Giải pháp công nghệ của Microsoft

15 931 8
Giải pháp công nghệ của Microsoft

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giải pháp công nghệ của Microsoft Chuyên đề 7: Tổng hợp, đánh giá các tài liệu giới thiệu về giải pháp công nghệ (của Microsoft, IBM và Oracle…) về TMĐT, đề xuất định hướng ứng dụng thực tế cho các doanh nghiệp ngành Công Thương phát triển TMĐT hiệu quả.1 Giải pháp công nghệ của Microsoft về Thương mại điện tử - Microsoft Biztalk Server1.1. Tổng quan về Giải pháp Microsoft Biztalk ServerMicrosoft BizTalk Server, hay còn gọi là “BizTalk” là một giải pháp phần mềm dành cho máy chủ dùng để quản lý quy trình kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua việc sử dụng các “Adapters”, BizTalk có thể giao tiếp với những hệ thống phần mềm khác nhau đang được sử dụng trong một doanh nghiệp lớn, nói một cách khác BizTalk có thể liên kết những hệ thống phần mềm khác nhau trong một doanh nghiệp; BizTalk giúp doanh nghiệp tự động hóa và tích hợp các quy trình kinh doanh của doanh nghiệp. Theo Microsoft, BizTalk có những chức năng sau: Tự động hóa qui trình kinh doanh, Mô hình hóa quy trình kinh doanh, Giao dịch B2B, Tích hợp ứng dụng cho doanh nghiệp, Truyền thông điệp.Trong thực tế, BizTalk giúp các doanh nghiệp tích hợp và quản lý các qui trình kinh doanh bằng cách trao đổi những chứng từ kinh doanh như: đơn đặt hàng, hóa đơn giữa những ứng dụng khác nhau hoặc giữa các hệ thống khác nhau.Tổng quan kiến trúc hệ thốngKiến trúc BizTalk được xây dựng nhằm cung cấp các giải pháp để giải quyết 3 vấn đề lớn sau:- Kết nối các ứng dụng khác nhau đang được sử dụng trong một trong một doanh nghiệp hay một tổ chức (Còn gọi là EAI – Enterprise Application Integration). Chức năng này có thể được cung cấp như một dịch vụ áp dụng cho nhiều doanh nghiệp – kiến trúc hướng dịch vụ (SOA - Service-oriented Architecture).- Kết nối các ứng dụng khác nhau giữa các doanh nghiệp, tổ chức khác nhau, business-to-business (B2B) integration. - Hỗ trợ việc tự động hóa quy trình kinh doanh và quản lý qui trình kinh doanh. Hình 1: Kiến trúc BizTalk ServerTheo đó, BizTalk có 2 phần chính:- Phần thông điệp (Messaging): Cung cấp khả năng giao tiếp giữa các phần mềm khác nhau. Trong Phần thông điệp có những phần khác nhau, mỗi phần gồm một tập hợp các adapter. Mỗi một adapter có thể được cài đặt một công nghệ giao tiếp, trao đổi dữ liệu riêng, ví dụ như các dịch vụ Web, hoặc trao đổi trong các ứng dụng cụ thể, như là SAP ERP.- Phần Orchestration: Phần này hỗ trợ việc tạo lập và vận hành các quy trình dưới dạng đồ họa.BizTalk Sever hỗ trợ rất mạnh việc quản lý qui trình kinh doanh (business process management - BPM) thông qua 2 công nghệ quan trọng trong BPM là: Công cụ thiết lập qui tắc kinh doanh (Business Rule Engine - BRE), Công cụ kiểm tra hoạt động kinh doanh (Business Activity Monitoring - BAM).Ngoài ra, BizTalk còn áp dụng tiêu chuẩn công nghệ TMĐT tiên tiến: với bộ chuyển đổi (Adapter) có thể được dùng để trao đổi các thông điệp, dữ liệu từ bên trong với các đối tác kinh doanh, trong trường hợp muốn đảm bảo quá trình gửi thông điệp an toàn và đáng tin cậy thì phải áp dụng giao thức ebMS 2.0 (kinh doanh điện tử Message Service) trong quá trình truyền nhận thông điệp. Hiện nay, một số tổ chức, công ty trên thế giới có sáng kiến điều chỉnh việc trao đổi thông điệp, dữ liệu sao cho phù hợp với chuẩn ebMS 2.0 này (ví dụ hệ thống chăm sóc sức khỏe ở bán đảo Scandinavia, các cơ quan chính phủ ở Hà Lan, tập đoàn General Motors, các công ty sản xuất ô tô tại Mỹ, Canada). Với chuẩn kinh doanh điện tử, BizTalk Server được Microsoft nhờ phát triển, ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp theo mô hình B2B. Bộ chuyển đổi này bao gồm một tập hợp các orchestrations, pipelines và một cơ sở dữ liệu để theo dõi. Việc thực hiện các thao tác admin trên CSDL thông qua giao diện Console và các chức năng lưu trữ. Bộ chuyển đổi ebMS sử dụng BizTalk Server được xây dựng dựa trên các giao thức HTTP(/s), FTP và SMTP trong trao đổi dữ liệu với kiến trúc đảm bảo khả năng mở rộng.1.2. Công nghệ truyền thông điệp trong Microsoft Biztalk ServerCông nghệ truyền thông điệp trong Microsoft Biztalk Server nằm trong Phần thông điệp (Messaging) của kiến trúc hệ thống. Các chức năng chính của phần này là:- Nhận thông điệp- Phân tích và xác định định dạng của thông điệp- Đánh giá nội dung thông điệp để xác định nơi thông điệp được chuyển đến và xử lý- Chuyển thông điệp đến nơi tương ứng- Theo dõi tình trạng của tài liệuHình 2: Mô hình nhận truyền thông điệp trong Biztalk ServerMô tả quá trình nhận, truyền thông điệp trong Biztalk Server:1. Thông điệp vào Hệ thống Biztalk Server thông qua một cổng nhận (Recevice Port). Mỗi cổng nhận có một hoặc nhiều địa điểm nhận. Mỗi địa điểm nhận được cấu hình bởi một bộ chuyển đổi (Adapter) dùng để xác định phương thức giao tiếp dùng để kết nối và nhận dữ liệu từ một hệ thống hoặc một ứng dụng bên ngoài, chẳng hạn như: 1 thư mục các tệp tin, 1 trang web HTTP, 1 cơ sở dữ liệu SQL, hoặc ứng dụng của 1 bên thứ ba.2. Thông điệp nhận được được xử lý bởi một ống nhận (Recevice Pipeline). Một Recevice Pipeline có chứa nhiều thành phần với các tính năng như: giải mã thông điệp, chia nhóm các thông điệp, chuyển thông điệp từ định dạng ban đầu sang định dạng XML, hoặc có thể chứng thực chữ ký số trên thông điệp.3. Các cổng nhận có thể được cấu hình theo một hoặc nhiều Biểu đồ dữ liệu (Map) , Biểu đồ dữ liệu cho phép chuyển thông điệp dữ liệu với cấu trúc này sang một cấu trúc khác. Biểu đồ dữ liệu được sử dụng để chuyển đổi các thông điệp tử nhiều định dạng khác nhau sang định dạng nội bộ hoặc định dạng được sử dụng thống nhất trong Hệ thống BizTalk.4. Sau đó, thông điệp này sẽ được chuyển đến cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, còn được gọi là Hộp chứa thông điệp (Message Box). Khi thông điệp đến Hộp chứa thông điệp, Hệ thống thông qua những thành phần dữ liệu liên quan đến thông điệp để xác định những cổng hoặc những Orchestration liên quan mà thông điệp được chuyển đến.5. Một Orchestration mô tả logic vận hành của một quy trình công việc. Mỗi một quy trình có thể được mô tả bởi một hoặc nhiều Orchestration. Mỗi một Orchestration bao gồm nhiều hình liên kết với nhau, mỗi hình có một ý nghĩa riêng và dùng để mô tả điều kiện, vòng lặp, các thói quen, hoạt động trong một quy trình.6. Một thông điệp có thể được xử lý bởi một Orchestration hoặc không, sau đó được chuyển đến Cổng gửi (Send Port). Cổng gửi có thể sử dụng Bản đồ dữ liệu để chuyển định dạng thông điệp và tiến hành xử lý thông điệp tại ống gửi (Send Pipeline).7. Ống gửi (Send Pipeline) có thể chuyển thông điệp từ định dạng XML sử dụng trong Biztalk Server sang định dạng nơi cần chuyển đến, đồng thời tiến hành mã hóa thông điệp nhằm đảm bản an toàn thông tin trong quá trình truyền thông điệp.8. Sau đó, Send Pipeline sử dụng Biểu đồ để kết nối và truyền dữ liệu sang hệ thống hoặc ứng dụng bên ngoài.Phần Thông điệp (Messaging) của Biztalk Server có thể giao tiếp được với nhiều hệ thống và ứng dụng khác nhau. Nó hỗ trợ việc chuyển đổi dữ liệu từ định dạng này sang định dạng khác dựa trên các chuẩn. Biztalk Server phụ thuộc vào việc sử dụng những tài liệu có cấu trúc cho tất cả các thông điệp giao dịch trong Biztalk. Không quan tâm đến định dạng của thông điệp gửi đến (ví dụ: XML, flat-file hoặc EDI), Phần Thông điệp và phần Orchestration chỉ xử lý các thông điệp dưới định dạng XML. Để tạo một ứng dung xử lý thông điệp cơ bản, nhà phát triển phải làm những việc sau:1. Tạo ra định nghĩa cấu trúc (Schema) cho tất cả các loại thông điệp được xử lý bởi BizTalk Server.2. Chuyển đổi dữ liệu (Mapping Data) để chuyển dữ liệu từ một cấu trúc này sang cấu trúc khác.3. Cấu hình các cổng nhận và các địa điểm nhận để có thể nhận các thông điệp.4. Cấu hình các cổng gửi để gửi dữ liệu cho hệ thống bên ngoài.5. Tạo một Pipeline để đáp ứng các yêu cầu của xử lý thông điệp. Xây dựng các cấu trúc (Schema):Biztalk Server cung cấp hơn 8000 Schema khác nhau để hỗ trợ các chuẩn thông điệp dữ liệu đang sử dụng phổ biến hiện nay như EDIFACT và X12. Hình 3: Màn hình công cụ xây dựng SchemaChuyển đổi dữ liệu Người dùng có thể sử dụng Biểu đồ dữ liệu trong BizTalk để chuyển đổi thông điệp đầu vào từ cấu trúc này thành một thông điệp đầu ra mang cấu trúc khác.Hình 4: Biểu đồ dữ liệu trong BizTalkMột biểu đồ dữ liệu định nghĩa mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu đầu vào với cấu trúc giữ liệu đầu ra thông qua các kết nối và các Functoid.2. Giải pháp công nghệ của IBM về Thương mại điện tử - WebSphere DataPower XB60Thiết bị tích hợp XB60 của IBM WebSphere DataPower cung cấp ứng dụng B2B độc nhất của IBM cung cấp các chức năng chuyển đổi tích hợp bảo mật dữ liệu đối tác thương mại, định tuyến và bảo mật trong một thiết bị mạng, cắt giảm chi phí hoạt động và nâng cao hiệu năng. XB60 là một công nghệ đột phá mà cho phép các tổ chức mở rộng việc triển khai B2B hiện có và tích hợp cơ sở hạ tầng nội bộ, do đó nhanh chóng hoàn vốn đầu tư và giảm tổng chi phí của chủ đầu tư. * Tập trung và củng cố kết nối đối tác kinh doanh và quản lý giao dịch B2B với một cổng DMZ sẵn sàng B2B * Nhanh chóng truy cập vào các khách hàng mới và các tuyến đường mới ra thị trường với tiêu chuẩn quản lý dựa trên đối tác thương mại. * Nhanh chóng điều chỉnh các dịch vụ sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu thay đổi với sự hỗ trợ cho công nghệ Web 2.0. * Mở khóa hạn chế thông tin trong môi trường hội nhập B2B không đồng nhất. * Cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của giao diện B2B với việc triển khai và quản lý đơn giản. * Trong các ứng dụng có độ nhạy cao, chìa khóa mã hóa yêu cầu bảo vệ tăng cường được chứng nhận FIPS 140-2 module cấp 2, cấp 3 bảo mật phần cứng (HSMs). XB60 làm tăng tính xác thực và Kiến trúc Hướng Dịch vụ dùng chung (Service-Oriented Architecture - SOA) nhằm đảm bảo khả năng an ninh của DataPower để tiếp tục bảo vệ dữ liệu của tổ chức.Những đặc tính và lợi ích của nó bao gồm: Quản lý đối tác Thương mại B2B, giao thức B2B thực thi chính sách kiểm soát truy cập, lọc tin nhắn, và bảo mật dữ liệu. Ứng dụng tích hợp với khả năng Cổng độc lập B2B hỗ trợ mô hình B2B AS1, AS2, AS3, email dạng văn bản và dịch vụ Web. Drummond AS2 Ứng dụng trao đổi dữ liệu điện tử.Hình 5: Ứng dụng trao đổi dữ liệu điện tử B2B Giao diện người dùng đầy đủ tính năng cấu hình và xem các giao dịch của B2B; tương quan các tài liệu và kiến thức hiển thị tất cả các sự kiện liên quan. Đơn giản hóa việc triển khai, cấu hình và quản lý cung cấp một thời gian nhanh hơn giá trị bằng cách thiết lập kết nối nhanh chóng cho các đối tác kinh doanh. Web 2.0 có khả năng tương tác, bao gồm cả JSON lọc và xác nhận, hỗ trợ cho động từ REST của, và chuyển đổi / dịch vụ chuyển tiếp của REST và Web. ESB phần cứng đầy đủ tính năng, bao gồm:-Tăng tốc độ của các trung tâm tích hợp hiện tại - Hiện đại hóa máy chủ lớn và các dịch vụ Web- Chuyển đổi Bất kỳ-đến-bất kỳ - An ninh cấp độ thông điệp tích hợp - Định tuyến, lọc và xử lý thông điệp đa bước tinh vi- Đa dạng các giao thức truyền tải đồng bộ và không đồng bộ- Cấu hình chất lượng dịch vụ- Ghi chép và luồng kiểm toán chi tiết- Giao diện dựa trên tiêu chuẩn- Hỗ trợ mã/cấu hình có độ linh hoạt cao- Hỗ trợ XML và tích hợp ứng dụng tốc độ đường truyền- Tích hợp dựa trên dữ liệu đặc tả  Thông tin chi tiết về phần cứng ESB như sau: Tương tự DataPower XI50• Tăng tốc độ các hub tích hợp hiện tại (Acceleration of existing integration hubs): Được tiếp sức mạnh bởi công nghệ chuyển đổi ở tốc độ đường truyền, XI50 có thể được sử dụng để tách tải xử lý XSLT, định tuyến XPath, chuyển đổi XML truyền thống, và những tác vụ tiêu tốn nhiều tài nguyên khác từ máy chủ để giảm độ trễ, nâng cao thông lượng và giải phóng các tài nguyên tính toán.Hình 6: Bus Thông điệp (Message Bus) của XI50• Hiện đại hóa máy chủ lớn (Mainframe) và các dịch vụ Web (Mainframe modernization and Web services): XI50 có thể giúp bảo vệ một hệ thống Mainframe có hỗ trợ XML, kết nối chúng tức thì với SOA doanh nghiệp và các dịch vụ Web. Hình 7: Mainframe của XI50• Tính đơn giản của thiết bị (Appliance simplicity): Rất dễ định cấu hình, vận hành và sở hữu, XI50 giảm bớt mức độ phức tạp về hoạt động của môi trường IT trong khi vẫn cắt giảm được chi phí và rủi ro.• Chuyển đổi bất kỳ-đến-bất kỳ (Any-to-any transformation): XI50 có thể phân tích và chuyển đổi các tin báo nhị phân, ký tự phẳng và XML, bao gồm cả EDI, COBOL Copybook, ISO 8583, CSV, ASN.1 và Wkinh doanh điện tử. Không giống với các khuynh hướng dựa trên lập trình tùy biến, công nghệ DataGlue sử dụng một khuynh hướng khai báo dựa trên dữ liệu đặc tả.• An ninh cấp độ tin báo tích hợp (Integrated message level security):XI50 bao gồm chức năng an ninh cấp độ tin báo và kiểm soát truy cập hoàn chỉnh. Các tin báo có thể được lọc, duyệt, mã hóa và ký, giúp cung cấp hỗ trợ an toàn hơn cho các ứng dụng có giá trị lớn. Các công nghệ được hỗ trợ bao gồm An ninh WS, WS-Trust, SAML, và LDAP. XI50 là một thiết bị mạng đóng kín dành cho đảm bảo độ tin cậy và mức độ an ninh cao.• Định tuyến, lọc và xử lý tin báo đa bước tinh vi (Sophisticated multi-step message routing, filtering, and processing)• Đa dạng các giao thức truyền tải đồng bộ và không đồng bộ (Multiple synchronous and asynchronous transport protocols)• Ghi chép và luồng kiểm toán chi tiết (Detailed logging and audit trail): XI50 bao gồm cả hỗ trợ pháp lý về chống chối bỏ (non-repudiation support).• Các giao diện tiêu chuẩn (Standards-based interfaces): XI50 hỗ trợ các giao diện dựa trên tiêu chuẩn cho kết nối đồng nhất trên toàn bộ cơ sở hạ tầng doanh nghiệp.• Hỗ trợ mã/định cấu hình uyển chuyển, có độ linh hoạt cao (Agile, highly flexible underlying scripting/configuration support): XI50 hỗ trợ “đóng gói sẵn” ("out-of-the-box") toàn diện để xử lý dễ dàng và nhanh chóng các triển khai của đối tác theo tiêu chuẩn và không theo tiêu chuẩn.• Hỗ trợ XML và tích hợp ứng dụng ở tốc độ đường truyền (XML enablement and wirespeed application integration): XI50 giúp giảm bớt thời gian, chi phí, rủi ro và độ phức tạp của các khuynh hướng tích hợp truyền thống. Tớch hp da trờn d liu c t (Metadata-based integration): Khụng ging vi cỏc khuynh hng truyn thng da tr cỏc adapter phn mm giao tip ó c mó húa cng, XI50 s dng mt khuynh hng khai bỏo da trờn d liu c t. Cụng ngh c ỏo ny h tr cỏc mụ hỡnh lp trỡnh hng d liu (data-oriented programming - DOP) cú th trin khai m khụng gõy ra cỏc im tc nghn. Cỏc cụng c ha d s dng sn cú h tr cỏc nh phõn tớch kinh doanh trong vic nh cu hỡnh cỏc cụng c mụ t nh dng, sp xp, v ng b húa tin bỏo. An ninh v Hiu nng (Security and performance): c tip sc mnh bi mt cụng ngh mnh m c phỏt trin ngay t ban u cú quan tõm n vn an ninh, XI50 cung cp kh nng tớch hp XML trờn mt nn tng an ton hn vi hiu nng cn thit cho cỏc ng dng thc t. XI50 cú th phõn tớch, lc, chuyn i, nh tuyn v tng cng cỏc tin bỏo kim soỏt truy cp ca cỏc nh dng khỏc nhau vi tc ng truyn. Nú cng cung cp mó húa v gii mó húa, cng nh l cỏc nng lc ký v duyt ch ký s.3. Gii phỏp cụng ngh ca Oracle v Thng mi in t - Oracle Fusion MiddlewareOracle Fusion Middleware l mt kin trỳc gii phỏp ton din, tớch hp y v h tr lm vic trờn nhiu nn tng vi tớnh nng hot-pluggable cú trờn 77,000 khỏch hng trờn ton th gii mi lnh vc. Kh nng "hot-pluggable" cho phộp trin khai cỏc thnh phn ca b sn phm trờn cỏc nn h iu hnh ph bin v tng hp vi cụng ngh lp gia cng nh ng dng kinh doanh t cỏc nh cung cp phn mm nh IBM, Microsoft v SAP. H sn phm Oracleđ Fusion Middleware tớch hp y v chun húa ng u trong th trng ng dng mỏy ch lp gia trờn nn tng Java; Cng thụng tin th h 2.0 (Enterprise 2.0) v H qun tr ni dung - ỏp ng y nhu cu ca cỏc doanh nghip v khỏch hng. Oracle Fusion Middleware cng c tớch hp sn vi cỏc sn phm khỏc v h qun tr C s d liu Oracle v cỏc ng dng nghip v ca Oracle vi chi phớ s hu thp. Tớnh nng hot-pluggable c nht h tr lm vic trờn mi nn tng khỏc nhau cho phộp khỏch hng m rng nhng khon u t hin ti trong mụi trng CNTT khụng ng nht. Oracle Fusion Middleware c h tr vi mt mng li gm hn 11,000 cỏc nh cung cp phn mm c lp (ISV), cỏc nh bỏn l gia tng giỏ tr v cỏc nh tớch hp h thng (SI). Oracle Fusion Middleware ó i tiờn phong v nhiu mt nh l cụng ty u tiờn phỏt hnh gúi nn tng ng dng (APS) chun v tớch hp cho in toỏn li, h tr cu trỳc hng dch v (SOA), cu trỳc hng s kin (EDA) v bo mt doanh nghip. [...]... trong trao đổi dữ liệu với kiến trúc đảm bảo khả năng mở rộng. 1.2. Công nghệ truyền thông điệp trong Microsoft Biztalk Server Công nghệ truyền thông điệp trong Microsoft Biztalk Server nằm trong Phần thông điệp (Messaging) của kiến trúc hệ thống. Các chức năng chính của phần này là: - Nhận thơng điệp - Phân tích và xác định định dạng của thông điệp - Đánh giá nội dung thông điệp để xác định nơi thông... hệ thống, chỉnh sửa các thuộc tính của hệ thống/ghi log, xem logs file, bật/tắt các tiến trình. Oracle Wallet cho phép quản lý các chứng chỉ số, đăng nhập một lần, Quản lý định danh, web cache, HTTP Server, v.v… 4. Các giải pháp công nghệ khác - Giải pháp truyền thông điệp dựa trên chuẩn mở ebMS Dịch vụ thông điệp kinh doanh điện tử được quy định tại Phần 2 của ISO 15000 (ISO 15000-2:2004). Phần... các doanh nghiệp đẩy mạnh việc ứng dụng giải pháp truyền thông điệp trong thương mại điện tử. Trước mắt, ứng dụng cho các đơn vị tham gia Dự án Xây dựng mạng kinh doanh điện tử cho một số doanh nghiệp lớn quy mô lớn. 5.2. Phát triển và chuyển giao công nghệ mới để phát triển các giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp Triển khai thử nghiệm một số giải pháp truyền thông điệp trong thương mại... lựa chọn giải pháp truyền thông điệp phù hợp. Sau đó, tiến hành đào tạo, chuyển giao cơng nghệ cho các bên tham gia. Khuyến khích, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp ứng dụng truyền thông điệp điện tử trong các giao dịch quản lý điều hành và kinh doanh. 5.3. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến biến tầm quan trọng của ứng dụng giải pháp truyền... độ của các trung tâm tích hợp hiện tại 5 Đề xuất định hướng ứng dụng thực tế cho các doanh nghiệp ngành Công Thương phát triển Thương mại điện tử hiệu quả 5.1. Xây dựng thử nghiệm hạ tầng truyền thông điệp cho thương mại điện tử Kinh doanh điện tử và TMĐT là một trong những công cụ hữu hiệu giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong thời gian tới, nghiên cứu về giải pháp. .. hàm cơng nghệ đóng gói thơng tin (enveloping echnique) cho phép các thông điệp không phụ thuộc vào phần nội dung truyền tải (payload), các giao thức sử dụng, và bất kỳ định dạng dữ liệu nào. Sự linh hoạt này đảm bảo tính kế thừa của hệ thống kinh doanh điện tử truyền thống (ví dụ:, UN/EDIFACT, ASCX12, or HL7). Có nghĩa là Hạ tầng kinh doanh điện tử sẽ là địn bẩy thúc đẩy kết hợp các cơng nghệ khác... bảo mật phần cứng (HSMs). XB60 làm tăng tính xác thực và Kiến trúc Hướng Dịch vụ dùng chung (Service-Oriented Architecture - SOA) nhằm đảm bảo khả năng an ninh của DataPower để tiếp tục bảo vệ dữ liệu của tổ chức. Những đặc tính và lợi ích của nó bao gồm:  Quản lý đối tác Thương mại B2B, giao thức B2B thực thi chính sách kiểm sốt truy cập, lọc tin nhắn, và bảo mật dữ liệu.  Ứng dụng tích hợp với... giao dịch của B2B; tương quan các tài liệu và kiến thức hiển thị tất cả các sự kiện liên quan.  Đơn giản hóa việc triển khai, cấu hình và quản lý cung cấp một thời gian nhanh hơn giá trị bằng cách thiết lập kết nối nhanh chóng cho các đối tác kinh doanh.  Web 2.0 có khả năng tương tác, bao gồm cả JSON lọc và xác nhận, hỗ trợ cho động từ REST của, và chuyển đổi / dịch vụ chuyển tiếp của REST và... các yêu cầu của xử lý thông điệp. Xây dựng các cấu trúc (Schema): Biztalk Server cung cấp hơn 8000 Schema khác nhau để hỗ trợ các chuẩn thông điệp dữ liệu đang sử dụng phổ biến hiện nay như EDIFACT và X12. Hình 3: Màn hình cơng cụ xây dựng Schema Chuyển đổi dữ liệu * Mở khóa hạn chế thơng tin trong mơi trường hội nhập B2B không đồng nhất. * Cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của giao diện... điệp này sẽ được chuyển đến cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, cịn được gọi là Hộp chứa thơng điệp (Message Box). Khi thông điệp đến Hộp chứa thông điệp, Hệ thống thông qua những thành phần dữ liệu liên quan đến thông điệp để xác định những cổng hoặc những Orchestration liên quan mà thông điệp được chuyển đến. 5. Một Orchestration mơ tả logic vận hành của một quy trình cơng việc. Mỗi một quy . hiệu quả.1 Giải pháp công nghệ của Microsoft về Thương mại điện tử - Microsoft Biztalk Server1.1. Tổng quan về Giải pháp Microsoft Biztalk ServerMicrosoft. giới thiệu về giải pháp công nghệ (của Microsoft, IBM và Oracle…) về TMĐT, đề xuất định hướng ứng dụng thực tế cho các doanh nghiệp ngành Công Thương phát

Ngày đăng: 15/08/2012, 10:40

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Kiến trúc BizTalk Server - Giải pháp công nghệ của Microsoft

Hình 1.

Kiến trúc BizTalk Server Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2: Mô hình nhận truyền thông điệp trong Biztalk Server - Giải pháp công nghệ của Microsoft

Hình 2.

Mô hình nhận truyền thông điệp trong Biztalk Server Xem tại trang 3 của tài liệu.
3. Cấu hình các cổng nhận và các địa điểm nhận để có thể nhận các thông điệp. 4. Cấu hình các cổng gửi để gửi dữ liệu cho hệ thống bên ngoài. - Giải pháp công nghệ của Microsoft

3..

Cấu hình các cổng nhận và các địa điểm nhận để có thể nhận các thông điệp. 4. Cấu hình các cổng gửi để gửi dữ liệu cho hệ thống bên ngoài Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 4: Biểu đồ dữ liệu trong BizTalk - Giải pháp công nghệ của Microsoft

Hình 4.

Biểu đồ dữ liệu trong BizTalk Xem tại trang 6 của tài liệu.
 Ứng dụng tích hợp với khả năng Cổng độc lập B2B hỗ trợ mô hình B2B AS1, AS2, AS3, email dạng văn bản và dịch vụ Web. - Giải pháp công nghệ của Microsoft

ng.

dụng tích hợp với khả năng Cổng độc lập B2B hỗ trợ mô hình B2B AS1, AS2, AS3, email dạng văn bản và dịch vụ Web Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Hỗ trợ mã/cấu hình có độ linh hoạt cao - Giải pháp công nghệ của Microsoft

tr.

ợ mã/cấu hình có độ linh hoạt cao Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 7: Mainframe của XI50 - Giải pháp công nghệ của Microsoft

Hình 7.

Mainframe của XI50 Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 8: Sản phẩm tích hợp B2B của Oracle - Giải pháp công nghệ của Microsoft

Hình 8.

Sản phẩm tích hợp B2B của Oracle Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan