0

đề cương ôn thi tốt nghiệp phổ thông môn tiếng anh

20 3,340 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 12:59

Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Tiếng Anh này trình bày các nội dung cần ôn tập sau: các thì cơ bản trong tiếng Anh, câu so sánh, câu bị động, câu thuật lại, câu điều kiện, gerund participles hay infinitives, so... that such... that too... to enough to, mệnh đề cụm từ chỉ lý do, mệnh đề quan hệ, mạo từ, giới từ chỉ nơi chốn, thời gian, động từ tính từ đi với giới từ, ngữ âm, một số câu chức năng giao tiếp cơ bản. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 1 ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHẦN 1- CHƢƠNG TRÌNH ÔN TẬP (Thời lƣợng dự kiến: 04 tiết/tuần x 8 tuần = 32 tiết) Số thứ tự Nội dung Ôn tập Thời lƣợng (tiết) Ghi chú 1 Các thì Cơ bản trong tiếng Anh 3 Phần 1 2 Câu So sánh 2 3 Câu bị động 2 4 Câu Thuật lại 2 5 Câu điều kiện 2 6 Gerund/ Participles hay Infinitives 2 7 So that/ Such that/ Too to/ Enough to 2 8 Mệnh đề/ cụm từ chỉ Lý do 2 9 Mệnh đề quan hệ 2 10 Mạo từ 2 11 Giới từ chỉ nơi chốn, thời gian 2 12 Động từ/ tính từ đi với giới từ 2 13 Ngữ âm 2 14 Một số câu chức năng giao tiếp cơ bản 2 15 Kiểm tra thử và dự phòng 3 Phần 2 ______________________________________ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 2 PHẦN 2- CÁC CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP Đây là phần tổng hợp các điểm ngữ pháp cơ bản trong chƣơng trình THPT (lý thuyết) The Comparisons TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Phân biệt các loại tính từ, trạng từ:  Tính từ ngắn vần: Là tính từ chỉ có một vần (long, short, tall, high, big) hoặc có hai vần nhưng tận cùng là –y (happy, crazy, buzy), -ow (narrow), -er (clever) hoặc –le (simple)  Tính từ dài vần: Là tính từ có 2 vần trở lên (handsome, beautiful, interested)  Tính từ bất qui tắc: Là tính từ có hình thức so sánh hơn và nhất của nó khác hoàn toàn với tính từ ban đầu: good  better  best, bad  worse  worst, far  farther/further  farthest/furthest  Trạng từ ngắn vần: là các trạng từ soon, fast, early, late, far, near  Trạng từ dài vần: là các trạng từ 2 vần trở lên (beautifully, carefully)  Các từ sau đây có thể xem như là tính từ ngắn, nhưng thường được dùng như tính từ dài: quiet, clever, narrow, shallow, simple, gentle, common, hollow, polite, handsome, wicked, pleasant, cruel, stupid, tired. 2. Cách thành lập hình thức so sánh hơn và nhất của tính từ và trạng từ:  Ngắn vần: khi so sánh hơn ta thêm –ER, so sánh nhất ta thêm (the) –EST. Ví dụ: She is taller than I . She is the tallest girl in my class  Dài vần: khi so sánh hơn ta thêm MORE , so sánh nhất ta thêm (the) MOST Ví dụ: She is more studious than I. She is the most studious girl in my class Lƣu ý: So sánh nhất của trạng từ không dùng THE Ví dụ: She came earlier than I. She came earliest She dances beautifully. She dances most beautifully. 3. Mẫu câu so sánh bằng: S 1 + V + as + adj/adv + as+ S 2 Chủ ngữ 1 + động từ + as + tính từ/trạng từ + as + Chủ ngữ 2 My house is as big as yours He runs as fast as I (do). 4. Mẫu câu so sánh hơn S + V + more + adj/adv than + S 2 adj-er/ adv-er My house is bigger than yours He runs faster than I (do). 5. Mẫu câu so sánh nhất S + V + the most + adj/adv the adj-est/ adv-est Nếu so sánh trạng từ thì ta không thêm THE His house is the biggest in town (biggest là một tính từ nên có mạo từ THE) He runs fastest. (fastest là một trạng từ nên không có mạo từ THE) 6. Cấu trúc so sánh kép  Mẫu câu càng ngày càng…, mỗi lúc một… S + V + more and more + adj/adv adj-er and adj-er/ adv-er and adv-er The weather is getting hotter and hotter. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 3 Food is getting more and more expensive He runs faster and faster  Mẫu câu càng… thì càng… The + so sánh hơn S + V, the + so sánh hơn S + V The more exercise he practices, the stronger he feels The more money we spend, the sooner we run out of it. The more carefully she drives, the less accidents she causes. PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH Bài tập tự luận: Bài tập 1: Chia thể đúng của từ trong ngoặc. Có thể dùng hơn 1 từ. E.g. The modern car is more expensive than the old one. (EXPENSE) 1. My English this term is___________ than that of last year. (GOOD) 2. Her math result is__________ than her English result. (BAD) 3. Detective books are__________ than science fiction ones. (INTEREST) 4. Lan is__________ than her sister. (LAZY) 5. He feels__________ than last year because his study results are__________. (HAPPY/ GOOD) 6. He is__________ at maths than at any other subjects. (GOOD) 7. Phuong can speak English__________ than Minh. (FLUENT) 8. Her voice is__________ than her sister‟s. (BEAUTY) 9. Her literature result is much__________ than it was last year. (GOOD) 10. Cinderrella danced__________ than any other girls at the ball. (GRACE) 11. I like geography__________ than biology. (GOOD) 12. Chemistry is__________ than physics. (EASY) 13. Rabbits run__________ than tortoises. (FAST) 14. Nam is bad at art but Minh is even__________. (BAD) 15. Lan is her________ sister. (OLD) 16. She can pronounce English words__________ than she could last term. (CORRECT) 17. The country is _________than the city. (QUIET) 18. In this class, the students are talking __________ than the teacher. (LOUD) 19. We shouldn‟t be __________ on any subjects. (LAZY) 20. I can learn a subject __________ if I like it and __________ if I don‟t like it. (GOOD/ BAD) 21. They are____________ than they used to be. (CARE) 22. Wool is _______________ than cotton. (RESILIENT) 23. Russian is _______________ language of all. (DIFFICULT) 24. This book is _______________ as that one. (INTEREST) 25. Walter Scott is____________ than Walter Brooks. (FAME) 26. The pears are____________ than the plums. (HARD) 27. The roses are____________ than the nasturtiums. (BEAUTTY) 28. The tomatoes are____________ as the apples. (EXPENSE) 29. My bicycle is____________ than yours. (NEW) 30. The front yard is____________ as the back yard. (BIG) 31. This map is _______________ than that one. (GOOD) 32. Her report is _______________ than ours. (ACCURATE) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 4 33. Sarah is the ________________ girl in the class. (INTELLIGENT) 34. This is the _________________ book I have ever read. (GOOD) 35. That is the _________________ painting in the museum. (VALUE) 36. Yesterday was the ________________ day of the year. (HOT) 37. My father is as____________ as his father. (STRONG) 38. She is____________ than her sister. (PRETTY) 39. You are not as____________ as your brother. (TALL) 40. That has to be the____________ film I have seen. (INTEREST) 41. Which university offers the____________ degree courses? (GOOD) 42. This clown is not so____________ as the other one. (FUN) 43. He is the____________ player in the team. (BAD) 44. The second half of the play was____________ interesting. (LITTLE) 45. What is____________ distance you have ever run? (FAR) 46. Ann is____________than her sisters. (PRETTY) 47. It's____________ than mine. (SMALL) 48. Your house is____________ than his. (BIG) 49. It's____________ than you think. (COMMON) 50. It cost____________ than I thought. (LITTLE) Bài tập 2: Viết lại câu sau cho tƣơng đƣơng về nghĩa với câu đã cho 1. He hasn‟t got as much work to do as I have.  He‟s got ____________________________________________ 2. Her dress is the same as Rita‟s.  Her dress isn‟t ________________________________________ 3. Nguyen Trai Street isn‟t as long as Tran Hung Dao Street.  Nguyen Trai Street doesn‟t have __________________________ 4. As he comes nearer to the hospital gate, he becomes more nervous.  The ________________________________________________ 5. We sit near to the stage. We can see well.  The_________________________________________________ Bài tập 3: Viết câu hoàn chỉnh dùng những từ gợi ý 1. The test / not nearly / easy / as / I thought / would / 2. I‟d like / see / Michael Jackson / live / concert / than any / performer. 3. Going / train / much / faster / going / car. 4. The hotter / weather / getting, the / miserable / I / feel. 5. The sooner / you / leave, / earlier / will / your destination. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 5 Gerund, Infinitives or Participles? TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. GERUND: là một động từ thêm –ING có chức năng như một danh từ a. Dùng trong các câu lệnh ngắn (không có tân ngữ ): No smoking, No fishing b. Theo sau một giới từ: I am not keen on gambling c. Theo sau các động từ chỉ tình cảm, yêu ghét, bắt đầu, kết thúc cụ thể: admit* 1 , anticipate*, appresiate, avoid, consider*, defer, delay, deny*, detest, dislike, dread, enjoy, escape, excuse, fancy*, finish, forgive, imagine*, involve, keep, loathe, mean*, mind, miss, pardon, postpone, practise, prevent, propose*, recollect*, remember*, resent, resist, risk, save, stop, suggest*, understand* d. Sau một sở hữu tính từ : Sorry for my being late Một số động từ theo sau có thể là Gerund hoặc Tân ngữ/ sở hữu tính từ + Gerund:dislike, gread, fancy, involve, like, mean, mind. Propose, recollect, remember, resent, save, stop, suggest, understand, approve/ disapprove of, insist on, it’s no good/ use, object to, there’s no point in, what’s the point of He disliked ( me/my) working late He resented ( my/me) being promoted before him 2. INFINITIVE 2.1. BARE INFINITIVE: Là một động từ nguyên mẫu không TO a. Dùng trong các câu lệnh (có tân ngữ): Do not touch the wires b. Dùng sau các động từ khuyết thiếu: Would you mind giving me a hand ? * Lƣu ý: Sau USED TO, OUGHT TO, BE GOING TO, BE LIKELY TO, BE TO là Bare Infinitive. Riêng NEED, DARE có thể là Bare hoặc Full infinitive. c. Theo sau các động từ chỉ giác quan như see, hear, watch, smell, notice, observe Did you see him go out ? d. Theo sau các động từ let, make, have What makes you think you have any talent ? I will have him repair my car e. Dùng sau các giới từ but, except, than, to ( TO trong Be about to, ought to, used to ) He did nothing else than laugh There was nothing to do but wait f. Trong cấu trúc nhấn mạnh động từ: Do come in time, She did say that she was unguilty g. Sau các động từ would rather/ sooner (than) và had better “ You had better start at once,” he said I’d rather wait till tomorrow 2.2 FULL INFINITIVE: Là một động từ nguyên mẫu có TO a. Theo sau hầu hết các ngoại động từ (decide, agree, promise, manage, fail, hope,, plan, tend, arrange, hope, refuse, attempt, offer, ) They decided/agreed to divide the profits equally They decided that the profits should be divided equally b. Theo sau các vấn từ WH- hoặc HOW I wonder whether to write or phone She is telling me how to operate the machine c. Theo sau một tính từ và các cấu trúc có liên quan too to, enough to, as as 1 Các động từ có dấu sao (*) theo sau có thể là mệnh đề THAT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 6 She is too young to apply for a job now He was so foolish as to leave his car unlocked * Lƣu ý: Sau REALLY là (To) Infinitive It would take ages really (to) master this subject d. Sau một danh từ hoặc đại từ để chỉ mục đích (thường dùng để thay thế một mệnh đề quan hệ tính ngữ ) - đặc biệt sau the first, the second, the last, the ony: I have letters to write Someone to talk to There is a lot ( of things ) to be done He loves parties. He is always the first to come and the last to leave e. Dùng trong các cụm động từ giới thiệu hoặc kết thúc: To be honest, I don’t just like him I have never met him, to tell the truth 3. PARTICIPLES (PHÂN TỪ) Về chức năng, Present participle chuyển tải nghĩa năng động (ĐANG) trong khi Past participle chuyển tải nghĩa bị động (ĐƯỢC, BỊ) a. Participle có chức năng như tính từ : Boiling water (nước đang sôi ) ; Boiled water (nước đã đun sôi) b. Participle kết hợp với BE hoặc HAVE để thành lập các thì tiếp diễn hoặc hoàn thành và cấu trúc bị động c. Present Participle được sử dụng sau go, come, be busy (chỉ các hoạt động thể chất, mua sắm ), spend, waste ( chỉ sự tiêu tốn, lãng phí tiền bạc, thời gian) They are going riding/ fishing/ skiing He spends two hours (a day) learning French She was busy collecting flowers d. Participle dùng để rút gọn một mệnh đề He rode away. He whistled as he went  Riding away,He whistled as he went (He rode away whistling). e. Pariticiple dùng để thay thế (rút gọn) hành động thứ hai khi hành động thứ hai là một phần hoặc kết quả của mệnh đề thứ nhất. He went out, slamming the door. f. Dùng để thay thế một mệnh đề phụ (as, since, because ) Knowing that he wouldn’t be able to buy food on his journey, he took large supplies with him = As he knew that he wouldn’t Having been bitten twice, the postman refused to deliver our letters unless we chained our dog up = Because he had been bitten twice, 4. Một số phân biệt (Gerund – Infinitive; Infinitive – Participle; Bare/Full infinitive) GERUND or INFINITIVE ? Sự gây nhầm lẫn giữa hai từ loại trên thường được xuất hiện sau một số động từ thường. Các động từ gây nhầm lẫn được chia làm 3 loại như sau: 4.1.1. Không thay đổi nghĩa hoặc tạo ra sự đổi nghĩa: Là các động từ begin, start, continue, cease. 4.1.2. Tuỳ theo nghĩa của động từ, theo sau sẽ là Gerund hoặc Infinitive: Là các động từ try, mean, propose SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 7 Động từ Nghĩa Động từ theo sau Ví dụ TRY Thử Gerund He tried putting wire netting around Cố gắng Infinitive He tried to do it many times but he failed MEAN Nghĩa là Gerund Love means forgiving Có ý định Infinitive I didn’t mean to hurt you PROPOSE Có ý định Infinitive I propose to start tomorrow đề nghị Gerund I propose waiting till the police get here 4.1.3. Nếu ám chỉ một hành động đã xảy ra, ta dùng Gerund. Nếu ám chỉ một hành động chƣa hoặc sắp xảy ra, ta dùng Infinitive I can’t stop him talking to the press (Tôi không thể ngăn anh ta nói chuyện với giới báo chí ) I stopped to ask the way (Tôi dừng lại để hỏi đường) Các động từ thuộc nhóm này là agree, allow, can/could bear, forget, hate, like, love, prefer, regret, stop. 4.1.4. Các động từ này theo sau là Gerund, nhƣng nếu theo sau là một tân ngữ, thì sẽ là Infinitive They don’t allow smoking here They don’t allow us to smoke here Các động từ thuộc nhóm này là advise, allow, permit, recommend, forbid, admit, consider, require 4.1.5. Các động từ theo sau là một Infinitive, nhƣng sẽ là Gerund nếu câu mang nghĩa bị động I want to meet you as soon as possible The grass wants cutting (cỏ cần được cắt ) Các động từ thuộc nhóm này là need, require, want, deserve, bear INFINITIVE or PARTICIPLE? 4.2.1. Trường hợp gây nhầm lẫn giữa hai từ loại nói trên xuất hiện sau các động từ chỉ giác quan như see, hear, feel, smell, listen (to), notice, watch, find, observe Did you see her leave her house last night ?(Anh có thấy cô ấy rời nhà tối qua không ? She smelt something burning and saw the smoke rising (Cô ta ngửi thấy mùi gì đang cháy và thấy khói (đang) bốc lên.) 4.2.2. Trong cấu trúc nhờ ai làm gì. Động từ theo sau HAVE có 2 trường hợp I will have him repair my car (To have someone do something ) I will have my car repaired (To have something done) BARE or FULL INFINITIVE ? Sau HELP He helped us (to) push it Khi 2 infinitive được nối với nhau bằng liên từ AND, to ở infinitive thứ hai thường được bỏ đi I want you to stand beside me and (to) hold the torch PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH Loại bài tập 1 (Trắc nghiệm khách quan): Chọn từ trong ngoặc 1. I enjoy__________ alone (be/ being/ to be/ to habe been) 2. Would you like__________ to the party? (to come/ come/ coming/ to have come) 3. Do you mind__________ such a long way to work everyday? (to travel/ travel/ to have travelled/ travelling) 4. I don‟t like that house. I would rather__________ there (live/ to live/ living/ to have lived) 5. I would love__________ to your wedding but it just isn‟t possible (come/ to come/ coming/ to have come) 6. Sometimes I‟d like__________ to play the piano (learn/ to learn/ learning/ to have learnt) 7. Please remember__________ this letter (post/ to post/ posting/ to have posted) 8. We tried__________ the fire out but we were unsuccessful. We had to call the fire brigade (put/ to put/ putting/ to have put) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 8 9. When you see John, remember__________ him my regards (to have given/ giving/ give/ to give) 10. Someone must have taken my bag. I clearly remember__________ it by the window and now it has gone (leave/ leaving/ to leave/ to have left) 11. Jane needed some money. She tried__________ Harry but he couldn‟t help her (to have asked/ ask/ to ask/ asking) 12. He tried__________ the shelf but he wasn‟t tall enough (reach/ reaching/ to reach/ to have reached) 13. Did you remember__________ Mary?- Oh no, I completely forgot (to phone/ phone/ to be phoning/ to have phoned) 14. It‟s very kind of you__________ so (say/ to say/ saying/ to be saying) 15. Please show me how__________ this (do/ to do/ doing/ to have done) 16. One is never too old__________ (learning/ learn/ to have learnt/ to learn) 17. You are old enough__________ out alone (going/ go/ to go/ to have gone) 18. I‟m very glad__________ you (to meet/ meet/ meeting/ to be meeting) 19. It‟s nice__________ you (to know/ know/ knowing/ to be knowing) 20. You have no right__________ my daughter (see/ to see/ seeing/ to have seen) 21. Please tell me what__________ (doing/ do/ to do/ to have done) 22. I forbid you__________ my letter (to read/ read/ reading/ to have read) 23. We stopped__________ hello to her (say/ saying/ to have said/ to say) 24. We came__________ her (help/ to help/ helping/ to have helped) 25. I will invite her__________ my daughter (teach/ to teach/ teaching/ to have taught) 26. I don‟t feel like__________ to the cinema now (going/ go/ to go/ to have gone) 27. It‟s no good__________ video games (play/ to play/ playing/ to have played) 28. It‟s no use__________ with him (work/ to work/ working/ to have worked) 29. It isn‟t worthwhile__________ her (marry/ marrying/ to marry/ to have married) 30. She did nothing but__________ (cry/ crying/ to cry/ to have cried) Loại bài tập 2 (Tự luận): Chia động từ trong ngoặc sang hình thức đúng: 1. When the painter felt the ladder (begin)(slip), he grabbed the gutter (save) him from (fall) 2. The snow kept (fall) and the workmen grew tired of (try) (keep) the roads clear. 3. He offered (lend) me the money. I didn‟t like (take) but I had no alternative. 4. What was in the letter ? ~ I don‟t know. I don‟t like (open) it as it wan‟t addressed to me. 5. Do you remember (read) about it ? ~ No, at that time I was too young (read) newspapers. 6. Did you remember (book) seats for the theatre tomorrow? ~ Yes, I have tickets here. Would you like (keep) them ? I am inclined (lose) theatre tickets. 7. Try (avoid) (be) late. He hates (be) kept (wait). 8. I didn‟t know how (get) to your house so I stopped (ask) the way. 9. I wish my refrigerator would stop (make) that horrible noise. You can‟t hear anyone (talk). 10. This book tells you how (win) a game without actually (cheat). 11. The gunman began (fire). He felt a bullet (graze) his cheek. 12. He heard the clock (strike) six and knew that it was time for him (get) up. 13. I can hear the bell (ring) but nobody seems (be coming) (open) the door. 14. Did you advise him (go) to the police ? ~ No, I didn‟t like (give) an advice on such a difficult matter. 15. He wanted (put) my chameloen on a tartan rug and (watch) it (change) colour. 16. It is easy (see) animals on the road in daylight but sometimes at night it is very difficult (avoid) (hit) them. 17. The fire seems (be) out. ~ It can‟t be quite out. I can hear the wood (crackle). 18. I caught him (climb) over my wall. I asked him (explain) but he refused (say) anything, so in the end I had (let) him (go). 19. When at last I succeeded in (convince) him that I wanted (get) home quickly he put his foot on the accelerator and I felt the car (leap) forward. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 9 20. I‟m not used to (drive) on the left. ~ When you see someone else (do) it you‟ll find it quite easy (do) yourself. Loại bài tập 3 (Tự luận): Viết lại câu sau cho tƣơng đƣơng về nghĩa với câu đã cho. 1. I dislike it when people criticize me unfairly.  I object_________________________________________________ 2. The film star wore dark glasses so that no one could recognize him.  The film star avoided _________________________________________ 3. “Stay here! I can‟t let you go out tonight,” her mother said to Jane.  Jane‟s mother prevented ______________________________________ 4. “You didn‟t pay attention to what I said,” the teacher said to the boy.  The teacher accused__________________________________________ 5. “You should join the football team, Eric,” said the teacher.  The teacher encouraged ______________________________________ Loại bài tập 4 (Tự luận): Viết lại câu sau cho tƣơng đƣơng về nghĩa với câu đã cho. 6. Don‟t forget / give / book / back / Joe. 7. He / advised / me / not / drink / smoke / much. 8. John / congratulated / me / pass / final exam. 9. We / looking forward / meet / our children soon. 10. Ann suggested / have / barbecue / instead / a fancy dress party. The Passive Voice Cách thuật lại một câu từ chủ động sang câu bị động: Câu chủ động phải có đầy đủ các yếu tố: Chủ ngữ + động từ+ tân ngữ thì mới đổi sang câu bị động được. Mẫu câu cơ bản: Câu chủ động (Active) S+ V + O + phần còn lại của câu Câu bị động (Passive) S + be + V-pp + phần còn lại + by+ O  Nếu S là They, People, hoặc Some(one/body) thì có thể lược bỏ (tức là by+ O sẽ bị lược bỏ)  S và O (I me, He  him, v.v ) Sự biến đổi động từ trong quá trình đổi Thì Câu Chủ động Câu bị động Đơn (Hiện tại/ Quá khứ) V be+ Vpp BE được chia là AM, IS, ARE, WAS, WERE Tiếp diễn (Hiện tại/ Quá khứ) be+ V-ing Be+ being+ Vpp Hoàn thành (Hiện tại/ Quá khứ) (have)+ Vpp (have)+ been+ Vpp Have= Have, has, had Khuyết thiếu (Modal) Aux+ V-inf Aux+ BE+ V-pp BE ở dạng nguyên mẫu Perfect Modal Aux + Have+ Vpp Aux + have been + Vpp SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 10 AUX= can, could, will, would, may, might, shall, should, be going to, be about to, have to, must… Các mẫu câu cơ bản  People say that he is a liar  It is said that he is a liar hoặc  He is said to be a liar.  Don't bring the dog in  Let the dog not be brought in  It's your duty to clean the room  You are supposed to clean the room.  How long have you learnt English?  How long has English been learnt by you? BÀI TẬP THỰC HÀNH Loại bài tập 1: (Trắc nghiệm khách quan): Chọn A, B, C, hoặc D. 1. Tom wrote that letter. A. That letter wrote by Tom B. That letter was wrote by Tom C. That letter was written by Tom D. That letter written by Tom 2. Somebody cleans the room everyday. A. Everyday is cleaned the room B. The room everyday is cleaned C. The room is cleaned everyday D. The room cleaned everyday by somebody 3. They cancelled all flights because of the fog. A. Because of the fog was cancelled all flights B. All flights because of the fog were cancelled C. All flights was cancelled because of the fog D. All flights wwere cancelled because of the fog 4. People don‟t use this road very often A. This road doesn‟t use very often. B. Very often isn‟t used this road. C. This road isn‟t used very often. D. This road is used very often. 5. Somebody accused me of stealing money. A. Me was accused of stealing money by somebody. B. Me was accused of stealing money. C. I was accused of stealing money. D. I of stealing money was accused by somebody. 6. How do people learn languages? A. How do languages are learned? B. How are languages learnt? B. How are people learned languages? D. How languages are learnt? 7. People warned us not to go alone 8. Somebody is using the computer at the moment A. The computer is being used at the moment. B. At the moment is being used the computer C. The computer is used at the moment D. The computer at the moment is being used 9. I didn‟t realize that somebody was recording our conversation. A. That somebody was recording our conversation wasn‟t realized by me. B. I didn‟t realize that our conversation was being recorded. C. That our conversation was being recorded wasn‟t realized by me. D. All are correct 10. We found that they had cancelled the game. A. That they had cancelled the game was found. B. We found that the game had been cancelled. C. That the game had been cancelled was found. D. All are correct. 11. They are building a new highway around the city. A. A new highway around the city is built. B. A new highway is being built around the city C. A new highway is being building around the city D. All are correct. 12. They have built a new hospital near the airport A. A new hospital near the airport has built B. A new hospital has been built near the airport. C. Near the airport have been built a new hospital D. Near the airport has been built a new hospital. [...]... 2 The workers are going to pull down that old building  That old building 3 You can‟t buy anything nice in that shop  Nothing _ 4 Without effort nothing can be gained  We _ Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 13 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 5 They said he had left Paris secretly in his private car  He ... liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Uses Thói quen, sở thích , nghề nghiệp, chân lý Dùng cho các động từ chỉ nhận thức hoặc giác quan (think, believe, own, have ) Sự việc đang xảy ra lúc nói Sự viêc sắp xảy ra ở tương lai gần Sự việc khác thường lệ Thói quen trong quá khứ hoặc Sự việc đã xảy ra trong quá khứ có thời gian cụ thể Sự việc đang xảy ra tài một thời điểm trong quá khứ Sự việc đã xảy ra nhưng không... A man (run) after the train He (want) to catch it 4 The sun (set) in the West Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 17 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 5 It (be) often hot in the summer 6 I (do) an exercise on the present tenses at this moment and I (think) that I (know) how use it 7 My mother sometimes (buy) vegetables at this market 8 It (be) very cold now 9 It (rain) much in summer It (rain) now 10 Daisy (cook)... Câu điều kiện loại 2 (Conditional Type 2): dùng để chỉ một điều kiện không có thực hoặc một khả năng không có thể xảy ra ở hiện tại: Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 19 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO If + S + V2, S + would/could + V-inf Ví dụ: If I were you, I would go for a picnic Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi dã ngoại (tất nhiên tôi không phải là bạn) Loại bài tập biến đổi: Câu cho sẵn sẽ có liên từ BECAUSE,... xảy ra dùng quá khứ tiếp diễn; hành động cắt ngang dùng quá khứ đơn + nếu 2 hành động xảy ra không liên tiếp nhau: hành động xảy ra trước dùng quá khứ hoàn thành; hành động xảy ra sau dùng quá khứ đơn Mệnh đề chính Simple present Future tenses (will or be going to) Past tenses PHẦN BÀI TẬP Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 15 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHẦN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Exercise 2: Choose... woke up this morning? A Did it begin B Has it begun C Had it begun D Would it begin 38 My daughter saw an elephant this morning but she one before A had never seen B has never seen C never sees D never had seen 39 My mothers has retired A for two years B two years ago C since D yet 40 I that I how to use tenses now A think/ know B am thinking/ know C think/ am knowing D thinks/... 18 Michael a word with Linda this morning A has B had C has had D had had 19 We cleaned up the room as soon as the guests A had left B has left C left D were leaving 20 Jane‟s eyes are red She A cried B has cried C has been crying D had cried 21 The concert at 7:15 A starts B is staring C has started D is going to start Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 16 SỞ GIÁO DỤC VÀ... to build that fence? D How many trees were cutted down to build that fence? 41 This well-known library attracts many people A Many people are attracted by this well-known library B Many people are attracted in this well-known library C Many people were attracted by this well-known library D Many people were attracted in this well-known library 42 How long has Mr Smith taught you French? A How long... bắt đầu với cấu trúc I am sure that/ I think/ promise that Các trạng ngữ chỉ thời gian ở tương lai gần như tonight, this weekend Sự phối hợp thì (câu có 2 vế): 1 Nếu hai hành động liên tiếp xảy ra: cả hai đều dùng Hiện tại đơn hoặc quá khứ đơn (tuỳ theo mốc thời gian) Ví dụ: She opened the door and saw an old man 2 Nếu hai hành động song song xảy ra: cả hai đều dùng Hiện tại tiếp diễn hoặc quá khứ... be arrested after the explosion D All are correct 35 The boys carried the box into the room A The box was carried into the room by the boys B The box into the room was carried by the boys Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO C The box is carried into the room by the boys D The box into the room is carried by the boys 36 Tom bought that book yesterday A That book yesterday was . Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 1 ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHẦN 1- CHƢƠNG TRÌNH ÔN TẬP (Thời lƣợng dự kiến: 04 tiết/tuần x 8 tuần = 32 tiết) Số thứ tự Nội dung Ôn. DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 18 5. It (be) often hot in the summer. 6. I (do) an exercise on the present tenses at this moment and I (think) that I (know) how use. Type 2): dùng để chỉ một điều kiện không có thực hoặc một khả năng không có thể xảy ra ở hiện tại: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT Trang 20 If + S + V 2 ,
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn thi tốt nghiệp phổ thông môn tiếng anh, đề cương ôn thi tốt nghiệp phổ thông môn tiếng anh,