0

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm vật lí pps

95 568 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2014, 09:20

www.vnmath.com .Câu 1: Trong một dao động điều hòa thì: A. Li độ, vận tốc gia tốc biến thiên điều hóa theo thời gian và có cùng biên độ B. Lực phục hồi cũng là lực đàn hồi C. Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian D. Gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ .Câu 2: Pha của dao động được dùng để xác định: A. Biên độ dao động B. Tần số dao động C. Trạng thái dao động D. Chu kỳ dao động .Câu 3: Một vật dao động điều hòa, câu khẳng định nào sau đây là đúng? A. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0. B. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc và gia tốc đều cực đại. C. Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0. D. Khi vật qua vị trí biên động năng bằng thế năng. .Câu 4: Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng sin( ) 2 x A t cm π ω = + . Gốc thời gian đã được chọn từ lúc nào? A. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. B. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. C. Lúc chất điểm có li độ x = +A. D. Lúc chất điểm có li độ x = -A. .Câu 5: Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng sin( ) 4 x A t cm π ω = + . Gốc thời gian đã được chọn từ lúc nào? A. Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 A x = theo chiều dương. B. Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 2 A x = theo chiều dương. C. Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 2 A x = theo chiều âm. D. Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 A x = theo chiều âm. Câu 6: Tìm phát biểu sai: A. Động năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vận tốc. B. Cơ năng của hệ luôn là một hằng số. C. Thế năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vị trí. D. Cơ năng của hệ bằng tổng động năng và thế năng. Câu 7: Chọn câu đúng: A. Năng lượng của vật dao động điều hòa không phụ thuộc vào biên độ của hệ. B. Chuyển động của con lắc đơn luôn coi là dao động tự do. C. Dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa chỉ khi biên độ nhỏ. D. Trong dao động điều hòa lực hồi phục luôn hướng về VTCB và tỉ lệ với li độ. .Câu 8: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi A. Cùng pha với li độ. B. Ngược pha với li độ. C. Trễ pha 2 π so với li độ. D. Sớm pha 2 π so với li độ. Câu 9: Đối với một chất điểm dao động cơ điều hòa với chu kì F thì: www.vnmath.com www.vnmath.com A. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian nhưng không điều hòa. B. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T. C. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2. D. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T. .Câu 10: Một vật tham gia vào hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số thì: A. Dao động tổng hợp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số. B. Dao động tổng hợp của vật là một dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ. C. Dao động tổng hợp của vật là một dao động điều hòa cùng tần số, có biên độ phụ thuộc vào hiệu số pha của hai dao động thành phần. D. Dao động tổng hợp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số, có biên độ phụ thuộc vào hiệu số pha của hai dao động thành phần. Câu 11: Đối với một vật dao động cưỡng bức: A. Chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực. B. Chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào vật và ngoại lực. C. Biên độ dao động không phụ thuộc vào ngoại lực. D. Biên độ dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực. Câu 12: Chọn câu sai: Năng lượng của một vật dao động điều hòa: A. Luôn luôn là một hằng số. B. Bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng. C. Bằng thế năng của vật khi qua vị trí cân biên. D. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T. Câu 13: Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi: A. Lực tác dụng có độ lớn cực đại. B. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. C. Lực tác dụng bằng không. D. Lực tác dụng đổi chiều. .Câu 14: Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc. A. Khối lượng của con lắc. B. Điều kiện kích thích ban đầu của con lắc dao động. C. Biên độ dao động của con lắc. D. Tỉ số trọng lượng và khối lượng của con lắc. Câu 15: Dao động tự do là dao động có: A. chu kì không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. B. chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ. C. chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ và yếu tố bên ngoài. D. chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ và không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Câu 16: Chọn câu đúng. Động năng của vật dao động điều hòa A. biến đổi theo hàm cosin theo t. B. biến đổi tuần hoàn với chu kì T. C. luôn luôn không đổi. D. biến đổi tuần hoàn với chu kì 2 T . .Câu 17: Gia tốc trong dao động điều hòa A. luôn luôn không đổi. B. đạt giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng. www.vnmath.com www.vnmath.com C. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ. D. biến đổi theo hàm sin theo thời gian với chu kì 2 T . Câu 18: Đối với một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: sin( ) 2 x A t cm π ω = + thì vận tốc của nó: A. Biến thiên điều hòa với phương trình sin( )V A t ω ω π = + . B. Biến thiên điều hòa với phương trình sin( ) 2 V A t π ω ω = + . C. Biến thiên điều hòa với phương trình sinV A t ω ω = . D. Biến thiên điều hòa với phương trình 3 sin( ) 2 V A t π ω ω = + . Câu 19: Chọn câu sai: A. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn. B. Dao động cưỡng bức là điều hòa. C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. D. Biên độ dao động cưỡng bức thay đổi theo thời gian. Câu 20: Chọn câu đúng Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc, gia tốc là các đại lượng biến đổi theo thời gian theo quy luật dạng sin có: A. cùng biên độ. B. cùng tần số góc. C. cùng pha. D. cùng pha ban đầu. Câu 21: Dao động tắt dần là một dao động có: A. biên độ giảm dần do ma sát. B. chu kì tăng tỉ lệ với thời gian. C. có ma sát cực đại. D. biên độ thay đổi liên tục. Câu 22: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã: A. Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động. B. Tác dụng vào vật một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian. C. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn. D. Cung cấp cho vật một phần năng lượng đúng bằng năng lượng của vật bị tiêu hao trong từng chu kì. Câu 23: Trong trường hợp nào dao động của con lắc đơn được coi như là dao động điều hòa. A. Chiều dài của sợi dây ngắn. B. Khối lượng quả nặng nhỏ. C. Không có ma sát. D. Biên độ dao động nhỏ. Câu 24: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi A. cùng pha với vận tốc. B. ngược pha với vận tốc. C. sớm pha 2 π so với vận tốc. D. trễ pha 2 π so với vận tốc. Câu 25: Chọn câu đúng Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có: A. giá trị cực đại khi hai dao động thành phần ngược pha. B. giá trị cực đại khi hai dao động thành phần cùng pha. C. có giá trị cực tiểu khi hai dao động thành phần lệch pha 2 π . www.vnmath.com www.vnmath.com D. giá trị bằng tổng biên độ của hai dao động thành phần. Câu 26: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. B. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. C. Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. D. Hệ số lực cản tác dụng lên vật dao động. .Câu 27: Một vật dao động điều hòa theo thời gian có phương trình sin( )x A t ω ϕ = + thì động năng và thế năng cũng dao động điều hòa với tần số: A. ' ω ω = B. ' 2 ω ω = C. ' 2 ω ω = D. ' 4 ω ω = .Câu 29: Một vật dao động điều hòa với phương trình sin( )x A t ω ϕ = + . Gọi T là chu kì dao động của vật. Vật có vận tốc cực đại khi A. 4 T t = B. 2 T t = C. Vật qua vị trí biên D. Vật qua vị trí cân bằng. Câu 30: Chọn câu đúng. Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào A. Biên độ dao động. B. Cấu tạo của con lắc lò xo. C. Cách kích thích dao động. D. A và C đúng. Câu 33: Một con lắc lò xo gồm quả nặng m, lò xo có độ cứng k, nếu treo con lắc theo phương thẳng đứng thì ở VTCB lò xo dãn một đoạn l∆ . Con lắc lò xo dao động điều hòa chu kì của con lắc được tính bởi công thức nào sau đây: A. 2 g T l π = ∆ B. 2 l T g π ∆ = C. 2 k T m π = D. 1 2 m T k π = Câu 34: Hai dao động điều hòa có cùng pha dao động. Điều hòa nào sau đây là đúng khi nói về li độ của chúng. A. Luôn luôn bằng nhau. B. Luôn luôn cùng dấu. C. Luôn luôn trái dấu. D. Có li độ bằng nhau nhưng trái dấu. .Câu 35: Hai dao động điều hòa: 1 1 1 2 2 2 sin( ) sin( ) x A t x A t ω ϕ ω ω = +   = +  . Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt giá trị cực đại khi: A. 2 1 ( ) (2 1)k ϕ ϕ π − = + B. 2 1 (2 1) 2 k π ϕ ϕ − = + C. 2 1 ( ) 2k ϕ ϕ π − = D. 2 1 4 π ϕ ϕ − = Câu 36: Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào tắt dần nhanh là có lợi: A. Dao động của khung xe khi qua chỗ đường mấp mô. B. Dao động của quả lắc đồng hồ. C. Dao động của con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm. D. Cả B và C. Câu 37: Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật dao động điều hòa: A. Động năng của vật tăng và thế năng giảm khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên. www.vnmath.com www.vnmath.com B. Động năng bằng không và thế năng cực đại khi vật ở VTCB. C. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên. D. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ vị trí biên đến VTCB. .Câu 38: Một vật dao động điều hòa sin( )x A t ω ϕ = + ở thời điểm t = 0 li độ 2 A x = và đi theo chiêu âm. Tim ϕ . A. 6 rad π B. 2 rad π C. 5 6 rad π D. 3 rad π Câu 39: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí x = 10cm vật có vận tốc 20 3 /cm s π . Chu kì dao động của vật là: A. 1s B. 0,5s C. 0,1s D. 5s .Câu 40: Một vật dao động điều hòa có phương trình 4sin(10 ) 6 x t cm π π = + . Vào thời điểm t = 0 vật đang ở đâu và di chuyển theo chiều nào, vận tốc là bao nhiêu? A. x = 2cm, 20 3 /v cm s π = − , vật di chuyển theo chiều âm. B. x = 2cm, 20 3 /v cm s π = , vật di chuyển theo chiều dương. C. 2 3x cm= − , 20 /v cm s π = , vật di chuyển theo chiều dương. D. 2 3x cm= , 20 /v cm s π = , vật di chuyển theo chiều dương. Câu 41: Ứng với pha dao động 6 rad π , gia tốc của một vật dao động điều hòa có giá trị 2 30 /a m s= − . Tần số dao động là 5Hz. Lấy 2 10 π = . Li độ và vận tốc của vật là: A. x = 3cm, 30 3 /v cm s π = B. x = 6cm, 60 3 /v cm s π = C. x = 3cm, 30 3 /v cm s π = − D. x = 6cm, 60 3 /v cm s π = − .Câu 42: Con lắc lò xo dao động với biên độ 6cm. Xác định li độ của vật để thế năng của lò xo bằng 1/3 động năng. A. 3 2cm± B. 3cm ± C. 2 2cm± D. 2cm± Câu 43: Gắn một vật nặng vào lò xo được treo thẳng đứng làm lò xo dãn ra 6,4cm khi vật nặng ở VTCB. Cho 2 10 /g m s= . Chu kì vật nặng khi dao động là: A. 5s B. 0,50s C. 2s D. 0,20s Câu 44: Một vật dao động điều hòa 4sin(2 ) 4 x t cm π π = + . Lúc t = 0,25s vật có li độ và vận tốc là: A. 2 2 , 8 2x cm v cm π = − = B. 2 2 , 4 2x cm v cm π = = C. 2 2 , 4 2x cm v cm π = = − D. 2 2 , 8 2x cm v cm π = − = − .Câu 45: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng 20 /k N m= dao động với biên độ A = 5cm. Khi vật nặng cách VTCB 4cm nó có động năng là: A. 0,025J B. 0,0016J C. 0,009J D. 0,041J .Câu 46: Một vật dao động đều biên độ A = 4cm, tần số f = 5Hz. Khi t = 0 vận tốc của vật đạt giá trị cực đại và chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ. Phương trình dao động của vật là: A. 4sin10x tcm π = B. 4sin(10 )x t cm π π = + C. 4sin(10 ) 2 x t cm π π = + D. 4sin(10 ) 2 x t cm π π = − www.vnmath.com www.vnmath.com .Câu 47: Một chất điểm có khối lượng m = 500g dao động điều hòa với chu kì T = 2s. Năng lương dao động của nó là E = 0,004J. Biên độ dao động của chất điểm là: A. 4cm B. 2cm C. 16cm D. 2,5cm Câu 48: Lần lượt gắn hai quả cầu có khối lượng 1 m và 2 m vào cùng một lò xo, khi treo 1 m hệ dao động với chu kì 1 T = 0,6s. Khi treo 2 m thì hệ dao động với chu kì 2 0,8T s= . Tính chu kì dao động của hệ nếu đồng thời gắn 1 m và 2 m vào lò xo trên. A. T = 0,2s B. T = 1s C. T = 1,4s D. T = 0,7s Câu 49: Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng. Từ VTCB kéo vật hướng xuống theo hướng thẳng đứng một đoạn 3cm, thả nhẹ, chu kì dao động của vật là T = 0,5s. Nếu từ VTCB ta keo vật hướng xuống một đoạn bằng 6cm, thì chu kì dao động của vật là: A. 1s B. 0,25s C. 0,3s D. 0,5s .Câu 50: Một vật dao động điều hòa với tần số góc 10 5 /rad s ω = . Tại thời điểm t = 0 vật có li độ x = 2cm và có vận tốc 20 15 /cm s− . Phương trình dao động của vật là: A. 2sin(10 5 ) 6 x t cm π = − B. 2sin(10 5 ) 6 x t cm π = + C. 5 4sin(10 5 ) 6 x t cm π = − D. 5 4sin(10 5 ) 6 x t cm π = + Câu 51: Phương trình dao động của con lắc 4sin(2 ) 2 x t cm π π = + . Thời gian ngắn nhất khi hòn bi qua VTCB là: A. t = 0,25 B. 0,75s C. 0,5s D. 1,25s Câu 52: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, k = 100N/m. Ở VTCB lò xo dãn 4cm, truyền cho vật một năng lượng 0,125J. Cho 2 10 /g m s= , lấy 2 10 π ≈ . Chu kì và biên độ dao động của vật là: A. T = 0,4s; A = 5cm B. T = 0,2s; A= 2cm C. T = π s; A = 4cm D. T = π s; A = 5cm .Dùng dữ kiện sau trả lời cho câu 53, 54 Một con lắc lò xo có khối lượng 2m kg= dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Vận tốc có độ lớn cực đại bằng 0,6m/s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí 3 2x cm= theo chiều âm và tại đó động năng bằng thế năng. Câu 53: Biên độ và chu kì của dao động có những giá trị nào sau đây? A. 2 6 2 , 5 A cm T s π = = B. 2 6 , 5 A cm T s π = = C. 6 , 5 2 A cm T s π = = D. 6 , 5 A cm T s π = = Câu 54: Chọn gốc tọa độ là VTCB. Phương trình dao động của vật có những dạng nào sau đây? A. 6 2 sin(10 ) 4 x t cm π = + B. 3 6 2 sin(10 ) 4 x t cm π = + C. 6 sin(10 ) 4 2 x t cm π = + D. 3 6sin(10 ) 4 x t cm π = + Câu 55: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, vận tốc của vật khi qua VTCB là 62.8cm/s và gia tốc cực đại là 2m/s 2 . Biên độ và chu kỳ dao động của vật là: www.vnmath.com www.vnmath.com A. A = 10cm, T = 1s B. A = 1cm, T = 0.1s C. A = 2cm, T = 0.2s D. A = 20cm, T = 2s Câu 57: Một vật có khối lượng m = 400g được treo vào lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40N/m. Đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hoax.Chọn gốc tọa độ tại VTCB, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Phương trình dao động của vật là: A. 5sin(10 ) 2 x t cm π = − B. 10sin(10 ) 2 x t cm π = − C. 10sin10x tcm = D. 5sin(10 ) 2 x t cm π = + Câu 58: Một chất điểm dao động điều hoax 4sin(10 )x t cm π ϕ = + tại thời điểm t = 0 thì x = -2cm và đi theo chiều dương của trục tọa độ. ϕ có giá trị nào: A rad ϕ π = B. 6 rad π ϕ = C. 5 6 rad π ϕ = D. 7 6 rad π ϕ = Câu 59: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m dao động điều hoà với biện độ A = 5cm. Động năng của quả cầu ở vị trí ứng với ly độ x = 3cm là: A. E đ = 0.004J B. E đ = 40J C. E đ = 0.032J D. E đ = 320J Câu 60: Một lò xo có độ cứng k = 20N/m treo thẳng đứng. Treo vào lò xo một vật có khối lượng m =100g. Từ VTCB đưa vật lên một đoạn 5cm rồi buông nhẹ. Chiều dương hướng xuống. Giá trị cực đại của lực hồi phục và lực đàn hồi là: A. dh 2 , 5 hp F N F N= = B. dh 2 , 3 hp F N F N= = C. dh 1 , 3 hp F N F N= = D. dh 0.4 , 0.5 hp F N F N= = Câu 61: Một vật dao động điêug hoà với phương trình sin( )x A t ω ϕ = + . Trong khoảng thời gian 1/60s đầu tiên, vật đi từ vị trí x= 0 đến vị trí 3 2 x A= theo chiều dương và tại thời điểm cách VTCB 2cm. vật có vận tốc 40 3 /cm s π . Biên độ và tần số góc của dao động thỏa mãn các giá trị nào sau đây: A. 10 / , 7.2rad s A cm ω π = = B. 10 / , 5rad s A cm ω π = = C. 20 / , 5rad s A cm ω π = = D. 20 / , 4rad s A cm ω π = = Câu 62: Trong một phút vật nặng gắn vào đầu một lò xo thực hiện đúng 40 chu kỳ dao động với biên độ là 8cm. Giá trị lớn nhất của vận tốc là: A V max = 34cm/s B. V max = 75.36cm/s C. V max = 48.84cm/s D. V max = 33.5cm/s Câu 63: Một lò xo nhẹ có độ cứng k, chiều dài tự nhiên l 0 , đầu trên gắn cố định. Khi treo đầu dưới của lò xo một vật có khối lượng m 1 =100g, thì chiều dài của lò xo khi cân bằng là l 1 = 31cm. Thay vật m 1 bằng vật m 2 = 200g thì khi vật cân bằng, chiều dài của lò xo là l 2 = 32cm. Độ cứng của lò xo và chiều dài ban đầu của nó là những giá trị nào sau đây: A. l 0 = 30cm. k = 100N/m B. l 0 = 31.5cm. k = 66N/m C. l 0 = 28cm. k = 33N/m D. l 0 = 26cm. k = 20N/m Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 64, 65 Một con lắc lò xo dao động theo phương trình 2sin(20 ) 2 x t cm π π = + . Biết khối lượng của vật nặng m = 100g. .Câu 64: Tính chu kỳ và năng lượng dao động của vật: A. T = 1s. E = 78,9.10 -3 J B. T = 0,1s. E = 78,9.10 -3 J C. T = 1s. E = 7,89.10 -3 J D. T = 0,1s. E = 7,89.10 -3 J .Câu 65: Vật đi qua vị trí x = 1cm ở những thời điểm nào: www.vnmath.com www.vnmath.com A. 1 60 10 k t = ± + B. 1 2 20 t k= ± + C. 1 2 40 t k= ± + D. 1 30 5 k t = ± + Câu 66: Một vật dao động điều hoà với phương trình 4sin(0,5 ) 3 x t cm π π = − . Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ qua vị trí 2 3x cm= theo chiều âm của trục tọa độ: A. t = 4s B. 4 3 t s= C. 1 3 t s= D. t = 2s Câu 69: Một con lắc lò xo có khối lượng m = 1kg, dao động điều hoà với phương trình sin( )x A t ω ϕ = + và cơ năng E = 0.125J. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc v = 0.25m/s và gia tốc a = 6.25 3 m/s 2 . Biên độ tần số góc và pha ban đầu có giá trị nào sau: A. 2 , , 25 / 3 A cm rad rad s π ϕ ω = = − = B. 2 2 , , 25 / 3 A cm rad rad s π ϕ ω = = = C. 2 , , 25 / 3 A cm rad rad s π ϕ ω = = = D. 6.7 , , 75 / 6 A cm rad rad s π ϕ ω = = − = Câu 71: Một vật dao động theo phương trình 2,5sin( ) 4 x t cm π π = + . Vào thời điểm nào thì pha dao động đạt giá trị 3 rad π , lúc ấy li độ x bằng bao nhiêu: A. 1 , 0,72 60 t s x cm= = B. 1 , 1, 4 6 t s x cm= = C. 1 , 2,16 120 t s x cm= = D. 1 , 1, 25 12 t s x cm= = Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 75, 76 Khi treo vật m vào lò xo thì lò xo giãn ra 25l cm∆ = . Từ VTCB O kéo vật xuống theo phương thẳng đứng một đoạn 20cm rồi buông nhẹ để vật dao động điều hòa. Câu 75: Chọn gốc tọa độ thời gian là lúc vật qua VTCB theo chiều dương hướng xuống. Lấy 2 2 /g m s π = . Phương trình chuyển động của vật có dạng nào sau đây? A. 20sin(2 )x t cm π π = + B. 20sin 2x tcm π = C. 10sin(2 )x t cm π π = + D. 10sin 2x tcm π = Câu 76: Nếu vào thời điểm nào đó li độ của m là 5cm thì vào thời điểm 1 8 s sau đó, li độ của vật là bao nhiêu, nếu vật đi theo chiều dương. A. x = -10,2cm B. x = 10,2cm C. x = 17,2cm D. x = -17,2cm Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 77, 78 Một vật có khối lượng m = 250g treo vào lò xo có độ cứng k = 25N/m. Từ VTCB ta truyền cho vật một vận tốc 0 40 /v cm s= theo phương của lò xo. Câu 77: Chọn t = 0 khi vật qua VTCB theo chiều âm. Phương trình dao động của vật có dạng nào sau đây? A. 4sin10x tcm = B. 8sin10x tcm = C. 8sin(10 )x t cm π = + D. 4sin(10 )x t cm π = + Câu 78: Vận tốc của vật tại vị trí mà ở đó thế năng bằng hai lần động năng năng có giá trị là: A. 40 / 3 v cm s= B. 80 3 /v cm s= www.vnmath.com www.vnmath.com C. 40 / 3 v cm s= D. 80 / 3 v cm s= Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 79, 80 Một vật m = 1kg treo vào lò xo có độ cứng k = 400N/m. Quả cầu dao động điều hòa với cơ năng E = 0,5J theo phương thẳng đứng. Câu 79: Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là: A. ax min 35,25 ; 24,75 m l cm l cm= = B. ax min 37,5 ; 27,5 m l cm l cm= = C. ax min 35 ; 25 m l cm l cm= = D. ax min 37 ; 27 m l cm l cm= = Câu 80: Vận tốc của quả cầu ở thời điểm mà chiều dài của lò xo là 35cm là: A. 50 3 /v cm s= ± B. 20 3 /v cm s= ± C. 5 3 /v cm s= ± D. 2 3 /v cm s= Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 81, 82 Một lò xo có chiều dài tự nhiên 0 25l cm= , có khối lượng không đáng kể, được dùng để treo vật, khối lượng m = 200g vào điểm A. Khi cân bằng lò xo dài l = 33cm, 2 10 /g m s= . Câu 81: Hệ số đàn hồi của lò xo là: A. K = 25N/m B. K = 2,5N/m C. K = 50N/m D. K = 5N/m Câu 82: Dùng hai lò xo trên để treo vật m vào hai điểm cố định A và B nằm trên đường thẳng đứng, cách nhau 72cm. VTCB O của vật cách A một đoạn: A. 30cm B. 35cm C. 40cm D. 50cm Câu 93: Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa xung quanh VTCB theo phương trình 4sin ( )x t cm ω = . Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng 40 s π thì động năng bằng nửa cơ năng. Chu kì dao động và tần số góc của vật là: A. , 20 / 10 T s rad s π ω = = B. , 40 / 20 T s rad s π ω = = C. , 10 / 5 T s rad s π ω = = D. 0,01 , 20 /T s rad s ω = = Câu 94: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng có khối lượng m = 250g. Chọn trục tọa độ Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại VTCB, kéo vật xuống dưới vị trí lò xo dãn 6,5cm thả nhẹ vật dao động điều hòa với năng lượng là 80mJ. Lấy gốc thời gian lúc thả, 2 10 /g m s= . Phương trình dao động của vật có biểu thức nào sau đây? A. 6,5sin(2 ) 2 x t cm π = + B. 6,5sin(5 ) 2 x t cm π π = + C. 4sin(5 ) 2 x t cm π π = + D. 4sin(20 ) 2 x t cm π = + Câu 95: Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện 10 chu kì dao động, con lắc thứ hai thực hiện 6 chu kì dao động. Biết hiệu số chiều dài dây treo của chúng là 48cm. Chiều dài dây treo của mỗi con lắc là: A. 1 2 79 , 31l cm l cm= = B. 1 2 9,1 , 57,1l cm l cm= = C. 1 2 42 , 90l cm l cm= = D. 1 2 27 , 75l cm l cm= = Câu 96: Một con lắc đơn có khối lượng m = 1kg và độ dài dây treo l = 2m. Góc lệch cực đại của dây so với đường thẳng đứng 0 10 0,175rad α = = . Cơ năng của con lắc và vận tốc vật nặng khi nó ở vị trí thấp nhất là: www.vnmath.com www.vnmath.com A. max 2 ; 2 /E J v m s= = B. max 0,298 ; 0,77 /E J v m s= = C. max 2,98 ; 2,44 /E J v m s= = D. max 29,8 ; 7,7 /E J v m s= = Câu 97: Một con lắc dao động ở nơi có gia tốc trọng trường là 2 10 /g m s= với chu kì T = 2s trên quỹ đạo dài 20cm. Lấy 2 10 π = . Thời gian để con lắc dao động từ VTCB đến vị trí có li độ 0 2 S S = là: A. 1 6 t s= B. 5 6 t s= C. 1 4 t s= D. 1 2 t s= Câu 98: Một con lắc gồm một quả cầu nhỏ, khối lượng m = 0,05kg treo vào đầu một sợi dây dài l = 1m, ở nơi có gia tốc trọng trường 2 9,81 /g m s= . Bỏ qua ma sát. Con lắc dao động theo phương thẳng đứng với góc lệch cực đại so với phương thẳng đứng là 0 0 30 α = . Vận tốc và lực căng dây của vật tại VTCB là: A. v = 1,62m/s; T = 0,62N B. v = 2,63m/s; T = 0,62N C. v = 4,12m/s; T = 1,34N D. v = 0,412m/s; T = 13,4N Câu 99: Một con lắc có chiều dài l, quả nặng có khối lượng m. Một đầu con lắc treo vào điểm cố định O, con lắc dao động điều hòa với chu kì 2s. Trên phương thẳng đứng qua O, người ta đóng một cây đinh tại vị trí 2 l OI = . Sao cho đinh chận một bên của dây treo. Lấy 2 9,8 /g m s= . Chu kì dao động của con lắc là: A. T = 0,7s B. T = 2,8s C. T = 1,7s D. T = 2s Câu 100: Một con lắc đơn có dây treo dài l = 0,4m. Khối lượng vật là m = 200g. Lấy 2 10 /g m s= . Bỏ qua ma sát. Kéo con lắc để dây treo nó lệch góc 0 60 α = so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Lúc lực căng dây treo là 4N thì vận tốc có giá trị là: A. 2 /v m s = B. 2 2 /v m s= C. 5 /v m s = D. 2 / 2 v m s= Dùng dữ liệu sau để trả lời câu hỏi 101, 102 Con lắc đơn có chiều dài 1 l dao động với chu kì 1 1, 2T s= , con lắc có độ dài 2 l dao động với chu kì 2 1,6T s= . Câu 101: Chu kì của con lắc đơn có độ dài 1 2 l l+ là: A. 4s B. 0,4s C. 2,8s D. 2s Câu 102: Chu kì của con lắc đơn có độ dài 2 1 l l− là: A. 0,4s B. 0,2s C. 1,05s D. 1,12s Câu 103: Một con lắc đơn có khối lượng m = 10kg và chiều dài dây treo l = 2m. Góc lệch cực đại so với đường thẳng đứng là 0 10 0,175rad α = = . Lấy 2 10 /g m s= . Cơ năng của con lắc và vận tốc vật nặng khi nó ở vị trí thấp nhất là: A. W = 0,1525; max 0,055 /V m s= B. W = 1,525; max 0,55 /V m s= C. W = 30,45; max 7,8 /V m s= D. W = 3,045; max 0,78 /V m s= Câu 104: Hai con lắc đơn có cùng độ dài l cùng khối lượng m. Hai vật nặng của hai con lắc đó mang điện tích lần lượt là 1 q và 2 q . Chúng được đặt vào trong điện trường E ur hướng thẳng đứng www.vnmath.com [...]... tính hơn nghe âm trầm Câu 139: Chọn câu sai: Hai sóng kết hợp là hai sóng có cùng tần số và có: A Cùng biên độ, cùng pha B Hiệu số pha không đổi theo thời gian C Hiệu lộ trình không đổi theo thời gian D Khả năng giao thoa với nhau Câu 140: Hiện tượng giao thoa là hiện tượng: A Giao thoa của hai sóng tại một điểm của môi trường B Tổng hợp của hai dao động kết hợp C Tạo thanhg các vân hình parabol trên... 5sin(ωt − ) 6 6 2 Dao động tổng hợp của chúng có dạng: π A x = 0 B x = 5 2 sin(ωt + ) 3 www.vnmath.com www.vnmath.com π π C x = 5sin(ωt − ) D x = 5sin(ωt + ) 6 4 Câu 119: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương: x1 = 4 3cos10π t(cm) và x2 = 4sin10π t(cm) Vận tốc của vật tại thời điểm t = 2s là: A V = 20π cm / s B V = 40π cm / s V = 20cm / s C D V = 40cm / s Câu 120: Một vật thực hiện đồng thời... Tmin = 0,34 N D Tmax = 2,5 N ; Tmin = 0,34 N Câu 115: Khi qua VTCB một lần nào đó dây bị đứt Hỏi quả cầu chạm đất cách VTCB bao xa (tính theo phương ngang)? Biết VTCB cách mặt đất 1m: A S = 0,46m B S = 2,3m C S = 1,035m D S = 4,6m Câu 116: Có hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số như sau: π 5π x1 = 5sin(ωt − ); x2 = 5sin(ωt + ) 3 3 Dao động tổng hợp của chúng có dạng: π π A x = 5 2 sin(ωt +... B Về bản chất vật lý thì sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm đều là sóng cơ C Sóng âm là song dọc D Sóng siêu âm là sóng âm duy nhất mà tai người không nghe thấy được Câu 148: Câu nào sau đây là sai khi nói về sóng dừng www.vnmath.com www.vnmath.com A Sóng dừng là sóng có các bụng, các nút cố định trong không gian λ B Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng sóng liên tiếp là 2 λ C Khoảng cách giữa điểm... B cảm kháng C dung kháng D tổng trở Câu 199: Chọn câu đúng trong các câu sau: A Dòng điện xoay chiều ba pha là sự hợp lại của ba dòng điện xoay chiều một pha B Phần ứng của máy phát điện xoay chiều ba pha có thể là rôto hoặc stato C Phần ứng của máy phát điện xoay chiều ba pha là stato D Nguyên tắc của máy phát ba pha dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và từ trường quay Câu 200: Một đoạn mạch không... sin(ωt − )(cm) 2 2 6 Phương trình dao động tổng hợp của vật là: π 3 7π A x = B x = 3 sin(ωt + ) cm sin(ωt + ) cm 3 2 6 π π C x = 3 sin(ωt + ) cm D x = 3 sin(ωt − ) cm 2 3 Câu 121: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học A Sóng cơ học là sự lan truyền của dao động theo thời gian trong một môi trường vật chất B Sóng cơ học là sự lan truyền của vật chất theo thời gian C Sóng cơ học là những... của sóng tới và sóng phản xạ của nó cùng truyền theo một phương D Là do tổng hợp của hai hay nhiều sóng kết hợp trong không gian Câu 130: Hai nguồn dao động được gọi là hai nguồn kết hợp khi có: A Cùng tần số và hiệu số pha không thay đổi B Cùng biên độ và cùng tần số C Cùng tần số và ngược pha D Cùng biên độ nhưng tần số khác nhau .Câu 131: Khi có hiện tượng giao thoa của sóng nước những điểm nằm trên... âm đứng yên D Bước sóng dài hơn so với khi nguồn âm đứng yên Câu 135: Trong các nhạc cụ, hộp đàn, than kèn, sáo có tác dụng: A Vừa khuếch đại âm, vừa tạo ra âm sắc riêng của âm động năng nhạc cụ đó phát ra B Làm tăng độ cao và độ to của âm C Giữ cho âm phát ra có tần số ổn định D Lọc bớt tạp âm và tiếng ồn Câu 137: Chọn câu sai trong các câu sau: A Ngưỡng nghe thay đổi tùy theo tần số âm B Đối với... đều đúng Câu 220: Chọn câu đúng A Dòng điện xoay chiều một pha chỉ có thể do máy phat điện xoay chiều một pha tạo ra B Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo ra được từ trường quay C Dòng điện do máy phát điện xoay chiều tạo ra luôn có tần số bằng sồ vòng quay trong một giây của rôto D Suất điện động của máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay của rôto .Câu 221: Tìm câu sai trong các câu sau:... quay của rôto .Câu 221: Tìm câu sai trong các câu sau: A Trong cách mắc điện ba pha theo kiểu hình tam giác thì: U d = U p B Trong cách mắc điện ba pha hình sao thì U d = 3U p C Trong cách mắc hình sao dòng điện trong dây trung hòa luôn bằng 0 D Các tải tiêu thụ được mắc theo kiểu tam giác có tính đối xứng tốt hơn so với cách mắc hình sao Câu 222: Dòng điện một chiều: A Không thể dùng để nạp acquy B . kì 2T. .Câu 10: Một vật tham gia vào hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số thì: A. Dao động tổng hợp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số. B. Dao động tổng hợp của vật là một. biên độ. C. Dao động tổng hợp của vật là một dao động điều hòa cùng tần số, có biên độ phụ thuộc vào hiệu số pha của hai dao động thành phần. D. Dao động tổng hợp của vật là một dao động tuần. .Câu 29: Một vật dao động điều hòa với phương trình sin( )x A t ω ϕ = + . Gọi T là chu kì dao động của vật. Vật có vận tốc cực đại khi A. 4 T t = B. 2 T t = C. Vật qua vị trí biên D. Vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm vật lí pps, Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm vật lí pps,