Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty iện lực Hoàn Kiếm Do kiến thức và thời gian nghiên cứu còn hạn chế, nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế Vì thế em rất... Thanh Xuân Công ty Điện lực Cầu Giấy Công ty Điện lực Hoàng Mai Công ty Điện lực Long Biên Công ty Điện lực Mê Linh Công ty Điện lực Hà Đông Công ty Điện lực Sơn Tây Công ty Điện lực Chương Mỹ Công ty Điện lực Công ty con là CTCP do TCT Điện lực TP Hà Nội Sở hữu cổ phần chi phối : 2 Công ty CP xây lắp điện và viễn thông Thạch Thất SV: Hoàng Cao Nguyên Phạm Mai Chi GVHD : Th.S Báo cáo thực tập tốt nghiệp. .. Nội 20 Công ty Điện lực Thường Tín 21 Công ty Điện lực Ba Vì 22 Công ty Điện lực Đan Phượng 23 Công ty Điện lực Hoài Đức 24 Công ty Điện lực Mỹ Đức 25 Công ty Điện lực Phú Xuyên 26 Công ty Điện lực Phúc Thọ 27 Công ty Điện lực Quốc Oai 28 Công ty Điện lực Thanh Oai 29 Công ty Điện lực Ứng Hòa 30 Công ty công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội 31 Trung tâm Điều độ Thông tin 32 Xưởng công tơ 33 Công ty thí... bán điện 15 Ban QLDA XD nhà ĐH 16 Ban Thanh Tra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Công ty Điện lực Hai Bà Trưng Công ty Điện lực Ba Đình Công ty Điện lực Đống Đa Công ty Điện lực Từ Liêm Công ty Điện lực Thanh Trì Công ty Điện lực Gia Lâm Công ty Điện lực Đông Anh Công ty Điện lực Sóc Sơn Công ty Điện lực Tây Hồ Công ty Điện lực. .. Quý thầy cô trong Khoa kế toán – Trường Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội Được tiếp xúc tìm hiểu về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty em chọn đề tài : “ Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty điện lực Hoàn Kiếm ” làm đề tài cho chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình Nội dung của chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em gồm có 3... 33 Công ty thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội 34 Công ty lưới điện cao thế thành phố HN 35 Công ty Cơ điện ĐLHN CHƯƠNG 1 : KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương SV: Hoàng Cao Nguyên Phạm Mai Chi GVHD : Th.S Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội 1.1.1 Khái niệm về tiền lương Trong nền kinh tế... trị đồng thời tiền lương cũng phát huy được chức năng đòn bẩy về kinh tế Nhận thức được vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề trên cùng với thời gian thực SV: Hoàng Cao Nguyên Phạm Mai Chi GVHD : Th.S Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội tập kết hợp với kiến thức đã học và quá trình thực tập tại phòng TCKT tại công ty iện lực Hoàn Kiếm Với sự giúp đỡ tận tình và tham gia... sự giúp đỡ đóng góp ý của các thầy cô cùng các anh, các chị trong công ty điện lực hoàn kiếm để đề tàinghiên cứu của em được hoàn thiện hơn Em xin chân thành cảm ơn T.S Phạm Mai Chi đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành đềtài chuyên đề thực tập này SV: Hoàng Cao Nguyên Phạm Mai Chi GVHD : Th.S Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội Sơ đồ tổ chức của ngành điện lực CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM... gia vào quá trình sản xuất SV: Hoàng Cao Nguyên Phạm Mai Chi GVHD : Th.S Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội kinh doanh Kế toán tiền lương lao động cung cấp các thông tin đầy đủ kịp thời về lao động để phục vụ cho công tác quản lý và công tác phân phối lao động cũng như tiền lương cho phù hợp Tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp. .. trả tiền lương, người sử dụng lao động còn phải trích một số tiền nhất định tính theo tỷ lệ phần trăm (%) của tiền lương để hình thành các quỹ theo chế độ quy định nhằm đảm bảo lợi ích của người lao động Đó là các khoản trích theo lương, được thực hiện theo chế độ tiền lương ở nước ta , bao gồm : - Quỹ bảo hiểm xã hội ( BHXH) nhà nước quy định doanh nghiệp phải trích lập bằng 22% mức lương tối thiểu và . VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương 1.1.1 Tiền lương 1.1.2 Các khoản trích theo lương 1.1.3 Nhiệm vụ hạch toán. VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương 1.1.1 Tiền lương 1.1.2 Các khoản trích theo lương 1.1.3 Nhiệm vụ hạch toán. lương 1.2.2 Hạch toán các khoản trích theo lương CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM………………………… 2.1 Giới thiệu chung về công ty 2.1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM