Chuyên đề bồi dưỡng ngữ văn 9

40 3.6K 4
Chuyên đề bồi dưỡng ngữ văn 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

I.TIẾNG VIỆT:Ôn tập các bài: Khởi ngữ, Các thành phần biệt lập, Liên kết câu và liên kết đoạn văn, Nghĩa tường minh và hàm ý.Xem lại: Chương trình địa phương Tiếng Việt.Ôn các kiến thức có liên quan đến Tổng kết về ngữ pháp.Thực hành lại các bài tập trong SGKII.TẬP LÀM VĂN:Ôn dàn ý các bài nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống ; nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý; nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích); nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.Tập phân tích trước các bài nghị luận: Con cò, Mùa xuân nho nhỏ,Viếng lăng Bác, Sang thu, Nói với con, MâySóng Những ngôi sao xa xôi, Bến quê

         !""#$%&'(")"*+, % /"0 1"#$23456789:/"&("2; <$978;1&1;=+>?@"#$A$,B,2C,,7D  ?: C/"%"E"("F?-%GH*" ! +3:C/""("(")+3I1J"'+3%GH*" -%GI"'+3"#$"("(")K,F,-?>:L>>$25D5, 78'"#$M2N3,:?O,$,-78;>"1P"2NDA?,:?7D  QRNQS − T"("FUV8;("WF8AX "HX :>8 Y$0Z[D − ;0?+6:$0? D − T"(" !""1X\$: ] 9(D − ^""("F+>_NU  `BAaO − TG["("F9&^"80b:Z&'c9%P:9 00V:>[c9%(")+32>d":>+*"7c9% :>?8F?D − H*"+0e""("F ;>"E8Of$-H>g8 ("8_$81e">8OH3h_1 &$>-$-8 \X   CSCiNCjkUQRCl; m Blog NNCTT − ;>"E − Of$-H>g −  (" − _$ − 1e"> − OH3_1  ; A$XD  $CLD  4B0?D  CnD  oB0?D  $,N> − AD − Adp_$B$D − ; "0b" −  \X − &$>-$-  UAHD  34A>D  34<$_(D  34O;H  AXOUX   q aQ Cr s;NQ O _sN s; Ct AuvQ 5w;_x;yQz{N 5w;_x; NCSC{` m 5| "* ;*C 2m}~ M }•€mm€}•••7 m‚ƒ ^G> 6  :|  "*  "#$   0Z  *  G^$  +X  "?  &V "f""L%[ 0V  "   :P8  :0b"  „  ^ X8 F6 G &H&J"+>/> "L8  1  1  W  \$ +/  >  X  …  :†   W  "#$  0Z  *  "(" D ; 86L8 LG8 "H  ^"8  " :/8    &!" F„"LD } ? 9„ :%-  * B  z 2m‚m M ‚€m}€}•••7 m~ ^G> <$  6  L  :%"  :(>  M " "-*8 J" /$  ] F6 L 0Z*(-+X 3   :0Z  +0Z  _? +>  Z  ‡  (  "  "'  Oˆ  e  0    X $8 WG‰"L   [  "*  "   :P  L 19$D ;P    ^" &  :%  6 L  :%"  :(>c /  :  ^ X8  g >J8    * ) Š 5> 39 :( "( C3; 2Šm€‹€mm M }•€}€}••‹7 m‹ƒ ?• " F!"+$:†8+% e8+(9XX8 ‰+@0Z$>:%+X F„>+6"3  +$  ?  :(  "(  "#$  :> 39D  <$  :18   „   "L-Œ" 9XX $>  :%8  9    +> "%"&'eD 9  6  L :†8  +%  e8 :0b"  &(  > F•  X  0V8 0V  0b  H 0V  g >J8"\$D ‚   Ž$ • 2m‚m7 m~Š U  b ? •" ?ƒ " •+:W3-Œ" :%9F6F"(8 „E*3X+H +/F ?"#$"(:' eFc"‰:'e$ :68\X0?8:P0e"D U b$F„ "LeXLh F6    c  &( > 6  L F  Ž$  J  9  e 6  L  0Z FD ‹ UŒ" (+  F• e +X 0 † 34 U>$59 2m€‚€m‚Š7 m•m ;# 3  ? ƒ" „    6  3X  0? "> "#$ 0Z † GH %" ,TJ9eE3X 0e"8W" :P (/90?$ U$(":+ /  >8  +6   ~ s + 34z3 m‚ƒ m•ƒ ? ‹" =6L(++>   '8  b     (:.\$"#$"%" C6LF6 G     [  Y$ F„0bc/ } Blog NNCTT   q aQ Cr s;NQ O _sN s; Ct AuvQ 5w;_x;yQz{N 5w;_x; NCSC{` :Z  0Z *J  F1 e XX:P0e"F6Gc J"V(:%&'6 Y$#3" :  "H   g†P &HD • ;>"E ; A$ X 2m}•,mƒ7 m~} ^G> =60b">"E+> Z(+8b"$6 †[Y$Z+:'e :Z&'"#$‘">0ZD G@&(> 6L/ :Z+"#$"$ G$>D ƒ Of$ -H > g $CL 2mŠ•,mƒ•7 mƒ• ? ‹" ;L  -Œ"  +0e"  f$  -H "#$XX:P0e"8 „    0e"  3  "H 1f$-Hg"#$ :Z  6  >   "%"  :Z "D „?" "1":+> &($ 8J e  GH  "$c  6 LLG8 &>  &(8  )  G@ &(>D     (" 4 B0? 2m€‹€m}ƒ M }m€m}€}••‹7 m•~ ? ƒ" AE    *    9 -Œ":%&H&J""#$? :' e  ("C| +> % W  =9  $ +$    ("D N/  :  +$ +/$ c 96L) G@  :†    b "L8     F6G":Œ"D m• _$  Cn 2m‹€}€m‚}7 m•• ? ‹"  "3„"#$XX Œ"$>f$=&$ \$&^b"L "#$? C6  L  X X:0b"bL F•  9  "L ("    38     "* -("b"LD mm 1 e "> oB0? 2}‚€m}€m‚ƒ 7 _$ m•‹ ^G> •Z+E"3e">8 F?„&^JF18 9^>9\X0? :>[&'"#$GH%"D ;("  1   6L8 =$  "@ „8b"L8=$ b  [  Y$  &H -$D m} OH3  _1 K$,F ,:+$,$ $,> 2mƒ~m,m‚m7 ’5% +> ? + > m• ^G> <$Z+E "3 "#$ F• e†8„63X† W"#$8"$b6 †  ">  FP  G    X XD U "P$W :'  -!    '  8  :%"  > |  :'  >8 /  :  | X8 96 L:†F$3F]  _xBRB;s;aQCrQSkO5“C”;C•u–NNQkQ5uvA—;C_˜ m‚‹m‹‚5|"*D m‹‚m~‚5>39:("(8 Ž$8;>"ED Š Blog NNCTT  m~‚m•‹?9„:%-*8UŒ"(+F•e+X 0†D _$m•‹s+8Of$-H>g8 ("81e">8_$D  ;("(")„+X:.("%"&':P0e"6L">0Z$&' %Z‡"&Ž=&$;O€ƒ,m‚‹8\$9$:>  5P0e"">0Z$+>$"%"(" "'B("'Oˆ e9$]83&0+P$f25|"*8?9„:%- *8UŒ"(+F•e+X0†7D  ;"%"$>:%8-H3G^:P0e"\$':†"#$">0Z25> 39:("(8Of$-H>g7  0:9"#3 "("(")?:.„"*H|86"L800V "#$">0Z+>%Z‡"&Ž"19F :%e$>89$3:]&H&J"  6"L3X0e"86\X0?D  6:|"*8&^JF18e"("8E*3X("C|D  6"LW‰8F9"d"#$">0Z6†">8F"(8+>&^' Pe6"L"+%eD  ;C™5š›COœ;u•"+X+>•ŠF?;>"E8UŒ"(+ F•e+X0†8OH3_1  •"  ;$b6†">XX8FPGD  _ŽG@Z(+•Z+"#$†ž8Z"#$">e†D  •+X  UŒ"(+F•e+X0†_^'PJF1$63X">e E3X0e"8JF1+e"(""#$0Z†,T+>Z‡( " "'OˆDC60b&(>(+">e+X0†D  ;>"E=60b">"E+>"$G$>8+>Z+">8(+„"$bE †86†0?">8[Y$"#$Z+:'e"%"&'">0ZD  OH3_1C1$H>Z+E"3|X8H3?&$3&0$"#$F•e† :„„63X†J "#$+…?D63X†"#$F•&Hd8PGŸ?P "L…:†&^PGŸ("+>XX‰+@D  C›CCN ¡QA¢Ch›C5£N;C¢85£N5yQ 5|"*8?9„:%-*8s+  …:†*"("hH|"#$$F%:%"@C|80Z*;O+>>"L ("$D  6:|"*8:|:%W‰8LG8XX"#$0ZGH¤> ]+>:W(" "'B("f""L%8"$&…F|D  6"L"\$8F6Y80 $8["*X"0ZG‰"L0b\$1 83„6&^L19$"#$0Z(-+0Z_?+> :(OˆD  H&^"#$0Z*&$" +$8&'$'8+>E$F6b  •JF1"#$0Z*eXX8:P0e"8e:|:%+> ($$>"#$" +$D=:18J"V9:>[Y$68#3"DD  ¥BCsB_sNvuC›CCCr  5>39:("(2C3;7 − Œ(.89&>&(8X0V80V0bF$3F]DN/?0? 8g>JD51F"$$>:%&]8P"P8>fD − C6L:d"&J"5>39:("(+$?8:("(8+V9D  5|"*2;*C7 − Œ(^"86L"H^"8"@„8"//"":Œ"D ‚ Blog NNCTT  − C6L:d"&J"5W&Œ++>D  ?9„:%-* 2B z7 − Œ(^"8XL"@„D − C6L:d"&J"*D  s+234z37 − Œ(bY8bL8[Y$(\(DAZ^68:%">88H e"*6D − C6L:d"&J"s+J"D  ;>"E2; A$X7 − Œ(GH%"h:(+„6L">"E+>"$G$>Z(+D − C6L:d"&J";>"E8"("ED  Of$-H>g2$CL7 − Œ(^"h.8"PC ::DAZH3+0e"Œ":-$D − C6L:d"&J"Of$-H>gD −  CSCiNCjkUQRCl;  q s; BC¦O s;NQ O _sN s; 5w;_x;yQz{N 5w;_x; NCSC{` m A UAH 2m}• M }•€•€}•••7 m‚ƒ <$H+:$-18# ]"#$C$V?L"0 :|6 >d"8 +3„ 63X\X&H&J" '  P  e  E  3X 0e"      W  ( " "#$0ZGHD   "  +>  " -H3  G^  6  ' +3h +>XL H3H D } Adp _$B$ 34 A> 2m}‹M mm7 m•• ;%"d § 6  "Z "#$ /$&ˆ8"ˆ&0e+$ +0Z  e  0Z  $ X"%6 +*0b+XŒ"$> _$  B$D \$:18  +3  "$ b">0Z$> :%  W  d8  "1  "(" &'  :†8  "'     &!" 6">:P0e"D     -H3  G^ 6  '  +3  b [8  "("  „  "3  ^ X8  b$^ &^8+6F6D Š ; " 0b" 34 <$_( 2mŠ}7 m~~ ;H"3•>"L :%9$"$"> _(    F•    +>  W 9V ""!D \$ :1  +3 "$ b  6  "$  ">  J  +>>"L"  " +>  XLH[ -H3G^*"("H 8]FH F•D ‹ Blog NNCTT   q s; BC¦O s;NQ O _sN s; 5w;_x;yQz{N 5w;_x; NCSC{` +$D ‚  \X 34 O;H 2}•€m•€mŠ•  }Š€m€mƒ7 Q+>   \X 2mƒ‹7 <$"L-Œ"&3 Ÿ"#$HY> Œ"  "'  :Z  +X  0Z F8  +3  !"  n  V /  0Z  &^  +H  +/   (  +    …  :† F6G8W‰"#$"%" &'8"#$\X0?D  ^&^ '  b  e  X  L "L8  X  L  %  H :d"&J"+ [D ‹  &$> -$- AXO UX 2m‚7 m•m ;%"&'8" :P"#$ F$"($X- >+X%"$>:„V 3   :0Z  +0Z  _? +>      "  +$"'Oˆ"!0e"D +3]FH| +>&(8?%8 WG‰"L8"%" &'  "   :P  :W3  $ ]83&0+P| X8"\$"#$/D „"3 XL:d"&J"D jOx;iK{oS 5w;5QtO C¨`;C¢C m€DA•UAHž TC$%GH8"P("8\XV;bzWD T+P3X"#$6"1%1\©>ªDT ©>ª:#!9"#$8="(&WX]5'"8:  "Ž$8:0Z8"E(" eW>8@" :P« 5L"08e8'>"‰\$-1"3+V 9;bzW"#$6">:§eD>d"8  :$Ge8-1-$DT-P]8>J:#:9D6"L"#$ F•-•8:„+|:: \3 :G!>(©A>H3 P+|LfªD 0"3+Ee:!$">8C$ ŸG3">9|'"8\X0?6zWDU :|+X:0b""L"*8=8&&0e©>ª 9;bzW"#$6 TC$ ¬ 63X&Hde ;bzWD ¬ P E#3" e  (  " 8  e "("      F„ 0b"@C| }€DAdp_$B$•34A>ž +3„9"%"d§J#86"Z"#$‚H+X "3 -:=C%: A>;$DT/$&ˆe]&J9 08"ˆ&0+…+X:0Z"(":0b"F("(-e e$$X}•]"("*0bX[ :$"W+X:noX_?"$>}~••D+$#Š•Œ ("n?8$$XZ/$&ˆ"ˆ&0X k$X ¬ _'"1[0V"$> :†c  &-  &   @?1D ¬ ®!"9"" E  3X  9D  ;1   &3  Y  :Œ ~ Blog NNCTT  jOx;iK{oS 5w;5QtO C¨`;C¢C ?V?""#$6D_$"J>$d"(8 $e?V?""#$6Dk„">$ 0Z("9""8"%"&'&3Y"#$ FLHDT/$&ˆ"f"L@":p"HG"#$ $80$="'e$0Z(""‰&' "0$D;ˆ&0F>+0e""%"&'"#$$ G‰"L?e\3 :"#$6D_J Z8/$&ˆ "ˆ&0"$$3$+>&^03 e1\+! $:.d :J9"":'e "%"&'8">0ZD ¬ _'  J8  >$ /"8$/" ¬ ;H8\[+/D 6"L"#$/0ZD ¬ UX'8D Š€D; "0b"•34<$_(ž T_(-$:(" DO.: ">(X(]8 e"1G98">D•+$"$ 6 &†>+XdF$"E'e0Z+>F!" L"@:.F D•:'-Že"$00Z-$D5  Œ"+$"$86"$">!"G3.+>6 "‰Œ"T_(L+$:D¯""!80Z"$G|  6"L3X\[e0?:!$">>"" "0b"F• >:„d"">(F•FgD+>%+"83 &D+0e"JJ"E+$>"H30b"">0ZFD ©k$ªM0ZF:|:%"#$$,!$&p$"H30b"9 +$>$3">•D • ¬ ;  F•  "1  *  "(" "!  "g8  0?  c 3X•+"+ED ¬ KP0?"$D k_( ¬ O%  0Z  "$  +P 0?">D ¬ O%  0Z  *  "("     E  3X 0e"D ‚€D \X•34O;Hž kY=:0b":J?+X+(:P8"':Z"F„ ¤>F%""d$>0ZF8: ‘„^6 G""3„P30?H+X" "0Z†X&(FX"Ž$ &]D0"*Œ"38Y(+$F.F|FX$&"#$ \X0?6:†8\3 +‰D"‰Œ"3:H38$ e"L ‘PL8&^WL>863X:!"3& Wd"#$b6M"AXDY"f$>(:0b":d "H%WXF.F|FX$&C|DkZ:!$">+$ :&$FXP3%WD5!$">„[F'XZ% "("4"0§D+X:0Z:8P&$>:("?("Z +X¤':.§"3 :E$G3P+>3D=" 38Y"X+$:0b""(\3]F "#$:Z0Z ©">0Z$+X:0Z:Z1+(:0b""(:9E¤> >d""f"6ªD;'+38P3">:E$"‰ >FZFX38Y ^""'"f"#$6:„:0Z +$>"Ž$&]8?"($3W3%"+$>(>(830+$ ) ">%0Z>:1D Y   %  0Z &'  :Z  F  F$8  "'  ">HGH8:P 0e"D  ;'  :Z  +X 0Z  F8  $  e $>  (  J  F1  e   \X8  $  :6c   $':0b"%W G>\$FXFZ& H%"D ‹€D&$>-$-•AXOUXž $B%]+&(d:0Z%+/ :„+X3 :0Z+0Z_?DC/|"1$"(+… B0? 5 >8"E]+0V"$>?e]D @"#$/\$&(:"•F>8:>'0b:PL B0?5 ¬ O%"(C%"E +P  +…8  3 "L8  | X8$3?% *""$(D • Blog NNCTT  jOx;iK{oS 5w;5QtO C¨`;C¢C &$P8:(GP+*F>"0$](F>D;" &!" 3„6/L0Z-3X"3+X"$>:„$F$ 3L:'Ge©W" ª+>‘W(F>DC/V +>%"($G0e"H"$>:„8("-$:?D;%"&' "#$F$"(V?+/:„$" +0Z8GfJ" 3„0Ÿ"19|X"#$]+…8 H3Œ$L8?%:d"F &!"JF1 0?3X$+>6:|:%8Gf‘0Z%"(*D BW"'+3XL:%H+"#$"(""(+…8 P"#$B0?58+>%W(F>8>F0?8 $>B0?5"f>J8&&1"FDO%+0$ :(FPZ+X"$>:„ "("" &!"*"D ¬ O%" &ˆ$G8 G‰"L8"1[!"&- & 3 &6   @D ¬ ;16:|"*8:| :%H 8JF1D  C›CC5’ °;h;uN ¡QQSkO<{k;s;K{oS5“C”; Z(B(•m‚‹m‹‚žA2UAH7D Z"'Oˆm‹‚ m•‹; "0b"234<$_(78Adp_$B$ 234A>78&$>-$-2AXOUX7D _$m•‹ \X234O;H7D − ;("(")„+X:.("%"&':P0e"6L">0Z$&' %Z‡"&Ž=&$;O€ƒ,m‚‹">: 3:P0e"'PD − BL("%"&'8" :P8$>:%8$]8 'e>"L•>"#$ " +$D − B)"P8H|"$>:†"#$">0Z$+>" :P3X83X\X 0?8:P0e"83X"X"8"1W+(""$>8+/Y$6D  ±;C¢CšNCSC{` − H3G^H:„6800VD − +W>„!P!F$D_(>6'+3:%":(>D −  q s; BC¦O Ct AuvQ s;NQ O _sN s; 5w;_x;yQz{N 5w;_x; NCSC{` •m K,F, -? > :L> >$ „ 3  5D5, k U€ QQQ ;%"&'1   W  "  \$  "#$ H    K,F,-? $  f  >$  :L> -*":>+X0Z +Z     „ "3PGŸ"#$ H-0©ª ^/$8 bX LD •} '"#$ ,  +3 O,$, - B( U€Q ‘3/"#$, 8  6  "L  "H "#$",&'8 &^F$>G"#$F("B,    X L G4 F H + Hc b^ &^eD •Š ;>"1 P" „ 3  NJ" AH,:? Oˆ U€ 60?3X> "#$ N >1",?  +*  0V  0b >Œ:&H ƒ Blog NNCTT   q s; BC¦O Ct AuvQ s;NQ O _sN s; 5w;_x;yQz{N 5w;_x; NCSC{`  eH|"#$"> "1P"D > eH| "#$">"1P" "#$%& '()( *+,& /!!0&&.1 Tác giả ,UAHX348&m}•\XVBfA083=_?8nC J"D ,UAH"1&V+0Z9+3JD ,UAH$„&H&J"JF1e0ZGHD+3"#$W 0"n 9&>"L%"#$0ZGH ²³;*$:d":„+X:.>X""#$("L+>+3©AªD '2345678&  59Truyện ngắn “Làng” của Kim Lân gợi cho em những suy nghĩ gì về những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp? z[D QD6„:9D ,oX"W"("!"&3Y ,oX"W9P:9"3„F e+>6"L"#$0Z GH$Z6(" "'B(XF„HC$D QQDz[ kDOVF ,UAH$„"%"&'0ZGHO9J"DT"1&V +0Z +3J+3"#$0Z 9:9GHD +3J ©Aª:0b"&(("+>Œ""%"(" "'B(:$Ff]+X\3 >\'"D5H3%(")-P&J"„"6L0ZGHZ :"("(" 63X\X:.>+EE3X0e" W"#$0ZGH(" DHC$+>+3"1•6"L"$> :†:(\[:1D DHF 1. Tình yêu làng nói chung: ,¯‘0ZGH8\L^"63X\XFL"P"1*+39'DoX 8JF1e8^>9"#$6'H[+P\%""1*'"+4D 30ZGH0Z^>8.G9 A$>"L6 zH"0$Œ"06">> 2. Luận điểm bao trùm bài nghị luận : Ở nhân vật ông Hai, tình yêu quê hương, yêu làng Dầu đã quyện chặt với lòng yêu nướcD5H3…:†:(\["#$H8"‰ :9H3 P'1e0Z:/"D a. Luận điểm 1 : Tình yêu làng, yêu nước của ông Hai khi đi tản cư. ,;‰0F$>">0Z$("C$"‰"1%\X0?:„3X0?8 JF1DA"bzW9^>8X."#$DU(" Ff]80Z GHLGZ:&?(8C$"‰>GE0ZP3&?(: %9\X-$-8  Blog NNCTT  …>(DTC$^"&^F|L-$D¯?L"08E:$:(e\X8"! ©nghĩ về những ngày làm việc cùng anh em”, e\(D ,TC$>^>9"(zW"n61:†"EFV1$$ >"%"" :P""#$GH%"D ,T6"("!"9(" “chẳng sót một câu nào”.:0b"9 $38" J"#$\H$8+%$"!Œ$"LX8(>!"8F$>X[ Y*"""Œ"+>:W1"D b. Luận điểm 2: Tình yêu làng, yêu nước của ông Hai khi nghe tin làng theo giặc  20"bzW>d"6F$>X6"L':†P3+> C$F‘XF ‘>H8G•d7 ,U\(:%%8C$&&Z8-P]P!"©"].>†J´ 8G$dX+H+HDT.>d:0V0V:0b"ªDU+PY:0b"W >8"E"'"0$"(P3ªD0+|0ZL"0:.„++/\(8 ´:/©=$VG0eP3Xª„D9^>9  &@:]$+0e""(&•:(P3D;(3X\[P$3"‰:.\$30 eDU"n-P]+0e"F">"‰^P3P:Œ""#$ +X8"%":Z"‰0" P%Ž$D ,=Œ"P3+>H+*C$"n"E"1"(GP3-H" 81%‘( LG$3G!DT6"("L+(ZF("Œ•d-'+$9D  "ŽF/$8©cúi gằm mặt mà điª89: •+$0Z8+|# H6:">8©nước mắt ông lão cứ giàn raªD$>X"HgG|9->J-[8F#$ H3H++'FZ+>"?:$:e8@Ÿ: XG8GG•$3JDD T"LP30"*$‘@""#$%XF(0e">d"8"L"(""> "‰&p$‘@"P3D ,_'P33G(::HDT\$\)V8166FX >D©O%:(:Œ8"‰:„[8GFL3 "0Z1-$-$8"‰"%GD AŒ">"‰?e0V00Z$:$:„[80Z$:$F(: ©"( "3H3ªD>( H38$8"$M«#+$%1" 8**D"3P3+|µª ,0"*Œ"386"L:†+>">0ZC$":0b"F%"%+¶?F$> Z D:$:e8G•d8&^]†: %"f:.:)3C$>%6' L^$"/D<X0?]<'"8FX>d?·<X0?:(3X8:$^ >DDD0Z:H3DDDDG0Z0e"nYe:18EC$:.†:JD6 3X\X0?63X]\'"-:%GG%+>EDO%[YX"^">( \$+>:WC$3\$39D0+|"LP3©+b"L0ZªDT:.=e G$G 8=$>0e":0b"+V9D0©=$"eY8!" lão phản đối ngayªFV6©về làng tức là bỏ kháng chiến, bỏ Cụ HồªD;'"f:.\3 :© „:0b"µA63X80>H3P+|6LfªD03863X GŸ"1 $8.: :H8"‰„?63X:P0e"D ,;)^"">63X9^>9\X0?8:'eC$Œ"FP3Z"%" (" D3:$-10V"=F J"0+>"¶´&H"#$PE80Z GHP3Ÿ0e9(" 8ŸV:9':†8"'">H| ):@"8:„:1:b%:96:§:$:e83/?D IUH&^e:!$">g"E+PH3?8">1©™%"@C|;*Oª8 0e"JC$"!+$8"L3+E+E +X$(8/0†©=:Œ +|8#%"@C|">n·ªDBL"8+>H|0ZGH"P("P3Ÿ Œ>>$‘e\X0?83X\X0?‘:$:e \X0?+Z-$""" :P""#$:P0e"FP3Z·H&^e:!$">8 C$'FL>">e"H©$V"bzWªD5|ZJ"">,"‰^J" 6©#%"@C|;*OªDPE•"e(" 8e"(" m• Blog NNCTT [...]... Nguyễn Thành Long ( 192 5 - 199 1), quờ ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam Trong kháng chiến chống thực dân Pháp ( 194 6 - 195 4) hoạt động văn nghệ ở liên khu V, sau 195 4 ông tập kết ra Bắc, chuyên sáng tác - Ông là một trong những cây bút văn xuôi đáng chú ý trong những năm 196 0 - 197 0, chỉ chuyên viết truyện ngắn và ký Đề tài hướng vào cuộc sống sinh hoạt, lao động đời thường - Phong cách văn xuôi nhẹ nhàng,... chính: Bát cơm cụ Hồ ( 195 5), Gió bấc gió nồm ( 195 6), Chuyện nhà chuyện xưởng ( 196 2), Trong gió bão ( 196 3), Những tiếng vỗ cánh ( 196 7), Giữa trong xanh ( 197 2) , Lý Sơn mùa tỏi ( 198 0), Sáng mai nào, xế chiều nào ( 198 4) II Tác phẩm 1.Hoàn cảnh : Truyện được viết năm 197 0, là kết quả của chuyến đi thực tế lên Lào Cai của tác giả Truyện rút từ tập Giữa trong xanh xuất bản năm 197 2 2 Phân tích truyện... liệu ôn tập môn Ngữ văn 9 Nguyễn Minh Châu ( 193 0 - 198 9) là một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học VN thời kỳ chống Mỹ với những thành công về tiểu thuyết và truuyện ngắn Sáng tác của Nguyễn Minh Châu thời kỳ này là thể hiện khát vọng của nhà văn ‘đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người’ Sau kháng chiến, ông là người đi tiên phong trong công cuộc đổi mới văn học để đáp ứng... Pháp, ông tham gia bộ đội, hoạt động ở chiến trường Nam Bộ Từ sau năm 195 4, tập kết ra Bắc công tác tại phòng văn nghệ Đài tiếng nói Việt Nam và bắt đầu viết văn Từ đó ông công tác ở Hội nhà văn Việt Nam, làm biên tập cho tuần báo Văn nghệ và Hội nhà văn Trong thời kì kháng chiến chống Mĩ, ông tham gia kháng chiến và tiếp tục sáng tác văn học - Tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng có nhiều thể loại : truyện... Nhan đề truyện cho thấy cách lựa chọn đề tài của tác giả thật dung dị nhưng mang tính biểu tượng sâu sắc Đó là một đặc điểm 24 Blog NNCTT Tài liệu ôn tập môn Ngữ văn 9 nghệ thuật bao trùm của « Bến quê » tạo nên cách hiểu đa dạng và ý nghĩa nhiều tầng của thiên truyện Đề : Bình luận truyện ngắn « Bến quê » của Nguyễn Minh Châu A Mở bài : - Nhà văn Nguyễn Minh Châu là cây bút xuất sắc nhất của nền văn. .. một nhà văn nặng lòng với cuộc sống mới sau chiến tranh, minh chứng cho sự đổi t hay của một thời kì văn học mới - Tác phẩm mang phong cách hiện đại, tính nhân văn sâu sắc Bài 5 : NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI I Giới thiệu chung 1 Tác giả : - Lê Minh Khuê sinh năm 194 0, quê ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá Trong kháng chiến chống Mĩ, gia nhập thanh niên xung phong và bắt đầu viết văn vào đầu những năm 197 0,... Trong những ngày về phép thăm nhà - Ra đi đánh giặc từ năm 194 6, mãi đến năm 195 4 hoà bình lập lại, ông mới được về phép thăm nhà và quê hương một vài ngày Ngày ra đi bộ đội, đứa con gái bé bỏng thân yêu của ông mới lên một tuổi, ngày về thì con bé đã tám, chín tuổi Cái khao khát của một người lính sau 19 Blog NNCTT Tài liệu ôn tập môn Ngữ văn 9 những năm dài vào sinh ra tử trở lại quê hương, được gặp... nghĩa biểu đạt và hầu như mọi hình ảnh đều mang hai lớp nghĩa : nghĩa thực và nghĩa biểu tượng (Dẫn chứng : hình ảnh hoa bằng lăng, hình ảnh bãi bồi bên kia sông, của con đò, của cánh buồm nâu đã bạc mầu… những tảng đất lở bên bờ sông… hình ảnh cuối truyện….) C Kết luận - Nguyễn Minh Châu là nhà văn đi được xa nhất trên con đường đổi mới văn học, trong thời kì mà văn học đang « tự thay máu » của mình... trong câu văn tả tình với những mẩu chuyện xúc động, đáng yêu Cảnh mơ màng lung linh, còn con người như ta đã thấy, mỗi chân dung, mỗi lời nói, ý nghĩ, hành động đều như ngân lên những vang âm ngọt ngào, êm ái Tất cả như làm nên cái chất thơ của con người, của cuộc sống Văn xuôi truyện ngắn mà giầu nhịp điệu, âm thanh, êm ái như một bài thơ… 15 Blog NNCTT Tài liệu ôn tập môn Ngữ văn 9 3.Trong truyện... ghép (gạch chân câu ghép đó) Gợi ý: Mở đoạn: Chế Lan Viên ( 192 0 – 198 9) tên khai sinh là Phan Ngọc Hoan, quê ở Cam Lộ – Quảng Trị nhưng lớn lên ở Bình Định, là một trong những tên tuổi hàng đầu của nền thơ Việt Nam thế kỷ XX b Thân đoạn: − Trước Cách mạng Tháng 8 – 194 5 ông đã nổi tiếng trong phong trào “Thơ mới” với tập thơ “Điêu tàn” ( 193 7) − Trong 50 năm sáng tác, có nhiều tác phẩm gây được tiếng . NNCTT  ,T/$&Y'6L$$XF••FŒ*/$8©0Z">+$P3 :(3X80">/"(De: 9 ">0Z$&3Y 9 $D  9 : 9 $&3Y«ª ,-Œ""L&30"#$H/$&Y 9 0Z$X 9 : 9 (" $2*G@ 9 e"L&!"&^FP^""#$1 9 L:P_$B$«7:0b"b X="H"3"#$$$X:.">"HGH"*X&(:† "!$:^" 9 &H00VD d.Nhân. già5H3H+PWe$:„+W"#$("LD<$ $&(8[Y"#$/$&Y,%0Z=+L"%"&'$0Z MH"*+$+¶•:†?:|Z?bX 9 *$"[ Y$ 9 "%"&'8 9 D ,$3=Œ:Wd$$X8F•&^=+L 9  9 $> ("#$0Z&Y:6:'0b"#$8:.-Œ":%F'+'©6/$&Y :.FJd%: 9 +$Ÿ$>0e":0b"F. e">0Z0$D("L'1e0Z:/"©+>"(d "#$_$B$2«78"1">0Z">Y03">:P0e"ªD5|Z$ "H"3 9 $$X8(")"‰b+$P :9 9 [Y$ 9 "#$ $>:%^("86@":*""H"*:'e">0ZGf+>>"L:? :%"$XXJd$">0ZŸ":?8F|…% 0Z$6P3[Y$"#$"""%"&'"#$6D QQQ,U

Ngày đăng: 04/09/2014, 14:18

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan