0

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TỘI PHẠM HỌC

5 16,719 252

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2014, 14:38

TÀI LIỆU ÔN THI TỘI PHẠM HỌC Câu 1: (3đ) Trình bày khái niệm tội phạm rõ. Cơ sở nào xác định tội phạm rõ ở giai đoạn điều tra và xét xử? Câu 2: (3đ) Hiểu biết về nạn nhân của tội phạm có ý nghĩa như thế nào trong nghiên cứu tội phạm học? Câu 3: (4đ) các nhận định sau đúng or sai: a. Đối tượng nghiên cứu của TTP là những hiện tượng (vấn đề) chỉ được TTP nghiên cứu. b. Đặc điểm sinh học của người phạm tội hoàn toàn không có vai trò trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. c. Dự báo tội phạm bằng pp chuyên gia là pp mà các chuyên gia là người kết luận cuối cùng về xu hướng của tình hình tội phạm. D. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội là hai khái niệm đồng nhất. Câu 1 (3 điểm) Trình bày các loại tội phạm ẩn trong các giai đoạn sau đây: - Từ khi tội phạm được thực hiện cho đến trước khi bị khởi tố vụ án. - Trong giai đoạn điều tra, truy tố. - Trong giai đoạn xét xử. Theo ý kiến của anh (chị), loại tội phạm ẩn nào chiếm tỷ lệ cao nhất? Vì sao? Câu 2 (3 điểm) Phân tích chỉ số thiệt hại của tình hình tội phạm. Vì sao nói chỉ số thiệt hại của tình hình tội phạm được coi là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá tình hình tội phạm? Câu 3 (4 điểm) Các nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? a. Tội phạm gây thiệt hại cho nạn nhân luôn luôn có lỗi của nạn nhân trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. b. Tất cả các tội phạm được thực hiện luôn luôn có nguyên nhân và điều kiện từ phía người phạm tội. c. Dự báo tội phạm bằng phương pháp chuyên gia là các chuyên gia tổ chức hoạt động dự báo tội phạm. D. Bất kỳ biện pháp chữa bệnh nào cũng không được coi là biện pháp phòng ngừa tội phạm. 1.Tình huống, hoàn cảnh không có đóng vai trò gì trong quá trình hình thành động cơ phạm tội trong cơ chế tâm lý xã hội. 2. Bất kỳ biện pháp chữa bệnh nào cũng đều không được coi là biện pháp phòng ngừa tội phạm. 3. Tội phạm, tình hình tội phạm là một khái niệm đồng nhất. 4. Trong tội phạm có thiệt hại đến nạn nhận thì khía cạnh nạn nhân luôn luôn là một phần trong cơ chế tâm lý xã hội của tội phạm. 5. "Nạn nhân của tội phạm" và "khía cạnh nạn nhân trong nguyên nhân và điều kiện phạm tội" là 2 khái niệm đồng nhất 6. Sự thay đổi về thực trạng và cơ cấu tình hình tội phạm không phụ thuộc yếu tố pháp luật hình sự. 7. Có những biện pháp chữa bệnh được xem là biện pháp phòng ngừa tội phạm. 8. Chỉ dựa vào số liệu thống kê về tình hình tội phạm có thể dự báo được tình hình tội phạm trong tương lai 9. Tội phạm gây thiệt hại cho nạn nhân luôn luôn có lỗi của nạn nhân trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. 10. Tất cả các tội phạm được thực hiện luôn luôn có nguyên nhân và điều kiện từ phía người phạm tội. 11. Dự báo tội phạm bằng phương pháp chuyên gia là các chuyên gia tổ chức hoạt động dự báo tội phạm. 12. Bất kỳ biện pháp chữa bệnh nào cũng không đ c coi lượ à biện pháp phòng ngừa tội phạm. 13. Tội phạm học sử dụng các phương pháp nghiên cứu xã hội học vì nó có khả năng xử lý thông tin chính xác hơn các phương pháp nghiên cứu của khoa học tự nhiên. 14. Chỉ khi nào số liệu thống kê về tình hình tội phạm có xu hướng giảm thì mới có thể khẳng định được phòng ngừa tội phạm được hiệu quả. 15. Đặc điểm giới tính của người phạm tội hoàn toàn không có vai trò trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. 16. Chỉ những tội phạm chưa bị đưa ra xét xử mới được coi là tội phạm ẩn. 17. Đối tượng nghiên cứu của TTP là những hiện tượng (vấn đề) chỉ được TTP nghiên cứu. 18. Đặc điểm sinh học của người phạm tội hoàn toàn không có vai trò trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. 19. Dự báo tội phạm bằng pp chuyên gia là pp mà các chuyên gia là người kết luận cuối cùng về xu hướng của tình hình tội phạm. 20. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội là hai khái niệm đồng nhất. 21. "Nạn nhân của tội phạm" và "khía cạnh nạn nhân trong nguyên nhân và điều kiện phạm tội" là hai khái niệm đồng nhất. 22. Chỉ những tội phạm chưa bị đưa ra xét xử mới được coi là tội phạm ẩn. 23. Khâu thực hiện tội phạm luôn có trong cơ chế tâm lý XH của mọi hành vi phạm tội. 24. Pháp luật về phòng ngừa tội phạm chỉ được quy định trong luật hình sự và luật tố tụng hình sự. 25. Chỉ những tội phạm đã qua xét xử mới được coi là tội phạm rõ. 26. Khía cạnh nạn nhân trong nguyên nhân và điều kiện phạm tội luôn luôn thể hiện lỗi của nạn nhân khi tội phạm được thực hiện. 27. Chỉ số về sự thiệt hại của tình hình tội phạm không được coi là căn cứ để đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm. 28. Để phòng ngừa tội phạm, nhà nước có quyền áp dụng bất kỳ biện pháp nào nếu có tác dụng ngăn ngừa được tội phạm. 29. Dự báo tội phạm bằng phương pháp chuyện gia là phương pháp mà các chuyên gia là người kết luận cuối cùng về xu hướng của tình hình tội phạm. 30. Đặc điểm sinh học của người phạm tội quyết định việc hình thành động cơ phạm tội. 31. Để đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm chỉ cần căn cứ vào tỉ lệ tăng, giảm số tội phạm và người phạm tội đã bị phát hiện, xử lý. 32. Bất kỳ tội phạm nào đã được thông báo cho cơ quan công an đều được coi là tội phạm rõ. 33. Cơ cấu tình hình TP có thể thay đổi trong điều kiện tổng số TP và người PT không thay đổi 34. Biện pháp trách nhiệm HS không có tác dụng phòng ngừa TP 35. Bất kỳ đặc điểm nhân thân nào của người PT cũng được tội phạm học nghiên cứu 36. Tất cả các tình huống, hoàn cảnh PT đều do nạn nhân tạo ra. 37. TP rõ có thể là những TP chưa bị xét xử hoặc những TP đã qua xét xử 38. Trong trường hợp phạm tội có động cơ thì quá trình hình thành động cơ phạm tội xuất hiện sau khi TP được thực hiện 39. Tất cả các tình huống PT chỉ do người PT tạo ra. 40. Chỉ được coi là TP ẩn khi TP đó chưa được bất kỳ người nào phát hiện 41. Đặc điểm sinh học của người PT hoàn toàn không có vai trò trong cơ chế tâm lý XH của hành vi PT 42. Chỉ có những biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhằm phòng ngừa TP mới được coi là biện pháp phòng ngừa TP 43. Chỉ khi nào số liệu thống kê về tình hình TP có xu hướng giảm thì mới có thể khẳng định được phòng ngừa TP có hiệu quả. 44. KHông phải tội phạm nào được thực hiện cũng có khâu hình thành động cơ và khâu thực hiện TP 45. Chỉ những TP đã qua xét xử mới được coi là TP rõ 46. Chữa bệnh không được coi là biện pháp phòng ngừa TP 47. Dự báo tình hình TP bằng phương pháp thống kê đều cho kết quả tin cậy trong mọi điều kiện dự báo và đối với tất cả các loại TP được sự báo. âu 3: Các nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? a)Số liệu tội phạm được thống kê đồng nhất với số liệu tội phạm rõ ? SAI. bởi vì chỉ có số liệu thống kê tội phạm được quy định tại điều 5 Luật tố cáo VKSND năm 2002 và thông tư liên tịch số 01/2005 giữa VKSTC-TATC-BCA thì số liệu tội phạm được thống kê mới đồng nhất với số liệu tội phạm rõ b)Để đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm chỉ cần căn cứ vào tỷ lệ tăng, giảm số tội phạm và người phạm tội đã bị phát hiện, xử lý SAI. bởi vì phòng ngừa tội phạm bao gồm: tiến hành các hoạt động phòng ngừa tội phạm(phòng ngừa XH)khôi phục ngnhân và điều kiện phạm tội và phát hiện xử lý tội phạm mà trọng tâm là hoạt động điều tra xét xử cải tạo người phạm tội. Do đó nếu đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm chỉ căn cứ vào tỷ lệ tăng, giảm số tội phạm và người phạm tội đã bị phát hiện xử lý là chưa đầy đủ c)Sự thay đổi của pháp luật hình sự ko làm thay đổi cơ cấu tình hình tội phạm SAI cơ cấu THTP là thành phần, tỷ trọng sự tương quan giữa các tội phạm, loại tội phạm trong 1 chỉnh thể THTP. Hiện nay BLHS thường được sử dụng làm căn cứ, tiêu chí xác định cơ cấu THTP do đó nếu có sự thay đổi của pháp luật hsự cũng làm thay đổi cơ cấu THTP d)Tất cả những tội phạm được thực hiện đều có vai trò khía cạnh nạn nhân trong ngnhân và điều kiện phạm tội SAI ko phải bất cứ tội phạm nào trong thực tế cũng có vai trò của nạn nhân. Trong thực tiễn phòng chống tội phạm chỉ có 1 số loại tội phạm mới có vai trò của nạn nhân như: tội xâm phạm sở hữu, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩmè mới phải xem xét đến vai trò của nạn nhân; còn như tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội về chức vụ…èko có vai trò của nạn nhânCâu 3: Các nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? a)Không phải tội phạm nào được thực hiện cũng có khâu hình thành động cơ và khâu thực hiện tội phạm ĐÚNG. bởi vì căn cứ vào mức độ hoàn thành của cơ chế tâm lý XH thì có 2 loại cơ chế là cơ chế bộc lộ đầy đủ và cơ c hế bộ lộ ko đầy đủ. Trong cơ chế bộc lộ ko đầy đủ có 2 trhợp: 1 là hình thành động cơ và kế hoạch hoá việc thực hiện tội phạm (nhưng ko có khâu thực hiện tội phạm trong thực tiễn) và 2 là chỉ có khâu thực hiện tội phạm trong thực tế như với lỗi vô ý: vô ý vì quá tự tin, vô ý do cẩu thả TD: vô ý làm chết người… b)Chỉ n~ tội phạm đã qua xét xử mới được coi là tội phạm rõ SAI, tội phạm rõ là số vụ tội phạm, ngừơi phạm tội đã bị phát hiện, các cơ quan đã có thông tin và tiến hành giải quyết theo thủ tục tố tụng hsự nhưng có 2 loại: 1 là loại đã qua xét xử bản án đã có hiệu lực pháp lụât, 2 là loại ko qua giai đoạn xét xử, phụ thuộc vào 2 lý do:do quan điểm chính sách hsự của nhà nước , ý chí của gcấp thống trị;hoặc phụ thuộc vào khả năng, năng lực thực tế của cơ quan tố tụng c)Chữa bệnh ko được coi là biện pháp phòng ngừa tội phạm SAI.Đối với các bịên pháp chữa bệnh nhằm gíup đỡ các thành viên trong cộng đồng, xoá bỏ các tình huống, hoàn cảnh phạm tội, loại trừ khả năng làm phát sinh, tái phạm các tội phạm cụ thể cũng được coi là biện pháp phòng ngừa tội phạm (TD: Chữa cai nghiện ma tuý tại các trung tâm cai nghiện hoặc chữa cho các bệnh nhân tâm thần) d)Dự báo tình hình tội phạm bằng phương pháp thống kê đều cho kết quả tin cậy trong mọi điều kiện dự báo và đối với tất cả các loại tội phạm được dự báo SAI,bởi vì dự báo THTP bằng phương pháp thống kê chỉ cho kết quả chính xác đối với dự báo trong đkiện ngắn hạn và chỉ có thể dự báo với các loại tội phạm có độ ẩn thấp trong xh (như tội giết người, gây thương tích,…)và phải đầy đủ thông tin về THTP trong quá khứ và hiện tại và THTP trên địa bàn phải có mức độ ổn định tương đối (nếu có biến động thì cũng phải ổn định về mặt thời gian ) SAI,chỉ dự báo trong điều kiện ngắn hạn mới cho kết quả chính xác, chỉ có thể dự báo các loại tội phạm có độ ẩn thấp trong xh; còn ngược lại thì ko được dùng tất cả trả lời khác SAI Vì tội phạm ẩn ko nên sử dụng phương pháp này vì số liệu thống kê nhưng tội phạm có tính độ ẩn cao ko phản ánh đầy đủ thực trạng tình hình tội phạm.Vì thế chỉ dựa vào số liệu thống kê để dự báo chắc chắn sẽ cho ko thiếu chính xác. . TÀI LIỆU ÔN THI TỘI PHẠM HỌC Câu 1: (3đ) Trình bày khái niệm tội phạm rõ. Cơ sở nào xác định tội phạm rõ ở giai đoạn điều tra và xét xử? Câu 2: (3đ) Hiểu biết về nạn nhân của tội phạm. tội phạm trong tương lai 9. Tội phạm gây thi t hại cho nạn nhân luôn luôn có lỗi của nạn nhân trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. 10. Tất cả các tội phạm được thực hiện luôn luôn. đều không được coi là biện pháp phòng ngừa tội phạm. 3. Tội phạm, tình hình tội phạm là một khái niệm đồng nhất. 4. Trong tội phạm có thi t hại đến nạn nhận thì khía cạnh nạn nhân luôn luôn là
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TỘI PHẠM HỌC, TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TỘI PHẠM HỌC,