Bài tập thực hành môn lập trình window PIII

1 1.1K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 09:03

Bài tập thực hành môn lập trình window PIII © 2010, Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT ĐH.KHTN. TP.HCM 1/1 Môn học Lập trình Windows (Windows Programming) Bài tập thực hành – Phần 3 Thời gian thực hiện: 02 tuần ---oOo--- Bài 1: Ứng dụng kỹ thuật DLL, Hook để xây dựng ứng dụng KeyTool Ứng dụng có các chức năng như hình minh hoạ sau: Giải thích: - “Quick Open Application”: cho phép chạy ứng dụng bằng phím tắt. User được phép chọn app và phím tắt rồi add vào danh sách. User cũng có thể delete danh sách bằng cách chọn và click button “Remove app” - “Switch key”: cho phép thay thế 1 key bởi một key khác. Ví dụ: q  ^ tức là khi user nhấn phím “q” thì chương trình sẽ thay bằng ký tự “^” - “System Tray”: thu nhỏ ứng dụng thành 1 icon trên system tray. User có thể click mouse trái trên icon đó để mở lại màn hình chính này. --- Hết phần 3 --- . ĐH.KHTN. TP.HCM 1/1 Môn học Lập trình Windows (Windows Programming) Bài tập thực hành – Phần 3 Thời gian thực hiện: 02 tuần ---oOo--- Bài 1: Ứng dụng kỹ. ^ tức là khi user nhấn phím “q” thì chương trình sẽ thay bằng ký tự “^” - “System Tray”: thu nhỏ ứng dụng thành 1 icon trên system tray. User có thể click

Hình ảnh liên quan

Ứng dụng có các chức năng như hình minh hoạ sau: - Bài tập thực hành môn lập trình window PIII

ng.

dụng có các chức năng như hình minh hoạ sau: Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan