Tuyển tập 30 đề luyện thi đại học môn hóa học (có đáp án)

163 1,501 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2014, 10:01

Đây là một bộ đề thi gồm 30 bộ đề luyện thi đại học môn Hóa học được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi môn Hóa học. Bên dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chi tiết không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo.Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh lớp 12 học tập tốt bộ môn Hóa học lớp 12 và luyện thi đại học đạt kết quả tốt. Tuyển tập 30 đề luyện thi đại học môn hóa học ( có đáp án) §Ò THI THö §¹I HäC CAO §¼NG 2010 Môn thi : HOÁ HỌC Thời gian làm bài : 90 phút  Câu 1: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO 3 (hoặc Ag 2 O) trong dung dịch NH 3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là chất nào trong số các chất cho dưới đây? A. HCOOCH=CH 2 B. CH 3 COOCH=CH-CH 3 C. CH 3 COOCH=CH 2 D. HCOOCH 3 Câu 2: Chỉ được dùng một hoá chất nào trong các hoá chất cho dưới đây để nhận biết các dung dịch Có các dung dịch sau: AlCl 3 , NaCl, MgCl 2 , H 2 SO 4 ; đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn? A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch AgNO 3 C. Dung dịch BaCl 2 D. Dung dịch quỳ tím Câu 3: Các chất trong dãy chất nào sau đây đều có thể tham gia phản ứng tráng gương? A. Đimetyl xeton; metanal; matozơ B. saccarozơ; anđehit fomic; metyl fomiat C. Metanol; metyl fomiat; glucozơ D. Axit fomic; metyl fomiat; benzanđehit Câu 4: Cho cân bằng hoá học: 2SO 2(k) + O 2(k) ˆ ˆ† ‡ ˆˆ 2SO 3(k) (∆H < 0). Điều khẳng định nào sau đây là đúng? A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất của hệ phản ứng. C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ của O 2 D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ của SO 3 Câu 5: Trong một bình kín dung tích không đổi có chứa a mol O 2 và 2a mol SO 2 ở 100 0 c, 10 atm và một ít bột xúc tác V 2 O 5 (thể tích không đáng kể). Nung nóng bình một thời gian sau đó làm nguội tới 100 0 c, áp suất trong bình lúc đó là p; hiệu suất phản ứng là h. mối liên hệ giữa p và h đuợc biểu thị bằng biểu thức nào sau đây? A. ) 3 1(10 h p += B. ) 2 1(10 h p −= C. ) 3 1(10 h p −= D. 10(1 ) 2 h p = + Câu 6: Chất A công thức phân tử dạng C x H y O z ; trong đ ó oxi chiếm 29,09% về khối lượng. Biết A tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2 và tác dụng với Br 2 trong dung dịch theo tỉ lệ 1 : 3. Tên gọi của A là: A. o - đihiđroxibenzen B. m - đihiđroxibenzen C. p - đihiđroxibenzen D. axit benzoic Câu 7: Cho 200 ml dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 tác dụng với dung dịch NaOH 1M người ta thấy khi dùng 220ml hay 60ml dung dịch NaOH trên thì vẫn thu được lượng kết tủa như nhau. Nồng độ mol/lít của dung dịch Al 2 SO 4 đã dùng là: A. 0,125M B. 0,25M C. 0,075M D. 0,15M Câu 8: Thuỷ phân hoàn toàn 1mol chất hữu cơ X trong dung dịch axit HCl sinh ra 1mol ancol no Y và x mol axit hữu cơ đơn chức Z. Công thức phân tử của X có dạng: A. (C n H 2n+1 COO) x C m H 2m+2-x B. (RCOO) x C n H 2n+2-x C. R(COOC n H 2n+2-x ) x D. C n H 2n+1 (COOC n H 2n+2-x ) x Câu 9: Trộn 3 dung dịch H 2 SO 4 1M; HNO 3 0,2 M; HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau được dung dịch A. Lấy 300ml dung dịch A cho phản ứng với Vlít dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch C có pH = 2. Giá trị của V là: A. 0,1235lít B. 0,3735lít C. 0,2446lít D. 0,424lít Câu 10: Cho hỗn hợp X gồm 0,01mol FeS 2 và 0,01mol FeS tác dụng với H 2 SO 4 đặc tạo thành Fe 2 (SO 4 ) 3 , SO 2 và H 2 O. Lượng SO 2 sinh ra làm mất màu Vlít dung dịch KMnO 4 0,2M. Giá trị của V là: A. 0,12lít B. 0,24lít C. 0,36lít D. 0,48lít Câu 11: Trong 1 bình kín dung tích không đổi chứa bột lưu huỳnh và cacbon (thể tích không đáng kể). Bơm không khí vào bình đến áp suất p = 2atm; 25 o C. Bật tia lửa điện để cacbon và lưu huỳnh cháy hết rồi đưa về 25 o C. Áp suất trong bình lúc đó là: A. 1,5atm B. 2,5atm C. 2atm D. 4atm Câu 12: Cho từ từ dung dịch có 0,4mol HCl vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,2mol NaHCO 3 và 0,3mol Na 2 CO 3 thì thể tích khí CO 2 thu được ở đktc là: A. 2,24lít B. 2,128lít C. 6,72lít D. 3,36lít Câu 13: Hỗn hợp A gồm hai ankanal X, Y có tổng số mol là 0,25mol. Khi cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 dư thì tạo ra 86,4g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 77,5g. Biết M X < M Y . Công thức phân tử của X là: A. HCHO B. CH 3 CHO C. C 2 H 5 CHO D. C 2 H 3 CHO Câu 14: Có hai axit hữu cơ no, trong đó A đơn chức, còn B đa chức. Hỗn hợp X chứa A và B, đốt cháy hoàn toàn 0,3mol hỗn hợp X thu được 11,2lít khí CO 2 ở đktc. Công thức phân tử của A là: A. HCOOH B. CH 3 COOH C. C 2 H 5 COOH D. C 2 H 3 COOH Câu 15: Tiến hành các thí nghiệm sau: 1. Đun nóng dung dịch amoni nitrit 2. Đun nóng dung dịch hỗn hợp gồm amoniclorua và natri nitrit 1 Tuyển tập 30 đề luyện thi đại học môn hóa học ( có đáp án) 3. Đun nóng dung dịch amoni nitrat 4. Đun nóng dung dịch hỗn hợp gồm amoniclorua và natri nitrat Có bao nhiêu thí nghiệm trong các thí nghiệm trên được dùng để điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 16: So sánh tính khử của 4 kim loại A, B, C, D. Biết rằng: Chỉ có A và C tác dụng được với dung dịch HCl giải phóng khí. C đẩy được các kim loại A, B, D ra khỏi dung dịch muối của chúng và D tác dụng được với ion B n+ theo phương trình phản ứng: D + B n+ → D n+ + B. A. A < B < C < D B. B < D < A < C C. A < C < B < D D. D < B < A < C Câu 17: Xác định các chất hữu cơ X, Y, Z, T trong sơ đồ phản ứng sau: Butilen → X → Y → Z → T → Axetilen A. X: Butan; Y: But- 2- en; Z: Propen, T: Metan B. X: Butan; Y: Etan; Z: Clo etan; T: Điclo etan C. X: Butan; Y: Propan; Z: Etan; T: Metan D. X: Butan; Y: Propan; Z: Etilen; T: Điclo etan Câu 18: Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng và có khí thoát ra khi trộn các chất với nhau? A. Dung dịch Na 2 CO 3 và dung dịch AlCl 3 B. Bột rắn CuS và dung dịch HCl C. Dung dịch NaHCO 3 và dung dịch Ba(OH) 2 D. Dung dịch NaHSO 4 và dung dịch MgCl 2 Câu 19: Cho 40,3g trieste X (este ba chức) của glyxerol với axit béo tác dụng vừa đủ với 6g NaOH. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là: A. 38,1g B. 41,7g C. 45,6g D. 45,9g Câu 20: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam Fe 2 O 3 với 8,1g Al. Chỉ có oxit kim loại bị khử tạo kim loại. Đem hòa tan hỗn hợp các chất thu được sau phản ứng bằng dung dịch NaOH dư thì thấy thoát ra 3,36lít H 2 ở đktc. Giá trị của m là: A. 16g B. 24g C. 8g D. 4g Câu 21: Cứ 1 tấn quặng FeCO 3 hàm lượng 80% đem luyện thành gang (chứa 95% Fe) thì thu được 378kg gang thành phẩm. Vậy hiệu suất quá trình sản xuất là bao nhiêu? A. 93,98% B. 95% C. 94,8% D. 92,98% Câu 22: Một hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp phản ứng vừa đủ với 0,1lít dung dịch H 2 SO 4 1M cho ra một hỗn hợp 2 muối có khối lượng là 17,4g. Công thức phân tử và khối lượng của mỗi amin có trong hỗn hợp X là: A. 4,5g C 2 H 5 - NH 2 và 2,8g C 3 H 7 - NH 2 B. 3,1g CH 3 - NH 2 và 4,5g C 2 H 5 - NH 2 C. 1,55g CH 3 - NH 2 và 4,5g C 2 H 5 - NH 2 D. 3,1g CH 3 - NH 2 và 2,25g C 2 H 5 - NH 2 Câu 23: Hoà tan 17g hỗn hợp X gồm K và Na vào nước được dung dịch Y và 6,72lít khí H 2 ở đktc. Để trung hoà một nửa dung dịch Y cần dung dịch hỗn hợp H 2 SO 4 và HCl (tỉ lệ mol 1 : 3). Khối lượng muối khan thu được là: A. 41,3g B. 20,65g C. 34,2g D. 20,83g Câu 24: Cho 5,1g hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thấy khối lượng dung dịch tăng lên 4,6g. Khối lượng của Mg có trong 5,1g hỗn hợp đầu là: A. 1,2g B. 1,8g C. 3,6g D. 2,4g Câu 25: Hoà tan hết 10,5g hỗn hợp 2 kim loại gồm Al và một kim loại kiềm M vào nước, được dung dịch B và 5,6lít khí ở đktc. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch B để thu được một lượng kết tủa lớn nhất nặng 7,8g. Kim loại kiềm đã cho là: A. Rb B. K C. Na D. Li Câu 26: Đốt cháy 6g chất hữu cơ X chỉ thu được 4,48lít khí CO 2 ở đktc và 3,6g nước. Số liên kết π tối đa chứa trong X là: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 27: Cho 15,8g hỗn hợp gồm CH 3 OH và C 6 H 5 OH tác dụng với dung dịch brom dư, thì làm mất màu vừa hết 48g Br 2 . Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thì thể tích CO 2 thu được ở đktc là: A. 22,4lít B. 17,92lít C. 1,792lít D. 11,2lít Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 49,6g hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 bằng dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Y và 8,96lít khí SO 2 ở đktc. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 70g B. 175g C. 140g D. 105g Câu 29: Từ benzen và etilen và các chất vô cơ cần thiết khác, cần phải thực hiện ít nhất bao nhiêu phản ứng để điều chế được hợp chất hữu cơ có tên gọi 1,2 – điclo – 1 – phenyl etan? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 30: Khi oxi hoá (có xúc tác) m gam hỗn hợp Y gồm HCHO và CH 3 CHO bằng oxi ta thu được (m + 1,6) gam hỗn hợp Z gồm 2 axit. Còn nếu cho m gam hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 dư thì thu được 25,92g bạc. Phần phần trăm theo khối lượng của CH 3 CHO trong hỗn hợp Y là: A. 85,44% B. 14,56% C. 83,9% D. 16,1% 2 Tuyển tập 30 đề luyện thi đại học môn hóa học ( có đáp án) Câu 31: X là hợp chất hữu cơ mạch hở đơn chức có chứa oxi. Đốt cháy hoàn toàn 1mol X cần 4mol oxi thu được CO 2 và hơi nước với thể tích bằng nhau (đo ở cùng điều kiện). Có bao nhiêu chất X thoả mãn đièu kiện trên? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 32: Mỡ tự nhiên là A. muối của axit béo B. este của axit panmitic (C 15 H 31 COOH) C. hỗn hợp của các loại lipit khác nhau D. este của axit oleic (C 17 H 33 COOH) Câu 33: Cho 0,2mol X (α-amino axit dạng H 2 NR(COOH) 2 ) phản ứng hết với HCl tạo 36,7g muối. Tên gọi của X là: A. Alanin B. Axit glutamic C. Glixin D. Valin Câu 34: Cho suất điện động chuẩn E 0 của các pin điện hóa: E 0 (Fe-Z) = 1,24V; E 0 (T-Fe) = 1,93V; E 0 (Y-Fe) = 0,32V. Dãy được sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử các kim loại là: A. Z, Y, Fe, T B. Z, Fe, Y, T C. T, Y, Fe, Z D. Z, Y, T, Fe Câu 35: Cho các chất sau CH 2 =CH 2 (I), CH 2 =CH-CN (II), C 6 H 5 -CH=CH 2 (III), CH 2 =CH-CH=CH 2 (IV). Các monome tạo nên cao su buna-N là: A. (I) và (II) B. (II) và (IV) C. (III) và (IV) D. (II) và (III) Câu 36: Cho 8,96lít khí CO 2 ở đktc vào 250ml dung dịch NaOH 2M được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch Ca(OH) 2 dư được a gam kết tủa. Nếu cho X tác dụng với dung dịch CaCl 2 dư được b gam kết tủa. Giá trị của a và b lần lượt là: A. 40g và 10g B. 30g và 10g C. 30g và 15g D. 25g và 15g Câu 37: Xà phòng hoá hoàn toàn 9,7g hỗn hợp hai este đơn chức X và Y cần 100ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Công thức cấu tạo của hai este là: A. HCOOCH 3 và HCOOCH 2 CH 3 B. CH 3 COOCH 3 và CH 3 COOCH 2 CH 3 C. HCOOCH 3 và HCOOCH 2 CH 2 CH 3 D. C 2 H 5 COOCH 3 và C 2 H 5 COOCH 2 CH 3 Câu 38: Có 4 ống nghiệm mất nhãn đựng riêng biệt các chất lỏng không màu gồm NH 4 HCO 3 ; NaAlO 2 ; C 6 H 5 ONa; C 2 H 5 OH. Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây để phân biệt bốn dung dịch trên? A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch HCl C. Khí CO 2 D. Dung dịch BaCl 2 Câu 39: Oxi hóa hoàn toàn m gam Fe thu được 12g hỗn hợp B gồm 4 chất rắn. Hòa tan hỗn hợp B cần vừa đủ 200ml dung dịch HNO 3 aM thấy thoát ra 2,24lít khí NO duy nhất ở đktc và dung dịch thu được chỉ chứa một muối tan. Giá trị của a là: A. 3M B. 2M C. 2,5M D. 3,2M Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este X thu được 0,3mol CO 2 và 0,3 mol H 2 O. Nếu cho 0,1mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2g muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào cho dưới đây? A. CH 3 COOCH 3 B. CH 3 COOC 2 H 5 C. HCOOC 2 H 5 D. HCOOCH 3 Câu 41: Cho Vlít Cl 2 ở đktc đi qua dung dịch KOH loãng, nguội, dư thu được m 1 gam muối. Mặt khác khi cho cũng Vlít Cl 2 ở đktc đi qua dung dịch KOH đặc, nóng, dư thu được m 2 gam muối. Tỷ lệ m 1 : m 2 có giá trị là: A. 0,985 B. 1 C. 1,025 D. 0,909 Câu 42: X, Y là hai chất đồng phân, X tác dụng với Na còn Y thì không tác dụng. Khi đốt 13,8g X thu được 26,4g CO 2 và 16,2g H 2 O. Tên gọi của X và Y lần lượt là: A. Ancol propylic, etyl metyl ete B. Ancol etylic, đimetyl ete C. Ancol etylic, đietyl ete D. Ancol metylic, đimetyl ete Câu 43: Khi cho m gam một hiđroxit của kim loại M (hoá trị n không đổi) tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 thì thấy lượng H 2 SO 4 cần dùng cũng là m gam. Kim loại M đã cho là: A. Al B. Mg C. Zn D. Cu Câu 44: Chất hữu cơ A chứa 10,33% hiđro. Đ ốt cháy A chỉ thu đ ược CO 2 và H 2 O với số mol bằng nhau và số mol oxi tiêu tốn gấp 4 lần số mol A. Biết A tác dụng CuO đ un nóng đ ược chất hữu cơ B. A tác dụng KMnO 4 đ ược chất hữu cơ D. D mất nước đ ược B. Công thức của các chất A, B, D lần lượt là: A. C 3 H 4 (OH) 3 , C 2 H 5 CHO, C 3 H 5 (OH) 3 B. C 2 H 3 CH 2 OH, C 2 H 3 CHO, C 3 H 5 (OH) 3 C. C 3 H 4 (OH) 2 , C 2 H 5 CHO, C 3 H 5 OH D. C 2 H 3 CH 2 OH, C 2 H 4 (OH) 2 , CH 3 CHO Câu 45: Cho phương trình phản ứng: K 2 SO 3 + KMnO 4 + H 2 O → X + Y + Z. Các chất X, Y, Z trong phương trình phản ứng trên là: A. MnO 2 ; KOH; K 2 SO 4 B. K 2 MnO 4 ; K 2 SO 4 ; H 2 O C. MnO 2 ; K 2 SO 4 ; H 2 O D. MnSO 4 ; KOH; H 2 O Câu 46: Cho các phản ứng hoá học sau: 1. C 6 H 5 CH(CH 3 ) 2 2 2 4 1) ( );2)O kk H SO → 2. CH 2 = CH 2 + O 2 , o t xt → 3. CH 4 + O 2 , o t xt → 4. CH 3 CH 2 OH + CuO o t → 5. CH 3 – C ≡ CH + H 2 O 4 , o HgSO t → 6. CH ≡ CH + H 2 O 4 , o HgSO t → 3 Tuyển tập 30 đề luyện thi đại học môn hóa học ( có đáp án) Có bao nhiêu phản ứng trong số các phản ứng trên có thể tạo ra anđehit hoặc xeton? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 47: Xét 3 nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là: (X): 1s 2 2 2 2p 6 3s 1 (Y): 1s 2 2 2 2p 6 3s 2 (Z): 1s 2 2 2 2p 6 3s 2 3p 1 Dãy nào trong các dãy cho dưới đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ của các hiđroxit? A. XOH < Y(OH) 2 < Z(OH) 3 B. Z(OH) 3 < Y(OH) 2 < XOH C. Y(OH) 2 < Z(OH) 3 < XOH D. XOH < Z(OH) 3 < Y(OH) 2 Câu 48: Cho sơ đồ phản ứng: Tinh bột 2 H O H + + → A men → B ; 500 o ZnO MgO C → D , , o t p xt → E Chất E trong sơ đồ phản ứng trên là: A. Cao su buna B. buta-1,3-đien C. axit axetic D. polietilen Câu 49: X, Y, Z là 3 nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ của bảng tuần hoàn. Biết oxit của X khi tan trong nước tạo thành một dung dịch làm hồng quỳ tím, Y phản ứng với nước làm tạo dung dịch làm xanh giấy quỳ tím, còn Z phản ứng được với cả axit và kiềm. Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần số hiệu nguyên tử? A. X < Y < Z B. Z < Y < X C. Y < Z < X D. X < Z < Y Câu 50: Điều khẳng định nào sau đây là đúng khi so sánh tính chất hoá học của các chất: saccarozơ; glucozơ; fructozơ và xenlulozơ? A. Chúng đều dễ tan trong nước vì đều có chứa nhóm -OH B. Trừ xenlulozơ còn saccarozơ; glucozơ và fructozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng gương C. Khi đốt cháy 4 chất trên thì đều cho số mol nước bằng số mol CO 2 D. Cả bốn chất trên đều không phản ứng với natri BỘ GD&ĐT ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 7 Môn thi : HOÁ 50 câu, thời gian: 90 phút. Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố : H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137. 1. Biết Fe có số thứ tự 26 trong bảng tuần hoàn. Cấu hình nào sau đây là của Fe 2+ ? A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 . B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4 . C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 4 4s 2 . D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 5 . 2. Loại quặng có thành phần chủ yếu là Fe 2 O 3 gọi là A. manhetit. B. xiđerit. C. pirit. D. hemantit. 3. Trong các phản ứng hoá học sắt kim loại luôn thể hiện tính chất gì? A. Tính oxi hóa. B. Tính chất khử. C. vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử D. tự oxi hóa khử. 4. Để nhận ra các chất rắn: Na 2 O, Al 2 O 3 , Al, Fe, CaC 2 , chỉ cần dùng A. H 2 O. B. dd HCl. C. dd NaOH. D. dd H 2 SO 4 . 5. Từ muối ăn, nước và điều kiện cần thiết không thể điều chế được A. nước Javen. B. axit HCl. C. dd NaOH. D. dd NaHCO 3 . 4 Tuyển tập 30 đề luyện thi đại học môn hóa học ( có đáp án) 6. Khi cho NaHCO 3 phản ứng với các dung dịch H 2 SO 4 loãng và Ba(OH) 2 , để chứng minh rằng A. NaHCO 3 có tính axit. B. NaHCO 3 có tính bazơ. C. NaHCO 3 có tính lưỡng tính. D. NaHCO 3 có thể tạo muối. 7. Phản ứng: Cl 2 + 2NaOH → NaClO + NaCl + H 2 O để chứng minh rằng: A. clo có tính tẩy màu. B. tính bazơ mạnh của NaOH. C. phản ứng oxi hoá khử nội phân tử. D. phản ứng tự oxi hoá khử. 8. Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg và Al được chia thành hai phần bằng nhau. - Phần 1: cho tác dụng với HCl dư thu được 3,36 lít H 2 . - Phần 2: hoà tan hết trong HNO 3 loãng dư thu được V lít một khí không màu, hoá nâu trong không khí (các thể tích khí đều đo ở đktc). Giá trị của V là A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 5,6 lít. 9. Để phân biệt Al, Al 2 O 3 , Mg có thể dùng A. dd KOH. B. dd HCl. C. dd H 2 SO 4 . D. Cu(OH) 2 . 10. Tổng số hạt trong ion M 3+ là 37. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là A. chu kì 3, nhóm III A . B. chu kì 3, nhóm II A . C. chu kì 3, nhóm VI A . D. chu kì 4, nhóm I A . 11. Dãy chất nào sau đây là các chất điện li mạnh? A. NaCl, CuSO 4 , Fe(OH) 3 , HBr . B. KNO 3 , H 2 SO 4 , CH 3 COOH, NaOH. C. CuSO 4 , HNO 3 , NaOH, MgCl 2 . D. KNO 3 , NaOH, C 2 H 5 OH, HCl. 12. Khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch chất điện li thì A. độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi. B. độ điện li và hằng số điện li đều không đổi. C. độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi. D. độ điện li không đổi và hằng số điện li thay đổi. Chọn câu đúng? 13. Dung dịch nhôm sunfat có nồng độ Al 3+ là 0,9M. Nồng độ của ion SO 4 2 − là A. 0,9M. B. 0,6M. C. 0,45M. D. 1,35M. 14. Dãy chất, ion nào sau đây là axit? A. HCOOH, HS − , NH 4 + , Al 3+ . B. Al(OH) 3 , HSO 4 − , HCO 3 − , S 2 − . C. HSO 4 − , H 2 S, NH 4 + , Fe 3+ . D. Mg 2+ , ZnO, HCOOH, H 2 SO 4 . 15. Dung dịch HCOOH 0,01 mol/lít có A. pH = 7. B. pH > 7. C. pH < 7. D. 2 < pH <7. 16. Dung dịch HNO 3 có pH = 2. Cần pha loãng dung dịch trên bao nhiêu lần để thu được dung dịch có pH = 3? A. 1,5 lần. B. 10 lần. C. 2 lần. D. 5 lần. 17. Hấp thụ 3,36 lít SO 2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1M. Hỏi dung dịch thu được có chứa chất gì? A. Na 2 SO 3 . B. NaHSO 3 , Na 2 SO 3 . C. NaHSO 3 . D. Na 2 SO 3 , NaOH. 18. Sự thuỷ phân muối amoni cacbonat sẽ tạo ra 5 Tuyển tập 30 đề luyện thi đại học môn hóa học ( có đáp án) A. axit yếu và bazơ mạnh. B. axit yếu và bazơ yếu. C. axit mạnh và bazơ yếu. D. axit mạnh và bazơ mạnh. 19. Điều nào sau đây không đúng? A. Đi từ nitơ đến bitmut, tính axit của các oxit tăng dần, tính bazơ giảm dần. B. Hợp chất với hiđro của các nguyên tố nhóm nitơ có công thức chung là RH 3 . C. Trong các hợp chất, các nguyên tố nhóm nitơ có số oxi hoá cao nhất là +5. D. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm nitơ là ns 2 np 3 . 20. Có thể dùng dãy chất nào sau đây để làm khô khí amoniac A. CaCl 2 khan, P 2 O 5 , CuSO 4 khan. B. H 2 SO 4 đặc, CaO khan, P 2 O 5 . C. NaOH rắn, Na, CaO khan. D. CaCl 2 khan, CaO khan, NaOH rắn. 21. Điện phân dung dịch chứa HCl và KCl với màng ngăn xốp, sau một thời gian thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và có pH = 12. Vậy: A. chỉ có HCl bị điện phân. B. chỉ có KCl bị điện phân. C. HCl bị điện phân hết, KCl bị điện phân một phần. D. HCl và KCl đều bị điện phân hết. 22. Có 2 bình điện phân mắc nối tiếp bình 1 chứa CuCl 2 , bình 2 chứa AgNO 3 . Khi ở anot của bình 1 thoát ra 22,4 lít một khí duy nhất thì ở anot của bình 2 thoát ra bao nhiêu lít khí? A. 11,2 lít. B. 22,4 lít. C. 33,6 lít. D. 44,8 lít. 23. Cho một số nguyên tố sau 10 Ne, 11 Na, 8 O, 16 S. Cấu hình electron sau: 1s 2 2s 2 2p 6 không phải là của hạt nào trong số các hạt dưới đây? A. Nguyên tử Ne. B. Ion Na + . C. Ion S 2 − . D. Ion O 2 − . 24. Những điều khẳng định nào sau đây không phải bao giờ cũng đúng? A. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân. B. Trong nguyên tử số proton bằng số nơtron. C. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử. D. Chỉ có hạt nhân nguyên tử Na mới có 11 proton. 25. Tính phi kim của các nguyên tố trong dãy VI A : 8 O, 16 S, 34 Se, 52 Te A. tăng. B. giảm. C. không thay đổi. D. vừa tăng vừa giảm. 26. Các nguyên tố thuộc nhóm II A trong bảng hệ thống tuần hoàn A. dễ dàng cho cho 2e để đạt cấu hình bền vững. B. dễ dàng nhận 2e để đạt cấu hình bền vững. C. dễ dàng nhận 6e để đạt cấu hình bền vững. D. Là các phi kim hoạt động mạnh. 27. Ion Y − có cấu hình electron: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . Vị trí của Y trong bảng HTTH là A. Chu kỳ 3, nhóm VII A . B. Chu kỳ 3, nhóm VIII A . C. Chu kỳ 4, nhóm I A . D. Chu kỳ 4, nhóm VI A . 28. Cho 5,4 gam một kim loại tác dụng hết với clo, thu được 26,7 gam muối clorua. Kim loại đã dùng là A. Fe. B. Al. C. Zn. D. Mg. 6 Tuyển tập 30 đề luyện thi đại học môn hóa học ( có đáp án) 29. Cho hỗn hợp A gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch CuCl 2 . Khuấy đều hỗn hợp, lọc rửa kết tủa, thu được dung dịch B và chất rắn C. Thêm vào B một lượng dung dịch NaOH loãng dư, lọc rửa kết tủa mới tạo thành. Nung kết tủa đó trong không khí ở nhiệt độ cao thu được chất rắn D gồm hai oxit kim loại. Tất cả các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Hai oxit kim loại đó là A. Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 . B. Al 2 O 3 , CuO. C. Fe 2 O 3 , CuO. D. Al 2 O 3 , Fe 3 O 4 . 30. Ghép thành câu đúng? Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm A. chuyển thành màu đỏ. B. chuyển thành màu xanh. C. không đổi màu. D. mất màu. 31. Cho biết trong phản ứng sau 4HNO 3 đặc nóng + Cu → Cu(NO 3 ) 2 + 2NO 2 + H 2 O HNO 3 đóng vai trò là A. chất oxi hoá. B. axit. C. môi trường. D. cả A và C. 32. Hoà tan hoàn toàn 16,8 gam muối cacbonat của kim loại hoá trị (II) trong HCl dư thu được 4,48 lít (đktc) khí A. Muối cacbonat đó là A. MgCO 3 . B. CaCO 3 . C. BaCO 3 . D. ZnCO 3 . 33. Cho V lít CO 2 (đktc) phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch Ca(OH) 2 2M thu được 10 gam kết tủa. V có giá trị là A. 2,24 lít. B. 22,4 lít. C. 15,68 lít. D. A hoặc C. 34. Hoà tan hoàn toàn 15,9 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Al, Mg và Cu bằng dung dịch HNO 3 thu được 6,72 lít khí NO và dung dịch X. Đem cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 77,1 gam. B. 71,7 gam. C. 17,7 gam. D. 53,1 gam. 35. Công thức tổng quát của este tạo bởi axit X đơn chức và rượu Y đa chức là A. R(COOR 1 ). B. R(COO) n R 1 . C. (ROOC) n R 1 (COOR) m . D. (RCOO) n R 1 . 36. Hai este A, B là đồng phân của nhau. 17,6 gam hỗn hợp này chiếm thể tích bằng thể tích của 6,4 gam oxi ở cùng điều kiện. Hai este A, B là A. CH 3 COOCH 3 và HCOOC 2 H 5 . B. CH 3 COOC 2 H 5 và HCOOC 3 H 7 . C. HCOOC 3 H 7 và C 3 H 7 COOH. D. CH 3 COOCH 3 và CH 3 COOC 2 H 5 . 37. Hai chất là đồng phân cấu tạo của nhau thì: A. có cùng khối lượng phân tử. B. có công thức cấu tạo tương tự nhau. C. có cùng công thức phân tử. D. có cùng công thức đơn giản nhất. 38. C 4 H 8 O 2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 39. Cho quì tím vào dung dịch axit glutamic (axit α-amino pentađioic), quì tím chuyển sang A. mầu đỏ. B. mầu xanh. C. mất mầu. D. đỏ sau đó mất mầu. 40. Phản ứng cộng hợp nhiều phân tử amino axit gọi là phản ứng A. trùng hợp. B. trùng ngưng. C. axit – bazơ. D. este hóa. 41. Trong công nghiệp người ta điều chế axit axetic theo phương pháp nào sau đây? A. Lên men giấm. B. Oxi hoá anđehit axetic. 7 Tuyển tập 30 đề luyện thi đại học môn hóa học ( có đáp án) C. Tổng hợp từ axetilen. D. Cả 3 phương pháp trên. 42. Cho 2 phản ứng: (1) 2CH 3 COOH + Na 2 CO 3 → 2CH 3 COONa + H 2 O + CO 2 (2) C 6 H 5 ONa + CO 2 + H 2 O → C 6 H 5 OH + NaHCO 3 Hai phả ứng trên chứng tỏ lực axit theo thứ tự CH 3 COOH, H 2 CO 3 , C 6 H 5 OH, HCO 3 − là A. tăng dần. B. giảm dần. C. không thay đổi. D. vừa tăng vừa giảm. 43. Sắp xếp các chất sau theo thứ tự lực axit giảm dần: etanol (X), phenol (Y), axit benzoic (Z), p-nitrobenzoic (T), axit axetic (P) A. X > Y > Z > T > P. B. X > Y > P > Z > T. C. T > Z > P > Y > X. D. T > P > Z > Y > X. 44. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai rượu đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được CO 2 và hơi nước có tỉ lệ thể tích 2 2 CO H O V : V 7 :10= . Công thức phân tử của 2 rượu đó là A. CH 3 OH, C 2 H 5 OH. B. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH. C. C 2 H 5 OH và C 3 H 5 OH. D. C 3 H 5 OH và C 4 H 7 OH. 45. Cho 0,1 mol một rượu A tác dụng với Kali cho 3,36 lít khí (đktc). Hỏi A có mấy nhóm chức? A. 2. B. 3. C. 4. D. không xác định được. 46. Để điều chế anđehit người ta dùng phương pháp: A. Oxi hóa rượu đơn chức. B. Oxi hóa rượu bậc 1. C. Thủy phân dẫn xuất 1,1- đihalogen trong dung dịch kiềm, đun nóng. D. Cả B, C. 47. Anđehit no A có công thức (C 3 H 5 O) n . Giá trị n thỏa mãn là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 48. Nhựa Bakêlit được điều chế từ A. phenol và anđehit axetic. B. phenol và anđehit fomic. C. axit benzoic và etanol. D. glixezin và axit axetic. 49. Thực hiện phản ứng tráng gương 0,75 gam một anđehit đơn chức A, thu được 10,8 gam Ag. Xác định công thức phân tử của A. A. CH 3 CHO. B. HCHO. C. C 2 H 3 CHO. D. không xác định được. 50. Để trung hoà 20 ml dung dịch một axit đơn chức cần 30 ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thu được 1,44 gam muối khan. Công thức của axit là A. C 2 H 4 COOH. B. C 2 H 5 COOH. C. C 2 H 3 COOH. D. CH 3 COOH 8 Tuyển tập 30 đề luyện thi đại học môn hóa học ( có đáp án) ĐÁP ÁN ĐỀ 02: 1. A 6. C 11. C 16. B 21. D 26. A 31. D 36. B 41. D 46. D 2. D 7. D 12. A 17. B 22. A 27. A 32. A 37. C 42. B 47. B 3. B 8. A 13. D 18. B 23. C 28. B 33. D 38. D 43. C 48. B 4. A 9. A 14. C 19. A 24. B 29. C 34. B 39. A 44. B 49. B 5. D 10. A 15. D 20. D 25. B 30. B 35. D 40. B 45. B 50. B BỘ GD&ĐT ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 9 Môn thi : HOÁ 50 câu, thời gian: 90 phút. Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố : H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137. 51. Trong cùng một lớp, electron thuộc phân lớp nào có mức năng lượng thấp nhất? A. phân lớp s. B. phân lớp p. C. phân lớp d. D. phân lớp f. 52. Nguyên tử Ag có 2 đồng vị 109 Ag, 107 Ag. Biết 109 Ag chiếm 44%. Vậy khối lượng nguyên tử trung bình của Ag là A. 106,8. B. 107,88. C. 108. D. 109,5. 53. Cation nào sau đây có bán kính nhỏ nhất? A. Na + . B. K + . C. Mg 2+ . D. Ca 2+ . 54. Tính nồng độ ion nitrat có trong 200ml dung dịch chứa HNO 3 0,02M và NaNO 3 0,03M. A. 0,05M. B. 0,003M. C. 0,002M. D. 0,5M. 55. X là một α-aminoaxit no, mạch nhánh chỉ chứa một nhóm −NH 2 và một nhóm −COOH. Cho 23,4 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 30,7 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH 3 −CH 2 −CH 2 −CH(NH 2 )−COOH. B. H 2 N−CH 2 −COOH. C. H 2 N−CH(CH 3 )−CH 2 −COOH. D. CH 3 −CH(CH 3 )−CH(NH 2 )−COOH. 56. Cho biết ion nào trong số các ion sau là chất lưỡng tính? HCO 3 − , H 2 O, HSO 4 − , HS − , NH 4 + A. HCO 3 − , HSO 4 − , HS − . B. HCO 3 − , NH 4 + , H 2 O. C. H 2 O, HSO 4 − , NH 4 + . D. HCO 3 − , H 2 O, HS − . 57. Cần bao nhiêu lít HCl (0 o C, 2 atm) để pha chế được 1 lít dung dịch có pH = 2? A. 0,224 lít. B. 1,12 lít. C. 4,48 lít. D. 0,112 lít. 58. Đi từ nitơ đến bitmut A. khả năng oxi hoá giảm dần. B. độ âm điện tăng dần. C. bán kính nguyên tử tăng dần. D. khối lượng nguyên tử tăng dần. Chọn phát biểu sai. 59. Dung dịch amoniac có môi trường bazơ yếu nên 9 Tuyển tập 30 đề luyện thi đại học môn hóa học ( có đáp án) A. làm đổi màu quỳ tím thành xanh. B. hoà tan hiđroxit lưỡng tính Al(OH) 3 . C. tác dụng với các chất Cu(OH) 2 , Zn(OH) 2 , AgOH tạo thành phức chất. D. có thể phản ứng với các muối mà kim loại có hiđroxit không tan. Chọn câu sai. 60. Cho phản ứng hoá học sau: N 2 + 3H 2 ˆ ˆ† ‡ ˆ ˆ 2NH 3 ; ∆H < 0 Cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi nào? A. Tăng nhiệt độ. B. Giảm áp suất của hệ. C. Thêm chất xúc tác. D. Hoá lỏng amoniac để tách ra khỏi hỗn hợp phản ứng. 61. HNO 3 được diều chế theo sơ đồ sau: NH 3 → NO → NO 2 → HNO 3 Từ 6,72 lít NH 3 (đktc) thì thu được bao nhiêu lít dung dịch HNO 3 3M. Biết hiệu suất của cả quá trình là 80%? A. 0,3 lít. B. 0,33 lít. C. 0,08 lít. D. 3,3 lít. 62. Supephotphat kép có công thức là A. Ca(H 2 PO 4 ) 2 . B. CaHPO 4 . C. Ca 3 (PO 4 ) 2 . D. Ca(H 2 PO 4 ) 2 + 2CaSO 4 . 63. Than cháy trong oxi tinh khiết và trong không khí có giống nhau không? A. than cháy trong oxi tinh khiết và trong không khí như nhau. B. than cháy trong oxi tinh khiết mạnh hơn. C. than cháy trong không khí mạnh hơn. D. không xác định được. 64. Ozon có rất nhiều ứng dụng trong thực tiễn như: Tẩy trắng thực phẩm,khử trùng nước ăn, khử mùi, chữa sâu răng .v.v Nguyên nhân dẫn đến ozon có những ứng dụng đó là vì A. ozon kém bền. B. ozon có tính khử mạnh. C. ozon có tính oxi hóa mạnh. D. một nguyên nhân khác. 65. Dung dịch H 2 S trong nước khi để lâu ngày trở nên đục. Hiện tượng này được giải thích như sau A. H 2 S bị phân hủy thành H 2 và S. B. H 2 S bị oxi hóa không hoàn toàn thành H 2 O và S. C. H 2 S bị oxi hóa hoàn toàn thành H 2 O và SO 2 . D. H 2 S phản ứng với SO 2 trong không khí tạo thành H 2 O và S. 66. Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí CO trong công nghiệp? A. 2C + O 2 → 2CO B. HCOOH 2 4 H SO → CO + H 2 O C. C + H 2 O o t ˆ ˆ ˆ† ‡ ˆ ˆˆ CO + H 2 D. 3C + Fe 2 O 3 → 3CO + 2Fe 67. Chất nào sau đây được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày? A. natricacbonat. B. natrihiđrocacbonat. C. canxicacbonat. D. magiecacbonat. 68. Điện phân dung dịch NaCl loãng không có màng ngăn, dung dịch thu được có tên là A. nước Javen. B. nước tẩy màu. C. nước cường thuỷ. D. nước clo. 69. Dung dịch NaHCO 3 có pH 10 [...]... 14 C 15 B 16 C 17 B 18 A 19 C 20 D 21 C 22 D 23 D 24 B 25 A 26 C 27 D 28 D 29 C 30 D 31 D 32 C 33 C 34 B 35 C 36 A 37 C 38 A 39 B 40 A 41 C 42 D 43 B 44 C 45 B 46 A 47 D 48 B 49 B 50 A THI TH TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2010 Mụn thi : HO 50 cõu, thi gian: 90 phỳt PHN CHUNG: (44 cõu t cõu 1 n cõu 44) 13 Tuyn tp 30 luyn thi i hc mụn húa hc ( cú ỏp ỏn) 1 Trn bt nhụm d vo hn hp gm : MgO, Fe3O4, CuO ri... s ny, cú bao nhiờu nhúm nh hng th vo v trớ meta ? A 3 B 4 C 5 D 6 56 H s trựng hp ca loi polietilen cú khi lng mol phõn t 300 0 g/mol bng: A 100 B 107 C 115 D 125 B GD&T NM 2010 THI TH TUYN SINH I HC, CAO NG 27 Tuyn tp 30 luyn thi i hc mụn húa hc ( cú ỏp ỏn) Mụn thi : HO 50 cõu, thi gian: 90 phỳt THAM KHO S 11 Phn chung cho tt c thớ sinh (44 cõu, t cõu 1 n cõu 44) Cõu 1 Nguyờn t cỏc nguyờn t trong... hon ton vi cacbon d nhit cao thu c 2,24 L khớ CO duy nht (ktc) Khi lng kim loi to thnh l A 6,4 g B 5,2 g C 3,2 g D 4,0 g B GD&T 2010 THAM KHO S 8 THI TH TUYN SINH I HC, CAO NG NM Mụn thi : HO 18 Tuyn tp 30 luyn thi i hc mụn húa hc ( cú ỏp ỏn) 50 cõu, thi gian: 90 phỳt PHN CHUNG: (44 cõu t cõu 1 n cõu 44) 5 Tớnh kh ca cỏc kim loi : Al, Mg, Fe, Cu, Ag, Zn c xp tng dn theo dóy : A Al < Mg < Fe < Zn... hiroxit lng tớnh nờn cú th A phõn li kiu axit hay kiu baz B nhng hay nhn proton C tỏc dng vi tt c cỏc axit v baz D tan trong dung dch Sr(OH)2 B GD&T THI TH TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2010 THAM KHO S 10 Mụn thi : HO 50 cõu, thi gian: 90 phỳt 22 Tuyn tp 30 luyn thi i hc mụn húa hc ( cú ỏp ỏn) PHN CHUNG: (44 cõu t cõu 1 n cõu 44) 1 Trong cỏc kiu mng tinh th kim loi, kiu mng cú cu trỳc kộm c khớt nht l :...Tuyn tp 30 luyn thi i hc mụn húa hc ( cú ỏp ỏn) A < 7 B = 7 C > 7 D khụng xỏc nh 70 Cho st phn ng vi HNO3 rt loóng thu c NH4NO3, cú phng trỡnh ion thu gn l A 8Fe + 30H+ + 6NO3 8Fe3+ + 3NH4NO3 + 9H2O B 8Fe + 30HNO3 8Fe3+ + 3NH4NO3 + 9H2O C 3Fe + 48H+ + 8NO3 3Fe2+ + 8NH4+ + 24H2O D 8Fe + 30H+ + 3NO3 8Fe3+ + 3NH4+ + 9H2O 71 Mui FeCl2 th hin tớnh... húa - kh l 26 Tuyn tp 30 luyn thi i hc mụn húa hc ( cú ỏp ỏn) A FeO B Fe3O4 C Fe2O3 D FeCO3 PHN RIấNG (thớ sinh ch c lm mt trong hai phn: phn I hoc phn II) Phn I: dnh cho thớ sinh chng trỡnh phõn ban (6 cõu- t cõu 45 n cõu 50) 2 45 Lng Cl2 v NaOH tng ng c s dng oxi húa hon ton 0,01 mol CrCl 3 thnh CrO 4 l : A 0,015 mol v 0,04 mol A 0,015 mol v 0,10 mol B 0, 030 mol v 0,16 mol D 0, 030 mol v 0,14 mol 46... biu KHễNG ỳng ? A Amino axit thi n nhiờn (hu ht l -amino axit) l c s kin to protein ca c th sng B Mui inatri glutamat l gia v thc n (gi l bt ngt hay mỡ chớnh) C Axit glutamic l thuc b thn kinh, methionin l thuc b gan D Cỏc amino axit (nhúm amin v trớ s 6, 7, ) l nguyờn liu sn xut t nilon 22 Polime no di õy cú cựng cu trỳc mch polime vi nha bakelit ? 24 Tuyn tp 30 luyn thi i hc mụn húa hc ( cú ỏp ỏn)... C 23,6 g D 30, 581 g Cõu 22 Trong phũng thớ nghim ngi ta iu ch H2S bng cỏch cho FeS tỏc dng vi: A dung dch HCl B dung dch H2SO4 c núng C dung dch HNO3 D nc ct Cõu 23 Lu hunh trong cht no trong s cỏc hp cht sau: H2S, SO2, SO3, H2SO4 va cú tớnh oxi húa va cú tớnh kh: A H2S B SO2 C SO3 D H2SO4 Cõu 24 Dóy cht no sau õy cú phn ng oxi húa kh vi dung dch axit sunfuric c núng? 30 Tuyn tp 30 luyn thi i hc mụn... glicozit 21 Tuyn tp 30 luyn thi i hc mụn húa hc ( cú ỏp ỏn) C Amilopectin l polime c to thnh bi cỏc liờn kt (1,4) v (1,6) glicozit D Amiloz l polime c to thnh bi cỏc liờn kt (1,4) v (1,6) glicozit 46 Khi cụ cn dung dch cha hn hp gm : 0,200 mol Na+ ; 0,100 mol Mg2+; x mol Cl v y mol SO42 thỡ thu c 23,7 g mui Vy tr s ca x, y ln lt l : A 0,200 v 0,100 B 0,100 v 0,150 C 0,050 v 0, 175 D 0 ,300 v 0,050 47... CH2=CHCOOCH3 D CH3COOCH=CH2 hoc HCOOCH=CHCH3 30 Tng s ng phõn cu to chc axit v este ca hp cht cú cụng thc phõn t C3H6O2 l : A 1 B 2 C 3 D 4 31 Cho cỏc dung dch sau: dung dch HCl, dung dch Ca(NO 3)2, dung dch FeCl3, dung dch AgNO3, dung dch cha hn hp HCl v NaNO3, dung dch cha hn hp NaHSO4 v NaNO3 S dung dch cú th tỏc dng vi ng kim loi l: 20 Tuyn tp 30 luyn thi i hc mụn húa hc ( cú ỏp ỏn) A 2 B 3 C 4 . g. D. 4,0 g. BỘ GD&ĐT ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ THAM KHẢO SỐ 8 Môn thi : HOÁ 18 Tuyển tập 30 đề luyện thi đại học môn hóa học ( có đáp án) 50 câu, thời gian: 90. Tuyển tập 30 đề luyện thi đại học môn hóa học ( có đáp án) §Ò THI THö §¹I HäC CAO §¼NG 2010 Môn thi : HOÁ HỌC Thời gian làm bài : 90 phút  Câu. là A. Fe. B. Al. C. Zn. D. Mg. 6 Tuyển tập 30 đề luyện thi đại học môn hóa học ( có đáp án) 29. Cho hỗn hợp A gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch CuCl 2 . Khuấy đều hỗn hợp, lọc rửa kết tủa, thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 30 đề luyện thi đại học môn hóa học (có đáp án), Tuyển tập 30 đề luyện thi đại học môn hóa học (có đáp án), Tuyển tập 30 đề luyện thi đại học môn hóa học (có đáp án)

Từ khóa liên quan