CHƯƠNG V KINH TẾ TRANG TRẠI GIA ĐÌNH TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM doc

78 1,483 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

CHƯƠNG V CHƯƠNG V KINH TẾ TRANG TRẠI GIA ĐÌNH KINH TẾ TRANG TRẠI GIA ĐÌNH TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM NAM 1. Kinh tế trang trại gia đình trên thế giới 1. Kinh tế trang trại gia đình trên thế giới 1.1. Khái quát tình hình phát triển kinh tế trang trại trên thế giới - Hình thành và phát triển từ lâu - Vai trò quan trọng - Diễn ra khác nhau 1.1.1. Ở châu Âu 1.1.1. Ở châu Âu - Cuối TK 18 • CNTB phát triển • Dân số tăng nhanh hơn, nhu cầu nông sản và nhu cầu công nghệ phẩm tăng, thúc đẩy công nghiệp phát triển -> cách mạng công nghiệp lần thứ nhất • Kỹ thuật nông nghiệp thÊp, không cho phép tăng nhanh sản lượng nông nghiệp, cho nên giá nông sản tăng lên. • Áp lực của tăng dân số + chế độ tư hữu ruộng đất, người nghèo ở nông thôn tăng lên, giá thuê lđ rẻ.  Trong điều kiện đó thì sản xuất nông nghiệp là ngành có lãi, các nông trại lớn có lợi thế hơn nông trại nhỏ  Qui mô nông trại có xu thế tăng lên. - C - C uối thế kỷ 19 uối thế kỷ 19 • Ngành đường sắt và tàu thuỷ phát triển > giá vận tải đường biển giảm mạnh, luồng dân châu Âu di cư sang châu Mỹ và châu Úc để mở rộng đất nông nghiệp. • Công nghi p phát tri n nên cung c p ệ ể ấ máy móc, phân hoá h c cho nông ọ nghi p, l m cho s n l ng nông nghi p ệ à ả ượ ệ t ng m nh, kéo theo giá nông s n gi m, ă ạ ả ả  các trang tr i l n l i m t l i th ạ ớ ạ ấ ợ ế  v thúc y nông tr i nh gia ình à đẩ ạ ỏ đ phát tri n.ể • Công nghiệp phát triển > thu hút LĐ NN kéo theo giá của lao động nông nghiệp tăng lên > nông trại lớn mất ưu thế và thúc đẩy nông trại gia đình phát triển trong điÒu kiện mới này. Tóm lại: • Cuối thế kỷ 19, nông trại lớn lại mất ưu thế, trang trại gia đình bắt đầu phát triển mạnh: • Số trang trại nhỏ có xu hướng tăng: Níc 1882 1892 Pháp Số nông trai 5627 5703 Qui mô (ha) 5,9 5,8 Đức Số lượng Qui mô (ha) 5267 6,0 5558 5,8 Đầu thế kỷ 20 Đầu thế kỷ 20 • Dân số nông thôn, lao động nông nghiệp bắt đầu giảm, nông trại giảm theo, nông trại nhỏ giảm nhanh, nông trại lớn giảm, nông trai trung bình (20-50ha) tăng lên, ít thuê lao động và chuyển sang nông trại gia đình, 75-80% nông trại không thuê lao động [...]... ng: 2 v chng v 1-2 con T canh tỏc, mỏy múc riờng hoc ca t hp tỏc dựng chung mỏy Qui mụ bỡnh quõn 24 ha 1.3.2 Nụng tri gia ỡnh M Phỏt trin chm hn cỏc nc chõu u khong 30 - 40 nm, cú bc phỏt trin rt nhanh Qui mụ bỡnh quõn hin nay 180 ha canh tỏc 85% trang tri cú t riờng Lao ng: 2 v chng v 1 - 2 con, a s l trang tri gia ỡnh Ch 15% s trang tri thuc cỏc tp on nụng - cụng nghip Gn õy xut hin trang. .. doanh Trang tri hp doanh d) Phõn loi theo mc s hu TLSX Ch trang tri s hu ton b TLSX Ch s hu mt phn TLSX Ch trang tri hon ton khụng cú TLSX e) Phõn loi theo phng thc iu hnh sn xut Ch trang tri trc tip iu hnh sn xut v trc tip lao ng, sng cựng gia ỡnh nụng thụn Trang tri u thỏc 1.3 Kinh t trang tri mt s nc trờn th gii 1.3.1 Nụng tri gia ỡnh Phỏp Phỏt trin khỏ sm, ngay sau cỏch mng nm 1789 rung... chung l tng s nụng tri nh v trung bỡnh 1.2 Phõn loi nụng tri a) Phõn loi theo c cu thu nhp - Nụng tri thun nụng - Nụng tri kiờm Trang tri thun nụng ưưưưưưưưưưNư c ớ (%) i Loan 1960 1980 49,3 9,0 Nht 1950 1985 50,0 15,0 b) Phõn loi theo c cu sn xut - Trang tri kinh doanh tng hp - Trang tri chuyờn mụn hoỏ c) Phõn loi theo hỡnh thc qun lý Trang tri gia ỡnh Trang tri liờn doanh Trang tri hp doanh d) Phõn... tri HTX - l trang tri liờn kt mt s gia ỡnh vi nhau S ny chim khong 10 - 12% din tớch t canh tỏc Qui mụ nụng trai Loạiư trang trại Lớnưnhất Sản ưphẩmư DTưđấtư DTư hàngưhoáư nôngư đấtư (1000$/ nghiệpư canhư nm) (ha) tácư (ha) Laoư Laoư Tỷư độngưthư độngư lệư ờngư thời v ư (%) xuyênư (ngư i) ờ (ngư i) ờ 500 1500 501 14 2 1,3 Lớn 250-500 732 347 4,1 6 3,3 Lớn v a 100-250 416 219 4,1 6 3,3 V a 40-100 260... din ra khỏc vi M, quỏ trỡnh tp trung hoỏ xy ra khụng mnh nh M Tõy c: vo khong nhng nm 1960 s nụng tri nh (< 10 ha) gim, Loi qui mụ trung bỡnh (10 - 20 v 20 50 ha) tng (Qui mụ nh hn so vi M) Ch yu s dng lao ng gia ỡnh, ớt thuờ lao ng Nh thnh qu CM KHKT, nụng nghip c c gii hoỏ, 1 nụng tri gia ỡnh cú th canh tỏc 10 - 100 ha m khụng phi thuờ lao ng) V d: Nm Tờn QM nc t (ha) QM lao ng ca trang tri... 1,1 l chớnh 0,5 l v 0,2 l (con) 0,4 l thuờ 1985 ý 5,6 0,87 -nhiu nụng tri khụng cú l thng xuyờn -ch nhõn sng thnh ph v thuờ tri ch 1989 Phỏp 29 2,06 - 1 ch tri -0,9 l gia ỡnh 0,16 l thuờ Sau Anh 36 CT TG Lu ý S lao Phõn b lao ng ng so vi cỏc nc khỏc nụng tri H Lan cn nhiu l hn v trng rau, qu qui mụ nụng tri nh vn chim 30% Túm li: tp trung hoỏ khụng cao, qui mụ nụng tri khụng ln lm v ớt thuờ lao ng... lao ng Ngy cng tng cng ng dng TBKT vo qun lý: tin hc ; M 20%, c 50%, H Lan NSL ca cỏc trang tri khỏ cao, 1 L nuụi c: Nc Nht Italia Oxtrõylia Canaa H Lan M Anh B 1 l nuụi c (ngi) 20 25 35 55 60 80 95 100 C cu ng lc (%) C cu ng lc Cỏc nc cụng nghip Cỏc nc ang phỏt trin Sc ngi 7 25-30 Sc sỳc vt 11 50 Sc mỏy 82 20 Vn ny sinh i vi cỏc nc ó phỏt trin: 1.Vn k nghip 2.Vn m rng qui mụ KD cỏc nc ụng c... tri ln v nh tng, s nụng tri qui mụ trung bỡnh gim Ngi ta tiờn oỏn nụng tri gia ỡnh qui mụ nh s dn mt i, nhng thc t ó tng lờn S bin ng v s lng trang tri M din ra nh sau: Nm S lng trang tri c im 1900 5737 1910 6404 1920 6545 1930 6546 1935 6814 1940 6350 Bt u gim 1950 5648 1960 2649 1970 2630 Gim nhanh: Nụng nghip ca M c hin i hoỏ nhanh 1980 2300 1985 2220 1990 2140 Tng Gim chm hn 1.3.3 Nụng tri gia. .. L thi k thnh vng ca nụng tri gia ỡnh (lỳc lao ng nụng nghip gim, tc cụng nghip v dch v phỏt trin mnh v thu hỳt lao ng) Sau chin tranh th gii th 2 S nụng tri cỏc nc ó phỏt trin gim i Qui mụ nụng tri tng Lao ng nụng nghip gim Nụng tri ln cú xu hng chuyn thnh nụng tri gia ỡnh (it thuờ lao ng) Qui mụ cú hiu qu (Anh) 44-60 ha, lao ng t 3-4... ngi 7 25-30 Sc sỳc vt 11 50 Sc mỏy 82 20 Vn ny sinh i vi cỏc nc ó phỏt trin: 1.Vn k nghip 2.Vn m rng qui mụ KD cỏc nc ụng c im chung: qui mụ tng chm, Ch yu l trang tri nh, ch > 1 ha Xu hng: tỡm thu nhp bờn ngoi nụng nghip Mt s v d in hỡnh mt s nc sau õy . CHƯƠNG V CHƯƠNG V KINH TẾ TRANG TRẠI GIA ĐÌNH KINH TẾ TRANG TRẠI GIA ĐÌNH TRÊN THẾ GIỚI V Ở VIỆT TRÊN THẾ GIỚI V Ở VIỆT NAM NAM 1. Kinh tế trang trại gia đình trên thế giới 1. Kinh. đình trên thế giới 1. Kinh tế trang trại gia đình trên thế giới 1.1. Khái quát tình hình phát triển kinh tế trang trại trên thế giới - Hình thành v phát triển từ lâu - Vai trò quan trọng - Diễn. lên > nông trại lớn mất ưu thế v thúc đẩy nông trại gia đình phát triển trong điÒu kiện mới này. Tóm lại: • Cuối thế kỷ 19, nông trại lớn lại mất ưu thế, trang trại gia đình bắt đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG V KINH TẾ TRANG TRẠI GIA ĐÌNH TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM doc, CHƯƠNG V KINH TẾ TRANG TRẠI GIA ĐÌNH TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM doc, CHƯƠNG V KINH TẾ TRANG TRẠI GIA ĐÌNH TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM doc, Kinh tế trang trại gia đình trên thế giới, QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI Ở NƯỚC TA, KINH TẾ TRANG TRẠI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm