lập dự án đầu tư mua máy xúc xúc liugong clg 225c – go.95

30 820 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:22

BàI tập lớn: quản trị dự án đầu t Ging Viờn: TS. V Th Bỡnh. Sinh Viờn: Phm Th Thanh Thy. Lp: Kinh t Xõy Dng K9. Trng: i Hc Hi Phũng. Mc lc Chng m u. 3 Chng 1 3 A. Khỏi nim v tm quan trng ca d ỏn u t 3 I. Khỏi nim phõn loi u t 3 1. Khỏi nim v c trng c bn ca u t 3 2. Phõn loi u t. 3 II. Khỏi nim, vai trũ v yờu cu ca d ỏn u t 6 1. Khỏi nim d ỏn u t 6 2- Vai trũ ca d ỏn u t trong u t 7 3. Yờu cu ca mt d ỏn u t . 8 4. Phõn loi d ỏn u t 9 B. Ni dung c bn ca d ỏn u t . 10 I. Phõn tớch c hi u t . 10 1. T cỏch phỏp nhõn ca ch u t 10 2. C s phỏp lý hỡnh thnh d ỏn 10 3. Phõn tớch tỡnh hỡnh th trng 10 4. u th sn phm trờn th trng, kh nng u t ca doanh nghip 11 5. Phõn tớch cỏc yu t la chn sn phm, sn lng trờn c s phõn tớch cỏc yu t th trng 11 II. S cn thit xõy dng d ỏn 11 1.Mc ớch, yờu cu ca d ỏn . 11 2. í ngha ca d ỏn .11 Chng 2: Vi nột v doanh nghip 12 Gii thiu v cụng ty xõy dng s 5 12 Sinh viên: Phạm Thị thanh thủy Lớp: KTXDK9 Trờng Đại học hải phòng 1 BàI tập lớn: quản trị dự án đầu t Chng 3: Lp d ỏn u t mua mỏy xỳc XC LIUGONG CLG 225C GO.95 ( 0,95 m 3 ) . .21 Tớnh toỏn tng vn u t 21 Phõn tớch ti chớnh ca d ỏn 22 Kt lun v kin ngh . 30 Sinh viên: Phạm Thị thanh thủy Lớp: KTXDK9 Trờng Đại học hải phòng 2 BàI tập lớn: quản trị dự án đầu t CHNG M U TRèNH BY TM QUAN TRNG KHI GII QUYT V PHNG HNG GII QUYT T C MC TIấU. Ngy nay xõy dng ang l mt trong nhng nghnh trng im ca nc nh. thỳc y quỏ trỡnh Cụng nghip hoỏ, Hin i hoỏ t nc thỡ Nghnh Xõy dng úng mt vai trũ ht sc to ln v quan trng. Hin nay cỏc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh, c s h tng, k thut c xõy dng trờn khp mi min ca t nc. Quy mụ nhng cụng trỡnh ngy cng a dng v hin i, nhm phc v cho nhu cu i sng ngay cng cao ca nhõn dõn cng nh gúp phn khụng nh lm p hỡnh nh ca t nc. Cỏc cụng trỡnh ngy nay khụng ch ũi hi v bn vng chc m cũn ũi hi cao v thm m v ngh thut. Chớnh vỡ vy ũi hi cỏc doanh nghip hot ng trong lnh vc xõy dng phi u t nõng cao dõy chuyn cụng ngh, ci tin bin phỏp thi cụng v ngy cng c gii hoỏ. Chớnh vỡ vy vic b xung, nõng cp cỏc trang thit b, mỏy múc hot ng trong lnh vc xõy dng nhm cnh tranh vi cỏc cụng ty v tp on xõy dng nc ngoi l iu ht sc cn thit. Cng ho chung vo xu th ny Cụng Ty C Phn Xõy Dng S 5 ó v ang mnh dn u t vo cỏc trang thit b v mỏy múc mi nhm nõng cao cht lng thi cụng xõy dng nhng cụng trỡnh cú khi lng ln ũi hi cao v mt mỏy múc cụng ngh. Vỡ vy cụng ty quyt nh u 1 s loi phc v thi cụng xõy dng cụng trỡnh mi nh: mỏy trn bờ tụng, mỏy xỳc, mỏy o, mỏy phỏt in, ụtụ vn chuyn vt liu Sinh viên: Phạm Thị thanh thủy Lớp: KTXDK9 Trờng Đại học hải phòng 3 BàI tập lớn: quản trị dự án đầu t t c mc tiờu ci tin mỏy múc trang thit b, cụng ty C Phn Xõy Dng S 5 ó lp d ỏn u t xem xột tớnh kh thi ca d ỏn, li nhun t d ỏn em li l bao nhiờu, úng gúp ca d ỏn vỏo Ngõn Sỏch Nh Nc nh th no trỡnh cỏc cp cú thm quyn xem xột v quyt nh cp vn cho cụng ty. CHNG 1 C S Lí LUN LP D U T A KHI NIM, VAI TRề, TM QUAN TRNG D N U T I. Khỏi nim v phõn loi u t: 1. Khỏi nim v c trng c bn ca u t: a. Khỏi nim: u t l mt quyt nh b vn trong hin ti nhm mc ớch t c nhng li ớch lõu di trong tng lai. u t cũn c hiu vi nhiu khớa cnh rng ln hn, khi cp n ri ro bt trc, A.samuelson ó quan nim rng u t l ỏnh bc vi tng lai. Theo A Dam Smith thỡ u t l mt hot ng lm gia tng tớch t t bn ca cỏ nhõn , cụng ty, xó hi vi mc ớch ci thin v nõng cao mc sng b. c trng ca u t : + Phi l hot ng din ra trờn th trng, + Phi cú s tiờu tn vn ban u, + Phi din ra theo mt quỏ trỡnh: thng c chia lm 3 giai on l : giai on tin u t, giai on u t, giai on khai thỏc. + u t luụn gn lin vi ri ro v mo him, + Mi quỏ trỡnh u t u phi cú mc ớch. 2. Phõn loi u t: a. Xột trờn phng din hiu qu kinh t xó hi tm v mụ: Chia u t thnh cỏc loi nh sau: Sinh viên: Phạm Thị thanh thủy Lớp: KTXDK9 Trờng Đại học hải phòng 4 BàI tập lớn: quản trị dự án đầu t - u t tng trng thun tỳy: ú l cỏc loi u t m li ớch ca nú ch mang li li nhun rũng cho ch u t m khụng lm gia tng giỏ tr rũng cho xó hi. Kt qu ca quỏ trỡnh u t ny l dch chuyn n thun giỏ tr gia cỏc nh u t. Vỡ vy loi u t ny cũn gi l u t dch chuyn, vớ d: u t mua bỏn t, u t mua bỏn c phiu - u t phỏt trin: L u t m kt qu ca nú khụng ch lm gia tng li nhun rũng cho nh u t m cũn lm gia tng giỏ tr cho xó hi. Loi u t ny bao hm c cỏc hot ng u t trong ú li ớch xó hi c t lờn hng u. Vớ d: u t cho y t, u t cho giỏo dc, u t cho bo v mụi trng b. Phõn loi theo ni dung kinh t: u t ca doanh nghip chia lm 3 loi: - u t vo lc lng lao ng: õy l hỡnh thc nhm gia tng s lng, cht lng ngun lao ng ca doanh nghip qua cỏc chng trỡnh nhõn s. - u t vo ti sn c nh: õy l loi u t nhm mc ớch m rng quy mụ hot ng, nõng cao cht lng cỏc loi ti sn c nh thụng qua cỏc hot ng mua sm, xõy dng c bn. - u t vo ti sn lu ng: õy l loi u t nhm gia tng ngun vn hot ng thụng qua vic s dng mt phn vn di hn b sung v m rng qui mụ vn lu ng rũng (NWC) phc v hot ng sn xut kinh doanh. c. Phõn loi mc tiờu u t: Ngi ta chia u t thnh cỏc loi: - u t mi: L hỡnh thc u t m trong ú ton b vn u t ca ch u t c s dng xõy dng mt c s kinh doanh hon ton mi cú t cỏch phỏp nhõn riờng. - u t b sung thay th: L hỡnh thc u t vn u t c dựng trang b thờm, hoc thay th cho nhng ti sn c nh hin cú ca mt doanh nghip ang hot ng, m khụng lm hỡnh thnh nờn mt doanh nghip mi c lp vi doanh nghip c. - u t chin lc: l loi u t m trong ú vn u t c s dng to ra nhng thay i c bn i vi quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip nh: thay i ci tin sn phm, phỏt trin mt th trng mi Sinh viên: Phạm Thị thanh thủy Lớp: KTXDK9 Trờng Đại học hải phòng 5 BàI tập lớn: quản trị dự án đầu t - u t ra bờn ngoi: L hỡnh thc u t l trong ú mt phn ti sn ca doanh nghip c dựng tham gia u t vo mt i tng u t khỏc, khụng thuc quyn qun lý ca doanh nghip ban u d. Xột theo mi quan h gia cỏc quỏ trỡnh u t: Quỏ trỡnh u t cú cỏc c im ch yu sau: - u t c lp: L loi u t m vic cú thc hin u t ú hay khụng cng khụng nh hng gỡ n hiu qu hot ng ca mt quỏ trỡnh u t khỏc. - u t ph thuc: L loi u t m i tng u t c chp thun u t hay khụng s cú nh hng tỏc ng trc tip n hiu qu hot ng ca mt quỏ trỡnh u t khỏc. - u t loi b: L loi u t m khi mt i tng u t ny c chp nhn thỡ mt i tng u t khỏc b loi b. e. Xột theo mc tham gia qun lý ca ch u t vo mt i tng u t: Theo cỏch phõn loi ny cú cỏc u t sau: - u t trc tip: L hỡnh thc u t trong ú ngi b vn v ngi trc tip qun lý iu hnh khai thỏc i tng u t l mt. - u t giỏn tip: L hỡnh thc u t m ngi b vn va ngi qun lý khụng phi l mt. - u t cho vay:Thc cht l mt dng ca u t giỏn tip, trong ú ch u t ch thc hin chc nng l ngi ti tr vn. Ch u t khụng tham gia qun lý i tng u t, khụng chu ri ro m ch hng mt khon tin lói c nh trờn ngun vn cho vay. f. Xột theo ngun gc ca vn: Cú cỏc loi u t sau: - u t trong nc: L loi u t m trong ú ngun vn u t c huy ng trong nc v ch u t l cỏ nhõn hay t chc cú phỏp nhõn Vit Nam. - u t nc ngoi: L loi hỡnh u t m trong ú cú s tham gia gúp vn ca ch t nc ngoi. II. Khỏi nim, vai trũ v yờu cu ca d ỏn u t 1. Khỏi nim d ỏn u t: Sinh viên: Phạm Thị thanh thủy Lớp: KTXDK9 Trờng Đại học hải phòng 6 BàI tập lớn: quản trị dự án đầu t Hot ng u t l mt hot ng b vn vo mt lnh vc sn xut, kinh doanh hay dch v nhm mc ớch thu li trong tng lai. Theo quy nh tai ngh nh s 177 CP ngy 20/10/1994 thỡ ỏn u t l mt ti liu tng hp nhng xut v vic b vn to mi, m rng hoc ci to nhng i tng nht nh, nhm t c s tng trng v s lng, ci tin hoc nõng cao cht lng sn phm hay dch v no ú trong khong thi gian nht nh. - Xột trờn gúc tng th chung ca quỏ trỡnh u t thỡ d ỏn u t l mt tp ti liu tng hp bao gm cỏc lun chng cỏ bit c trỡnh by mt cỏch cú h thng, chi tit v mt k hoch u t nhm u t cỏc ngun ti nguyờn ca mt cỏc nhõn, t chc vo mt lnh vc hot ng no ú ca xó hi to ra mt kt qu kinh t, ti chớnh kộo di trong tng lai. - Xột trờn gúc qun lý: D ỏn u t l mt cụng c hoch nh vic s dng vn, vt t, lao ng nhm to ra nhng sn phm mi cho xó hi. - Xột trờn gúc k hoch húa: D ỏn u t c xem l mt bng k hoch chi tit th hin chng trỡnh u t nhm phỏt trin kinh t - xó hi, lm cn c cho vic ra quyt nh u t v s dng vn. - Xột trờn gúc phõn cụng lao ng: th hin s phõn cụng, b trớ lc lng lao ng xó hi nhm gii quyt mi quan h gia cỏc ch th kinh t khỏc nhau vi xó hi trờn c s khai thỏc cỏc yu t t nhiờn. - Trờn gúc ni dung: D ỏn u t l mt tp hp cỏc hot ng c th, cú mi quan h bin chng nhõn qu vi nhau gii quyt vn t c mc ớch nht nh trong tng lai. D ỏn u t l mt cụng c tin hnh cỏc hot ng u t nờn bờn trong nú phi cha ng cỏc yu t ca hot ng u t, nú phn ỏnh c cỏc nhõn t cu thnh nờn hot ng u t: + D ỏn u t phi th hin c mc tiờu ca hot ng u t. + Phi xỏc nh v th hin c ngun lc v cỏch thc t c mc tiờu u t. + Phi xỏc nh c thi hn cú th thc hin c mc tiờu v ai l ngi thc hin hot ng u t ny. 2- Vai trũ ca d ỏn u t trong u t: Sinh viên: Phạm Thị thanh thủy Lớp: KTXDK9 Trờng Đại học hải phòng 7 BàI tập lớn: quản trị dự án đầu t a. i vi ch u t: D ỏn u t l cn c quan trng nh u t quyt nh cú nờn u t hay khụng. L c s ch u t thuyt phc cỏc t chc ti chớnh ti tr vn. L cn c cho nh u t xõy dng k hoch u t, theo dừi ụn c v kim tra quỏ trỡnh thc hin d ỏn. D ỏn u t l cụng c giỳp nh u t xỏ nh c c hi u t tt, gim thiu ri ro, gim chi phớ c hi. D ỏn u t l cụng c tỡm kim i tỏc liờn doanh, l cn c son tho hp ng liờn doanh, gii quyt tranh chp gia cỏc i tỏc trong quỏ trỡnh thc hin d ỏn. b. i vi nh nc: D ỏn u t l ti liu cỏc cp cú thm quyn xem xột cp giy phộp u t, l cn c phỏp lý tũa xem xột, gii quyt khi cú tranh chp gia cỏc bờn tham gia u t trong quỏ trỡnh thc hin d ỏn. c. i vi nh ti tr: D ỏn u t l cn c cỏc c quan ny xem xột tớnh kh thi ca d ỏn ộ quyt nh cú nờn ti tr vn hay khụng, ti tr n mc no cho d ỏn m bo ri ro ớt nht cho nh ti tr. 3. Yờu cu ca mt d ỏn u t: a. Tớnh khoa hc: ũi hi s liu phi chớnh xỏc, cú cn c t nhng thụng tin ỏng tin cy. D ỏn u t c xem xột trờn nhiu khớa cnh khỏc nhau, nhiu ni dung tớnh toỏn phc tp ũi hi ngi nghiờn cu phi am hiu trờn nhiu lnh vc. b. Tớnh kh thi: d ỏn u t phi cú tớnh kh thi trong thc t. Vỡ vy vic xõy dng d ỏn phi cn c vo tỡnh hỡnh c th c v khụng gian, thi gian. c. Tớnh phỏp lý: D ỏn u t phi c xõy dng trờn c s quy nh ca phỏp lut v mt trỡnh t, ni dung, hỡnh thc ca d ỏn. d. Tớnh hiu qu: phi c xem xột trong mi quan h gia hiu qu kinh t v hiu qu xó hi. tuy rng i vi cỏc doanh nghip kinh doanh thỡ hiu qu kinh t l mc tiờu trờn ht, song khụng vỡ th m b qua vn hiu qu xó hi, cn phi gii quyt tt mi quan h ny trong mt d ỏn u t. Sinh viên: Phạm Thị thanh thủy Lớp: KTXDK9 Trờng Đại học hải phòng 8 BàI tập lớn: quản trị dự án đầu t e. Tớnh phng nh: D ỏn bao gi cng mang tớnh phng nh, dự nú c chun b k lng th no i na thỡ cng ch l mt bn ti liu cú tớnh cht d trự, d bỏo v khi lng sn phm, qui mụ sn xut, giỏ c, chi phớ sn xut, ngun ti tr ch cha phi l hin thc. Ni dung d ỏn khụng th phn nh ht mi yu t trong thc t cú nh hng tỏc ng, chi phi n hot n ca d ỏn khi trin khai thc hin. Chớnh vỡ vy mt d ỏn hot ng cú hiu qu, ngoi vic xõy dng d ỏn u t tt cũn ũi hi nh qun tr khi thc hin phi cú kh nng linh hot nm bt nhng yu t thay i ca mụi trng nhm iu chnh, b sung cho d ỏn luụn thớch ng vi mi iu kin, hon cnh c th khi thc hin. 4. Phõn loi d ỏn u t: a. Phõn loi theo tớnh cht i tng u t: ngi ta phõn lm 3 loi: - Cỏc d ỏn u t v sn xut kinh doanh dch v cú kh nng hon vn. - Cỏc d ỏn u t thuc lnh vc u t c s h tng, vn húa xó hi. - Cỏc d ỏn u t tng hp phỏt trin kinh t vựng b. Phõn theo mc chi tit d ỏn: ngi ta chia d ỏn thnh 3 loi: - D ỏn tin kh thi: l mt loi d ỏn s b c s dng ch yu l ỏnh giỏ la chon s b cỏc c hi u t. Loi d ỏn ny thng c s dng trong trng hp cỏc d ỏn u t cú qui mụ ln hoc d ỏn cú vn u t ca nc ngoi. - D ỏn kh thi (cũn gi l lun chng kinh t - k thut): l loi d ỏn chi tit dựng ang giỏ d ỏn nhm i n quyt nh u t hoc cp giy phộp u t. - Bỏo cỏo kinh t - k thut: l dng rỳt gn ca lun chng kinh t - k thut, dựng nghiờn cu ra quyt nh u t cho cỏc d ỏn cú quy mụ nh. c. Phõn theo mi quan h gia cỏc quỏ trỡnh u t:gm cú - Cỏc d ỏn u t c lp: Nhng d ỏn u t m vic ỏnh giỏ la chn thc hin hay khụng thc hin d ỏn ny khụng gõy tỏc ddoonhj trc tip n vic ỏnh giỏ la chn d ỏn khỏc. Ngc li vic quyt nh la chn mt d ỏn khỏc khụng cú tỏc ng trc tip n kt qu ỏng giỏ la chn hay khụng la chn d ỏn ny. Sinh viên: Phạm Thị thanh thủy Lớp: KTXDK9 Trờng Đại học hải phòng 9 BàI tập lớn: quản trị dự án đầu t - Cỏc d ỏn u t ph thuc: Nhng d ỏn u t m vic quyt nh chp nhn hay khụng chp nhn d ỏn ny s cú tỏc ng dõy chuyn n vic quyt nh la chn d ỏn khỏc. Ngc li khi ỏnh giỏ la chn d ỏn ny li ch nh hng tỏc ng bi hot ng ca d ỏn khỏc. - Cỏc d ỏn u t loi b nhau: Cỏc d ỏn u t m nu d ỏn ny c chp nhn thỡ ng nhiờn cỏc d ỏn khỏc s b loi b. d. Phõn theo phng din qun lý nh nc: Cú th chia lm cỏc nhúm : - Nhúm cỏc d ỏn u t t ngun vn ca ngõn sỏch nh nc - Nhúm cỏc d ỏn u t t ngun vn khỏc B- NI DUNG C BN CA D N U T I/ Phõn tớch c hi u t: 1/ T cỏch phỏp nhõn ca ch u t 2/ C s phỏp lý hỡnh thnh d ỏn: - Khi lp d ỏn u t trc ht cn c vo cỏc ch trng, chớnh sỏch Phỏp lut ca nh nc. - Ngun gc cỏc ti liu lm c s phỏp lý s dng. - Xut x ca vn v cỏc cn c phỏp lý. - Phõn tớch cỏc kt qu diu tra iu kin kinh t, t nhiờn, xó hi, cỏc c trng v qui hoch, k hoch phỏt trin ca a phng, ca khu vc v ca Nh nc. - Da vo nhng nguyờn tc v u t ca Nh nc m d ỏn u t ang hng n. - Phõn tớch mc tiờu ca d ỏn 3/ Phõn tớch tỡnh hỡnh th trng: ỏnh giỏ v nhu cu hin ti ca sn phm, d bỏo nhu cu tng lai v s lng, cht lng, giỏ cca sn phm m d ỏn d nh trin khai sn xut. - D bỏo tui th cũn li ca sn phm l khong thi gian sn phm cũn c th trng chp nhn. - D kin kh nng chim lnh, thõm nhp th trng ca sn phm trong hin ti v tng lai. 4/ u th sn phm trờn th trng, kh nng u t ca doanh nghip: Sinh viên: Phạm Thị thanh thủy Lớp: KTXDK9 Trờng Đại học hải phòng 10 [...]... 2.800.000.000 2 Máy phát điện cơng suất 250 KW Cái 1 449.000.000 3 Ơ tơ vận chuyển 12T (Kamaz) Cái 1 400.000.000 4 Máy xúc Liugong CLG 225C – Cái 1 440.000.000 GO.95 (0.95 m3) CHƯƠNG 3 : LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA MÁY XÚC LIUGONG CLG 225C – GO.95 ( 0,95 m3) Trên cơ sở cân đối thiết bị thi cơng hiện có với u cầu sản xuất , trước mắt Cơng ty lập dự án khả thi đầu tư thiết bị thi cơng Máy xúc Liugong CLG 225C- Go.95 (0,95m3)... tiếp tục phát triển các dự án đầu tư xây dựng chung cư, khu quy hoạch dân cư Với thế mạnh về xây dựng, Cơng Sinh viªn: Ph¹m ThÞ thanh thđy – Líp: KTXDK9 Trêng §¹i häc h¶i phßng 15 BµI tËp lín: qu¶n trÞ dù ¸n ®Çu t ty tiếp tục tự thực hiện các dự án đầu tư xây dựng chung cư, khu quy hoạch dân cư do Cơng ty làm chủ đầu tư với phương châm “lĩnh vực xây lắp hỗ trợ lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản”... hình thức, mẫu mã… và hướng khắc phục - Phân tích khả năng đầu tư dự án dựa trên các yếu tố về nguồn nhân lực của doanh nghiệp 5 Phân tích các yếu tố lựa chọn sản phẩm, sản lượng trên cơ sở phân tích các yếu tố thị trường II Sự cần thiết xây dựng dự án: 1.Mục đích, u cầu của dự án: - Tùy thuộc vào loại dự án, quy mơ, điều kiện của mơi trường đầu tư - Xác định tính phù hợp và khả thi về ,mặt chính sách,... 440.000.000 II PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 1 Tính tốn chi phí của dự án đầu tư a Căn cứ để tính − Căn cứ vào vốn đầu tư mua máy, kế hoạch khối lượng cơng tác và giá trị sản lượng năm 2011 của Cơng ty − Căn cứ vào các máy đã thanh lý của Cơng ty và giá máy thanh lý trên thị trường Dự kiến giá trị thu hồi khi đào thải máy xúc : GTTL = 10% giá trị của máy = 10% x 440.000.000 = 44.000.000 VNĐ − Căn cứ vào định... Xây dựng số 5 sẽ là một nhà thầu xây dựng có sức cạnh tranh cao trong lĩnh vực xây dựng 2 Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh địa ốc: Là hoạt động chủ lực của Cơng ty Trong thời gian vừa qua Cơng ty đã thực hiện thành cơng nhiều dự án nhà ở lớn, xây dựng các khu đơ thị mới cũng như đầu tư xây dựng một số chung cư trên địa bàn Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận 9, Quận Thủ Đức TP.HCM Trong tư ng lai, hướng đầu. .. thiết bị lập trên cơ sở các bản chào hang và nhập khẩu tai Hà Nội của các đơn vị cung cấp thiết bị chun nghành Giá thiết bị tính bằng đồng Viẹt Nam (VNĐ) Tỷ giá ngoại tệ tính tại thời điểm lập dự án 1USD = 20.100 VNĐ Cụ thể như sau: TT 1 Tên thiết bị Máy xúc Liugong CLG 225C- Go.95 (0,95m3) Đơn vị Số lượng Cái 1 Đơn giá (có VAT) Thành tiền 440.000.000 440.000.000 II PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 1 Tính... vực hình thành dự án - Tính phù hợp và khả thi về mặt kỹ thuật, cơng nghệ, điều kiện tổ chức, quản lý, các yếu tố tài chính; tính khả thi về mặt thị trường và một số vấn đề cá biệt khác - Xác định rõ đặc điểm của sản phẩm dự tính sản xuấtvà chỉ rõ thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án - Xác định qui mơ, năng lực sản xuất mà dự án định đầu tư - Dự kiến lịch trình sản xuất 2 Ý nghĩa của dự án: Nêu tóm... phải tập trung đầu tư hệ thống xe máy thiết bị đồng bộ Các thiết bị sẽ đầu tư này có mức đóng góp cho Nhà nước thơng qua phần thuế giá trị gia tăng GTGT doanh nghiệp phải nộp và thuế thu nhập doanh nghiệp do lợi nhuận của máy móc thiết bị mới đầu tư mang lại Hơn nữa, đối với bản thân doanh nghiệp thì dự án này cũng đem lại lợi nhuận hàng năm và được tính tốn là có hiệu quả Việc đầu tư thiết bị sẽ góp... 440.000.00 0– 44.000.000)/ 6 = 66.000.000đ ( giá trị thanh lý của máy ủi là 44.000.000 ) + Khấu hao sửa chữa lớn ( 25% KHCB) : 25% × 66.000.000 = 16.500.000 đ + Chi phí sửa chữa nhỏ ( 30% KHSCL) : 30% × 16.500.000 = 4.950.000 đ + BHXH + KPCĐ : 22% lương cơng nhân + Chi phí khác: 5% chi phí trưc tiếp máy Tập hợp chi phí máy ủi thể hiện qua bảng sau: BẢNG TẬP HỢP CHI PHÍ CỦA MÁY XÚC LIUGONG CLG 225C – GO.95. .. cơng Máy xúc Liugong CLG 225C- Go.95 (0,95m3) TT 1 Tên thiết bị Máy xúc Liugong CLG 225CGo.95 (0,95m3) Đơn vị Số lượng Nước SX Chất lượng Nơi nhận Cái 1 Trung quốc 100% Hà Nội Sinh viªn: Ph¹m ThÞ thanh thđy – Líp: KTXDK9 Trêng §¹i häc h¶i phßng 20 BµI tËp lín: qu¶n trÞ dù ¸n ®Çu t Tính tốn tổng vốn đầu tư: Đây là thiết bị thi cơng cần đầu tư trước mắt bằng số vốn vay tín dụng dài hạn với lãi suất 14%/ . 12T (Kamaz) Cỏi 1 400.000.000 4 Mỏy xỳc Liugong CLG 225C GO. 95 (0 .95 m 3 ) Cỏi 1 440.000.000 CHNG 3 : LP D N U T MUA MY XC LIUGONG CLG 225C GO. 95 ( 0 ,95 m 3 ). Trờn c s cõn i thit b thi. ỏn kh thi u t thit b thi cụng Mỏy xỳc Liugong CLG 225C- Go. 95 (0,95m 3 ) TT Tờn thit b n v S lng Nc SX Cht lng Ni nhn 1 Mỏy xỳc Liugong CLG 225C- Go. 95 (0,95m 3 ) Cỏi 1 Trung quc 100% H Ni Sinh. Lớp: KTXDK9 Trờng Đại học hải phòng 1 BàI tập lớn: quản trị dự án đầu t Chng 3: Lp d ỏn u t mua mỏy xỳc XC LIUGONG CLG 225C GO. 95 ( 0 ,95 m 3 ) . .21 Tớnh toỏn tng vn u t 21 Phõn tớch ti chớnh
- Xem thêm -

Xem thêm: lập dự án đầu tư mua máy xúc xúc liugong clg 225c – go.95, lập dự án đầu tư mua máy xúc xúc liugong clg 225c – go.95, lập dự án đầu tư mua máy xúc xúc liugong clg 225c – go.95

Từ khóa liên quan