Hướng dẫn xem nội dung của giáo trình điện tử

25 1.5K 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 10:24

Hướng dẫn xem nội dung của giáo trình điện tử HƯỚNG DẪN XEM NỘI DUNG CỦA GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Ks Nguyễn Duy Hải Trung tâm CNTT – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Email: haind@hnue.edu.vnMobile: 0904702113 1. Mở đầu Giáo trình điện tử của trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu điện tử đã được đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2. Để học được nội dung của giáo trình này cần phải được chạy trên một hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) hoặc là một phần mềm có thể thưc thi được các gói học liệu theo chuẩn SCORM 1.2 – như Reload Player 2. Các yêu cầu kỹ thuật Để học được các giáo trình này trên máy tính cá nhân, cần phải cài đặt các phần mềm sau: - Phần mềm Reload Player (kèm theo CD) - Phần mềm JavaRuntime Enviroment (http://www.java.com hoặc kèm theo CD) 3. Hướng dẫn cài đặt Reload Player Trong thư mục các phần mềm công cụ của CD, chọn phần mềm Reload Player, chạy file Setup_ReloadSCORMPlayer121_win.exe các bước cài đặt như sau: - Màn hình cài đặt xuất hiện 1 - Màn hình yêu cầu các điều khoản về bàn quyền. Chọn “I accept the item of License Agrrement” và ấn Next để tiếp tục 2 Chọn Next để tiếp tục Chọn Next để tiếp tục 3 Trên màn hình chọn Java Virtual Machine, hãy chọn Install a Java VM Nhấn nút Install để bắt đầu cài đặt tự động. 4 Kết thúc quá trình cài đặt nhất “Done” 4. Hướng dẫn cài đặt JavaRuntime Enviroment Cài đặt JavaRuntime thực hiện theo các bước sau đây: - Trong thư mục Các phần mềm công cụ, chọn thư mục JavaRuntime và chạy file setup trong đó. - Chọn Run để cài đặt - Chọn - Chọn kiểu cài đặt 5 - Chọn Accept để chấp nhận. 5. Hướng dẫn sử công cụ Reload Player Sau khi cài đặt xong, vào Start\Programs\Reload tools\Reload SCORM Player để khởi động chương trình Reload player 6 Màn hình chính của phần mềm Reload player như sau: Để xem nội dung của một giáo trình điện tử, thực hiện các bước sau đây: - Chọn File/Open 7 - Chọn gói SCORM giáo trình cần xem - Chọn Open để chấp nhận - Tiếp theo là nhập tên cho gói SCORM đó 8 - Nhấn Ok để chấp nhận 9 Start - Giáo trình đã được phân Reload player phân tích và có thể xem nôi dung được bằng cách chọn nút Start trên thanh công cụ Nội dung môn học được hiển thị như sau: 10 [...]... - Chọn giáo trình điện tử cần xem ở dạng gói SCORM từ máy tính cá nhân bằng cách chọn nút “Browse” và sau đó nhấn nút “Tải lên file này” 20 HƯỚNG DẪN XEM NỘI DUNG CỦA GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Ks Nguyễn Duy Hải Trung tâm CNTT – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Email: haind@hnue.edu.vn Mobile: 0904702113 1. Mở đầu Giáo trình điện tử của trường ĐHSP Hà nội là một... tục Chọn Next để tiếp tục 3 Start - Giáo trình đã được phân Reload player phân tích và có thể xem nơi dung được bằng cách chọn nút Start trên thanh công cụ Nội dung môn học được hiển thị như sau: 10 - Chọn gói SCORM giáo trình cần xem - Chọn Open để chấp nhận - Tiếp theo là nhập tên cho gói SCORM đó 8 Step2: Đưa bài giảng điện tử dưới dạng SCORM lên khóa học - Chọn khóa... của khóa học 13 Kết thúc quá trình cài đặt nhất “Done” 4. Hướng dẫn cài đặt JavaRuntime Enviroment Cài đặt JavaRuntime thực hiện theo các bước sau đây: - Trong thư mục Các phần mềm công cụ, chọn thư mục JavaRuntime và chạy file setup trong đó. - Chọn Run để cài đặt - Chọn - Chọn kiểu cài đặt 5 Màn hình chính của phần mềm Reload player như sau: Để xem nội dung của một giáo. .. tử của trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu điện tử đã được đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2. Để học được nội dung của giáo trình này cần phải được chạy trên một hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) hoặc là một phần mềm có thể thưc thi được các gói học liệu theo chuẩn SCORM 1.2 – như Reload Player 2. Các yêu cầu kỹ thuật Để học được các giáo trình này trên máy tính cá nhân, cần phải cài đặt... kiểu cài đặt 5 Màn hình chính của phần mềm Reload player như sau: Để xem nội dung của một giáo trình điện tử, thực hiện các bước sau đây: - Chọn File/Open 7 25 - Chọn liên kết “Tất cả các khóa học” - Chọn mục “Tạo một khóa học mới” 12 Click vào đây để xem nội dun g Nội dung được hiển thị như sau: 24 - Màn hình yêu cầu các điều khoản về bàn quyền. Chọn “I accept the... ( http://www.java.com hoặc kèm theo CD) 3. Hướng dẫn cài đặt Reload Player Trong thư mục các phần mềm công cụ của CD, chọn phần mềm Reload Player, chạy file Setup_ReloadSCORMPlayer121_win.exe các bước cài đặt như sau: - Màn hình cài đặt xuất hiện 1 - Thêm giáo viên cho khóa học bằng cách chọn một hoặc nhiều tài khoản, sau đó nhấn nút “<-” để đưa giáo viên vào khóa học. 15 . đầu Giáo trình điện tử của trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu điện tử đã được đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2. Để học được nội dung của giáo trình. HƯỚNG DẪN XEM NỘI DUNG CỦA GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Ks Nguyễn Duy Hải Trung tâm CNTT – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Email:

Hình ảnh liên quan

- Màn hình cài đặt xuất hiện - Hướng dẫn xem nội dung của giáo trình điện tử

n.

hình cài đặt xuất hiện Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Màn hình yêu cầu các điều khoản về bàn quyền. - Hướng dẫn xem nội dung của giáo trình điện tử

n.

hình yêu cầu các điều khoản về bàn quyền Xem tại trang 2 của tài liệu.
Trên màn hình chọn Java Virtual Machine, hãy chọn Instal la Java VM.. - Hướng dẫn xem nội dung của giáo trình điện tử

r.

ên màn hình chọn Java Virtual Machine, hãy chọn Instal la Java VM Xem tại trang 4 của tài liệu.
Màn hình chính của phần mềm Reload player như sau: - Hướng dẫn xem nội dung của giáo trình điện tử

n.

hình chính của phần mềm Reload player như sau: Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan