Bài tập thực hành môn lập trình window PII

2 1.5K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 09:03

Bài tập thực hành môn lập trình window PII © 2010, Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT ĐH.KHTN. TP.HCM 1/2 Môn học Lập trình Windows (Windows Programming) Bài tập thực hành – Phần 2 Thời gian thực hiện: 02 tuần ---oOo--- Bài 1: Xây dựng dialog box Xây dựng một dialog như hình minh hoạ sau. Khi user chọn font, style và size thì hiển thị một sample trên khung “Preview”, tương ứng với các thông tin đã chọn. Chọn một trong hai bài 2 hay 3 sau: Bài 2: Xây dựng một ứng dụng dạng MDI cho phép vẽ hình với các chức năng đơn giản (tương tự ứng dụng Paint). Yêu cầu: - Tạo tối đa cùng lúc 10 child window. Mỗi child window là 1 hình vẽ. - Hệ thống menu bar như sau: File Draw Window New Pixel Tile Open Rectangle Cascade Save Ellipse Close all Quit Fill Colors - Colors: chọn màu. Sử dụng hộp thoại COLOR chuẩn - Open: cho phép mở lại 1 file hình ảnh đã lưu trước đây. - Xử lý WM_PAINT để nội dung cửa sổ child cập nhật (vẽ lại) - Lưu trữ các giá trị “ngữ cảnh” trên từng cửa sổ con. Ngữ cảnh bao gồm: o công cụ vẽ nào đang được chọn o màu sắc đang dùng là gì o tên file - Cập nhật menu theo ngữ cảnh của từng child window (dựa vào WM_MDIACTIVATE) - Save: Lưu hình vẽ thành file. Cấu trúc file tuỳ ý tổ chức, nhưng cần lưu trữ cả các “ngữ cảnh” để khi open file thì khôi phục đúng ngữ cảnh trước đó. © 2010, Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT ĐH.KHTN. TP.HCM 2/2 Bài 3: Xây dựng một ứng dụng dạng MDI cho phép soạn thảo văn bản TEXT với các chức năng đơn giản (tương tự ứng dụng Notepad). Yêu cầu: - Tạo tối đa cùng lúc 10 child window. Mỗi child window soạn 1 văn bản riêng. - Hệ thống menu bar như sau: File Edit Window New Cut Tile Open Copy Cascade Save Paste Close all Quit Select All Fonts Colors - Colors: chọn màu. Sử dụng hộp thoại COLOR chuẩn - Fonts: chọn font. Sử dụng hộp thoại FONT chuẩn - Open: cho phép mở 1 file văn bản. File có thể là dạng TXT hay là dạng file văn bản do chương trình này tạo ra. - Save: Lưu văn bản thành file. Cấu trúc file tuỳ ý tổ chức, nhưng cần lưu trữ cả các “ngữ cảnh” để khi open file thì khôi phục đúng ngữ cảnh trước đó. - Lưu trữ các giá trị “ngữ cảnh” trên từng cửa sổ con. Ngữ cảnh bao gồm: o Font chữ đang dùng là gì o màu sắc đang dùng là gì o tên file o vùng text đang được chọn (tô đen) - Cập nhật menu theo ngữ cảnh của từng child window (dựa vào WM_MDIACTIVATE) Lưu ý quan trọng: - Các ứng dụng đều viết bằng thư viện Win32-API - Nếu có nhiều bài thì các project được lưu trong cùng một thư mục có tên là MãSV. Ví dụ: 0812345 + 0812345-BAI-1 + 0812345-BAI-2 Sau đó nén lại thành 01 file ZIP (hay RAR) và nộp lên Moodle. Ví dụ: file 0812345.ZIP --- Hết phần 2 --- . ĐH.KHTN. TP.HCM 1/2 Môn học Lập trình Windows (Windows Programming) Bài tập thực hành – Phần 2 Thời gian thực hiện: 02 tuần ---oOo--- Bài 1: Xây dựng dialog. cầu: - Tạo tối đa cùng lúc 10 child window. Mỗi child window là 1 hình vẽ. - Hệ thống menu bar như sau: File Draw Window New Pixel Tile Open Rectangle

Hình ảnh liên quan

Xây dựng một dialog như hình minh hoạ sau. Khi user chọn font, style và size thì hiển thị một sample trên khung “Preview”, tương ứng với các thông tin đã chọn - Bài tập thực hành môn lập trình window PII

y.

dựng một dialog như hình minh hoạ sau. Khi user chọn font, style và size thì hiển thị một sample trên khung “Preview”, tương ứng với các thông tin đã chọn Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bài 2: Xây dựng một ứng dụng dạng MDI cho phép vẽ hình với các chức năng đơn giản - Bài tập thực hành môn lập trình window PII

i.

2: Xây dựng một ứng dụng dạng MDI cho phép vẽ hình với các chức năng đơn giản Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan