CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀCHO NGƯỜI CÓ TUỔI doc

23 687 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CHO NGƯỜI CÓ TUỔI TÓM TẮT Đặt vấn đề: Tỉ lệ người có tuổi (NCT) ở Việt nam tăng nhanh. Công tác chăm sóc sức khoẻ (CSSK) cho NCT tại Việt Nam thể hiện nhiều bất cập do tác động của sự phát triển chung của xã hội. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực trạng và các yếu tố liên quan đến tình hình chăm sóc sức khoẻ tại nhà (CSSKTN) cho NCT Quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích, phỏng vấn NCT qua bảng câu hỏi, xử lý số liệu bằng phần mềm MiniTab và SPSS với p=0,05 Kết quả: Có 171 người được phỏng vấn qua bảng câu hỏi. Tuổi của họ từ 60 đến 98, 66% là phụ nữ, 58% có gia đình, 67% là chủ hộ, 37% mù chữ. Kết quả có 91% hoàn toàn tự lực trong sinh họat hàng ngày, 51% tự chăm sóc khi họ bị bệnh, 84% bị bệnh mãn tính, 57% bỏ qua những dấu hiệu nhẹ của bệnh. Đề tài phát hiện bệnh mãn tính liên quan đến địa bàn sinh sống; tình trạng sức khỏe phụ thuộc vào tuổi, trình độ học vấn, tình trạng làm việc và điều kiện nhà ở của họ; tuổi tác, tình trạng làm việc, nhu cầu sức khỏe liên quan đến việc tự chăm sóc của NCT. Kết luận và khuyến nghị: Chủ yếu NCT tự CSSKTN. NCT cần được cập nhật kiến thức để có hành vi sức khỏe hợp lý. Việc tổ chức kiểm tra sức khỏe hàng năm cho NCT cần được thực hiện. Gia đình và cộng đồng nên quan tâm hơn đến sức khỏe của NCT. ABSTRACT Background: The prevalence of Vietnamese elderly has increased rapidly. Care for them showed unreasionable problems due to general development. Objectives: To reveal homecare status and define the factors related to it for the elderly in Omon District, Cantho City, Vietnam. Method: A cross-sectional study was carried out, the respondents were interviewed, using a structured questionnaire. Data were analysed by MiniTab and SPSS software at a significant level, p <0.05 Result: The respondents’s ages were from 60 to 98, of which those 90 and over were 5%. In all, 66% was female, 58% was married; 67% was household head, 37% was illiterate. The study results showed that 91% of the elderly self-cared for their daily activities and 51% self-cared when sick; 84% had chronic diseases, 57% ignored their discomfort or minor illness. Chronic diseases were related to the area where the elderly live; perceived health status depended on age, education, working status and house condition of the elderly. Age and working status were associated to self-care of the elderly. The results also refected the relationship between self-care and needs for health care of the elderly. Conclusion and Recommendation: Principally the elderly take care of themselves in homecare. The suggestions include updating health knowledge for them to have good health behaviors, popularizing officially annual health care check- ups for them and more interest in the elderly’ s health status. ĐẶT VẤN ĐỀ Vào tháng 6 năm 2007, thế giới có 6,6 tỉ người. Con số này sẽ tăng lên 8 tỉ vào năm 2025 và là 9,3 tỉ vào năm 2050 (1) . Trong khi đó, 3/5 dân số thế giới là cư dân châu Á (2) . NCT châu Á đã tăng lên gấp đôi trong vòng 25 năm qua và dự đoán là sẽ tăng hơn 75% vào năm 2050 (3) . Tỉ lệ NCT ở Việt nam hiện nay là 7% và dự đoán là sẽ hơn 10% vào năm 2014 (7) . Cùng với tuổi thọ của NCT tăng lên, số lượng người trên 60 tuổi ở Việt nam gia tăng đáng kể, ước tính 6.19 triệu vào năm 1999 và lên đến 16,49 triệu vào năm 2029 (8) . Song song đó, việc đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa làm cho thế hệ trẻ ngày càng bị cuốn vào những hoạt động bên ngoài gia đình hơn. Thế hệ trẻ ngày càng có ít thời gian hơn để chăm sóc NCT, đặc biệt khi chăm sóc ở bệnh viện. Cùng với sự tác động của các điều kiện kinh tế, xã hội làm cho chi phí y tế cao hơn. Tất cả những điều đó khiến cho NCT được chăm sóc tại nhà ngày càng nhiều hơn (6) . Mục tiêu của nghiên cứu Mô tả nhu cầu CSSK của NCT tại địa phương Mô tả thực trạng CSSK tại nhà (CSSKTN) cho NCT Xác định các yếu tố liên quan đến nhu cầu CSSK của họ. Xác định các yếu tố liên quan đến thực trạng CSSKTN cho NCT tại địa phương Định nghĩa mối quan hệ giữa nhu cầu CSSK và thực trạng CSSKTN của NCT trong quận. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, lấy số liệu bằng cách phỏng vấn qua bảng câu hỏi. Đối tượng nghiên cứu là NCT cư ngụ tại Quận Ô môn, Tp. Cần thơ, có thể nghe, hiểu để độc lập trả lời, với cỡ mẫu là 169 được chọn bằng phương pháp phân cụm, ngẫu nhiên hệ thống. Số liệu được xử lý bằng phần mềm Minitab 13 và SPSS 11.5. Test kiểm tra sự phân bố được thực hiện đối với các biến định lượng. Thống kê mô tả được dùng cho toàn bộ các biến số. Test chi bình phương được sử dụng để xác định mối quan hệ của các biến số với p=0,05 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Đặc điểm cá nhân của nhóm nghiên cứu Bảng 1: Đặc điểm nhóm nghiên cứu Đặc điểm Số lượng N=171 Tỉ lệ 60 - 79 129 75,44 T ừ 80 trở lên 42 24,56 Tuổi Thấp nhất = 60, Cao nhất = 98 Trung bình = 73,02 SD = 8,56 Giới Nữ 112 65,50 Đặc điểm Số lượng N=171 Tỉ lệ tính Nam 59 34,50 Có gia đình 98 57,31 Tình tr ạng hôn nhân Độc thân/goá 73 42,69 Là chủ hộ 115 67,25 Quan h ệ với chủ hộ Thành viên 56 32,74 Học vấn Mù chữ 63 36,80 Đặc điểm Số lượng N=171 Tỉ lệ Tiểu học 105 63,15 Có 83 48,54 Tình trạng l àm việc Không 88 51,46 Có 100 58,48 Không 71 41,52 Từ 120.000đ tr ở lên 27 15,79 Tiền bảo trợ h àng tháng Dưới 144 84,21 Đặc điểm Số lượng N=171 Tỉ lệ 120.000 đ Tốt 95 55,56 Ki ến th ức về sức khỏe Kém 76 44,44 Tốt 91 53,22 Hành vi sức khỏe Kém 80 46,78 Tuổi của NCT trong nhóm nghiên cứu từ 60 đến 98, trong đó hầu hết từ 60 đến 79. Hơn một nửa là phụ nữ (65%), khoảng 43% góa bụa hoặc sống một mình. Đa số họ là chủ hộ (67%) và gần một nửa vẫn còn làm việc. Hơn 80% có tiền hỗ trợ hàng tháng dưới 120.000 VND. Đặc biệt, hơn 40% không có tiền hỗ trợ hàng tháng. (bảng1). Họ có trình độ học vấn hạn chế. Hơn ¼ mù chữ, kiến thức và hành vi sức khỏe của họ cần được cải thiện bởi vì gần một nửa ở mức độ thấp (44% và 46%). Điều kiện sống của NCT Bảng 2: Điều kiện sống của NCT Điều kiện sống Số lượng (N=171) Tỉ lệ Kém 43 25,15 Tình trạng nhà ở Tốt 128 74,86 Hợp vệ sinh 146 84,80 Nguồn nước uống Không HVS 25 15,2 X ử lý rác Hợp lý 103 51,24 Điều kiện sống Số lượng (N=171) Tỉ lệ Không hợp lý 68 39,46 Hợp lý 32 18,71 Nhà v ệ sinh Không hợp lý 139 81,29 Sống một mình 8 4,68 2 – 7 158 92,40 Số lư ợng thành viên trong gia đình 8 người trở lên 5 2,92 [...]... tự chăm sóc của NCT Trong các biến số độc lập, chỉ có tuổi tác và tình trạng làm việc có liên quan đến khả năng tự chăm sóc của NCT, với p đều là 0,000 Kết quả cho thấy tỉ lệ người tự chăm sóc trong nhóm 60-79 cao hơn nhóm từ 80 tuổi trở lên Đối với tình trạng làm việc và khả năng tự chăm sóc, hơn 90% người còn làm việc là những người tự chăm sóc mình, trong khi chỉ có 62% người có khả năng tự chăm sóc. .. tự chăm sóc và nhu cầu CSSK của NCT Cả bệnh mãn tính của NCT và cảm nhận về sức khỏe của họ đều liên quan đến việc tự chăm sóc của mình, với p lần lượt là 0,030 và 0,033 Tỉ lệ người tự chăm sóc trong nhóm không có bệnh mãn tính cao hơn nhóm còn lại (93% và 74%) Ngoài ra, 86% những người cảm thấy mình khỏe khoắn là những người tự chăm sóc trong khi 67% người tự chăm sóc ở nhóm cho rằng mình không khỏe. .. nửa vẫn tự chăm sóc mình Gia đình họ có trách nhiệm từ 20%-30% cho toàn bộ hoạt động NCT chỉ cần sự chăm sóc từ bệnh viện khi họ bị bệnh nặng hơn Đau lưng/đau khớp là triệu chứng thường gặp nhất khi chăm sóc tại nhà (42,69%) Các triệu chứng phối hợp chiếm 20% Có 57% phớt lờ các dấu hiệu nhẹ về vấn đề sức khỏe Bệnh mãn tính của NCT có liên quan đến nơi cư ngụ của họ, trong khi tình trạng sức khỏe lại... lại liên quan đến tuổi tác, học vấn, tình trạng làm việc, điều kiện ăn ở và hành vi sức khỏe của họ Tuổi tác, tình trạng làm việc là những yếu tố liên quan đến khả năng tự chăm sóc của họ Ngoài ra, tự chăm sóc cũng liên quan đến nhu cầu chăm sóc KHUYẾN NGHỊ Bao gồm việc đảm bảo tất cả NCT đều được kiểm tra sức khỏe hàng năm NCT cần được cập nhật kiến thức và thay đổi hành vi sức khỏe hợp lý Gia đình,... đó, thực trạng CSSKTN cho NCT chủ yếu là việc tự chăm sóc của họ Đây là một yếu tố tích cực giúp cho NCT có chất lượng cuộc sống tốt hơn, ít phụ thuộc hơn và có thể giúp nâng cao sức khỏe của họ(5,1) Bảng 4: Xử trí khi gặp vấn đề sức khỏe Vấn đề sức khỏe Trung Nhẹ Nặng bình Giải pháp No (%) No (%) 98 No (%) 3 7 Bỏ qua (57,31) (1,75) (4,09) Vấn đề sức khỏe Trung Nhẹ Nặng bình Giải pháp No (%) Phương... Bệnh thông Không có thường Viêm họng Viêm phổi Đau dạ dày Tiêu SL Nhu cầu CSSK Tỉ lệ (N=171) chảy Rối 8 4,68 33 19,30 8 4,68 loạn tiểu tiện Bệnh phối hợp Bệnh khác Trong đề tài nghiên cứu, chỉ có gần 16% NCT không có bệnh mãn tính NCT có bệnh phối hợp của chiếm tỉ lệ cao nhất, một nửa NCT cảm thấy rằng họ không khỏe Điều này cho thấy nhu cầu kiểm tra sức khỏe cho NCT trong địa phương hết sức bức thiết... Cataract Chấn thương Bệnh SL Nhu cầu CSSK Tỉ lệ (N=171) phối hợp Bệnh 16 9,36 87 50,88 84 49,12 khác Khỏe Không Cảm khỏe nhận về tình trạng khỏe sức Mean = Min 4.632 SD Median = 6.00 = 1, =2.50 Max =9 SL Nhu cầu CSSK Tỉ lệ (N=171) Vấn Không 20 11,70 5 2,92 73 42,69 25 14,62 17 9,94 2 1,17 đề sức khỏe có Sốt Đau lưng/đau khớp Khó khăn khi di chuyển Giảm trí nhớ Rối loạn tiêu hóa SL Nhu cầu CSSK Tỉ lệ... đình họ xử lý rác tốt, ¼ vẫn sống trong điều kiện ăn ở chưa tốt và 81% vẫn sử dụng nhà vệ sinh chua hợp lý Có gần ½ NCT có kiến thức và hành vi sức khỏe cần cải thiện, 84% có bệnh mãn tính trong đó bệnh phối hợp chiếm tỉ lệ cao nhất Gần ½ cho rằng họ không khỏe Hầu hết NCT sống trong gia đình có từ 2-7 thành viên, gia đình họ thu nhập thấp Hơn ¼ không nhận được sự hỗ trợ thích hợp của gia đình và 16%... nhóm cho rằng mình không khỏe KẾT LUẬN Mẫu nghiên cứu gồm 171 NCT, tuổi từ 60 đến 98 và ¾ ở độ tuổi 60-79 Phụ nữ chiếm 66%, hơn một nửa có gia đình Hầu hết trong nhóm nghiên cứu là chủ hộ, có học vấn hạn chế (mù chữ và tiểu học chiếm 98%) Hơn một nửa vẫn còn làm việc, đa số có tiền hỗ trợ hàng tháng dưới 120.000 VND, đặc biệt, 41% không có tiền hỗ trợ hàng tháng Mặc dù đa số NCT đã tiếp cận được nước... Thực trạng CSSKTN Tự chăm sóc Có No (%) Tất cả các hoạt động Sinh hàng ngày Hoạt động khi bị bệnh No (%) 131 (76,64) hoạt Không 40 (23,39) 155 (90,61) 87 (50,88) 16 (9,36) 84 (49,12) Các yếu tố liên quan đến nhu cầu CSSK của NCT Trong đặc điểm cá nhân và điều kiện sống của NCT, bệnh mãn tính chỉ liên quan đến nơi cư trú của họ Tuy nhiên, cảm nhận về sức khỏe của NCT liên quan đến tuổi tác, học vấn, tình . CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ CHO NGƯỜI CÓ TUỔI TÓM TẮT Đặt vấn đề: Tỉ lệ người có tuổi (NCT) ở Việt nam tăng nhanh. Công tác chăm sóc sức khoẻ (CSSK) cho NCT tại Việt Nam thể. họ; tuổi tác, tình trạng làm việc, nhu cầu sức khỏe liên quan đến việc tự chăm sóc của NCT. Kết luận và khuyến nghị: Chủ yếu NCT tự CSSKTN. NCT cần được cập nhật kiến thức để có hành vi sức khỏe. tự chăm sóc của họ. Đây là một yếu tố tích cực giúp cho NCT có chất lượng cuộc sống tốt hơn, ít phụ thuộc hơn và có thể giúp nâng cao sức khỏe của họ (5,1) . Bảng 4: Xử trí khi gặp vấn đề sức
- Xem thêm -

Xem thêm: CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀCHO NGƯỜI CÓ TUỔI doc, CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀCHO NGƯỜI CÓ TUỔI doc, CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀCHO NGƯỜI CÓ TUỔI doc

Từ khóa liên quan