Hệ thống viễn thông - chương 5 docx

72 268 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

1   2  Sóng vô tuy n Không gian Tin tức Tin tức Sóng vô tuyến Sóng vô tuyến Môi trường truyền dẫn Là sóng điện từ. Có hai loại • Sóng dọc: sóng lan truyền theo phương chuyển động của nó (sóng âm thanh lan truyền trong không khí), • Sóng ngang: sóng có vectơ cường độ điện trường vuông góc với vectơ từ trường và vuông góc với phương truyền sóng Hướng sóng Cường độ từ trường Cường độ điện trường Điện trường Từ trường 3 Hệ thống thông tin giữa hai điểm cố định, bằng sóng vô tuyến có hướng tính rất cao nhờ các anten định hướng  !"#$%&'()(*(%& +,-.(!+*/-01(2345671!8 !1- (19:7&$;<(+/(*( -01( ! = !  > ? !8  74" 2@8 3@8 AA@BACAD@E9FG  H""#$%&<!(*(%& +,  H8' -01 ( 8 +I( J 1 5E+/K<(L8-.((19:7&$;< !(+'-01(M3Nφ3 4 D¶i tÇn Vi ba (Microwave) cã tÇn sè tõ 1GHz ®Õn 40GHz ® îc chia lµm nhiÒu d¶i nhá: L Band : (1 - 2) GHz S Band : (2 - 4) GHz C Band : (4 - 8) GHz X Band : (8 - 12) GHz Ku Band : (12 - 18) GHz K Band : (18 - 27) GHz Ka Band : (27 - 40) GHz 5 O19 P1?(L()Q19 Máy thu Máy phát Máy thu Máy phát Truyền lan sóng vô tuyến Tín hiệu điện Hình 5.1: Cấu hình thiết bị vô tuyến 6 a. Anten và Phi dơ Anten là thiết bị chuyển đổi năng lượng dòng điện cao tần thành sóng điện từ. RI(J(L"%1(-,4-Q= *(7+,E%*(1-.(!S5T=>T( -J(%*(1 Tần số thấp: sử dụng anten lớn và đơn giản, ví dụ Anten Yagi: được sử dụng cho tần số 400-900MHz Tần số cao: sd anten có cấu trúc phức tạp , tính đinh hướng cao. Ví dụ: Sóng vi ba mặt đất: dùng anten Parabol phản xạ, sử dụng cho tần số 1-60Ghz 7 Phi đơ UVJ16E4>*9$*+I(>*91 <!P$"!5(*$-WXT(74>$- <!(+"!5(*(5V!  Các ống dẫn sóng là những kim loại rỗng giống như các ống dẫn nước, nhưng độ dẫn và độ nhãn mặt trong ống rất cao. Các ống dẫn sóng có nhiều loại như ống dẫn sóng mềm, ống dẫn sóng vuông và ống dẫn sóng tròn. P1?()>*9$* (P1?()>*91 3.1 Thông tin vô tuyến 9 O19 5.1.2 S truy n lan sóng vô tuy nH 0  • H$Y<%JZ19:  10 Tầng đối lưu: có nhiều gió, mây và, nhiệt độ giảm theo độ cao, mật độ ion vừa phải, uốn cong đường truyền sóng điện từ về hướng mặt đất. Tầng này thích hợp cho truyền sóng ngắn Tầng bình lưu: Tầng này có mật độ không khí thấp, chiết suất khí có tác dụng làm khúc xạ tia sóng, đổi phương truyền, làm cho tia sóng phát từ mặt đất lên tầng bình lưu sẽ bị đổi phương truyền quay về mặt đất. Do đó rất thích hợp cho truyền sóng cực ngắn. Tầng điện ly: tầng này hấp thụ nhiều tia tử ngoại có năng lượng lớn, tia này có tác dụng phân ly các phân tử khí trở thành các ion tự do, vì vậy mà mật độ ion dày đặc. Khi tia sóng phát lên tầng điện ly thì cũng bị phản xạ bẻ cong và quay trở lại mặt đất, rất thích hợp cho truyền sóng ngắn. Sóng vô tuyến tầm trung và thấp hơn thì bị hấp thụ ở tầng này. Sóng cực ngắn và các sóng vô tuyến ở tần số cao hơn thì xuyên qua tầng điện ly, do vậy không thể dùng tầng điện ly để truyền lan chúng [...]... tuyn 5. 1.4 c im ca thụng tin vụ tuyn u im Cỏc tuyn truyn dn khụng b ngt thụng tin do cỏc thm ho hoc tai nn Cỏc tuyn truyn dn c thit lp d dng Phc v cho thụng tin di ng Nhc im Fading Suy hao do ma Nhiu vụ tuyn 19 Vi ba số băng hẹp (tốc độ thấp): truyền các tín hiệu có tốc độ 2Mbit/s, 4 Mbit/s và 8 Mbit/s, ứng với dung lợng kênh thoại là 30 kênh, 60 kênh và 120 kênh Tần số sóng vô tuyến (0,4 - 1 ,5) GHz:... 1 ,5) GHz: thoi, nhn tin, s liu v truyn thanh Vi ba số băng trung bình (tốc độ trung bình): truyền các tín hiệu có tốc độ từ ( 8-3 4) Mbit/s, ứng với dung lợng kênh thoại là 120 đến 480 kênh Tần số sóng vô tuyến (2 - 6)GHz Vi ba số băng rộng (tốc độ cao): truyền các tín hiệu có tốc độ từ (3 4-1 40) Mbit/s, ứng với dung lợng kênh thoại là 480 đến 1920 kênh Tần số sóng vô tuyến 4, 6, 8, 12GHz 20 Pha dinh là sự biến... la chon tn s xy ra ti 1 anten thỡ khụng xy ra ti anten cũn li 24 Hỡnh 5. 21 Phõn tp tn s S dng 1 anten phỏt, 2 mỏy phỏt 2 tn s khỏc nhau v 1 anten thu, hai mỏy thu hai tn s ú 2 tn s cỏch nhau mt khong ln Nu hin tng fading la chn tn s xy ra ti 1 tn s thỡ khụng xy ra ti tn s cũn li Do ú ta cú c ớt nht mt tớn hiu khụng fading 25 5.2 H thng thụng tin v tinh V tinh cú kh nng thu phỏt súng vụ tuyn in... anten thu do có sự thay đổi không đồng đều về chỉ số khúc xạ của khí quyển, các phản xạ của đất và nớc trên đờng truyền sóng vô tuyến đi qua -Pha đinh phẳng: làm thay đổi đều tín hiệu sóng mang trong một dải tần số (thay đổi giống nhau đối với các tần số trong dải) -Pha đinh lựa chọn tần số: làm thay đổi tín hiệu sóng mang với mức thay đổi phụ thuộc vào tần số, pha đinh này ảnh hởng lớn đến tuyến vi ba...3.1 Thụng tin vụ tuyn Cỏc kiu truyn lan súng vụ tuyn Tng in ly (5) súng phn x t tng in ly (4) súng truyn lan tng i lu (1) Súng trc tip (3) súng mt t (2) súng phn x trờn mt t 5. 1.3 Cỏc nhõn t nh hng n s truyn lan súng Suy hao trong khụng gian t do 4d 2 L = 10 log( ) 11 S thay i ca chit sut theo cao lm tia sỏng b un cong... tinh a tnh khụng th t n Nhc im: hiu ng Doppler ln v vn iu khin bỏm ui v tinh phi mc cao 35 Qu o xớch o trũn Dng qu o c dựng cho thụng tin a tnh, nu nú bay cao ỳng thỡ dng ny phự hp cho v tinh thụng tin 3 dng: Qu o thp (LEO) cao 160 ữ 480Km Qu o trung bỡnh (MEO) cao t 10000 ữ 20000Km Qu o a tnh(GEO) t 357 86Km 36 ... nh anten phỏt trm mt t, anten thu tớn hiu t v tinh, a qua b LNA Sau ú chuyn i tn s siờu cao xung tn s IF nh b D/C, cui cựng qua b gii iu ch phc hi li bng tn c s nh trm phỏt 29 3.2 Thụng tin v tinh 5. 2.2 c im ca thụng tin v tinh u im Vựng ph súng ln Dung lng thụng tin ln tin cy thụng tin cao Cht lng thụng tin cao linh hot cao a dng v loi hỡnh dch v Cú kh nng a truy cp: s dng b phỏt ỏp... nhiu trm Nhc im Tớn hiu b suy gim Thi gian tr ln 30 3.2 Thụng tin v tinh Cn cú cỏc thit b iu khin v tinh tinh vi Nhiu mt tri S che khut ỏnh sỏng mt tri Quỏ trỡnh phúng v tinh lờn qu o phc tp 31 5. 2.3 Tn s s dng trong TTVT Vic n nh tn s tớn hiu theo quy nh ca ITU 32 3.2 Thụng tin v tinh Hin nay thỡ bng C, Ku, Ka c s dung rng rói nht Bng C([6/4]Ghz): suy hao ớt do ma v trc õy s dng cho cỏc h thng... trong thụng tin ni a, cho phộp s dng cỏc trm mt t nh v hon ton khụng gõy nhiu cho cỏc trm vi ba mt t Vỡ bng Ka b hp th nhiu do ma nờn khụng c dựng truyn thụng tin cht lng cao 33 3.2 Thụng tin v tinh 5. 2.4 Qu o v tinh Hai quy lut chi phi cho vic xõy dng qu o v tinh Qu t l trung tõm mi qu o Mt phng qu o ca v tinh phi i qua tõm trỏi t Qu o cc trũn Qu o elip nghiờng Qu o xớch o 34 3.2 Thụng tin v tinh... dn/dh>0: chit sut s tng theo cao, khỳc x õm, tia sỏng b un cong lờn bu tri, quay b lừm lờn trờn Khi dn/dh . 19 O19 5. 1.4 c i m c a thông tin vô tuy nRI - : )  p1 - :> • *(19X1905V%Qq 5+  (*(L>+,+I(, • *(19X1905V - .(7$5n 54  • 2T(T(+ 5 -[  .( - :> • M 5  • 19+ 5+ > • n119 . 1 (+8 4 -[  (+ ()  !  $T 1[( 4+  -[ 8*$!1P8 -[ ^>G _"*%J()X*-P 5 N5" !H 9 -;  () ( !1P %J Z19: E+ -[ (+ 13 dn/dh>0:. 15 16 17 19+ 5+ >   - `Q!19+ 5+ >B-I(74!  ( λab(>F  3c( -[  !19 + !  $T 1[( 4+ (' -[  >4<!()!  J5T"/<!de" 
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống viễn thông - chương 5 docx, Hệ thống viễn thông - chương 5 docx, Hệ thống viễn thông - chương 5 docx, 1 Hệ thống thông tin vi ba, 1 Thông tin vô tuyến, 2 Hệ thống thông tin vệ tinh, 2 Thông tin vệ tinh

Từ khóa liên quan