CAD 2D - Chương 3 Các lệnh vẽ cơ bản pdf

24 1,413 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 04:21

NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD-2D Chơng III các lệnh vẽ cơ bản 1) Cách nhập lệnh: AutoCAD R14 có các cách nhập lệnh thông dụng nh sau: - Toolbars: chọn lệnh bằng bấm vào biểu tợng ở thanh công cụ. - Menu màn hình. - Menu sổ xuống. - Đánh lệnh bằng bàn phím. 2) Các phơng pháp nhập toạ độ: có 5 phơng pháp *) Phơng pháp tác động trực tiếp: Sử dụng con trỏ để chọn các điểm trên màn hình *) Toạ độ tuyệt đối: Nhập toạ độ tuyệt đối X,Y theo gốc toạ độ (0,0) *) Toạ độ tơng đối ( @X,Y) Nhập toạ độ đợc tính từ toạ độ điểm vẽ tr- ớc đó. *) Toạ độ cực: (@dist<angle): xác định khoảng cách và giá trị góc theo điểm vẽ trớc đó. *) Khoảng cách trực tiếp ( dist, direction ): nhập khoảng cách so với điểm vẽ trớc đó và hớng con trỏ. TTMT-cNc Các lệnh vẽ 1 NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD-2D 3) Lệnh vẽ đờng thẳng (Line) - : Lệnh vẽ Line để vẽ đờng thẳng và có thể sử dụng 4 phơng pháp nhập lệnh vẽ và 5 phơng pháp nhập toạ độ. Một đoạn thẳng đợc đặc trng bởi tạo độ điểm đầu, điểm cuối hoặc một số đặc trng khác theo cách nhập toạ độ tơng ứng. Thờng ta muốn vẽ một loạt các đờng thẳng nối lại với nhau , do đó để tiết kiệm thời gian , lệnh LINE vẫn duy trì hoạt động và sẽ hỏi "to point" sau mỗi điểm bạn xác định, khi bạn muốn kết thúc lệnh, hãy trả lời bằng phím ENTER. From point(từ điển):Vào một điểm To point(tới điểm): vào điểm thứ hai hay U . . . . . . . . . . . . To point: Vào điểm hay U hay C hay null(enter) Ví dụ: Command: Line U(undo): Huỷ tác vụ trớc đó, dùng U khi bạn muốn xoá một đoạn vừa mới vẽ mà vẫn không thoát khỏi lệnh LINE. Điểm bắt đầu của đoạn thẳng mới sau đó sẽ là điểm cuối của đoạn trớc đó. C (close)- Khép kín đa giác, tuỳ chọn C để nối điểm cuối đoạn thẳng cùng với điểm gốc của đoạn thẳng vẽ đầu tiên, nh vậy đoạn đầu và đoạn cuối sẽ đợc nối lại chính xác. TTMT-cNc Các lệnh vẽ 2 NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD-2D Có 1 lệnh tơng tự lệnh LINE là lệnh TRACE dùng để vẽ đờng thẳng có bề rộng. 4) Lệnh CIRCLE - Vẽ đờng tròn - : Đờng tròn đợc máy tính quản lý bằng toạ độ tâm và bán kính, song đã có các chơng trình sẵn có trong máy để tính toán toạ độ tâm và bán kính vòng tròn nên có thể nhập các thông số theo 1 trong 5 cách sau: a) Tâm và bán kính ( Center and Radius): Đây là tuỳ chọn mặc định nên ta có thể nhập toạ độ tâm ngay sau khi gọi lệnh. Ví dụ: TTMT-cNc Các lệnh vẽ 3 NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD-2D b) Tâm và đờng kính: Ta trả lời D khi có nhắc nhở "Diameter / <Radius>: " : Ví dụ: c) Vòng tròn qua 3 điểm (3P): Ta trả lời 3P khi có nhắc nhở "3P/2P/TTR/<Center point>: " Ví dụ: d) Vòng tròn xác định bằng hai điểm (2p): Ta trả lời 2P khi có nhắc nhở "3P/2P/TTR/<Center point>: " Ví dụ: e) Vẽ vòng tròn tiếp xúc với hai đờng cho trớc và biết bán kính (TTR): Ta trả lời TTR khi có nhắc nhở "3P/2P/TTR/<Center point>: " Ví dụ: 3p/2p/TTR/<Center point> : TTR (chọn chức năng TTR) Enter tangent spec : xác định đờng thẳng hoặc đờngtròn thứ nhất P1 Enter second tangent spec : xác định đờng thẳng hoặc đờngtròn thứ hai P2 Radius : Vào bán kính của vòng tròn 5) Lệnh vẽ cung tròn ARC - : Cung tròn là 1 phần của đờng tròn, AutoCAD R14 lu trữ thông tin về ARC bao gồm: toạ độ tâm, bán kính, điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Để vẽ ARC có 11 phơng pháp: a) Vẽ cung tròn qua 3 điểm ( Start point, Second point, End point): Đây là dạng mặc định, ta có thể nhập toạ độ tâm ngay sau khi gọi lệnh. Dạng thức lệnh: Command : A Center/<Start point>:vào điểm P1 Center/End/<Second point>:vào điểm P2 End point : vào điểm P3 Ví dụ: TTMT-cNc Các lệnh vẽ 4 NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD-2D b) Vẽ cung tròn qua điểm đầu, tâm, điểm cuối ( Start point, Center point, End point): Ta trả lời C khi có nhắc nhở "Center/End/<Second point>: " Dạng thức lệnh: Command : A Center/End/<Secondpoint> :vào điểm P1 Center/End/<Secondpoint>: c Center : Vào điểm P2 Angle/Length/ of chord/<End point>:Vào điểm P3 Ví dụ: TTMT-cNc Các lệnh vẽ 5 NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD-2D c) Vẽ cung tròn qua điểm đầu, tâm, góc ở tâm ( Start point, Center point, Include Angle): Ta trả lời C khi có nhắc nhở "Center/End/<Second point>: " và trả lời A khi có nhắc nhở "Angle/Length of chord/<End point>:". Dạng thức lệnh: Command : A Center/<Startpoint>:vào điểm P1 Center/End/<Second point> :C Center:Vào điểm P2 Angle/Length of chord/<End point>:A Include Angle: nhập giá trị góc ở tâm Ví dụ: d) Vẽ cung tròn qua điểm đầu, tâm, chiều dài dây cung ( Start point, Center point, Length of chord): Ta trả lời C khi có nhắc nhở "Center/End/<Second point>: " và trả lời L khi có nhắc nhở "Angle/Length of chord/<End point>:". Dạng thức lệnh: Command : A Center/<Start point>:Vào điểm P1 Center/End/<Second point>:C Center:vào điểm P2 Angle/Length of chord/<End point> :L Length of chord: nhập chiều dài dây cung TTMT-cNc Các lệnh vẽ 6 NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD-2D Ví dụ: e) Vẽ cung tròn qua điểm đầu, cuối, bán kính ( Start point, End point, Radius): Ta trả lời E khi có nhắc nhở "Center/End/<Second point>: " và trả lời R khi có nhắc nhở " Angle/Direction/Radius/<Center point>:". Dạng thức lệnh: Command : A Center/<Start point>:vào điểm P1 Center/End/<Second point>:E End point:vào điểm P2 Angle/Direction/Radius/<Center point>:R Radius: nhập giá trị bán kính Ví dụ: TTMT-cNc Các lệnh vẽ 7 NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD-2D f) Vẽ cung qua điểm đầu, cuối, góc ở tâm ( Start, End point, Include Angle): Ta trả lời E khi có nhắc nhở "Center/End/<Second point>: " và trả lời A khi có nhắc nhở " Angle/Direction/Radius/<Center point>:". Dạng thức lệnh: Command : A Center/<Start point>:vào điểm P1 Center/End/<Second point>:E End point:vào điểm P2 Angle/Direction/Radius/<Center point>:A Include Angle: nhập giá trị góc ở tâm Ví dụ: TTMT-cNc Các lệnh vẽ 8 NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD-2D g) Vẽ cung qua điểm đầu, cuối, tiếp tuyến ( Start, End point, Start Direcction): Ta trả lời E khi có nhắc nhở "Center/End/<Second point>: " và trả lời D khi có nhắc nhở " Angle/Direction/Radius/<Center point>:". Dạng thức lệnh: Command : A Center/<Start point>:vào điểm P1 Center/End/<Second point>:E End point:vào điểm P2 Angle/Direction/Radius/<Center point>:D Direction from start point: vào góc tiếp tuyến h) Vẽ cung tròn nối tiếp đờng thẳng hoặc cung tròn: Giả sử trớc đó bạn vừa vẽ đờng thẳng hay cung tròn,nếu bạn đáp lại nhắc nhở thứ nhất bằng Enter cung tròn sẽ bắt đầu tại điểm cuối của cung tròn hay đờng thẳng đã vẽ trớc đó và nối tiếp với chúng. Center/<start point>: End point :vào điểm cuối của cung tròn. 6) Lệnh vẽ đờng phức hợp (PLINE - viết tắt Polyline) - : Polyline là một đờng phức hợp (còn gọi là đờng đa tuyến) gồm một chuỗi các đờng thẳng và cung tròn nối lại với nhau. Các phân đoạn (segment) trong Polyline sẽ tạo thành một thực thể. Ba đặc tính cần lu ý khi sử dụng lệnh Pline là: *) Pline có độ rộng cụ thể. *) Dù nhiều đoạn thẳng những vẫn đợc xem là 1 đối tợng *) 1 Pline có thể bao gồm các cung tròn. Dạng thức lệnh: Command: Pline From point:bạn vào điểm đầu của Pline Current line-width is 0.0000 (chiều rộng hiện hành của đờng Pline) Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of Line): Xác định một trong các tuỳ chọn. Chúng ta sẽ chọn 1 trong các tuỳ chọn và nhập các thông số phù hợp tuỳ chọn đó: Chức năng mặc định hiện trong hai dấu móc góc < > cho thấy rằng nếu bạn đáp lại bằng một điểm thì điểm này đợc hiểu nh là điểm cuối của phân đoạn thẳng.Trong trờng hợp này đợc vẽ từ điểm trớc đó đến điểm mới giống nh trong lệnh line. Rồi AutoCAD sẽ nhắc nhở cho phân đoạn thẳng khác. Để chọn các chức năng khác bạn hãy vào ký tự đợc viết hoa của chức năng đợc in ra trong nhắc nhở. Vẽ các phân đoạn là đờng thẳng: là mặc định Close: Làm cho Acad vẽ một đoạn thẳng từ một vị trí hiện tại đến điểm bắt đầu pline (giống close trong lệnh Line). TTMT-cNc Các lệnh vẽ 9 NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD-2D Length: Cho phép bạn vẽ một đoạn thẳng có cùng góc với phân đoạn vẽ vừa trớc đó và bạn chỉ cần cho biết thêm độ dài.Nếu phân đoạn trớc đó là cung tròn,đoạn thẳng mới sẽ tiếp súc với cung tròn này. Undo: Xoá phân đoạn vừa vẽ trớc đó(tơng tự nh với undo trong lệnh line). Width: Xác định bề rộng đờng nét của phân đoạn.Bạn có thể vào giá trị zero(tơng tự nh bề rộng của Line).Bề rộng lớn hơn zero tơng tự nh Trace. AutoCAD sẽ nhắc nhở vào bề rộng đờng nét bắt đầu và kết thúc của phân đoạn. - Starting width : vào bề rộng bắt đầu - Ending wdth: vào bề rộng kết thúc Half width : xác định phân nửa bề rộng đờng nét của phân đoạn. - Startting half-width: vào phân nửa bề rộng bắt đầu - Endinghalf-width: vào phân nửa bề rộng kết thúc Các phân đoạn là cung tròn : Nếu bạn trả lời Pline với chức năng Arc. Lệnh Pline sẽ bật sang mode vẽ cung tròn với nhắc nhở : Angle/ Close/ Direction/ Half-Wwidth/ Line/ Radius/ secondpt/ undo/ width/<endpoint of arc>: Nếu ta trả lời bằng một điểm, điểm đó đợc hiểu là điểm cuối của cung tròn.Các tuỳ chọn khác là: -Angle: xác định góc chắn cung và bạn phải lần lợt trả lời các nhắc nhở - Include angle: (góc chắn cung) - Center/Radius/<Endpoint>:(tâm bán kính điểm kết thúc) - Center: xác định tâm cung tròn - Close : Khép kín Pline bằng cung tròn - Direction: hớng của tiếp tuyến tại điểm đầu của cung tròn - Line : Bật sang mode vẽ đoạn thẳng - Radius: nhắc nhở để vào bán kính cung tròn - Second pt: xác định điểm thứ hai trên cung tròn. 7) Lệnh vẽ đa giác đều ( POLYGON ) - : Bạn dùng lệnh Polygon (đa giác) để vẽ đa giác đều nội tiếp hay ngoại tiếp vòng tròn hoặc vẽ đa giác đều bằng cách xác định một cạnh của đa giác. Dạng thức lệnh: Command: POLYGON Number of side<4> : xác định số cạnh của đa giác Edgel/<center of polygon>:xác định tâm đa giác hoặc chọn vẽ bằng cách xác định cạnh: Inscribed in circle/Circumscribed about circle (I/C) <I>:vào I hay C(nội tiếp /ngoại tiếp vòng tròn) Radius of circle: xác định bán kính đờng tròn.Nếu vào trị bằng số,cạnh đáy sẽ đặt theo góc quay của Snap(thờng là nằm ngang). TTMT-cNc Các lệnh vẽ 10 [...]... trên) Ví dụ: d) Vẽ 1 cung Elip: Dạng thức lệnh: Command : ellipse Arc/ Center /:a / Center:P1 Axis endpoint 2 :P2 /Rotation : P3 Paramete/ :p4 Paramete/Included/ :p5 Ví dụ: TTMT-cNc 13 Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D 9) Lệnh vẽ hình miền đặc - SOLID: Lệnh Solid cho phép bạn vẽ những miền... mặt phẳng bản vẽ để hình thành elip Ví dụ: TTMT-cNc 12 Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D c) Vẽ hình Elip bằng tâm và 2 trục: Dạng thức lệnh: Command: Ellipse Arc/ Center /C(chọn chức năng xác định tâm) Center of ellipse: P1(xác định tâm e-lip) Axis endpoint: P2(vào điểm đầu của một trục e-lip) /Rotation:P3(vào giống nh các trờng... vẽ 1 điểm ta dùng lệnh POINT: Command: Point Point: vào toạ độ điểm Hình thức và kích thớc của điểm đợc cài đặt nhờ lệnh DDPTYPE Command: DDPTYPE hoặc chọn menu FORMAT - chọn tiếp Point Style Xác định hình thức, kích thớc điểm nh hình sau: TTMT-cNc 16 Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D Ví dụ: Command: po POINT Point: 50,60 12) Lệnh vẽ hình chữ nhật - RECTANG : Lệnh. .. Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/: 50,100 Other corner: 200,50 TTMT-cNc 17 Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D 13) Lệnh vẽ đờng dựng hình - XLINE : Các đờng dựng hình không phải là nét vẽ đối tợng hoàn chỉnh, nhng rất hữu dụng trong việc bố trí sơ bộ chẳng hạn là các giao điểm, điểm giữa, đờng chiếu, v.v XLINE là đờng có chiều dài vô hạn nên không... vào cho lệnh Doughnut trớc đó) Sau đó lệnh Doughnut sẽ lập đi lập lại nhắc nhở để bạn vào tâm của Doughnut cho đến khi bạn chấm dứt lệnh bằng (hoặc Ctrl+C) Ví dụ: Inside diameter : 0 Outside diameter : 100 Center of doughnut: 100,200 Center of doughnut: 200,100 Center of doughnut: TTMT-cNc 15 Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D 11) Lệnh vẽ điểm - Point:... và trả về dòng nhắc lệnh TTMT-cNc 21 Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D Erase: Cho phép xoá có chọn lựa các nét vẽ tạm (trớc khi dùng Record) Để xoá, đi ngợc từ nét vẽ cuối cùng đến nét đầu tiên Nhấn "p" để thông báo kết thúc vùng xoá Phơng pháp này khá dễ dàng đối với các phần tơng đối thẳng Để vẽ những nét phác thảo phức tạp, sử dụng lệnh Erase bình thờng với window,... tiếp theo hoặc chọn các tuỳ chọn Close/Fit Tolerance/< Enter point>: Ví dụ: Command: spl SPLINE Object/: 50,60 Enter point: 100,200 Close/Fit Tolerance/: 150,100 Close/Fit Tolerance/: 200,200 Close/Fit Tolerance/: TTMT-cNc 20 Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D 16) Lệnh vẽ hình tự do - SKETCH Lệnh Sketch nhanh... trên cặp trục đó Có 3 phơng pháp vẽ hình Elip: a) Vẽ hình Elip bằng toạ độ 1 trục và khoảng cách nửa trục còn lại: Dạng thức lệnh: Command: Ellipse Arc/ Center /:P1 (vào điểm đầu thứ nhất của một trục e-lip) Axis endpoint 2 :P2(vào điểm đầu thứ hai của trục e-lip) /Rotation : vào khoảng cách nửa trục thứ 2 Ví dụ: TTMT-cNc 11 Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú... nét vẽ Hạ bút xuống và vẽ Nhấc bút lên khi đã hoàn tất nét vẽ đó Record: Ghi lại tất cả các nét phác thảo tạm thời mà không cần thay đổi vị trí của bút Sau khi ghi lại ,các nét vẽ này không thể bị xoá với tuỳ chọn erase của lệnh Sketch(mặc dầu lệnh erase bình thơngf có thể đợc sử dụng) Exit: Ghi lại mọi nét vẽ tạm thời và trả về dòng nhắc lệnh Quit: Huỷ bỏ mọi nét vẽ tạm thời và trả về dòng nhắc lệnh. .. 14) Lệnh vẽ nửa đờng dựng hình - ray Đờng dựng hình RAY khác với đờng XLINE là nó kéo dài về 1 hớng và có điểm "chốt" và nhiều RAY có thể đợc tạo ra trong 1 lệnh Đờng RAY rất hữu dụng khi dựng hình qua điểm quy chiếu tâm hoặc dựng các góc Dạng thức lệnh: Command: RAY From point: vào điểm thứ nhất Through point: vào điểm thứ 2 TTMT-cNc 19 Các lệnh vẽ NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD-2D . NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D Chơng III các lệnh vẽ cơ bản 1) Cách nhập lệnh: AutoCAD R14 có các cách nhập lệnh thông dụng nh sau: - Toolbars: chọn lệnh bằng. trỏ. TTMT-cNc Các lệnh vẽ 1 NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D 3) Lệnh vẽ đờng thẳng (Line) - : Lệnh vẽ Line để vẽ đờng thẳng và có thể sử dụng 4 phơng pháp nhập lệnh vẽ và. corner: 200,50 TTMT-cNc Các lệnh vẽ 17 NCSTS - ThS : Nguyễn Phú Hoa ĐT: 847445 Bài giảngCAD -2 D 13) Lệnh vẽ đờng dựng hình - XLINE : Các đờng dựng hình không phải là nét vẽ đối tợng hoàn chỉnh,
- Xem thêm -

Xem thêm: CAD 2D - Chương 3 Các lệnh vẽ cơ bản pdf, CAD 2D - Chương 3 Các lệnh vẽ cơ bản pdf, CAD 2D - Chương 3 Các lệnh vẽ cơ bản pdf