Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

32 3.4K 13
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHẦN ĐẠI SỐChuyền đề 1: Các bài toán thực hiện phép tính:1.Các kiến thức vận dụng:Tính chất của phép cộng , phép nhân Các phép toán về lũy thừa: an = ; am.an = am+n ; am : an = am –n ( a 0, m n)(am)n = am.n ; ( a.b)n = an .bn ; 2 . Một số bài toán : Bài 1: a) Tính tổng : 1+ 2 + 3 +…. + n , 1+ 3 + 5 +…. + (2n 1) b) Tính tổng : 1.2 + 2.3 + 3.4 + …..+ n.(n+1) 1.2.3+ 2.3.4 + 3.4.5 + ….+ n(n+1)(n+2) Với n là số tự nhiên khác không.

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 7 PHẦN ĐẠI SỐ Chuyền đề 1: Các bài toán thực hiện phép tính: 1. Các kiến thức vận dụng : - Tính chất của phép cộng , phép nhân - Các phép toán về lũy thừa: a n = . n a a a 1 2 3 ; a m .a n = a m+n ; a m : a n = a m –n ( a ≠ 0, m ≥ n) (a m ) n = a m.n ; ( a.b) n = a n .b n ; ( ) ( 0) n n n a a b b b = ≠ 2 . Một số bài toán : Bài 1: a) Tính tổng : 1+ 2 + 3 +…. + n , 1+ 3 + 5 +…. + (2n -1) b) Tính tổng : 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n.(n+1) 1.2.3+ 2.3.4 + 3.4.5 + ….+ n(n+1)(n+2) Với n là số tự nhiên khác không. HD : a) 1+2 + 3 + + n = n(n+1) 1+ 3+ 5+ …+ (2n-1) = n 2 b) 1.2+2.3+3.4+ …+ n(n+1) = [1.2.(3 - 0) + 2.3.(4 - 1) + 3.4(5 – 2) + … + n(n + 1)( (n+2) – (n – 1))] : 3 = [ 1.2.3 – 1.2.3 + 2.3.4 – 2.3.4 +……+ n( n+1)(n+2)] : 3 = n(n+ 1)(n+2) :3 1.2.3 + 2.3.4+ 3.4.5 + ….+ n(n+1)(n+2) = [ 1.2.3(4 – 0) + 2.3.4( 5 -1) + 3.4.5.(6 -2) + ……+ n(n+1)(n+2)( (n+3) – (n-1))]: 4 = n(n+1)(n+2)(n+3) : 4 Tổng quát: Bài 2: a) Tính tổng : S = 1+ a + a 2 +… + a n b) Tính tổng : A = 1 2 2 3 1 . . . n n c c c a a a a a a − + + + với a 2 – a 1 = a 3 – a 2 = … = a n – a n-1 = k HD: a) S = 1+ a + a 2 +… + a n ⇒ aS = a + a 2 +… + a n + a n+1 Ta có : aS – S = a n+1 – 1 ⇒ ( a – 1) S = a n+1 – 1 Nếu a = 1 ⇒ S = n Nếu a khác 1 , suy ra S = 1 1 1 n a a + − − b) Áp dụng 1 1 ( ) . c c a b k a b = − với b – a = k Ta có : A = 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 ( ) ( ) ( ) n n c c c k a a k a a k a a − − + − + + − = 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 ( ) n n c k a a a a a a − − + − + + − = 1 1 1 ( ) n c k a a − Bài 3 : a) Tính tổng : 1 2 + 2 2 + 3 2 + …. + n 2 b) Tính tổng : 1 3 + 2 3 + 3 3 + … + n 3 Đinh văn Quân – Giáo viên trường THCS Nghĩa Hồng – Nghĩa Đàn – Nghệ an TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 7 HD : a) 1 2 + 2 2 + 3 2 + ….+ n 2 = n(n+1)(2n+1): 6 b) 1 3 + 2 3 + 3 3 + … + n 3 = ( n(n+1):2) 2 Bài 3: Thùc hiÖn phÐp tÝnh: a) A = 1 1 1 1 1 3 5 7 49 ( ) 4.9 9.14 14.19 44.49 89 − − − − − + + + + b) ( ) ( ) 12 5 6 2 10 3 5 2 6 3 9 3 2 4 5 2 .3 4 .9 5 .7 25 .49 125.7 5 .14 2 .3 8 .3 B − − = − + + HD : A = 9 28 − ; B = 7 2 Bài 4: 1, Tính: P = 1 1 1 2 2 2 2003 2004 2005 2002 2003 2004 5 5 5 3 3 3 2003 2004 2005 2002 2003 2004 + − + − − + − + − 2, Biết: 13 + 23 + . . . . . . .+ 103 = 3025. Tính: S = 23 + 43 + 63 + . . . .+ 203 Bài 5: a) TÝnh 115 2005 1890 : 12 5 11 5 5,0625,0 12 3 11 3 3,0375,0 25,1 3 5 5,2 75,015,1 +             −−+− ++− + −+ −+ =A b) Cho 20052004432 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 ++++++=B Chøng minh r»ng 2 1 <B . Bài 6: a) Tính :       −       + +       −− 7 2 14 3 1 12: 3 10 10 3 1 4 3 46 25 1 230. 6 5 10 27 5 2 4 1 13 b) TÝnh 1 1 1 1 2 3 4 2012 2011 2010 2009 1 1 2 3 2011 P + + + + = + + + + HD: Nhận thấy 2011 + 1 = 2010+2 = …. 2012 2010 1 1 1 1 2011 1 2 2011 MS⇒ = + + + + + + − 2012 2012 2012 2011 2 2011 = + + + − = 1 1 1 1 2012( ) 2 3 4 2012 + + + + c) 10099 4321 )6,3.212,1.63( 9 1 7 1 3 1 2 1 )10099 321( −++−+− −       −−−+++++ =A Đinh văn Quân – Giáo viên trường THCS Nghĩa Hồng – Nghĩa Đàn – Nghệ an TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 7 Bài 7: a) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: 50 31 . 93 14 1. 3 1 512 6 1 6 5 4 19 2 . 3 1 615 7 3 4. 31 11 1                   −       −+       −− =A b) Chøng tá r»ng: 2004 1 2004 1 3 1 3 1 2 1 1 2222 >−−−−−=B Bài 8: a) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: 25 13 :)75,2(53,388,0: 25 11 4 3 125505,4 3 4 4:624,81 2 2 2 2           −         +       +       − =A b) Chøng minh r»ng tæng: 2,0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 20042002424642 <−++−+−+−= − nn S Chuyên đề 2: Bài toán về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: 1. Kiến thức vận dụng : - . . a c a d bc b d = ⇔ = -Nếu a c e b d f = = thì a c e a b e b d f b d f ± ± = = = ± ± với gt các tỉ số dều có nghĩa - Có a c e b d f = = = k Thì a = bk, c = d k, e = fk 2. Bài tập vận dụng Dạng 1 Vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để chứng minh đẳng thức Bài 1: Cho a c c b = . Chứng minh rằng: 2 2 2 2 a c a b c b + = + HD: Từ a c c b = suy ra 2 .c a b= khi đó 2 2 2 2 2 2 . . a c a a b b c b a b + + = + + = ( ) ( ) a a b a b a b b + = + Bài 2: Cho a,b,c ∈ R và a,b,c ≠ 0 thoả mãn b 2 = ac. Chứng minh rằng: c a = 2 2 ( 2012 ) ( 2012 ) a b b c + + HD: Ta có (a + 2012b) 2 = a 2 + 2.2012.ab + 2012 2 .b 2 = a 2 + 2.2012.ab + 2012 2 .ac = a( a + 2.2012.b + 2012 2 .c) Đinh văn Quân – Giáo viên trường THCS Nghĩa Hồng – Nghĩa Đàn – Nghệ an TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 7 (b + 2012c) 2 = b 2 + 2.2012.bc + 2012 2 .c 2 = ac+ 2.2012.bc + 2012 2 .c 2 = c( a + 2.2012.b + 2012 2 .c) Suy ra : c a = 2 2 ( 2012 ) ( 2012 ) a b b c + + Bài 3: Chøng minh r»ng nÕu d c b a = th× dc dc ba ba 35 35 35 35 − + = − + HD : Đặt a c k b d = = ⇒ a = kb, c = kd . Suy ra : 5 3 (5 3) 5 3 5 3 (5 3) 5 3 a b b k k a b b k k + + + = = − − − và 5 3 (5 3) 5 3 5 3 (5 3) 5 3 c d d k k c d d k k + + + = = − − − Vậy dc dc ba ba 35 35 35 35 − + = − + Bài 4: BiÕt 2 2 2 2 a b ab c d cd + = + với a,b,c, d ≠ 0 Chứng minh rằng : a c b d = hoặc a d b c = HD : Ta có 2 2 2 2 a b ab c d cd + = + = 2 2 2 2 2 2 2 2 ab a ab b cd c cd d + + = = + + 2 2 2 ( ) ( ) ( ) a b a b c d c d + + = + + (1) 2 2 2 2 a b ab c d cd + = + = 2 2 2 2 2 2 2 2 ab a ab b cd c cd d − + = = − + 2 2 2 ( ) ( ) ( ) a b a b c d c d − − = − − (2) Từ (1) và (2) suy ra : 2 2 ( ) ( ) a b a b a b a b c d c d a b b a c d c d c d d c + −  =  + − + − = ⇒  + − + −  =  + −  Xét 2 TH đi đến đpcm Bài 5 : Cho tØ lÖ thøc d c b a = . Chøng minh r»ng: 22 22 dc ba cd ab − − = vµ 22 22 2 dc ba dc ba + + =       + + HD : Xuất phát từ d c b a = biến đổi theo các hướng làm xuất hiện 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ( ) ab a b a c a b a b cd c d b d c d c d − + + = = = = = − + + Bài 6 : Cho d·y tØ sè b»ng nhau: d dcba c dcba b dcba a dcba 2222 +++ = +++ = +++ = +++ TÝnh cb ad ba dc ad cb dc ba M + + + + + + + + + + + = HD : Từ d dcba c dcba b dcba a dcba 2222 +++ = +++ = +++ = +++ Đinh văn Quân – Giáo viên trường THCS Nghĩa Hồng – Nghĩa Đàn – Nghệ an TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 7 Suy ra : 2 2 2 2 1 1 1 1 a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d + + + + + + + + + + + + − = − = − = − ⇒ a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d + + + + + + + + + + + + = = = Nếu a + b + c + d = 0 ⇒ a + b = -( c+d) ; ( b + c) = -( a + d) ⇒ cb ad ba dc ad cb dc ba M + + + + + + + + + + + = = -4 Nếu a + b + c + d ≠ 0 ⇒ a = b = c = d ⇒ cb ad ba dc ad cb dc ba M + + + + + + + + + + + = = 4 Bài 7 : a) Chøng minh r»ng: NÕu cba z cba y cba x +− = −+ = ++ 4422 Th× zyx c zyx b zyx a +− = −+ = ++ 4422 b) Cho: d c c b b a == . Chøng minh: d a dcb cba =       ++ ++ 3 HD : a) Từ cba z cba y cba x +− = −+ = ++ 4422 ⇒ 2 2 4 4a b c a b c a b c x y z + + + − − + = = ⇒ 2 2(2 ) 4 4 2 2 a b c a b c a b c a x y z x y z + + + − − + = = = + + (1) 2( 2 ) (2 ) 4 4 2 2 a b c a b c a b c b x y z x y z + + + − − + = = = + + (2) 4( 2 ) 4(2 ) 4 4 4 4 4 4 a b c a b c a b c c x y z x y z + + + − − + = = = − + (3) Từ (1) ;(2) và (3) suy ra : zyx c zyx b zyx a +− = −+ = ++ 4422 Bài 8: Cho zyx t yxt z xtz y tzy x ++ = ++ = ++ = ++ chøng minh r»ng biÓu thøc sau cã gi¸ trÞ nguyªn. zy xt yx tz xt zy tz yx P + + + + + + + + + + + = HD Từ zyx t yxt z xtz y tzy x ++ = ++ = ++ = ++ ⇒ y z t z t x t x y x y z x y z t + + + + + + + + = = = ⇒ 1 1 1 1 y z t z t x t x y x y z x y z t + + + + + + + + + = + = + = + ⇒ x y z t z t x y t x y z x y z t x y z t + + + + + + + + + + + + = = = Đinh văn Quân – Giáo viên trường THCS Nghĩa Hồng – Nghĩa Đàn – Nghệ an TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 7 Nếu x + y + z + t = 0 thì P = - 4 Nếu x + y + z + t ≠ 0 thì x = y = z = t ⇒ P = 4 Bài 9 : Cho 3 số x , y , z khác 0 thỏa mãn điều kiện : y z x z x y x y z x y z + − + − + − = = Hãy tính giá trị của biểu thức : B = 1 1 1 x y z y z x      + + +  ÷  ÷ ÷      Bài 10 : a) Cho các số a,b,c,d khác 0 . Tính T =x 2011 + y 2011 + z 2011 + t 2011 Biết x,y,z,t thỏa mãn: 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2 2 2 2 2 2 2 2 x y z t x y z t a b c d a b c d + + + = + + + + + + b) Tìm số tự nhiên M nhỏ nhất có 4 chữ số thỏa mãn điều kiện: M = a + b = c +d = e + f Biết a,b,c,d,e,f thuộc tập N * và 14 22 a b = ; 11 13 c d = ; 13 17 e f = c) Cho 3 số a, b, c thỏa mãn : 2009 2010 2011 a b c = = . Tính giá trị của biểu thức : M = 4( a - b)( b – c) – ( c – a ) 2 Một số bài tương tự Bài 11: Cho d·y tØ sè b»ng nhau: 2012 2012 2012 2012a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d + + + + + + + + + + + + = = = TÝnh cb ad ba dc ad cb dc ba M + + + + + + + + + + + = Bài 12: Cho 3 số x , y , z, t khác 0 thỏa mãn điều kiện : y z t nx z t x ny t x y nz x y z nt x y z t + + − + + − + + − + + − = = = ( n là số tự nhiên) và x + y + z + t = 2012 . Tính giá trị của biểu thức P = x + 2y – 3z + t Dạng 2 : Vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để tìm x,y,z,… Bài 1: Tìm cặp số (x;y) biết : = = 1+3y 1+5y 1+7y 12 5x 4x HD : Áp dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta cã: + − − + − − = = = = = = − − − − 1+3y 1+5y 1+7y 1 7y 1 5y 2y 1 5y 1 3y 2y 12 5x 4x 4x 5x x 5x 12 5x 12 => 2 2 5 12 y y x x = − − với y = 0 thay vào không thỏa mãn Nếu y khác 0 => -x = 5x -12 => x = 2. Thay x = 2 vµo trªn ta ®îc: 1 3 2 12 2 y y y + = = − − =>1+ 3y = -12y => 1 = -15y => y = 1 15 − Đinh văn Quân – Giáo viên trường THCS Nghĩa Hồng – Nghĩa Đàn – Nghệ an TI LIU BI DNG HC SINH GII TON 7 Vậy x = 2, y = 1 15 thoả mãn đề bài Bi 3 : Cho a b c b c a = = v a + b + c 0; a = 2012. Tớnh b, c. HD : t 1 a b c a b c b c a a b c + + = = = = + + a = b = c = 2012 Bi 4 : Tỡm cỏc s x,y,z bit : 1 2 3 1y x x z x y x y z x y z + + + + + = = = + + HD: p dng t/c dóy t s bng nhau: 1 2 3 2( ) 1 2 ( ) y x x z x y x y z x y z x y z x y z + + + + + + + = = = = = + + + + (vỡ x+y+z 0) Suy ra : x + y + z = 0,5 t ú tỡm c x, y, z Bi 5 : Tỡm x, bit rng: 1 2 1 4 1 6 18 24 6 y y y x + + + = = HD : T 1 2 1 4 1 6 2(1 2 ) (1 4 ) 1 2 1 4 (1 6 ) 18 24 6 2.18 24 18 24 6 y y y y y y y y x x + + + + + + + + + = = = = + Suy ra : 1 1 1 6 6 x x = = Bi 6: Tìm x, y, z biết: zyx yx z zx y yz x ++= + = ++ = ++ 211 (x, y, z 0 ) HD : T 1 1 1 2 2( ) 2 x y z x y z x y z z y x z x y x y z + + = = = + + = = + + + + + + + T x + y + z = 1 2 x + y = 1 2 - z , y +z = 1 2 - x , z + x = 1 2 - y thay vo ng thc ban u tỡm x. Bi 7 : Tìm x, y, z biết 216 3 64 3 8 3 zyx == và 122 222 =+ zyx Bi 8 : Tỡm x , y bit : 2 1 4 5 2 4 4 5 9 7 x y x y x + + = = Chuyờn 3: Vn dng tớnh cht phộp toỏn tỡm x, y 1. Kin thc vn dng : - Tớnh cht phộp toỏn cng, nhõn s thc - Quy tc m du ngoc, quy tc chuyn v - Tớnh cht v giỏ tr tuyt i : 0A vi mi A ; , 0 , 0 A A A A A = < inh vn Quõn Giỏo viờn trng THCS Ngha Hng Ngha n Ngh an TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 7 - Bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối : A B A B+ ≥ + dấu ‘=’ xẩy ra khi AB ≥ 0; A B A B− ≥ − dấu ‘= ‘ xẩy ra A,B >0 ( 0) A m A m m A m ≥  ≥ ⇔ >  ≤ −  ; ( ) A m A m hay m A m A m ≤  ≤ ⇔ − ≤ ≤  ≥ −  với m > 0 - Tính chất lũy thừa của 1 số thực : A 2n ≥ 0 với mọi A ; - A 2n ≤ 0 với mọi A A m = A n ⇔ m = n; A n = B n ⇒ A = B (nếu n lẻ ) hoặc A = ± B ( nếu n chẵn) 0< A < B ⇔ A n < B n ; 2. Bài tập vận dụng Dạng 1: Các bài toán cơ bản Bài 1: Tìm x biết a) x + 2x + 3x + 4x + … + 2011x = 2012.2013 b) 1 2 3 4 2011 2010 2009 2008 x x x x− − − − + − = HD : a) x + 2x + 3x + 4x + … + 2011x = 2012.2013 ⇒ x( 1 + 2 + 3 + ….+ 2011) = 2012.2013 2011.2012 . 2012.2013 2 x⇒ = 2.2013 2011 x⇒ = b) Nhận xét : 2012 = 2011+1= 2010 +2 = 2009 +3 = 2008 +4 Từ 1 2 3 4 2011 2010 2009 2008 x x x x− − − − + − = ( 2012) 2011 ( 2012) 2010 ( 2012) 2009 ( 2012) 2008 2011 2010 2009 2008 x x x x− + − + − + − + ⇒ + + = 2012 2012 2012 2012 2 2011 2010 2009 2008 1 1 1 1 ( 2012)( ) 2 2011 2010 2009 2008 1 1 1 1 2 : ( ) 2012 2011 2010 2009 2008 x x x x x x − − − − ⇒ + + − = − ⇒ − + + − = − ⇒ = − + + − + Bài 2 Tìm x nguyên biết a) 1 1 1 1 49 1.3 3.5 5.7 (2 1)(2 1) 99x x + + + + = − + b) 1- 3 + 3 2 – 3 3 + ….+ (-3) x = 1006 9 1 4 − Đinh văn Quân – Giáo viên trường THCS Nghĩa Hồng – Nghĩa Đàn – Nghệ an TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 7 Dạng 2 : Tìm x có chứa giá trị tuyệt đối • Dạng : x a x b+ = + và x a x b x c+ ± + = + Khi giải cần tìm giá trị của x để các GTTĐ bằng không, rồi so sánh các giá trị đó để chia ra các khoảng giá trị của x ( so sánh –a và –b) Bài 1 : Tìm x biết : a) 2011 2012x x− = − b) 2010 2011 2012x x− + − = HD : a) 2011 2012x x− = − (1) do VT = 2011 0,x x− ≥ ∀ nên VP = x – 2012 0 2012x ≥ ⇒ ≥ (*) Từ (1) 2011 2012 2011 2012( ô ) 2011 2012 (2011 2012) : 2 x x v ly x x x − = − =   ⇒ ⇒   − = − = +   Kết hợp (*) ⇒ x = 4023:2 b) 2010 2011 2012x x− + − = (1) Nếu x ≤ 2010 từ (1) suy ra : 2010 – x + 2011 – x = 2012 ⇒ x = 2009 :2 (lấy) Nếu 2010 < x < 2011 từ (1) suy ra : x – 2010 + 2011 – x = 2012 hay 1 = 2012 (loại) Nếu x 2011 ≥ từ (1) suy ra : x – 2010 + x – 2011 = 2012 ⇒ x = 6033:2(lấy) Vậy giá trị x là : 2009 :2 hoặc 6033:2 Một số bài tương tự: Bài 2 : a) T×m x biÕt 431 =++− xx b) T×m x biÕt: 426 22 +=−+ xxx c) T×m x biÕt: 54232 =−−+ xx Bài 3 : a)T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó: xxx 313 =+++ b) Tìm x biết: 2 3 2x x x− − = − Bài 4 : tìm x biết : a) 1 4x − ≤ b) 2011 2012x − ≥ Dạng : Sử dụng BĐT giá trị tuyệt đối Bài 1 : a) Tìm x ngyên biết : 1 3 5 7 8x x x x− + − + − + − = b) Tìm x biết : 2010 2012 2014 2x x x− + − + − = HD : a) ta có 1 3 5 7 1 7 3 5 8x x x x x x x x− + − + − + − ≥ − + − + − + − = (1) Mà 1 3 5 7 8x x x x− + − + − + − = suy ra ( 1) xẩy ra dấu “=” Hay 1 7 3 5 3 5 x x x ≤ ≤  ⇒ ≤ ≤  ≤ ≤  do x nguyên nên x ∈ {3;4;5} b) ta có 2010 2012 2014 2010 2014 2012 2x x x x x x− + − + − ≥ − + − + − ≥ (*) Mà 2010 2012 2014 2x x x− + − + − = nên (*) xẩy ra dấu “=” Đinh văn Quân – Giáo viên trường THCS Nghĩa Hồng – Nghĩa Đàn – Nghệ an TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 7 Suy ra: 2012 0 2012 2010 2014 x x x − =  ⇒ =  ≤ ≤  Các bài tương tự Bài 2 : Tìm x nguyên biết : 1 2 100 2500x x x− + − + + − = Bài 3 : Tìm x biết 1 2 100 605x x x x+ + + + + + = Bài 4 : T×m x, y tho¶ m·n: x 1 x 2 y 3 x 4− + − + − + − = 3 Bài 5 : Tìm x, y biết : 2006 2012 0x y x− + − ≤ HD : ta có 2006 0x y− ≥ với mọi x,y và 2012 0x − ≥ với mọi x Suy ra : 2006 2012 0x y x− + − ≥ với mọi x,y mà 2006 2012 0x y x− + − ≤ ⇒ 0 2006 2012 0 2012, 2 2012 0 x y x y x x y x − =  − + − = ⇒ ⇒ = =  − =  Bài 6 : T×m c¸c sè nguyªn x tho¶ m·n. 2004 4 10 101 990 1000x x x x x= − + − + + + + + + Dạng chứa lũy thừa của một số hữu tỉ Bài 1: Tìm số tự nhiên x, biết : a) 5 x + 5 x+2 = 650 b) 3 x-1 + 5.3 x-1 = 162 HD : a) 5 x + 5 x+2 = 650 ⇒ 5 x ( 1+ 5 2 ) = 650 ⇒ 5 x = 25 ⇒ x = 2 b) 3 x-1 + 5.3 x-1 = 162 ⇒ 3 x -1 (1 + 5) = 162 ⇒ 3 x – 1 = 27 ⇒ x = 4 Bài 2 : Tìm các số tự nhiên x, y , biết: a) 2 x + 1 . 3 y = 12 x b) 10 x : 5 y = 20 y HD : a) 2 x + 1 . 3 y = 12 x ⇒ 2 1 1 2 3 2 3 2 3 x y x y x x x − − + = ⇒ = Nhận thấy : ( 2, 3) = 1 ⇒ x – 1 = y-x = 0 ⇒ x = y = 1 b) 10 x : 5 y = 20 y ⇒ 10 x = 10 2y ⇒ x = 2y Bài 3 : Tìm m , n nguyên dương thỏa mãn : a) 2 m + 2 n = 2 m +n b) 2 m – 2 n = 256 HD: a) 2 m + 2 n = 2 m +n ⇒ 2 m + n – 2 m – 2 n = 0 ⇒ 2 m ( 2 n – 1) –( 2 n – 1) = 1 ⇒ (2 m -1)(2 n – 1) = 1 ⇒ 2 1 1 1 2 1 1 n m m n  − =  ⇒ = =  − =   b) 2 m – 2 n = 256 ⇒ 2 n ( 2 m – n - 1) = 2 8 Dễ thấy m ≠ n, ta xét 2 trường hợp : + Nếu m – n = 1 ⇒ n = 8 , m = 9 + Nếu m – n ≥ 2 thì 2 m – n – 1 là 1 số lẻ lớn hơn 1, khi đó VT chứa TSNT khác 2, mà VT chỉ chứa TSNT 2 suy ra TH này không xẩy ra : vậy n = 8 , m = 9 Bài 4 : Tìm x , biết : ( ) ( ) 1 11 7 7 0 x x x x + + − − − = HD : ( ) ( ) ( ) ( ) 1 11 1 10 7 7 0 7 1 7 0 x x x x x x x + + + − − − =   ⇔ − − − =   Đinh văn Quân – Giáo viên trường THCS Nghĩa Hồng – Nghĩa Đàn – Nghệ an [...]... tc 3m/s Hi di cnh hỡnh vuụng bit rng tng thi gian vt chuyn ng trờn bn cnh l 59 giõy Bi 2 : Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng cây Mỗi học sinh lớp 7A trồng đợc 3 cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng đợc 4 cây, Mỗi học sinh lớp 7C trồng đợc 5 cây, Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh Biết rằng số cây mỗi lớp trồng đợc đều nh nhau Bi 3 : Một ô tô phải đi từ A đến B trong thời gian dự định Sau khi đi... 1 chia hết cho 7 HD : Vi n < 3 thỡ 2n khụng chia ht cho 7 Vi n 3 khi ú n = 3k hoc n = 3k + 1 hoc n = 3k + 2 ( k N * ) Xột n = 3k , khi ú 2n -1 = 23k 1 = 8k 1 = ( 7 + 1)k -1 = 7. A + 1 -1 = 7. A M7 Xột n = 3k +1 khi ú 2 n 1 = 23k+1 1 = 2.83k 1 = 2.(7A+1) -1 = 7A + 1 khụng chia ht cho 7 Xột n = 3k+2 khi ú 2n 1 = 23k +2 -1 = 4.83k 1 = 4( 7A + 1) 1 = 7 A + 3 khụng chia ht cho 7 Vy n = 3k vi k... = 7k + 1 + 7q 1 = 7( k + q) M7 Bi 5 : a) Chứng minh rằng: 3n + 2 2n + 4 + 3n + 2n chia hết cho 30 với mọi n nguyên dơng b) Chứng minh rằng: 2a - 5b + 6c M 17 nếu a - 11b + 3c M 17 (a, b, c Z) Bi 6 : a) Chứng minh rằng: 3a + 2b M 17 10a + b M 17 (a, b Z ) b) Cho đa thức f ( x) = ax 2 + bx + c (a, b, c nguyên) CMR nếu f(x) chia hết cho 3 với mọi giá trị của x thì a, b, c đều chia hết cho 3 17 17 17. .. 15 nh nht v 12 x 15 > 0 x = 2 inh vn Quõn Giỏo viờn trng THCS Ngha Hng Ngha n Ngh an TI LIU BI DNG HC SINH GII TON 7 Vy Max C = 3 23 8 (1 + ) = khi x = 2 4 9 3 7n 8 có giá trị lớn nhất 2n 3 7n 8 7 2 (7 n 8) 7 14n 16 7 5 HD : Ta cú 2n 3 = 2 7( 2n 3) = 2 14n 21 = 2 (1 + 14n 21) 7n 8 5 ln nht thỡ ln nht 14n 21 > 0 v 14n 21 cú giỏ tr nh 14n 21 2n 3 21 3 nht n > = v n nh nht n =... hết cho 3 17 17 17 17 HD a) ta cú 17a 34 b M v 3a + 2b M 17a 34b + 3a + 2b M 2(10a 16b)M 10a 16bM vỡ (2, 7) = 1 10a + 17b 16bM 10a + bM 17 17 17 b) Ta cú f(0) = c do f(0) M3 c M3 f(1) - f(-1) = (a + b + c) - ( a b + c) = 2b , do f(1) v f(-1) chia ht cho 3 2bM3 bM3 vỡ ( 2, 3) = 1 f(1) M3 a + b + c M3 do b v c chia ht cho 3 a M3 Vy a, b, c u chia ht cho 3 102006 + 53 Bi 7 : a) Chứng minh...TI LIU BI DNG HC SINH GII TON 7 ( x 7) ( x +1) 1 ( x 7 ) 10 = 0 x7 x+1=0 ữ 1( x7)10 =0 x7=0 x =7 x =8 10 ( x7) =1 x =6 2012 Bi 5 : Tỡm x, y bit : x 2011y + ( y 1) = 0 HD : ta cú x 2011y 0 vi mi x,y v (y 1)2012 0 vi mi y 2012 2012 Suy ra : x 2011y... 4133 chia hết cho 7 HD: a) Ta cú 101998 = ( 9 + 1)1998 = 9.k + 1 ( k l s t nhiờn khỏc khụng) 4 = 3.1 + 1 Suy ra : A = 101998 4 = ( 9.k + 1) ( 3.1+1) = 9k -3 chia ht cho 3 , khụng chia ht cho 9 b) Ta cú 3638 = (362)19 = 129619 = ( 7. 185 + 1) 19 = 7. k + 1 ( k N*) 4133 = ( 7. 6 1)33 = 7. q 1 ( q N*) inh vn Quõn Giỏo viờn trng THCS Ngha Hng Ngha n Ngh an TI LIU BI DNG HC SINH GII TON 7 Suy ra : A =... số tự nhiên x, y biết: 7( x 2004)2 = 23 y 2 c) Tìm x, y nguyên biết: xy + 3x - y = 6 d) Tìm mọi số nguyên tố thoả mãn : x2-2y2=1 HD: a) T 51x + 26y = 2000 17. 3.x = 2.( 1000 13 y) do 3, 17 l s NT nờn x M2 m x NT x = 2 Li cú 1000 13y M51 , 1000 13y > 0 v y NT y = b) T 7( x 2004)2 = 23 y 2 (1) do 7( x2004)2 0 23 y 2 0 y 2 23 y {0, 2,3, 4} Mt khỏc 7 l s NT 13 y 2 M7 vy y = 3 hoc y = 4 thay... = 99 + 97 + + 1 = 2500 Suy ra C 2050 vi mi x Vy Min C = 2500 khi inh vn Quõn Giỏo viờn trng THCS Ngha Hng Ngha n Ngh an TI LIU BI DNG HC SINH GII TON 7 ( x 1)(100 x ) 0 1 x 100 ( x 2)(99 x) 0 2 x 99 50 x 56 ( x 50)(56 x ) 0 50 x 56 Chuyờn 6 : Dng toỏn chng minh chia ht 1.Kin thc vn dng * Du hiu chia ht cho 2, 3, 5, 9 * Ch s tn cựng ca 2n, 3n ,4n, 5n ,6n, 7n, 8n,... DNG HC SINH GII TON 7 suy ra : x= 2005 ,y =4 hoc x = 2003, y = 4 x 1 = 1 x 1 = 1 hoc y +3 = 3 y + 3 = 3 c) Ta cú xy + 3x - y = 6 ( x 1)( y + 3) = 3 x 1 = 3 x 1 = 3 hoc y +3 =1 y + 1 = 1 d) x2-2y2=1 x 2 1 = 2 y 2 ( x 1)( x + 1) = 2 y 2 hoc x +1 = 2 y x = 3 x 1 = y y = 2 do VP = 2y2 chia ht cho 2 suy ra x > 2 , mt khỏc y nguyờn t Bi 2 a) Tỡm cỏc s nguyờn tha món : x y + 2xy = 7 b) . Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng cây. Mỗi học sinh lớp 7A trồng đợc 3 cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng đợc 4 cây, Mỗi học sinh lớp 7C trồng đợc 5 cây,. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học. viên trường THCS Nghĩa Hồng – Nghĩa Đàn – Nghệ an TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 7 ( ) ( ) ( ) 1 10 8 6 1 10 7 0 1 ( 7) 0 7 0 7 ( 7) 1 7 1 7 0 10 x x x x x x x x x x x +    ÷   =  . an TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 7 Vậy Max C = 3 23 8 (1 ) 4 9 3 + = khi x = 2 Bài 5 : T×m sè tù nhiªn n ®Ó ph©n sè 32 87 − − n n cã gi¸ trÞ lín nhÊt HD : Ta có 7 8 7 2 (7 8) 7 14

Ngày đăng: 07/08/2014, 18:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan