60 bài tập về tổ hợp xác xuất toán 11

18 7.9K 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2014, 21:15

1.Một lô hàng gồm 100 sản phẩm , trong đó có 30 sản phẩm xấu. Lấy ngẩu nhiên 1 sản phẩm từ lô hàng.a.Tìm xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốtb.Lấy ra ngẫu nhiên (1 lần) 10 sản phẩm từ lô hàng. Tìm xác suất để 10 sản phẩm lấy ra có đúng 8 sản phẩm tốt 2.Một hộp chứa 30 bi trắng, 7 bi đỏ và 15 bi xanh. Một hộp khác chứa 10 bi trắng , 6bi đỏ và 9 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp bi. Tìm xác suất để 2 bi lấy ra cùng màu. PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT LOẠI 1: TÍNH XÁC SUẤT BẰNG ĐỊNH NGHĨA 1. Một lô hàng gồm 100 sản phẩm , trong đó có 30 sản phẩm xấu. Lấy ngẩu nhiên 1 sản phẩm từ lô hàng. a. Tìm xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt b. Lấy ra ngẫu nhiên (1 lần) 10 sản phẩm từ lô hàng. Tìm xác suất để 10 sản phẩm lấy ra có đúng 8 sản phẩm tốt 2. Một hộp chứa 30 bi trắng, 7 bi đỏ và 15 bi xanh. Một hộp khác chứa 10 bi trắng , 6bi đỏ và 9 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp bi. Tìm xác suất để 2 bi lấy ra cùng màu. 3. Gieo đồng thời 2 con xúc xắc cân đối đồng chất. Tìm xác suất sao cho : a. Tổng số chấm trên mặt hai con xúc xắc bằng 8. b. Hiệu số chấm trên mặt hai con xúc xắc có trị tuyệt đối bằng 2. c. Số chấm trên mặt hai con xúc xắc bằng nhau 4. Một lô hàng có n sản phẩm trong đó có k sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên từ lô hàng k sản phẩm. Tìm xác suất để k sản phẩm lấy ra có đúng s sản phẩm xấu. 5. Chia 12 tặng phẩm cho 3 người . Tìm xác suất để : a. Người thứ nhất được 3 sản phẩm b. Mỗi người được 4 sản phẩm 6. 12 hành khách lên ngẩu nhiên 4 toa tàu. Tìm xác suất để : a. Mỗi toa có 3 hành khách b. Một toa có 6 hành khách, một toa có 4 hành khách các toa còn lại có 1 hành khách. 7. Lấy ngẫu nhiên lần lược 3 chữ số từ 5 chữ số {0,1,2,3,4} xếp thành hàng ngang từ trái sang phải. Tìm xác suất để nhận được số tự nhiên gồm 3 chữ số. 8. Một học sinh vào thi chỉ thuộc 18 câu trong 25 câu hỏi. Tìm xác suất để học sinh đó trả lời được 3 câu hỏi mà học sinh đó rút được 9. Trong đề cương môn học gồm 10 câu hỏi lý thuyết và 30 bài tập. Mỗi đề thi gồm có 1 câu hỏi lý thuyết và 3 bài tập được lấy ngẫu nhiên trong đề cương. Một học sinh A chỉ học 4 câu lý thuyết và 12 câu bài tập trong đề cương. Khi thi học sinh A chọn 1 đề thị một cách PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT ngẫu nhiên. Với giả thiết học sinh A chỉ trả lời được câu lý thuyết và bài tập đã học. Tính xác suất để học sinh A : a/ không trả lời được lý thuyết. b/ chỉ trả lời được 2 câu bài tập. c/ đạt yêu cầu. Biết rằng muốn đạt yêu cầu thì phải trả lời được câu hỏi lý thuyết và ít nhất 2 bài tập. 10. Trong hộp có 8 bi đen và 5 bi trắng. Lấy hú họa lần lượt 3 lần,mỗi lấn 1 viên ko hoàn lại. Tìm XS để viên bi lấy thứ 3 là trắng. 11. Một khách sạn có 6 phòng trọ phục vụ khách, nhưng có tất cả 10 khách đến xin nghỉ trọ, trong đó có 6 nam và 4 nữ. Khách sạn phục vụ theo nguyên tắc “ai đến trước phục vụ trước và mỗi phòng nhận 1 người”. a/ Tìm xác suất để cho cả 6 nam đều được nghỉ trọ. b/ Tìm xác suất để 4 nam và 2 nữ được nghỉ trọ. c/ Tìm xác suất sao cho ít nhất 2 trong số 4 nữ được nghỉ trọ. 12.Có 2 lô hàng : Lô 1 : Có 90 sản phẩm đạt tiêu chuẩn và 10 phế phẩm Lô 2 : Có 80 sản phẩm đạt tiêu chuẩn và 20 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên mỗi lô hàng một sản phẩm. Tính xác suất : a/ Có một sản phẩm đạt tiêu chuẩn. b/ Có hai sản phẩm đạt tiêu chuẩn. c/ Có ít nhất một sản phẩm đạt tiêu chuẩn. 13.Giả sử có 10 khách hàng vào một cửa hàng có 3 quầy, mỗi người chỉ tối một quầy. Tìm các xác suất : a/ có 4 người đến quầy số 1; b/ có 4 người đến một quầy nào đó; c/ có 4 người đến quầy 1 và 3 người đến quầy 2. 14. Có 5 khách hàng không quen biết nhau và cùng vào mua hàng ở một cửa hàng có 4 quầy hàng. Biết sự lựa chọn quầy hàng của các khách hàng là độc lập và như nhau. Hãy tìm xác suất của các sự kiện sau: PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT a. Cả 5 khách hàng vào cùng 1 quầy hàng b. Có 3 người vào cùng 1 quầy. c. Có 5 người vào 2 quầy tức là có đúng 2 quầy có khách. d. Mỗi quầy đều có người tới mua 15 .Một cơ quan ngoại giao có 25 nhân viên trong đó có 16 người biết nói tiếng Anh, 14 người biết nói tiếng Pháp, 10 người biết nói tiếng Nha, 10 người biết nói tiếng Anh và Pháp, 5 người biết nói tiếng Anh và Nga, 3 người biết tiếng Pháp và Nha, không có ai biết nói cả 3 thứ tiếng trên. Có 1 người trong cơ quan ấy đi công tác. Tính xác suất để người ấy : a/ biết nói tiếng Anh hay Pháp. b/ biết nói ít nhất 1 ngoại ngữ trong 3 ngoại ngữ trên. c/ chỉ biết nói 1 ngoại ngữ trong 3 ngoại ngữ trên. 16. Chọn ngẫu nhiên 5 con bài trong bộ bài tú – lơ – khơ : a. Tính xác suất sao cho trong 5 quân bài đó có đúng 3 quân bài đó thuộc 1 bộ ( ví dụ : có 3 con 4) b. Tính xác suất sao cho trong 5 quân bài đó có 4 quân bài thuộc một bộ 17. Gieo hai con xúc xắc cân đối đồng chất. Gọi A là biến cố “ tổng số chấm trên mặt của hai con xúc xắc bằng 4 “ a. Liệt kê các kết quả thuận lợi của biến cố A b. Tính xác suất của biến cố A 18. Một vé số có 5 chữ số. Khi quay số nếu vé của bạn mua có số trúng hoàn toàn với kết quả thì bạn trúng giải nhất. Nếu vé bạn trúng 4 chữ số sau thì bạn trúng giải nhì. a. Tính xác suất để bạn trúng giải nhất. b. Tính xác suất để bạn trúng giải nhì. 19. Xếp 5 người ngồi vào bàn tròn. Tính xác suất để A, B ngồi gần nhau. 5. Một lớp có 50 học sinh trong đó 20 em sinh vào ngày chẵn. Chọn ngẩu nhiên 3 học sinh. Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có tổng các số ngày sinh là số chẵn. 20. Kết quả (b,c) của việc gieo hai con xúc xắc cân đối hai lần, được thay vào phương trình x 2 + bx+ c =0. Tính xác suất để : a. Phương trình vô nghiệm PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT b. Phương trình có nghịêm kép c, Phương trình có hai nghiệm phân biệt 21. Gieo một con xúc xắc 2 lần . Tính xác suất để : a. Mặt 4 chấm xuất hiện ở lần đầu tiên b. Mặt 4 chấm xuất hiện ở ít nhất 1 lần 22. Trong một bình có 3 quả cầu đen khác nhau và 4 quả cầu đỏ khác nhau. Lấy ra 2 quả cầu. Tính xác suất để : a. Hai quả cầu lấy ra màu đen b. Hai quả cầu lấy ra cùng màu 23. Sắp xếp 5 người ngồi vào 5 ghế thẳng hàng. Tính xác suất để : a. A, B ngồi cạnh nhau b. A,B ngồi cách nhau một ghế. 24. Gieo 3 con đồng xu. Tính xác suất để a. Có đồng xu lật ngửa b. Không có đồng xu nào sấp 25. Gọi (x,y) là kết quả của việc gieo hai con xúc xắc khác nhau. Tính xác suất để : a. x lẻ , y chẳn b. x>y c. x+y <4 d. x chia hết cho y 26.Có 4 tấm bìa đỏ ghi 1,2,3,4 và 5 tấm bìa xanh ghi 6,7,8. Rút ngẩu nhiên 1 tấm. Tính xác suất để : a. Rút được tấm ghi số chẵn b. Rút tấm bìa đỏ 27: Một lớp có 28 sinh viên trong đó có 5 SV giỏi,13 SV khá,10SV trung bình.Lấy ngẫu nhiên 4 SV đi dự ĐH đoàn trường.Tính XS để có ít nhất 2 SV giỏi đc lấy. PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT 28. Có 100 tấm bìa hình vuông được đánh số từ 1 đến 100.Ta lấy ngẫu nhiên 1 tấm bìa.Tìm xác suất để lấy được: a/Một tấm bìa có số không chứa chữ số 5 P a = 0,8 b/Một tấm bìa có số chia hết cho 2 hoặc 5 hoặc cả 2 và 5 P b = 0,6 29. Một hộp có chứa a quả cầu trắng và b quả cầu đen.Lấy ra lần lượt từ hộp từng quả cầu(một cách ngẫu nhiên).Tìm xác suất để a/Quả cầu thứ 2 là trắng b/ Quả cầu cuối cùng là trắng Đáp số : P a = P b = a/a+b 30. Gieo đồng thời 2 đồng xu.Tìm xác suất để có : a/Hai mặt cùng sấp xuất hiện (P=0,25) b/Một mặt sấp,một mặt ngửa (P=0,5 ) c/Có ít nhất 1 mặt sấp (P=0,75 ) 31 Gieo đồng thời 2 xúc xắc đối xứng và đồng chất.Tìm xác suất để được: a/Tổng số chấm xuất hiện bằng 7 (P=1/6) b/Tổng số chấm xuất hiện nhỏ hơn 8 (P=7/12) c/ Có ít nhất 1 mặt 6 chấm xuất hiện (P=11/36) 32.Thang máy của 1 toà nhà 7 tầng xuất phát từ tấng 1 với 3 khách.tìm xác suất để : a/Tất cả cùng ra ở tầng 4 (P=1/216) b/Tất cả cùng ra ở một tầng (P=1/36) c/Mỗi người ra ở một tầng khác nhau (P=5/9) 33. Mỗi vé xổ số kí hiệu bởi 1 số có 5 chữ số.Tìm xác suất để 1 người mua 1 vé được:' a/Vé có 5 chữ số khác nhau (P=0,3024) b/Vé có 5 chữ số đều chẵn (P=0,03125) 34. 5 người A,B,C,D,E ngồi một cách ngẫu nhiên vào 1 chiếc ghế dài.Tìm xác suất để: a/Người C ngồi chính giữa (P=0,2) b/Hai người A,B ngồi ở 2 đầu (P=0,1) PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT 35. Trong một chiếc hộp có n quả cầu được đánh số từ 1 đến n.Lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra 2 quả cầu.Tính xác suất để người đó lấy được 1 quả có số hiệu lớn hơn k và một quả có số hiệu nhỏ hơn k (đáp số : 2( 1)( ) ( 1) k n k P n n − − = − ) 36* Có 10 người khách bước ngẫu nhiên vào một cửa hàng có 3 quầy.Hỏi xác suất để 3 người cùng đến quầy số 1 là bao nhiêu? HD: Mỗi khách có 3 khả năng như nhau để dến 3 quầy.Số biến cố đồng khả năng là: 3 10 .Còn số biến cố thuận lợi là: 3 7 10 .2C suy ra 3 7 10 10 .2 3 C P = 37. Có n người (trong đó có m người trùng tên) xếp ngẫu nhiên thành hàng ngang.Xác suất để m người trùng tên đó đứng cạnh nhau là bao nhiêu? Đáp số : ( 1)! ! ! n m m P n − + = PHẦN 2 : BÀI TẬP SỬ DỤNG CÁC ĐỊNH LÝ XÁC SUẤT Bài 1: Kiểm tra theo thứ tự một lô hàn gồm n sản phẩm. các sản phẩm lấy ra đều thuộc một trong hai loại tốt hoặc xấu . Kí hiệu A k (k= 1,2,3 …N) là biến cố sản phẩm thứ k thuộc loại xấu. Viết các biến cố sau đây theo các biến cố A k . a. Cả N sản phẩm đều xấu b. Có ít nhất một sản phẩm xấu c. M sản phẩm đầu tốt , các sản phẩm còn lại xấu d. Các sản phẩm kiểm tra theo thứ tự chẵn là xấu còn lẻ là tốt Bài2: Ba người cùng bắn vào một mục tiêu.Gọi k A là biến cố người thứ ba bắn trúng mục tiêu (k=1,2,3).Các biến cố sau đây được viết bằng kí hiệu ra sao? a/Chỉ có người thứ nhất bắn trúng mục tiêu b/Chỉ có một người bắn trúng mục tiêu c/Chỉ có hai người bắn trúng mục tiêu d/Có ít nhất một người bắn trúng mục tiêu PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT Bài3: Khi kiểm tra theo thứ tự một lô hàng có 10 sản phẩm(các sản phẩm đều thuộc 1 trong 2 loại tốt hoặc xấu).Gọi A k là biến cố "sản phẩm thứ k là loại xấu".Viết bằng kí hiệu các biến cố sau: a/Cả 10 sản phẩm đều xấu b/Có ít nhất 1 sản phẩm xấu c/Sáu sản phẩm đầu là tốt còn lại là xấu d/Các sản phẩm kiểm tra theo thứ tự chẵn là tốt,thứ tự lẻ là xấu Bài4: Có 2 hộp đựng bi:hộp 1 đựng 3 bi trắng,7 bi đỏ,15 bi xanh ; hộp 2 đựng 10 bi trắng,6 bi đỏ,9 bi xanh.Ta lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 viên bi.Tìm xác suất để 2 viên bi lấy ra cùng màu (P= 207/625) Bài5: Hai người cùng bắn vào một mục tiêu.Xác suất bắn trúng của từng người là 0,8 và 0,9.Tìm xác suất của các biến cố sau a/Chỉ có một người bắn trúng mục tiêu (P=0,26) b/Có ít nhất một người bắn trúng mục tiêu (P=0,98) c/Cả hai người bắn trượt (P=0,02) Bài6: Bắn liên tiếp vào 1 mục tiêu đến khi viên đạn đầu tiên trúng mục tiêu thì dừng.Tính xác suất sao cho phải bắn đến viên đạn thứ 6.Biết rằng xác suất trúng mục tiêu của mỗi viên đạn là 0,2.Và các lần bắn độc lập với nhau (P=0,065536) Bài7: Gieo 2 con xúc xắc đối xứng và đồng chất.Gọi A là biến cố tổng số chấm xuất hiện là số lẻ.B là biến cố được ít nhất một mặt một chấm.Hãy tính a/ P( A B∪ ) (P=23/36) b/ P(AB) (P=1/6) Bài8: Có 2 bóng điện với xác suất hỏng là 0,1 và 0,2 (Việc chúng hỏng là độc lập với nhau).Tính xác suất để mạch không có điện do bóng hỏng nếu a/Chúng được mắc song song P=0,02 b/Chúng được mắc nối tiếp P=0,28 Bài 9: Ba cậu bé chơi trò chơi gieo đồng xu liên tiếp. Ai giei được mặt sấp trước thì thắng cuộc. Tìm xác suất thắng cuộc của mỗi cậu bé. PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT Bài 10 : Xác suất để 1 sản phẩm của nhà máy A bị hỏng là 0,05, khi kiểm tra một lô hàng gồm các sản phẩm của nhà máy A, người ta lấy ngẫu nhiên n sản phẩm trong lô hàng, lô hàng bị loại nếu có ít nhất k phế phẩm trong n sản phẩm lấy ra. Tính xác suất để lô hàng bị loại với : a/ n = 3 ;k = 1 b/ n = 5; k = 2 Bài 11 : Một mạng điện gồm một ngắt điện K và hai bóng điện Đ1, Đ2 được ghép nối tiếp. Mạng điện bị tắt nếu ít nhất một trong ba bộ phận trên bị hỏng. Tìm xác suất để cho mạng điện bị tắt, biết rằng xác suất bị hỏng tương ứng K, Đ1, Đ2, là 0,4 ; 0,5 ; 0,6 và các bộ phận đó hỏng hóc một cách độc lập với nhau. Bài 12: Một máy bay gồm có ba bộ phận có tầm quan trọng khác nhau. Muốn bắn rơi máy bay, thì chỉ cần có một viên đạn trúng bộ phận thứ nhất, hoặc hai viên đạn trúng bộ phận thứ hai, hoặc ba viên đạn trúng bộ phận thứ ba. Xác suất để một viên đạn trúng bộ phận thứ nhất, thứ hai, thứ ba với điều kiện viên đạn đó đã trúng máy bay tương ứng bằng 0,15 ; 0,30 và 0,55. Tìm xác suất để máy bay bị bắn rơi khi a/ có một viên đạn trúng máy bay ; b/ có hai viên đạn trúng máy bay; c/ có ba viên đạn trúng máy bay; d/ có bốn viên đạn trúng máy bay. Bài 13: Hai máy bay lần lượt ném bom vào một mục tiêu đã định. Mỗi máy bay có mang theo ba quả bom và mỗi lần lao xuống chỉ ném một quả. Xác suất trúng đích của một quả bom ở máy bay thứ nhất bằng 0,4 còn của máy bay thứ hai là 0,5. Mục tiêu bị phá hủy ngay sau khi qủa bom đầu tiên rơi trúng mục tiêu. Tìm xác suất mục tiêu bị phá hủy sao cho không sử dụng hết tất cả số bom ở hai máy. Bài 14: Một hộp có 10 viên bi trong đó có 7 bi đỏ và 3 bi xanh. a. Lấy lần lượt từng bi một không hoàn lại cho tới khi lấy được bi xanh thì thôi. Tìm xác suất để lấy được bi xanh không quá 2 lần lấy bi b. Lấy lần lượt từng bi một không hoàn lại cho tới khi lấy được 2 bi đỏ thì thôi. Tìm xác suất để lấy được 2 bi đỏ khi lấy ra không quá 3 bi. PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT Bài 15: Hai cầu thủ bóng rổ, mỗi người ném bóng 2 lần, xác suất ném trúng đích của mỗi cầu thủ theo thứ tự là 0,6 và 0,7. Tính xác suất : a/ Số lần ném trúng rổ của cầu thủ thứ nhất nhiều hơn số lần ném trúng rổ của cầu thủ thứ hai. b/ Số lần ném trúng rổ của hai người như nhau. Bài 16 : Một căn phòng điều trị có 3 bệnh nhân bệnh nặng với xác suất cần cấp cứu trong vòng một giờ của các bệnh nhân tương ứng là 0,7 ; 0,8 và 0,9. Tìm các xác suất sao cho trong vòng một giờ : a/ có hai bệnh nhân cần cấp cứu. b/ có ít nhất một bệnh nhân không cần cấp cứu. Bài 17 : Một công ty đầu tư 2 dự án A và B. Xác suất thua lỗ dự án A là 10% và xác suất thua lỗ dự án B là 20%. Sự thua lỗ của 2 dự án là phụ thuộc với nhau và biết xác suất để công ty thua lỗ cả 2 dự án A và B là 5%. a/ Tìm xác suấ để cả 2 dự án A và B đều không bị thua lỗ. b/ Tìm xác suất để có đúng 1 dự án bị thua lỗ. Bài 18: Một Công ty đấu thầu 2 dự án A và B, dự án A đấu thầu trước. Khả năng thắng thầu dự án A là 90%. Nếu dự án A thắng thầu thì khả năng thắng thầu dự án B là 80%. Nếu dự án A không thắng thầu thì khả năng thắng thầu dự án B là 50% a. Tìm xác suất Công ty thắng thầu ít nhất một dự án. b. Tìm xác suất Công ty chỉ thắng thầu một dự án c. Tìm xác suất Công ty chỉ thắng thầu dự án B. Bài 19 Một Công ty đấu thầu 2 dự án A và B, khả năng thắng thầu dự án A là 90%; khả năng thắng thầu dự án B là 77% và khả năng thắng thầu đồng thời cả 2 dự án là 72% a. Tìm xác suất Công ty chỉ thắng thầu 1 dự án b. Tìm xác suất Công ty có ít nhất 1 dự án không thắng thầu c. Tìm xác suất Công ty đều không thắng thầu cả 2 dự án . Bài 20 : Một sọt cam rất lớn được phân loại theo cách sau: Chọn ngẫu nhiên 20 quả cam làm mẫu đại diện. Nếu mẫu này không chứa quả cam hỏng nào thì sọt cam được xếp loại 1. Nếu PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT mẫu cho một hoặc hai quả hỏng thì sọt cam xếp loại 2. Trong trường hợp còn lại (có từ 3 quả hỏng trở lên) sọt cam được xếp loại 3. Trên thực tế 3% số cam trong sọt bị hỏng. Tìm xác suất để sọt cam được xếp loại : a/ Loại 1 ; b/ Loại 2 ; c/ Loại 3. Bài 21 : Một bài thi trắc nghiệm (multiple-choice test) gồm 12 câu hỏi, mỗi câu hỏi cho 5 câu trả lời, trong đó chỉ có một câu đúng. Giả sử mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm và mỗi câu trả lời sai bị trừ 1 điểm. Một học sinh kém làm bài bằng cách chọn hú họa một câu trả lời. Tìm xác suất để: a/ Anh ta được 13 điểm ; b/ Anh ta được điểm âm. Bài 22. Một hộp có 7 thành phẩm và 3 phế phẩm. Lẫy ngẫu nhiên lần lượt từng sản phẩm một không hoàn lại cho tới khi lấy được hai thành phẩm thì dừng lại. a. Tìm xác suất để chỉ lấy ra sản phẩm ở lần thứ tư thì dừng lại. b. Tìm xác suất để việc dừng lại khi không lấy quá 4 sản phẩm Bài 23 : Một chiếc máy bay có thể xuất hiện ở vị trí A với xác suất 3 2 và ở vị trí B với xác suất 3 1 . Có ba phương án bố trí 4 khẩu pháo bắn máy bay như sau : Phương án 1 : 3 khẩu đặt tại A, một khẩu đặt tại B. Phương án 2 : 2 khẩu đặt ở A, 2 khẩu đặt ở B. Phương án 3 : 1 khẩu đặt ở A và 3 khẩu đặt ở B. Biết rằng xác suất bắn trúng máy bay của mỗi khẩu pháo là 0,7 và các khẩu pháo hoạt động độc lập với nhau, hãy chọn phương án tốt nhất. Bài 24. Một thiết bị có 2 bộ phận hoạt động độc lập. Khả năng chỉ có một bộ phận bị hỏng là 0,38. Tìm xác suất để bộ phận thứ nhất bị hỏng, biết rằng khả năng để bộ phận thứ 2 bị hỏng là 0,8 Bài 25 : Một nhà máy sản xuất bóng đèn có tỉ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 80%. Trước khi xuất ra thị trường, mỗi bóng đèn đều được qua kiểm tra chất lượng. Vì sự kiểm tra không thể [...]... tự lẻ là xấu LOẠI 3 : BÀI TẬP VỀ BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT Bài1 : Một hộp có 3 quả cầu trắng và 2 quả cầu đen.Lấy ngẫu nhiên từng quả cầu cho đến khi lấy được quả cầu trắng.Hãy lập bảng phân phối xác suất của các quả cầu được lấy ra Bài2 : Một phòng thi vấn đáp có 20 câu hỏi lý thuyết và 10 câu bài tập. Mỗi người vào thi được lấy 1 câu lý thuyết và 1 câu bài tập. Trả lời đúng được... với xác suất hỏng của mỗi sản phẩm bằng p, ở phân xưởng, sản phẩm có thể được một trong ba nhân viên kiểm tra chất lượng với xác suất như nhau Xác suất phát hiện sản phẩm hỏng của người thứ i là pi (i = 1,3) Nếu sản phẩm không bị loại ở phân xưởng thì được chuyển đến KCS của nhà máy và ở đó, sản phẩm hỏng sẽ được phát hiện với xác suất po, tìm xác suất để sản phẩm bị loại PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT Bài. .. bi a Tìm xác suất bi lấy ra từ hộp 3 là bi đỏ b Biết bi lấy ra từ hộp 3 là bi đỏ Tìm xác suất để bi đỏ lấy Bài 47 : Tỷ số xe vận tải và ô tô con đi qua đường phố có trạm bơm dầu là 5 2 Xác suất để cho một xe tải qua phố được nhận dầu là 0,1 Còn xác suất để một xe con qua phố được đến nhận dầu là 0,2 Có một xe ô tô đến trạm để nhận dầu Tìm xác suất để xe đó là xe tải Bài 48: Một nhà máy sản xuất bút... 2 con cá Tìm xác suất để người đó câu ở chỗ thứ nhất Bài 52 :Một công nhân đi làm ở thành phố khi trở về nhà có hai cách : hoặc đi theo đường ngầm hoặc đi qua cầu Biết rằng ông ta đi lối đường ngầm trong 1/3 các trường hợp còn lại đi lối cầu Nếu đi lối đường ngầm 75% trường hợp ông ta về đến nhà trước 6 giờ; còn nếu đi lối cầu thì chỉ có 70% trường hợp (nhưng đi lối cầu thích hơn) Tìm xác suất để cn... rằng ông ta về đến nhà sau 6 giờ Bài 53: Tại một bệnh viện tỷ lệ mắc bệnh A là 10% Để chẩn đoán xác định người ta làm phản ứng miễn dịch, nếu không bị bệnh thì phản ứng dương tính chỉ có 10% Mặt khác biết rằng khi phản ứng là dương tính thì xác suất bị bệnh là 0,5 a/ Tìm xác suất phản ứng dương tính của nhóm có bệnh b/ Tìm xác suất chẩn đoán đúng Bài 54 : Hai người thợ cùng may một loại áo với xác suất...PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT tuyệt đối hoàn hảo nên một bóng đèn tốt có xác suất 0,9 được công nhận là tốt và một bóng đèn hỏng có xác suất 0,95 bị loại bỏ Hãy tính tỉ lệ bóng đạt tiêu chuẩn sau khi qua khâu kiểm tra chất lượng Bài 26 : Có 4 nhóm xạ thủ tập bắn Nhóm thứ nhất có 5 người, nhóm thứ hai có 7 người, nhóm thứ ba có 4 người và nhóm thứ tư có 2 người Xác suất bắn trúng đích của... câu lý thuyết và câu bài tập là độc lập.Khi vào thi hcọ sinh A thuộc 12 câu lý thuyết và có thể làm được 6 câu bài tập a/Tính xác suất để A đạt điểm 0 (P= 4/25) b/Gọi X là số điểm A đạt được.CMR: X là một biến ngẫu nhiên rời rạc - Lập bảng phân bố xác suất của X - Tính xác suất để A đạt từ 5 điểm trở lên c/Tính số điểm trung bình mà A có thể đạt được (P= 21/25) (Kỳ vọng E(X)=6) Bài3 : Một thiết bị gồm... thùng hàng thứ I Tính xác suất : a/ sản phẩm lấy ra cuối cùng là phế phẩm PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT b/ sản phẩm lấy ra cuối cùng thuộc thùng hàng thứ II ở lúc ban đầu Bài 31 : Tỉ số khách nội tỉnh, ngoại tỉnh và ngoại quốc vào 1 cửa hàng A trong 1 ngày là 8 : 4 : 1 Xác suất để khách nội tỉnh, ngoại tỉnh và ngoại quốc vào cửa hàng và mua hàng lần lượt là 0,4 ; 0,3 và 0,2 a/ Tính xác suất để có 1 khách... sản phẩm Bài 56: Một cái hộp có 8 thành phẩm và 2 phế phẩm Trong quá trình vận chuyển bị mất đi 2 sản phẩm không rõ chất lượng Lấy ngẫu nhiên 2 sản trong 8 sản phẩm còn lại a/ Tìm xác suất 2 sản phẩm lấy ra là thành phẩm PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT b/ Tìm xác suất để có ít nhất 1 thành phẩm bị mất , biết rằng 2 sản phẩm láy ra là thành phẩm c/ Biết rằng 2 sản phẩm lấy ra là thành phẩm Tìm xác suất... sản phẩm không rõ chất lượng ta lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm trong 8 sản phẩm còn lại PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT a Tìm xác suất để 2 sản phẩm ta lấy là thành phẩm b Tìm xác suất để có ít nhất 1 thành phẩm bị mất Biết rằng 2 sản phẩm ta lấy đều thành phẩm Bài 51: Một người có ba chỗ ưa thích như nhau để câu cá Xác suất câu được cá trong 1 lần thả câu ở chỗ thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 tương ứng là 0,6; 0,7; . chất.Tìm xác suất để được: a/Tổng số chấm xuất hiện bằng 7 (P=1/6) b/Tổng số chấm xuất hiện nhỏ hơn 8 (P=7/12) c/ Có ít nhất 1 mặt 6 chấm xuất hiện (P =11/ 36) 32.Thang máy của 1 toà nhà 7 tầng xuất. trong bộ bài tú – lơ – khơ : a. Tính xác suất sao cho trong 5 quân bài đó có đúng 3 quân bài đó thuộc 1 bộ ( ví dụ : có 3 con 4) b. Tính xác suất sao cho trong 5 quân bài đó có 4 quân bài thuộc. tốt, còn các sản phẩm kiểm tra theo thứ tự lẻ là xấu. LOẠI 3 : BÀI TẬP VỀ BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT Bài1 : Một hộp có 3 quả cầu trắng và 2 quả cầu đen.Lấy ngẫu nhiên

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan