0

Mẫu slide thuyết trình báo cáo luận văn

32 13,122 77

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2014, 14:14

Mẫu Slide có các hiệu ứng và bản đồ phục vụ khi bạn trình diễn một bài thuyết trình báo cáo, luận văn hay bất cứ bài thuyết trình nào mà cần đến slide. Hy vọng sẽ giúp các bạn nhanh chóng trong việc tạo cho mình một slide. tài: Đề tài: Đề NGHIÊN C U QUY TRÌNH Ứ NGHIÊN C U QUY TRÌNH Ứ TH T C GIAO NH N Ủ Ụ Ậ TH T C GIAO NH N Ủ Ụ Ậ HÀNG HÓA XU T NH P KH U T I Ấ Ậ Ẩ Ạ HÀNG HÓA XU T NH P KH U T I Ấ Ậ Ẩ Ạ CÔNG TY FOCUS SHIPPING CORP. CÔNG TY FOCUS SHIPPING CORP. 07/19/14 Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 1 07/19/14 Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 2  Lý do ch n tài.ọ đề Lý do ch n tài.ọ đề  M c tiêu c a tài.ụ ủ đề M c tiêu c a tài.ụ ủ đề  Ph ng pháp nghiên c u.ươ ứ Ph ng pháp nghiên c u.ươ ứ  N i dung nghiên c uộ ứ N i dung nghiên c uộ ứ . . Bài luận văn ngoài Lời mở đầu và Kết luận, kiến nghò thì Bài luận văn ngoài Lời mở đầu và Kết luận, kiến nghò thì nội dung chủ yếu gồm 3 chương như sau: nội dung chủ yếu gồm 3 chương như sau:  CH CH NG 1: ƯƠ NG 1: ƯƠ Cơ sở lý luận về quy trình thủ tục giao Cơ sở lý luận về quy trình thủ tục giao nh n xuất nhập khẩu: Nêu lên những khái niệm và tiền ậ nh n xuất nhập khẩu: Nêu lên những khái niệm và tiền ậ đề liên quan đến ngành xuất nhập khẩu. đề liên quan đến ngành xuất nhập khẩu.  CHƯƠNG 2: Giới thiệu tổng quát về công ty Focus CHƯƠNG 2: Giới thiệu tổng quát về công ty Focus Shipping Corp: Cho biết tình hình chung của công ty và Shipping Corp: Cho biết tình hình chung của công ty và những kết quả đạt được qua 2 n m hoạt động kinh doanh ă những kết quả đạt được qua 2 n m hoạt động kinh doanh ă xuất nhập khẩu (2009-2010). xuất nhập khẩu (2009-2010).  CH NG 3: Quy trình thủ tục giao nh n xu t nhập ƯƠ ậ ấ CH NG 3: Quy trình thủ tục giao nh n xu t nhập ƯƠ ậ ấ khẩu tại công ty Focus Shipping Corp: Nêu rõ trình tự khẩu tại công ty Focus Shipping Corp: Nêu rõ trình tự giao nh n cho hàng xuất khẩu và nhập khẩu.ậ giao nh n cho hàng xuất khẩu và nhập khẩu.ậ 07/19/14 Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 3 LỜI MỞ ĐẦU Nội dung nghiên cứu. 1. 1. Khái ni m chung v giao nh n.ệ ề ậ Khái ni m chung v giao nh n.ệ ề ậ 2. 2. N i dung c b n c a nghi p v giao nh n.ộ ơ ả ủ ệ ụ ậ N i dung c b n c a nghi p v giao nh n.ộ ơ ả ủ ệ ụ ậ 3. 3. Vai trò và trách nhi m c a ng i giao nh n trong giao nh n m u d ch qu c ệ ủ ườ ậ ậ ậ ị ố Vai trò và trách nhi m c a ng i giao nh n trong giao nh n m u d ch qu c ệ ủ ườ ậ ậ ậ ị ố t .ế t .ế 4. 4. C quan giao nh n qu c t Vi t Nam.ơ ậ ố ế ở ệ C quan giao nh n qu c t Vi t Nam.ơ ậ ố ế ở ệ 07/19/14 Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 4 07/19/14 Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 5  Lòch sử hình thành và quá trình phát tri n c a công ể ủ Lòch sử hình thành và quá trình phát tri n c a công ể ủ ty ty  Ch c n ng, nhi m v c a công ty ứ ă ệ ụ ủ Ch c n ng, nhi m v c a công ty ứ ă ệ ụ ủ  Cơ cấu tổ chức của công ty Cơ cấu tổ chức của công ty  Cơ sở vật chất của công ty Cơ sở vật chất của công ty  K t qu ho t ế ả ạ K t qu ho t ế ả ạ đ đ ng kinh doanh c a công ty hai năm ộ ủ ng kinh doanh c a công ty hai năm ộ ủ 2009-2010 2009-2010  Nh ng khó khăn và thách thức của công ty ữ Nh ng khó khăn và thách thức của công ty ữ  Giải pháp và ph ng h ng phát tri n của công ty ươ ướ ể Giải pháp và ph ng h ng phát tri n của công ty ươ ướ ể 07/19/14 Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 6  Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số: 410300 Công ty cổ phần số: 410300 6544 6544 ngày ngày 27/04/2007 27/04/2007 của Sở kế hoạch của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Đăng ký thay đổi lần thứ và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Đăng ký thay đổi lần thứ 1 1 vào vào ngày ngày 10 tháng 03 năm 2008 10 tháng 03 năm 2008 . .  Tên công ty: Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TIÊU ĐIỂM HÀNG HẢI TIÊU ĐIỂM  Tên giao dòch bằng tiếng nước ngoài: Tên giao dòch bằng tiếng nước ngoài: FOCUS SHIPPING FOCUS SHIPPING CORPORATION. CORPORATION.  Tên viết tắt: Tên viết tắt: FOCUSSHIP CORP. FOCUSSHIP CORP. 07/19/14 Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 7  Chức năng Chức năng Kinh doanh đúng ngành nghề mà công ty đã đăng ký Kinh doanh đúng ngành nghề mà công ty đã đăng ký  Nhiệm vụ Nhiệm vụ - - Nghiên cứu và tổ chức thực hiện các loại hình kinh doanh phù hợp với luật Nghiên cứu và tổ chức thực hiện các loại hình kinh doanh phù hợp với luật pháp Việt Nam và với các đối tác nước ngoài. pháp Việt Nam và với các đối tác nước ngoài. - - T T ìm kiếm khách hàng, thò trường mới nhằm đẩy mạnh hơn nữa dòch vụ giao ìm kiếm khách hàng, thò trường mới nhằm đẩy mạnh hơn nữa dòch vụ giao nhận hàng hóa. nhận hàng hóa. - - Tổ chức kinh doanh có hiệu quả nhằm nâng cao lợi nhuận. Tổ chức kinh doanh có hiệu quả nhằm nâng cao lợi nhuận. - - Tạo công ăn việc làm đồng thời quản lý sử dụng tốt nhân viên trong công ty. Tạo công ăn việc làm đồng thời quản lý sử dụng tốt nhân viên trong công ty. - - Nâng cao uy tín và lòng tin đối với khách hàng Nâng cao uy tín và lòng tin đối với khách hàng . . 07/19/14 Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 8 Sơ đồsố Sơ đồsố 1 1 .1 .1 : : Cơ Cơ cấu tổ chức của công ty cấu tổ chức của công ty FOCUS SHIPPING CORP FOCUS SHIPPING CORP . . 07/19/14 Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 9 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN KINH DOANH BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BỘ PHẬN GIAO NHẬN BỘ PHẬN KẾ TOÁN BỘ PHẬN CHỨNG TỪ  Hiện tại công ty chưa có văn phòng riêng, trụ sở chính của công ty được đặt tại Hiện tại công ty chưa có văn phòng riêng, trụ sở chính của công ty được đặt tại tòa nhà cho thuê trên đường Hoàng Diệu, quận 4. tòa nhà cho thuê trên đường Hoàng Diệu, quận 4.  Và công ty cũng chưa có kho bãi riêng, mọi công việc đóng hàng dưới cảng đều Và công ty cũng chưa có kho bãi riêng, mọi công việc đóng hàng dưới cảng đều được thuê kho bãi tại cảng cũng như xe vận chuyển container. được thuê kho bãi tại cảng cũng như xe vận chuyển container.  Công ty có trang bò một xe tải 5 tấn để tiện lợi cho dòch vụ lấy hàng và vận Công ty có trang bò một xe tải 5 tấn để tiện lợi cho dòch vụ lấy hàng và vận chuyển những lô hàng lẻ ra cảng, và một xe du lòch để Ban lãnh đạo công ty đi chuyển những lô hàng lẻ ra cảng, và một xe du lòch để Ban lãnh đạo công ty đi giao lưu và thăm hỏi khách hàng. Tại văn phòng có đầy đủ thiết bò phục vụ cho giao lưu và thăm hỏi khách hàng. Tại văn phòng có đầy đủ thiết bò phục vụ cho công việc. công việc. 07/19/14 Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 10 [...]... quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 07/19/14 16 - Lập tờ khai xuất khẩu - Khai báo hải quan Sau khi khai báo Hải quan xong thì giao nhận viên sẽ đến công ty xuất hàng để chuẩn bò toàn bộ chứng từ để xuất hàng bao gồm: 1 Phiếu tiếp nhận, bàn giao hồ sơ hải quan Mẫu 02: PTN-BGHS/2006 2 Tờ khai hải quan (bản lưu hải quan): mẫu HQ/2002-XK 3 Tờ khai hải quan (bản lưu người khai hải quan): mẫu. .. cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 07/19/14 17  Sau khi thực hiện việc đóng hàng vào container tại bãi hay tại kho riêng của khách hàng, container sẽ được mang ra cảng ở bãi xuất hàng Qúa trình đóng container như sau: ĐÓNG HÀNG TẠI KHO RIÊNG KHÁCH HÀNG  ĐÓNG HÀNG TẠI BÃI: cho hàng FCL và LCL  Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 07/19/14 18 Trình Hải... cho Website của mình Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 07/19/14 13  Hàng xuất khẩu  Hàng nhập khẩu Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 07/19/14 14 1 Hàng xuất khẩu đường biển Ký kếtt Ký kế Chuẩn Chuẩn Hợp Hợp bò chứng bò chứng đồng đồng từ từ Vận Vận chuyển chuyển Làm thủ Làm thủ tụccHảii tụ Hả Quyếtt Quyế hàng trình Sơ đồ 2.1.1: Sơ đồ tổng quát... năm 2009 Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 07/19/14 23  Hàng nhập khẩu đường biển  Hàng nhập khẩu đường hàng không Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 07/19/14 24  Hàng nhập khẩu đường biển Ký kếtt Ký kế Chuẩn Chuẩn Làm thủ Làm thủ tụccHQ tụ HQ Nhận và Nhận và Quyếtt Quyế Hợp bò chứ ng Hợp đồ 3.4: Sơ đồ ng g quát quy trình giao nhậngiaog hóa... tiết hàng hóa  Vận đơn  Chứng từ thanh toán qua ngân hàng, hoặc xác nhận thanh toán qua ngân hàng Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 07/19/14 31 * Kết luận: * Kiến nghò:  Đối với Nhà nước:  Đối với công ty: * Tài liệu tham khảo * Phụ lục Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 07/19/14 32 ... công ty thực hiện trọn gói việc đóng hàng, vận chuyển cont’ ra cảng và xuất hàng cho người xuất khẩu Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 07/19/14 21 Lênntờ khai hải iquan Lê tờ khai hả quan   Bò kiểm Vậnnchuyểnnkiểmra sânnbay miễ n hà g Vậ chuyể hànng ra sâ bay Báoocho HQ để kiểm tra thựcc Bá cho HQ để kiểm tra thự tế hànnghóaa tế hà g hó DánnTalon MBL, HBL lênnkiệnnhànngrồi... hà g hó bằ g tờ câ mà xanh Mang chứnngtừ tới ihãnngbay(HAWB và tờ cânnmàuu Mang chứ g từ tớ hã g bay(HAWB và tờ câ mà trắnng) trắ g)  Sơ đồ 3.6: Quy trình thủ tục Kếntthúcc t khẩu đường hàng không tại sân bay TÂN SƠN NHẤT hàt gthú Kế xuấ Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 07/19/14 22  Bảng 2.2: Sản lượng hàng hóa xuất khẩu 2 năm 2009-2010 ĐVT: KG TT Chỉ tiêu NĂM 2009 NĂM... Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 07/19/14 11     Quy mô công ty còn nhỏ, nguồn vốn chưa đủ mạnh để có thể bành trướng ra thò trường, nhân viên còn ít nên chưa thể đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của thò trường; và trong khi đó đa phần khách hàng mong muốn được chiếm dụng vốn mà công ty chưa thể đáp ứng được Công ty chưa có trụ sở riêng, còn phải đi thuê văn phòng; Công... Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 07/19/14 25    • • • • • • Việc ký kết hợp đồng được tiến hành như với hàng xuất khẩu Chuẩn bò chứng từ: Nhận chứng từ từ công ty nhập khẩu bao gồm: Hợp đồng thương mại (sao y bản chính) Hóa đơn thương mại Bản kê chi tiết hàng hóa Vận đơn đường biển Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có) Giấy giới thiệu Nghiên cứu quy trình thủ tục... phải đến Chi Cục Kiểm Dòch Thực Vật Vùng 2 (28 Mạc Đỉnh Chi Q1) nộp bộ hồ sơ đăng kí kiểm dòch ** Bộ hồ sơ bao gồm : Đơn khai báo kiểm dòch thực vật Hợp đồng thương mại Hóa đơn thương mại Bản kê chi tiết Vận đơn Giấy chứng nhận kiểm dòch thưc vật của nước người bán Nghiên cứu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 07/19/14 30 * Đối với hàng hóa là động vật hay sản phẩm có nguồn gốc từ động . dung nghiên c uộ ứ N i dung nghiên c uộ ứ . . Bài luận văn ngoài Lời mở đầu và Kết luận, kiến nghò thì Bài luận văn ngoài Lời mở đầu và Kết luận, kiến nghò thì nội dung chủ yếu gồm 3 chương. sau: nội dung chủ yếu gồm 3 chương như sau:  CH CH NG 1: ƯƠ NG 1: ƯƠ Cơ sở lý luận về quy trình thủ tục giao Cơ sở lý luận về quy trình thủ tục giao nh n xuất nhập khẩu: Nêu lên những khái niệm. PHẬN KẾ TOÁN BỘ PHẬN CHỨNG TỪ  Hiện tại công ty chưa có văn phòng riêng, trụ sở chính của công ty được đặt tại Hiện tại công ty chưa có văn phòng riêng, trụ sở chính của công ty được đặt tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu slide thuyết trình báo cáo luận văn, Mẫu slide thuyết trình báo cáo luận văn, , Hàng xuất khẩu đường hàng không, Hàng nhập khẩu đường biển