BAI 13. BAO MAT THONG TIN TRONG CAC HE CSDL

17 1,972 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2014, 13:00

BÀI 13 BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Thực hiện: Võ Minh Hoàng Thực hiện: Võ Minh Hoàng Ngày soạn: 11/04/2009 Tiết: 47-48 Thế nào là bảo mật cơ sở dữ liệu? • Ngăn chặn các truy cập không được phép. • Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng. • Đảm bảo thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn. • Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử lí. • Ngăn chặn các truy cập không được phép. • Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng. • Đảm bảo thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn. • Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử lí. BẢO MẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢO MẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU Hãy cho biết các giải pháp bảo mật hệ thống? • Chính sách và ý thức. • Phân quyền truy cập và nhận dạng người dùng. • Mã hóa thông tin và nén dữ liệu. • Lưu biên bản. • Chính sách và ý thức. • Phân quyền truy cập và nhận dạng người dùng. • Mã hóa thông tin và nén dữ liệu. • Lưu biên bản. CÁC GIẢI PHÁP BẢO MẬT CÁC GIẢI PHÁP BẢO MẬT 1. CHÍNH SÁCH VÀ Ý THỨC CHÍNH SÁCH VÀ Ý THỨC Hiệu quả của việc bảo mật thông tin phụ thuộc vào những điểm nào?? • Sự quan tâm của chính phủ trong việc ban hành các chủ trương, chính sách, điều luật quy định của nhà nước. • Người phân tích, thiết kế và người quản trị CSDL phải có những giải pháp tốt nhất về phần cứng và phần mềm thích hợp. • Người dùng phải có ý thức bảo vệ thông tin. • Sự quan tâm của chính phủ trong việc ban hành các chủ trương, chính sách, điều luật quy định của nhà nước. • Người phân tích, thiết kế và người quản trị CSDL phải có những giải pháp tốt nhất về phần cứng và phần mềm thích hợp. • Người dùng phải có ý thức bảo vệ thông tin. Thế nào là bảng phân quyền truy cập? • Là dữ liệu của CSDL. • Được tổ chức và xây dựng như những dữ liệu khác. • Được quản lí chặt chẽ, không công khai. • Người quản trị hệ thống có quyền truy cập, bổ sung, sửa đổi • Là dữ liệu của CSDL. • Được tổ chức và xây dựng như những dữ liệu khác. • Được quản lí chặt chẽ, không công khai. • Người quản trị hệ thống có quyền truy cập, bổ sung, sửa đổi Mỗi bản ghi của bảng phân quyền xác định các quyền nào cho người sử dụng từng loại dữ liệu của CSDL? • Đọc. • Sửa. • Bổ sung. • Xóa • Đọc. • Sửa. • Bổ sung. • Xóa 2. PHÂN QUYỀN TRUY CẬP VÀ NHẬN DẠNG NGƯỜI DÙNG PHÂN QUYỀN TRUY CẬP VÀ NHẬN DẠNG NGƯỜI DÙNG * PHÂN QUYỀN TRUY CẬP * PHÂN QUYỀN TRUY CẬP * PHÂN QUYỀN TRUY CẬP * PHÂN QUYỀN TRUY CẬP Hãy quan sát bảng phân quyền truy cập sau, em hãy phân quyền cho các nhóm người dùng ? Mã học sinh Các điểm số Các thông tin khác Phụ huynh học sinh khối 10 Phụ huynh học sinh khối 11 Phụ huynh học sinh khối 12 Giáo viên Người quản trị Đọc Đọc Không Đọc Đọc Không Đọc Đọc Không Đọc Đọc Đọc Đọc, sửa, bổ sung, xóa Điều gì sẽ xảy ra khi không có bảng phân quyền • Khi không có bảng phân quyền, khi các em vào xem điểm và đồng thời cũng có thể sửa điểm của mình. • Khi không có bảng phân quyền, khi các em vào xem điểm và đồng thời cũng có thể sửa điểm của mình. * NHẬN DẠNG NGƯỜI DÙNG NHẬN DẠNG NGƯỜI DÙNG Khi phân quyền, hệ quản trị CSDL phải có những chức năng nào để bảo mật thông tin? • Nhận dạng được người dùng. • Xác minh được người truy cập hệ thống có thực sự đúng là người đã được phân quyền. • Nhận dạng được người dùng. • Xác minh được người truy cập hệ thống có thực sự đúng là người đã được phân quyền. Những giải pháp nào để nhận dạng được người truy cập hệ thống? • Sử dụng mật khẩu. • Chữ kí điện tử • Nhận dạng dấu vân tay, giọng nói, hoặc nhận dạng con ngươi • Sử dụng mật khẩu. • Chữ kí điện tử • Nhận dạng dấu vân tay, giọng nói, hoặc nhận dạng con ngươi Để hệ quản trị CSDL có những chức năng bảo mật thông tin, người quản trị CSDL cần cung cấp những gì? • Bảng phân quyền truy cập cho hệ cơ sở dữ liệu. • Phương tiện cho người dùng hệ quản trị CSDL nhận biết đúng được họ. • Bảng phân quyền truy cập cho hệ cơ sở dữ liệu. • Phương tiện cho người dùng hệ quản trị CSDL nhận biết đúng được họ. Khi muốn truy cập vào hệ thống, người dùng cần phải khai báo như thế nào? • Tên người dùng (user name). • Mật khẩu (password) • Tên người dùng (user name). • Mật khẩu (password) • Chú ý: Hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu  tăng cường khả năng bảo vệ mật khẩu • Chú ý: Hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu  tăng cường khả năng bảo vệ mật khẩu [...]...3 MÃ HÓA THÔNG TIN VÀ NÉN DỮ LIỆU Ngoài việc bảo mật bằng phân quyền, người quản trị còn giải pháp nào khác để bảo mật thông tin? • Mã hóa thông tin Thông thường để bảo mật thông tin, người quản trị có các cách mã hóa thông tin như thế nào? • Mã hóa theo quy tắc vòng tròn, thay mỗi kí tự bằng một kí tự khác, cách kí tự đó một số vị trí xác định trong bảng chữ cái • Nén dữ liệu để... Mã hóa độ dài là một cách nén dữ liệu khi trong file dữ liệu có các kí tự được lặp lại liên tiếp Ví dụ: BBBBBBBBAAAAAAAAAAACCCCCC 8B 11A 6C 8B11A6C • Chú ý: Các bản sao dữ liệu thường được mã hóa và nén bằng các chương trình riêng 4 LƯU BIÊN BẢN Biên bản hệ thống dùng để làm gì? • Trợ giúp việc khôi phục dữ liệu khi có sự cố kĩ thuật trong hoạt động của hệ CSDL • Đánh giá mức độ quan tâm của người... truy cập , khoá mã hoá thông tin , … thì sớm hay muộn các thông tin đó không còn bí mật nữa và không còn có tác dụng bảo vệ TÓM TẮT • Cần tự giác thi hành các điều khoản quy định của pháp luật • Nhất thiết phải có các cơ chế bảo vệ, phân quyền truy cập thì mới có thể đưa CSDL vào khai thác thực tế • Không tồn tại cơ chế an toàn tuyệt đối trong công tác bảo vệ • Bảo vệ cả dữ liệu lẫn chương trình xử... cầu • Thông tin về một số lần cập nhật cuối cùng: nội dung cập nhật, người thực hiện, thời điểm cập nhật, … Dựa vào biên bản này, người quản trị có thể phát hiện những truy cập không bình thường, từ đó có những biện pháp phòng ngừa thích hợp 4 LƯU BIÊN BẢN Tại sao phải thường xuyên thay đổi tham số bảo vệ? • Nếu ta không thay đổi tham số bảo vệ như mật khẩu truy cập , khoá mã hoá thông tin , … thì . BÀI 13 BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Thực hiện: Võ Minh Hoàng Thực. THÔNG TIN VÀ NÉN DỮ LIỆU MÃ HÓA THÔNG TIN VÀ NÉN DỮ LIỆU Ngoài việc bảo mật bằng phân quyền, người quản trị còn giải pháp nào khác để bảo mật thông tin? • Mã hóa thông tin • Mã hóa thông tin Thông. quản trị CSDL có những chức năng bảo mật thông tin, người quản trị CSDL cần cung cấp những gì? • Bảng phân quyền truy cập cho hệ cơ sở dữ liệu. • Phương tiện cho người dùng hệ quản trị CSDL nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 13. BAO MAT THONG TIN TRONG CAC HE CSDL, BAI 13. BAO MAT THONG TIN TRONG CAC HE CSDL, BAI 13. BAO MAT THONG TIN TRONG CAC HE CSDL

Từ khóa liên quan