0

Giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p9 potx

5 476 0
  • Giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p9 potx

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 01:21

43 và không là nguồn thu nhập chính của cán bộ, công chức (đến nay tiền l!ơng thực tế vẫn ch!a bằng mức tháng 12/1993 do giá tăng khoảng 55% nh!ng tiền l!ơng mới chỉ đ!ợc bù 50%). Ngoài ra cán bộ, công chức còn phải chi thêm nhiều khoản ch!a đ!ợc tính vào tiền l!ơng nh!: tiền học phí, xây dựng tr!ờng học, phí an ninh làm cho tiền l!ơng thực tế còn giảm hơn nữa . - Tiền l!ơng không còn có ý nghĩa khuyến khích, động viên cán bộ, công chức làm việc, cơ quan Nhà n!ớc không thu hút đ!ợc nhân tài, tình trạng "chảy máu chất xám" trong khu vực nhà n!ớc ngày càng gia tăng. - Quan hệ tiền l!ơng giữa khu vực hành chính, sự nghiệp với sản xuất kinh doanh ngày càng bất hợp lý, trong đó tiền l!ơng của cán bộ, công chức là thấp nhất, làm mất tác dụng của chế độ tiền l!ơng công chức, do đó không chống đ!ợc tham nhũng, không tuyển đ!ợc ng!ời tài vào cơ quan Nhà n!ớc làm cho bộ máy Nhà n!ớc không đ!ợc trong sạch, không mạnh. - Ch!a có cơ chế tiền l!ơng thích hợp đối với khu vực sự nghiệp (còn gọi là dịch vụ công). Chế độ giao biên chế và tiền l!ơng hiện hành đ dẫn đến "hành chính hóa" hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, không gắn với kết quả hoạt động của các dịch vụ công, mọi hoạt động của các đơn vị dịch vụ công đều diễn ra nh! các cơ quan hành chính, chỉ trông chờ vào ngân sách nhà n!ớc cấp để hoạt động; phần đơn vị tự hoạt động thu đ!ợc thì đơn vị tự quyết định ăn chia, Nhà n!ớc không kiểm soát đ!ợc, mặc dù những hoạt động đó đều dựa vào cơ sở vật chất của nhà n!ớc và ng!ời công chức ăn l!ơng Nhà n!ớc. - Nhà n!ớc không kiểm soát đ!ợc thu nhập của cán bộ, công chức. Các đơn vị tự quyết định tiền ăn tr!a hoặc trợ cấp thêm cho cán bộ, công chức của đơn vị mình từ nguồn ngân sách hoặc các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ của đơn vị, từ đó chứng tỏ cơ chế quản lý tài chính ch!a phù hợp, cần phải sửa đổi. - Ch!a coi trọng đến việc nâng cao đời sống đối với cán bộ công chức là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất n!ớc, cụ thể là hàng năm khi xem xét cân đối kế hoạch ngân sách nhà n!ớc, thì vấn đề tiền l!ơng đ!ợc coi là khoản chi tiêu dùng chỉ đ!ợc tính đến sau cùng. - Việc tiền tệ hóa tiền l!ơng đ đ!ợc giải quyết một b!ớc cơ bản, song còn một số khoản ch!a đ!ợc tiền tệ hóa đầy đủ nh!: tiền nhà ở, tiền sử dụng điện thoại nhà riêng, phụ cấp ng!ời phục vụ cho một số chức vụ. - Việc chuyển xếp từ l!ơng cũ (theo Nghị định 235/HĐBT) sang l!ơng mới (theo NĐ25/CP) còn có bất hợp lý ch!a đ!ợc giải quyết kịp thời gây tâm lý kém phấn khởi, một số ng!ời không tin t!ởng vào mỗi kỳ cải cách tiền l!ơng. - Việc quản lý tiền l!ơng theo những nguyên tắc đề ra trong chính sách tiền l!ơng "làm công việc g h!ởng l!ơng công việc đó, làm việc ở ngạch công Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m 44 chức nào thì xếp l!ơng ở ngạch công chức đó" thực hiện ch!a nghiêm đ dẫn đến đảo lộn quan hệ tiền l!ơng ở một số ngành, lĩnh vực, chức vụ. 2.2/ những vấn đề cụ thể: a/ Về tiền l!ơng chức vụ dân cử, bầu cử: vừa bình quân và ch!a có sự phân loại tỉnh, huyện, vừa cách biệt giữa dân cử, bầu cử với công chức hành chính sự nghiệp và công chức đ!ợc bổ nhiệm giữ chức vụ lnh đạo. b) Về l!ơng chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, Kiểm sát: vừa căn cứ vào trình độ chuyên môn, nghiệp vụ lại vừa theo cấp quản lý hành chính đ gây khó khăn trong việc điều chuyển cán bộ, công chức theo yêu cầu của nhiệm vụ và không khuyến khích công chức phấn đấu để nâng cao nghiệp vụ. c) Về hệ thống tiền l!ơng công chức khu vực hành chính, sự nghiệp: - Hệ thống bảng l!ơng công chức giữa các ngành hành chính, sự nghiệp có nhiều bảng l!ơng và ngạch l!ơng trùng nhau cả về số bậc và hệ số mức l!ơng: Cán bộ, công chức hành chính, sự nghiệp đ!ợc thiết kế thành 19 bảng l!ơng (từ 01- Hành chính đến 19 - Dự trữ quốc gia). Trong mỗi bảng l!ơng theo ngành lại thiết kế các ngạch l!ơng t!ơng ứng với mỗi ngạch công chức, nh! vậy có 186 ngạch công chức thì t!ơng ứng 186 ngạch l!ơng. Nh!ng nếu căn cứ vào hệ số mức l!ơng khởi điểm của các ngạch có cùng trình độ đào tạo đại học thì thực chất chỉ có 07 bảng l!ơng và 36 ngạch l!ơng nh! sau: 1/ Bảng l!ơng: Thanh tra (04), Hải quan (08), Trọng tài kinh tế (05) có hệ số mức l!ơng khởi điểm là 2,01. 2/ Bảng l!ơng: Hành chính (01), Nghiên cứu viên (13), Ngân hàng (07) 3/ Bảng l!ơng: Tài chính (06), Nông nghiệp (09), Xây dựng (12), Khoa học kỹ thuật (13), Văn hóa thông tin (17), Thể dục thể thao (18), L!u trữ (02) 4/ Bảng l!ơng: Y tế (16), Giáo dục đào tạo (15) 5/ Bảng l!ơng: Kiểm lâm (10), Khí t!ợng thủy văn (14) 6/ Bảng l!ơng: Thủy lợi (11) 7/ Bảng l!ơng: Dự trữ quốc gia (19) - Yếu tố tiêu hao lao động, độ phức tạp lao động và !u đi đối với một số ngành đ!ợc thiết kế vào hệ số mức l!ơng, do vậy hệ số mức l!ơng bậc 1 (khởi điểm) của một số ngành cùng trình độ đào tạo (thậm chí thời gian đào tạo cao hơn) nh!ng hệ số mức l!ơng lại thấp hơn nh! hệ số mức l!ơng của kỹ s! thấp hơn chuyên viên, bác sỹ; chuyên viên thấp hơn giảng viên, hải quan ). Do tiền l!ơng giữa các ngành khác nhau nên khó điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức giữa các ngành theo yêu cầu của nhiệm vụ, công vụ. - Số bậc l!ơng bị chẻ nhỏ quá nhiều, khoảng cách hệ số l!ơng giữa các bậc vừa bị dồn nén trong mỗi ngạch, vừa quá dn cách giữa các ngạch (nh! các ngạch cao cấp so với các ngạch công chức loại D), vì vậy công chức không phấn Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m 45 khởi mỗi lần đ!ợc nâng bậc l!ơng. Mặt khác, số bậc l!ơng trong mỗi ngạch đ!ợc thiết kế theo nguyên tắc phải "chụp" đ!ợc thực trạng xếp l!ơng của công chức tr!ớc khi cải cách, nên việc thiết kế nhiều bậc l!ơng chỉ phù hợp với số ng!ời mới đ!ợc tuyển, nh!ng đối với những ng!ời đ có quá trình công tác, có mức l!ơng cao thì ngay khi chuyển xếp l!ơng đ xếp ở bậc cuối cùng của ngạch gây sức ép phải kéo dài thêm bậc l!ơng hoặc có phụ cấp % v!ợt khung. - Việc thiết kế bậc l!ơng thâm niên trong ngạch và quy định nâng bậc l!ơng theo thâm niên đ không khuyến khích những ng!ời làm việc tích cực, có hiệu quả, không khuyến khích những ng!ời học tập, có trình độ cao hơn nh! tốt nghiệp đại học cũng xếp l!ơng nh! ng!ời có trình độ trên đại học v.v - Quy định chế độ phụ cấp chức vụ bằng hệ số so với mức l!ơng tối thiểu và đ!ợc chia quá nhỏ nên không khuyến khích mỗi khi đ!ợc bổ nhiệm, và khi thôi giữ chức vụ rất khó xử lý và th!ờng đ!ợc xếp vào mức l!ơng cao hơn. - Tại thời điểm ban hành chế độ tiền l!ơng mới ch!a xác định đ!ợc cụ thể phạm vi công chức, do đó việc quy định tiền l!ơng đối với một số đối t!ợng không phù hợp, không phản ánh đúng với đặc thù lao động nh! diễn viên, nhà văn, hoạ sỹ, ng!ời làm việc ở các tổ chức phi chính phủ , những đối t!ợng này thu nhập chính của họ là tác phẩm, xuất diễn hoặc h!ởng thù lao từ hội phí. d) Về các chế độ phụ cấp l!ơng: Chế độ phụ cấp khu vực còn nhiều bất hợp lý về tiêu chí xác định cho các vùng; giữa phụ cấp khu vực với phụ cấp đặc biệt ch!a đ!ợc xác định rõ. Phụ cấp thu hút chỉ quy định đối với những ng!ời đến làm việc ở vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế, đảo xa đất liền, ch!a quy định cho các đối t!ợng đến làm việc ở các vùng cao, vùng sâu, vùng xa mà không phải là vùng kinh tế mới, đảo xa đất liền, nên không thu hút đ!ợc cán bộ, công chức đến công tác ở các vùng này v.v Nguyên nhân của những tồn tại trong chính sách, chế độ tiền l!ơng của cán bộ, công chức: 1/ Nguyên nhân cơ bản, bao trùm là do quan điểm coi tiền l!ơng là một khoản chi cho tiêu dùng trong cân đối ngân sách nhà n!ớc, không phải là chi cho đầu t! phát triển nguồn nhân lực. Vì vậy, khi cải cách tiền l!ơng còn nặng về cân đối ngân sách Nhà n!ớc nên đ làm giảm vai trò của tiền l!ơng nh! là động lực cơ bản của ng!ời lao động. 2/ Quan điểm, ph!ơng pháp thiết kế các nội dung cụ thể của chế độ tiền l!ơng đối với cán bộ, công chức còn nhiều điểm ch!a phù hợp nh!ng ch!a đ!ợc nghiêm túc xem xét để sửa đổi, nh!: - Quan điểm áp dụng thống nhất mức tiền l!ơng tối thiểu trong cả n!ớc và dùng làm căn cứ để quy định các chế độ trợ cấp, !u đi x hội đ làm mất vai trò của tiền l!ơng tối thiểu, cản trở quá trình tiếp tục cải cách và mỗi khi đặt vấn Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m 46 đề cải cách tiền l!ơng đều phải tính đến quan hệ tiền l!ơng, trợ cấp x hội trong cân đối ngân sách Nhà n!ớc của hàng triệu ng!ời h!ởng l!ơng và trợ cấp x hội (gấp nhiều lần số cán bộ, công chức); - Ph!ơng pháp thiết kế hệ thống bảng l!ơng theo các ngạch công chức ở ngành khác nhau và kéo dài số bậc l!ơng trong ngạch công chức đ làm cho hệ thống bảng l!ơng vừa phức tạp, vừa gây khó khăn cho việc chuyển xếp l!ơng và điều chuyển cán bộ, công chức giữa các ngành, nghề. Mặt khác, việc cải cách hệ thống bảng l!ơng ch!a gắn với cải cách hành chính nh!: tiêu chuẩn các ngạch công chức vừa thiếu cụ thể, vừa ch!a phù hợp với thực tế đội ngũ cán bộ, công chức; h!ớng dẫn thi nâng ngạch quá chậm, không đồng bộ ở các ngành, nghề; quy định chế độ nâng bậc l!ơng theo thâm niên đến hẹn lại lên và ch!a xử lý các tr!ờng hợp trong nhiều năm đ xếp ở bậc cuối cùng trong ngạch, v.v đ làm cho hệ thống bảng l!ơng hành chính, sự nghiệp mất ý nghĩa khuyến khích, gây phản ứng trong cán bộ, công chức; - Các chế độ phụ cấp l!ơng vừa trùng lặp ý nghĩa khuyến khích (nh! phụ cấp khu vực, đặc biệt, thu hút), vừa không quy định rõ cách tính (nh! phụ cấp đắt đỏ, độc hại - nguy hiểm), vừa tạo ra mâu thuẫn trong quan hệ cân đối tiền l!ơng giữa các ngành, nghề (phụ cấp !u đi giáo viên, y tế ), vừa ch!a đủ mức để khuyến khích cán bộ, công chức đến công tác ở những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng cao, hải đảo v.v 3/ Ch!a làm rõ một số khoản chi bao cấp ngoài l!ơng nh!: tiền nhà ở, điện, n!ớc ch!a tính đủ, tiền điện thoại nhà riêng (từ Vụ tr!ởng và t!ơng đ!ơng trở lên), phụ cấp ng!ời phục vụ và ph!ơng tiện ô tô đi lại (từ Thứ tr!ởng và t!ơng đ!ơng trở lên); nếu tính đủ vào l!ơng thì quan hệ tiền l!ơng (tối thiểu/tối đa) không phải là 1/10 mà cao hơn nhiều. Ngoài ra, nhiều cơ quan, đơn vị còn trợ cấp thêm cho cán bộ, công chức từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm nghìn đồng/tháng từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà n!ớc hoặc từ nguồn thu của cơ quan, đơn vị mình mà Nhà n!ớc ch!a quản lý đ!ợc. 4/ Việc quản lý tiền l!ơng mang nặng tính hành chính tập trung, sử dụng chủ yếu các công cụ hành chính nh! chế độ báo cáo, thống kê, xét duyệt biên chế, tiền l!ơng (chủ yếu vẫn là cơ chế xin - cho) hơn là các công cụ điều tiết vĩ mô nh! thuế thu nhập, điều chỉnh mức l!ơng tối thiểu, cơ chế tài chính đối với các đơn vị có thu, v.v Điều này đ dẫn đến việc sử dụng đội ngũ quản lý cồng kềnh, chức năng chồng chéo, tạo kẽ hở cho những đơn vị có nguồn thu luồn lách, tránh các khoản phải nộp nghĩa vụ và là nguyên nhân tạo sự liên kết của một bộ phận quan chức để gian lận, cản trở quá trình cải cách. Mặt khác, cơ chế lập dự toán chi và phân bổ kinh phí hành chính, sự nghiệp (trong đó có tiền l!ơng) không gắn với nhiệm vụ và kết quả thực hiện, gây nhiều lng phí, không khuyến khích các cơ quan, đơn vị sắp xếp tổ chức, bộ máy và không khuyến khích cán bộ, công chức nâng cao trình độ và chất l!ợng phục vụ. Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m 47 5/ Một số chính sách liên quan đến nguồn thu của một số ngành (Giáo dục, đào tạo, Y tế, Hải quan, Thuế, ) khi ban hành ch!a đ!ợc tính toán đồng bộ và ch!a đ!ợc quản lý chặt chẽ đ tạo điều kiện hình thành thu nhập ngầm của một số cá nhân hoặc tập thể, nhiều khi khoản thu nhập này còn cao hơn nhiều so với tiền l!ơng, gây thắc mắc về công bằng trong x hội. 6/ Việc đổi mới ph!ơng thức hoạt động và cơ chế trả l!ơng ở các ngành sự nghiệp, mặc dù đ có Nghị quyết 90-CP của Chính phủ và đ xuất hiện một số mô hình có hiệu quả, nh!ng ch!a đ!ợc tổng kết để ban hành thành cơ chế chính sách mới mà hiện tại vẫn duy trì chế độ trả l!ơng theo tháng t!ơng ứng với số biên chế đ!ợc giao. 7/ Mục tiêu đặt ra khi cải cách tiền l!ơng là Nhà n!ớc phải quản lý đ!ợc biên chế và quỹ tiền l!ơng chi từ ngân sách Nhà n!ớc, nh!ng đến nay từ cơ quan quản lý biên chế đến cơ quan cấp phát kinh phí đều không nắm đ!ợc chính xác biên chế và quỹ l!ơng thực tế bằng bao nhiêu, để cho một số Bộ, ngành, địa ph!ơng vẫn thực hiện chế độ tiền l!ơng tuỳ tiện. 8/ Đảng và Nhà n!ớc rất muốn thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc cải cách tiền l!ơng đ đề ra từ năm 1993 đến nay, trong đó có nội dung rất quan trọng là kịp thời khắc phục những nh!ợc điểm trong thiết kế tiền l!ơng, điều chỉnh tiền l!ơng t!ơng ứng với tăng tr!ởng kinh tế và biến động giá cả nh!ng thực tế lúng túng và khả năng ngân sách, ch!a tách đ!ợc trợ cấp và !u đi x hội ra khỏi tiền l!ơng, ch!a thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức, biên chế, ch!a kịp thời đổi mới cơ chế cấp phát ngân sách phù hợp với quá trình x hội hoá các hoạt động dịch vụ công, nền tài chính quốc gia vẫn vận hành theo kiểu cũ, ch!a khắc phục có hiệu quả tham nhũng, lng phí, v.v đ càng gây thêm khó khăn cho việc bảo đảm tiền l!ơng thực tế và tiếp tục cải cách tiền l!ơng nh! các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội đề ra trong những năm qua. 9/ T! t!ởng bao cấp, ỷ lại vào Nhà n!ớc ở nhiều cơ quan, đơn vị và nhiều cán bộ, công chức vẫn rất nặng nề, thể hiện rõ qua xu h!ớng tiếp tục Nhà n!ớc hoá các hoạt động sự nghiệp (giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, báo chí ), ch!a chủ động đ!a ra các giải pháp động viên nguồn lực tài chính của x hội để phát triển mà chủ yếu trông chờ vào nguồn tài chính rất hạn chế của ngân sách Nhà n!ớc. Ngoài ra, xu h!ớng hành chính hoá các hoạt động đảng, đoàn thể, hội nghề nghiệp càng gây khó khăn cho việc tiếp tục cải cách tiền l!ơng. 10/ Sự phối hợp giữa các Bộ trong hoạch định chính sách và các Bộ, ngành, địa ph!ơng còn hạn chế, ngại va chạm; Sự chỉ đạo, kiểm tra theo chức năng quản lý Nhà n!ớc của các địa ph!ơng ch!a th!ờng xuyên và bị xem nhẹ, v.v càng làm giảm ý nghĩa của chế độ tiền l!ơng đối với cán bộ, công chức. ######### III/ Ph!ơng h!ớng cải cách tiền l!ơng cán bộ, công chức. Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m . lao động, độ phức tạp lao động và !u đi đối với một số ngành đ!ợc thiết kế vào hệ số mức l!ơng, do vậy hệ số mức l!ơng bậc 1 (khởi điểm) của một số ngành cùng trình độ đào tạo (thậm chí thời. mới (theo NĐ25/CP) còn có bất hợp lý ch!a đ!ợc giải quyết kịp thời gây tâm lý kém phấn khởi, một số ng!ời không tin t!ởng vào mỗi kỳ cải cách tiền l!ơng. - Việc quản lý tiền l!ơng theo những nguyên. chức từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm nghìn đồng/tháng từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà n!ớc hoặc từ nguồn thu của cơ quan, đơn vị mình mà Nhà n!ớc ch!a quản lý đ!ợc. 4/ Việc quản lý tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p9 potx, Giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p9 potx, Giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p9 potx